2009. május 15., péntek

Ravasz László: Konfirmációi imádság

Örökkévaló Isten, Mennyei Édesatyám! Hálát adok Neked, hogy már gyermekkoromban elvezéreltél a Te igaz ismeretedre. Há lát adok azokért a hűséges lelkekért, akik engem a Te boldog ismeretedben kézen fogva előbbre vittek. Mindenekfelett pedig áldom az én hű pásztoromnak, az Úr Jézus Krisztusnak a nevét, aki maga terelgetett engem az Ő áldott és igaz ismeretének mezőire.

Minél több idő telik el életemből, annál tisztábban látom: valóban csak egy a szükséges dolog: legfontosabb a világon az, hogy Téged megismerjelek és akit elbocsátottál: az Úr Jézus Krisztust. Bizonyságot teszek arról, hogy igazi élet és boldog élet egyedül Tebenned található, siratom mindazt az időt, eltékozolt erőt és életet, amelyet a Veled való áldott közösségen kívül töltöttem el, mint ahogy az atyai hajlékba visszaérkezett tékozló fiú sajnálja azt az időt, amelyet e hajlékon kívül töltött el. Könyörgök Hozzád: Szentlelkeddel segíts és nevelj, hogy életem kis és nagy dolgaiban megbizonyítsam a Benned vetett hitet s életemben és halálomban tegyek vallást a Te Szent Fiadról, aki már Előtted való közbenjárásával annyiszor tett vallást énrólam, és még egyszer, egy utolsó vallástétellel megszólal értem az Utolsó Ítéletben.

Könyörgök Hozzád gyermekeimért, rokonaimért, hozzátartozóimért, akik most konfirmálnak. Fiatal lelkük föllobbanó bizonyságtételét fogadd el s cselekedd, hogy a hétköznapok hűségével, halálig való kitartással megmaradhassanak benne. Könyörgök Hozzád gyülekezetem konfirmáló ifjaiért és azért, hogy a magyar református egyház megkonfirmált ifjai ne tévelyedjenek el a gyülekezetből, ne kallódjanak el az élet harcai és kísértései között, hanem legyenek hívek mindhalálig, hogy senki el ne vehesse az ő koronájukat. Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgasd meg az én imádságomat. Ámen.

(Ravasz László: Hazafelé… Elmélkedések és imádságok. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya Bp., 1990. 264–265. Első kiadás: 1925, második: 1940)


Forrás: Confessio 1998/2


Nincsenek megjegyzések: