2009. február 28., szombat

Bibliaolvasó - március

március 1. : 5Móz 1-2; Mk 7,1-23
március 2. : 5Móz 3-4; Mk 7,24-37
március 3. : 5Móz 5-7; Mk 8,1-26
március 4. : 5Móz 8-10; Mk 8,27-37
március 5. : 5Móz 11-13; Mk 9
március 6. : 5Móz 14-16; Mk 10,1-31
március 7. : 5Móz 17-19; Mk 10,32-52
március 8. : 5Móz 20-22; Mk 11
március 9. : 5Móz 23-25; Mk 12,1-27
március 10. : 5Móz 26-27; Mk 12,28-34
március 11. : 5Móz 28-29; Mk 13
március 12. : 5Móz 30-32; Mk 14,1-31
március 13. : 5Móz 33-34; Mk 14,32-72
március 14. : Józs 1-3; Mk 15,1-19
március 15. : Józs 4-6; Mk 15,20-47
március 16. : Józs 7-8; Mk 16
március 17. : Józs 9-10; Lk 1,1-38
március 18. : Józs 11-13; Lk 1,39-80
március 19. : Józs 14-16; Lk 2,1-20
március 20. : Józs 17-19; Lk 2,21-52
március 21. : Józs 20-22; Lk 3
március 22. : Józs 23-24; Lk 4,1-30
március 23. : Bír 1-3; Lk 4,31-44
március 24. : Bír 4-5; Lk 5,1-16
március 25. : Bír 6-8; Lk 5,17-39
március 26. : Bír 9-10; Lk 6,1-16
március 27. : Bír 11-12; Lk 6,17-49
március 28. : Bír 13-14; Lk 7,1-35
március 29. : Bír 15-16; Lk 7,36-50
március 30. : Bír 17-19; Lk 8,1-25
március 31. : Bír 20-21; Lk 8,26-56

Bibliaolvasó 2 - március

1. Mt 10,1-15 Róm 1,1-12
2. Mt 10,16-25 Róm 1,13-17
3. Mt 10,26-33 Róm 5,1-8
4. Mt 10,34-42 Róm 5,9-21
5. Mt 11,1-6 Róm 6,1-11
6. Mt 11,7-19 Róm 6,16-23
7. Mt 11,20-30 Róm 7,14-25
8. Mt 12,1-8 Róm 8,1-6
9. Mt 12,9-21 Róm 8,14-18
10. Mt 12,22-30 Róm 8,22-28
11. Mt 12,31-37 Róm 8,31-39
12. Mt 12,38-45 Róm 9,21-26
13. Mt 12,46-50 Róm 10,1-11
14. Mt 13,1-23 Róm 10,12-17
15. Mt 13,24-30 Róm 11,25-36
16. Mt 13,31-43 Róm 12,1-9
17. Mt 13,44-52 Róm 12,10-21
18. Mt 13,53-58 Róm 13,1-9
19. Mt 14,1-13 Róm 13,10-14
20. Mt 14,14-21 Róm 14,1-9
21. Mt 14,22-36 Róm 14,10-18
22. Mt 15,1-11 Róm 15,1-7
23. Mt 15,12-20 Róm 15,8-13
24. Mt 15,21-28 1Thessz 1,1-10
25. Mt 15,29-39 1Thessz 4,13-18
26. Mt 16,1-12 1Thessz 5,1-11
27. Mt 16,13-20 1Thessz 5,12-28
28. Mt 16,21-28 2Thessz 3,1-5
29. Mt 17,1-13 1Tim 4,6-16
30. Mt 17,14-21 1Tim 6,12-19
31. Mt 17,22-27 2Tim 4,1-8

(Forrás: William Barclay: The Plain Man’s Book of Prayers, London 1959.)

Március

A böjtfővel kezdődő idő első vasárnapját manapság inkább passio vasárnapjának nevezzük. Ez ugyan helyes, de nem szabad idegenkedni az átöröklött „böjtfőtől”, vagy akár a böjti vasárnapoktól se, hiszen ezek az Úr Jézus 40 napi éhezésére, az ő egyedüllétére, a Sátán kísértéseire, egyszóval az ő szenvedésére, passiojára mutatnak. Mindössze arra kell vigyázni, hogy nem a mi böjtünk, a mi passionk áll a középpontban, hanem az Úré; nem az, amit mi tettünk vagy tehetünk érte, hanem amit ő már végképpen megcselekedett miérettünk. Ő az; aki valóban böjtölt és sokféleképpen szenvedett, hogy minket megszabadítson a kísértő Sátán tőrbecsalásától és a halál fullánkjától. A mi böjtünk mint önmagunk fékentartása és a Sátán elűzése (a szükséghez képest akár az eledelek megvonásával, akár azoknak igénybevételével) egész életen át tart, mivel minden napon „önmegtartóztatást és mértékletességet, testünk fegyelmezését és megsanyargatását” jelenti (II. Helvét Hitvallás), amennyiben ezt kívánja az engedelmesség. „Ha igazán akarsz böjtölni: egyél, igyál, aludjál, de a test ápolása folytán ne legyél elbizakodott… Tarts böjtöt a gonosz cselekedetekben, tartsd távol magad a gonosz beszédektől, tartóztasd meg magad a gonosz gondolatoktól” (Bullinger). :Mindezt magába foglalja Krisztus negyven napi böjtjének és a Sátán visszautasításának az emlékezetbe idézése. Eközben helyet lehet adni annak is, amit a II. Helvét Hitvallás így fogalmaz meg: „a testtől megvonjuk a gondoskodást; hogy annál könnyebben… engedelmeskedjék a Léleknek.”

Az Ige mértéke alatt szemlélt böjti idő ref. egyházunkban a húsvét előtti 6. vasárnappal kezdődik. Ezért nevezzük böjtfő vasárnapjának. Latin neve az „Invocavit”, a 91. zsoltár 15. verse nyomán; „Segítségül hív engem, s ezért meghallgatom őt”. Református naptárainkban így kell érteni a böjtfővasárnapját. Ha a pontos kezdő dátumtól eltekintünk (amely pl. február végén is lehet), úgy a böjti időt március hónapja hordozza. Ezért Böjt hava, Passio hava (Böjtmás a római katólikus egyházban).

Bod Péter szerint a hónapot „Martiusnak” nevezték (Kos hava) „Marsról, aki volt a hadakozásnak istene”. Átvitt értelemben azért találó ez az elnevezés, mert Krisztus valóban a legnagyobb Hadakozó (a Zwingli szóhasználata), aki „hadakozik érettünk”, s a győzelemnek a Golgotát legyőző húsvéti Istene. Márciusi szenvedésével (Márk 8, 31; 9, 31; 10, 32–33) legyőzte az egyetlen igazi ellenséget: a Sátánt, a Gonoszt, a Kígyót, a Fenevadat, az ördögöt mint a bűn szerzőjét, és a bűnt, valamennyi következményével együtt.

A Passio hónapjában Krisztus szenvedésének az útját kísérjük végig. Református egyházunkban az első böjtfői vasárnaphoz tartozik az urvacsoraosztás. A további vasárnapok latin elnevezései főként egy-egy zsoltár-versnek a kezdő latin szavai. Tartalmuk szerint magukban hordozzák a megfelelő üzenetet is. A már említett első (= Invocavit = „segítségül hív engem” – zsoltárok 91, 15) után következnek: „Reminiscere” = „Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak” (Zsoltárok 25, 6); „Oculi” = „Szemeim mindenha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat” (Zsoltárok 25, 15); „Laetare” = „Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte mind, akik szeretitek” (Esaiás 66, 10); „Judica” = „Ítélj meg engem, oh Isten, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen” (Zsoltárok 43,1).

Magyar nyelvhasználatban megszokott a „Gyümölcsoltó Boldogasszony” napja, mely a „Boldog Szűz köszöntésének vagy a hozzá való üzenetnek az ünnepe. Ezen a napon köszöntötte Gábriel angyal (Lukács 1, 26) a Szent Szűzet, és megizentetett neki az Isten Fia születésének a titka”. A magyar nyelv szellemében ezt úgy értelmezik, hogy „Krisztus mint a földnek drága gyümölcse, testére nézve ezen a napon fogantatott” (Máté 1, 18–21).

Az egész keresztyénségnek közös ünnepe a „Pálmaágak vasárnapja”, vagy amint ref. egyházunkban használatos: „Virágvasárnapja”. „Vették pedig ezt a nevet onnan, hogy Krisztus a szenvedése előtt nem sokkal, szamárháton Jeruzsálembe bémenvén, az örvendező sokaság olaj- és pálmaágakat vitt a kezében” (Márk 11, 1–10). Ezen a napon egykor a keresztyének is „valami berkeket vagy zöld ágakat szedtek, melyekkel aztán egy-s-más babonára (fából szamarat készítve ismételik a jelenetet stb.) visszaélnek”.

A mai református egyházi életben a „nagyhét” nem egyéb, mint valamennyi urvacsoravétel előtt a felkészülés ideje, egybekapcsolva a mindennapi istentisztelettel. Bűnbánati hétnek is mondjuk. Bod Péternél viszont a nagyhét csak a „húsvét előtt való hetet” jelenti, amikor szerezte Jézus az úrvacsora sákramentumát „nagycsütörtökön” (Márk 14, 12–25), s nagyszombat „éjszakáján”, amikor „feltámadott a koporsóból”. (Mk. 16,1–8).

Nem szabad továbbhaladni a Jézus halálára emlékeztető nagypéntek mellett a kereszt külön hangsúlyozása nélkül. Bod Péter így ír róla: „A keresztet mint a templom ékességét a keresztyének kezdették a templomokba 340 esztendő táján behelyeztetni, hogy azok megkülönböztetnének a pogányok templomaitól”. Terhes hagyaték a református (kálvinista) egyházban a kereszttől való idegenkedés. Manapság mintegy a hamishitűség jele (igen gyakori esetben), ha református ember keresztet hordoz, vagy épp a templomban igyekszik elhelyezni ezt a külső jelt. Pedig végeredményben minden kereszt a Golgota keresztjére emlékeztet, valamint a Krisztus-követők kereszthordozására. Az idegenkedésnek az a magyarázata (s ebben a történelmi beállításban érthető az általános magatartás), hogy mivel „a tudatlanok – olvassuk Bod Péternél – magát a keresztet kezdették imádni”, azaz a látható tárgyat, ezért a reformáció után az engedelmességben végbemenő istentisztelet érdekében az egyébként bibliai eredetű jelt háttérbe szorították, sőt: kiküszöbölték. Az ellentétektől és ellenségeskedésektől megterhelt évszázadok tovatűnése után ma már az élő hitben a kereszt éppoly értékes és építő külső jegy a maga helyén és az evangéliumi használattal, mint pl. a csillag (Máté 2, 10), vagy a kakas (Máté 26, 69–75) a templomok tornyán, a házak fedelén és a keresztyén művészetben sokrétűen:

A húsvétról a következőket találjuk Bod Péternél: „Négy napon illették a László király dekrétuma szerint. Nevezték pedig ily nevezettel a hús-vételtől, mivel a böjt után akkor kezdettenek elsőbben hússal élni”. „Nagyobb örömben egy ünnepét se töltöttenek a régi keresztyének, mint a húsvétot, amelyen nemcsak prédikállották a Krisztus feltámadását, hanem egyik a másikat köszöntötték ilyenképpen: Feltámadott az Úr, s a másik felelte: Bizonyára feltámadott és megjelent Simonnak” (1Khorinthus 15, 5). Ezen a napon a katekhumenusokat megkeresztelték, „s az Úr vacsorájával elmúlhatatlanul éltenek”. Továbbá „ezen a napon körmenetet (processiokat) járnak, mert Krisztus feltámadván, ezt mondotta az asszonyoknak: Menjetek el és mondjátok meg, hogy előttetek mégyen” (Máté 28, 7).

„Még vagyon az a szokás, hogy húsvétban valami ceremóniával bárányt szentelnek (Márk 14, 12), s miden egyéb étel előtt… azt megeszik annak emlékezetére, hogy Krisztus, az Istennek báránya megáldoztatott”. Ide tartozik a húsvéti kalács (saját házainknál) is, melynek az az alapja, hogy feltámadása után Jézus megjelent a tanítványoknak, s megáldva a kenyeret, velük együtt evett (Lukács 24, 41).

Hasonló szokás, hogy „sok festett tojásokat készítenek… Némelyek úgy adták elő, mintha a föld újjászületésének és termésének volna a szimbóluma, kiábrázolója… Helyes okát – azonban – egyebet nem találjuk – írja Bod Péter –, hanem azt, hogy felállván (= megkezdődve) a böjt a keresztyének között, semmi zsírost, vajast és tojást is enni nem szabad volt… Amely tojásokat azért a hosszú böjtön egybegyűjtöttek, azokat osztás húsvétban nagy örömmel ették (János 20, 20), osztották jóakaróiknak, s hogy kedvesebb legyen az ajándék, meg is festették”.

Észrevehető, hogy a húsvétot március hónap összefüggésében ismertettük, mivel az ünnep némelykor átmehet március végére. Időpontja évről évre változik, s ezért mozgó ünnepnek nevezzük. Dátuma a tavaszi nap-éj-egyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap. Ám itt sem az időpont a lényeges, jóllehet ezen töprengettek és töprengnek mindmáig a keresztyén vallásfelekezetek. Ugyanis a nyugatiaknál (római katólikusok és protestánsok) és a keletieknél (ortodoxok) az ünnep dátuma különbözik. Már az eddigiekben is kifejeztük, hogy az időpontok az evangéliumi hitben jelentéktelenek. Épp ezért idézzük (a kezdeti idők viszonylatában) Bod Péternek az idevonatkozó tömör összefoglalását: „A keresztyének között, nevezetesen pedig a napkeleti és napnyugoti eklézsiák között legelsőbben efelett a húsvét innepe felett volt az a visszavonás és szakadozás, melynek eredete ez volt: Az apostolok Krisztust követvén, a húsvét innepét a zsidókkal azon egy ragon tartották”. Cselekedték pedig ezt „azért kétség kívül, hogy ezen rendtartásokkal is a zsidókat inkább megtarthatnák és megnyerhetnék. De gyűjtetvén és nevekedvén a pogányokból az eklézsia, tanították azt, hogy Mózes törvénye által az eklézsia semmi bizonyos innephez nem köttetett. Annakokáért a napnyugoti eklézsiákban ezzel a szabadsággal élvén a tanítók, nem a zsidókkal együtt illették (tartották), hanem mindenkor az Úr napján. Némelyek továbbra is megtartották a régi szokást, kivált szent János apostol, és mások is Ázsiában, kik a zsidóknak rendtartások szerint a Nisan hónak 14. napján illették (tartották), melyre nézve neveztettek Quarto–decimani, azaz Tizen–negyed naposoknak.”

Tekintettel arra, hogy időközben (az őskeresztyénség óta) az ünneplés körülményei megváltoztak, s ennek folytán a húsvéti ünnep kettős dátuma egyházi életünk és ökumenikus kapcsolataink állandó kérdései közé tartozik, a Bod Péter előbbi leírását kiegészítjük a következők szerint:

„A római katólikus és protestáns egyházak a Gergely pápa féle kiigazított naptár (1582) szerint számítják a húsvétot”, vagyis „a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnapra” helyezik. Ha „március 21-e (vagyis a napéjegyenlőség) szombat napra esik… és holdtölte van, akkor március 22-én van húsvét. Ennél korábban sose lehet. Ha március 21-e… előtt van a holdtölte, akkor meg kell várni, amíg ismét holdtölte lesz, s így az azt követő vasárnapra esik húsvét”. Legkésőbbi dátuma csak „április 25-én lehet”. Az ünnepnapok vándorlásának oka tehát a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölték vándorlása.

Az ortodox testvérek „a húsvét ünneplésére nézve megmaradtak a ki nem igazított… régi naptárnál,… amely 11 nappal hátrább van… mint a hivatalos naptár… Mivel ebben március 21-e április 1-én van (11 nappal hátrább), ezért csak az április 1-e utáni holdtöltét követő vasárnap lehet a húsvét napja. Így aztán „az ortodox keresztyéneknek soha sincs húsvétjuk márciusban, hanem csak mindig áprilisban vagy május elején”. A helyzet azzal is komplikálódik, hogy ha az orodoxok „húsvétja a zsidók páskaünnepével (Nisan– 12–22) egybe esik, akkor egy héttel későbbre halasztják”. Eközben tudni kell: „az érdekelt egyházak állandóan fáradoznak azon, hogy húsvét napját egy olyan közös dátumhoz igazítsák, amely az összes keresztyének számára azonos… Hisszük, hogy az ökumenikus mozgalom ebben a tekintetben is megtalálja a megoldást, melyet a protestáns egyházak is régóta várnak” (Hermán János – Református Szemle 1970).

Mivel az előbbiekben szó esett a zsidók ünnepéről (Nisan) és szokásáról, s ezzel együtt az Ószövetségről is; jó tudni, hogy a zsidóknál az esztendő szintén 12 hónapból állott, amint neveik legnagyobb részével kimondottan is találkozunk az Ószövetségben:

1. Nisan (vagy Abib) hónapja az első. Március közepétől április közepéig terjedt a maga 30 napjával. Azért első hónap, mert ennek idején szabadult ki Izrael az egyiptomi fogságból (2Mózes 12, 2). A hónap elsején tartották az újhold ünnepét, s 15–én a kovásztalan kenyerekét úgy, hogy 14–én vágták le a húsvéti bárányt (párka bárány – 2Mózes 12. fejezet; 3Mózes 23, 6 skk).

2. Zif hónapja a második, 29 nappal (1Királyok 6,1. 37). E hó 14–én tartották a kis-páskát azok számára, akik az elsőt nem ünnepelhették meg (4Mózes 9, 10–12). Erre az időre (április közepétől május közepéig) esik az aratás. (Ruth 1, 22; 2, 23).

3. Siván a harmadik hónap (április–május), amikor tartják a pünkösdöt (3Mózes 23, 15–21), a hetek- (5Mózes 6, 9. 10) és az aratás ünnepét (2Mózes 23, 16. 19). Ettől kezdve októberig nincs eső. Nevét olvashatjuk Eszter 8, 9-ben.

4. Negyedik a Tammuz hónapja (Zakariás 8, 19; 2Királyok 25, 3. 4, június közepétől július közepéig). A hónap 9-én böjtölnek, mivel Nabugodonozor ezen a napon foglalta el Jeruzsálemet.

5. Ab az ötödik hónap (Ezsdrás 7, 9; július – augusztusban) 30 nappal. Ennek 7-én szintén böjtölnek, emlékezve arra, hogy Nabugodonozor ekkor rombolta le a templomot (2Királyok 8, 9; Zakariás 7, 3. 5; 8,19).

6. Elul a hatodik hónap (augusztus–szeptemberben) 29 nappal. Nehemiás 6, 15-ben olvasunk róla. Ez a szőlő és más gyümölcsök szedésének az ideje.

7. Ethanim (vagy Tisri, 1Királyok 8, 2) a hetedik hónap (szeptember–október) 30 nappal és több ünneppel (4Mózes 29,1; 3Mózes 23, 23–25; 2Királyok 25, 25; Zakariás 7, 5; 8, 19; 3Mózes 16. fejezet és 23, 26– 32; 23, 34; 2Mózes 23, 16; 5Mózes 16, 13; 3Mózes 23, 36; 4Mózes 29, 35; Nehemiás 8, 18; János ev. 7, 37). Erre az időre esik (11–21 között) a zsidók legnépszerűbb ünnepe: a sátorozás.

8. Bul hava (október–november) az előző hónapban elkezdődött kora–esőzések folyatásának az ideje. Ilyenkor készülnek el a vetések. A 29 vagy 30 nap alatt nincs ünnep (1Királyok 6, 38).

9. Kiszlév hónapja a kilencedik (november–december). Szintén 29 vagy 30 napos. Kezdete a télnek, amikor a hegyeken hó is esik (Zakariás 7,1; Nehemiás 1, 1; János 10; 22).

10. Tébet hónapja (december–januárban) 29 napot számlál. Eszter könyvében találjuk a nevét (Eszter 2, 16). A hónap 10-én böjtöt tartanak Jeruzsálem ostroma kezdetének a keserű emlékére (2Királyuk 25,1; Zakariás 8,19). Ez a leghidegebb időszak az év folyamán (Józsué 10,11).

11. Sebat hónapja (Zakariás 1, 7) 30 napos (január közepétől február közepéig). A mandulafák ilyenkor virágoznak.

12. Utolsó az Adár hava (Ezsdrás 6, 15; Eszter 3, 7; 9, 25). Ehhez a hónaphon tartozik a purim (sorsolás) ünnepe, amikor Hámán sorsot vetett a zsidók megrontására, de végül örömünneppé változtatta Isten a kegyetlenség szándékát (Eszter 9, 20–28).

Visszatérve a húsvét ünnepéhez, és szem előtt tartva a két álláspontnak jelenleg is folyamatban lévő egyeztetési kísérleteit, az evangélium Lelke szerint valljuk és tanítjuk, hogy Krisztus követői számára minden nap advent és karácsony, nagypéntek és húsvét. Krisztus megváltó műve a maga megbonthatatlanságában a keresztyén életnek egyetlen állandó történése. Vele együtt naponta (a hétköznapokban is) új életre kell támadni, amiként kereszthalála (1Korinthus 2, 2) minden napon bűneink eltörlését és a bűnbocsánatot jelenti (János 8, 11). Fontos tehát, hogy Krisztus „valóban feltámadott”. Pál apostol a kételkedőknek ezt mondja: „Ha Krisztus nem támadott fel, akkor hiábavaló a ti hitetek is” (1Korinthus 15, 14). Ugyanazzal a csodával van dolgunk a feltámadásban, mint Krisztus fogantatásánál és születésénél, valamint sokféle beszédénél és cselekedeténél. Az élő és személyes hit sose mondhat egyebet, mint amit leírt az evangéliumokkal együtt a többi bizonyságtevő az Újszövetségben, s amit a hitben előttünk járók megvallottak: „Bizonyára feltámadott”. Ezért lett ő „a feltámadás és az élet” (János 11, 25).


***

Forrás: Tőkés István: Hétköznapok - ünnepnapok
Magyar Elektronikus Könyvtár

***

A Böjtmás haváról és abban való INNEPEKRŐL

Miért nevezték márciusnak a rómaiak ezt a hónapot?

Márciusnak Mársról, aki volt a hadakozásnak istene, ezt Romulus maga atyjának tartotta; az hólnap is régen legelső volt, az esztendőnek kezdete, s a tisztességet az atyjának adta meg, hogy a legelső hónapot annak nevéről nevezné. (...)

Miért hívják Böjtmás havának? Azért, mivel az húsvéti nagyböjtben második hónap. (...)

Méltán lehet azt itt vizsgálni, hogy az húsvéti festett tojás honnan vett eredetet? Megvagyon az a szokás, hogy sok festett tojásokat készítenek nemcsak az oláhok Erdélyben, hanem Olaszországban, Franciaországban, Helvéciában, Németországban, Muszkaországban s a görögöknél. Némelyek 1. ennek eredetét keresik a zsidóknál, akik keményen főtt tojást tésznek elő húsvétban egyebek között: de ezzel a Jérusálem romlását ábrázolják, melyen a keresztyének nem sokat búsultanak. 2. Mások úgy adták elő, mintha a föld újjászületésének vagy termésének volna symboluma, kiábrázolója, amelyet igazgatott az Astarté, kit tiszteltek régen a németek, s így ennek tisztességére készítették volna. 3. Helyes okát egyebet nem találjuk, hanem ezt, hogy felállván a böjt a keresztyének között, semmi zsírost, vajast s tojást is enni szabad nem volt, amely szokás mindeddig is megvagyon a görög ekklésiában. Amely tojásokat azért a hosszú böjtön egybegyűjtöttek, azokat osztán húsvétban nagy örömmel ették, osztották jóakaróiknak, s hogy kedvesebb ajándék légyen, meg is kezdették festeni, amely osztán felragadott s maradott az emberek között. (...)

***
Forrás: Bod Péter: Szent Heortokrátes avagy a keresztyének között előforduló innepeknek és a rendes kalendáriomban feljegyeztetett szenteknek rövid históriájok (1757)
Ungarisches Medien und Informationszentrum
***


Jeles napok:

2009. február 27., péntek

Gebetsportal

Új internetes portál hívogatja az érdeklődőket, ahol imádságot lehet tanulni fogalmazni és Istennel lehet írott formában beszélgetni. A www.wie-kann-ich-beten.de = hogyan tudok imádkozni címen lehet a lapra belépni, ahol a keresztyén imádságtörténet érdekes és legszebb imái szintén olvashatók. Az oldalon vallomásokat is megjelentek arról, kinek mit jelent az imádkozás. A hannoveri evangélikus püspöknő, Margot Kaeßmann szerint az ima „közvetlen összeköttetés, direkt kapcsolat Istennel”. Az ima a legszemélyesebb közlési forma, ugyanakkor képes megváltoztatni a világot, így értékeli a 20 évvel ezelőtti fordulatot az NDK-ban is, ami mögött hatalmas imamozgalom állt. Az internetes oldalt katolikus és protestáns egyházak támogatják, ezek tv-, és rádióműsorai. Az imát lehet tanulni, ehhez nyújtunk segítséget ezzel a modern kommunikációs ezsközzel, az ima-honlappal – mondja Jan Dieckmann lelkész, a honlap egyik felelőse. (reformatus.hu)


lapszemle 2009.02.27.

Tizenöt éves a református kórus
Bihar megye – A napokban ünnepelte 15. "születésnapját" az érmihályfalvi református egyházközség Szenczi Molnár Albert énekkara. Szerdán pedig már képviselték az érmellékieket A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/tizenot-eves-a-reformatus-korus/cn/news-20090226-03213325

Imahét
Bihar megye – A székelyhídi református templomban imaheti alkalmakra kerül sor március 1-8. között 18 órai kezdettel.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/47-2009-2-27/47-2.pdf

Az írek üdvözlete a váradolaszi imahéten
Nagyvárad - Szerda délután a nagyvárad-olaszi református gyülekezet egy kivételes istentiszteleten vehetett részt. Veres-Kovács Attila, a gyülekezet lelkipásztora a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központba invitálta azokat a híveket, akik kíváncsiak voltak Donald Patton ír püspök prédikációjára.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/47-2009-2-27/47-6.pdf

Tovább zajlanak a tárgyalások a Kölcsey Ferenc Főgimnázium ingatlanának ügyében
Szatmár megye - Az utóbbi hetekben valóban tárgyalások folytak a tanintézmények — Református Gimnázium és Kölcsey Ferenc Főgimnázium —, valamint a város és a megye vezetői között.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/tovabb-zajlanak-a-targyalasok-a-kolcsey-ferenc-fogimnazium-ingatlananak-ugyeben/cn/news-20090227-09464832

Négy felekezet húsz kórusa énekel
Szatmár - A hétvégén, szombaton tartják meg a szatmári katolikus székesegyházban a XVII. ökumenikus kórustalálkozót, amelyen ezúttal négy egyház húsz énekkara vesz részt, de meghívottként az anyaország is képviselteti magát, méghozzá a messze földön híres tiszavasvári és hajdunánási énekesekkel.
http://umsz.manna.ro/index.php?menu_id=2404&cikk=88827

Pénz az ákosi Árpád-kori templomnak
Szatmár megye - Szatmár megye legrégebbi, máig fennmaradt és használható egyházi épülete, a 13. században épült kéttornyú román stílusú templom korhű helyreállítása az elmúlt években megkezdődött, de pénz hiányában megakadt
http://umsz.manna.ro/index.php?menu_id=2404&cikk=88922
 
 
 

Nők Világimanapja 2009Világimanap 2009. március 6. - Téma: Pápua Új-Guinea


2009. február 26., csütörtök

lapszemle 2009.02.26.

Vendéglelkészek szolgáltak az evangelizációs imahéten
Nagyvárad - Az önazonosság megtalálására bíztatott Dr. Donald Patton, az Írországi Presbiteriánus Egyház moderátora a Lorántffy Zsuzsanna Egyházközpontban tartott igehirdetésben.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/vendeglelkeszek-szolgaltak-az-evangelizacios-imaheten/cn/news-20090226-10211006

Magyarországi lelkészek Nagyvárad-Olasziban
Nagyvárad - Böjtfõre készülve a hét minden napján délután 5 órától bûnbánati istentisztelet színhelye az Olaszi Református Egyházközség. Ekkor a gyülekezet imaheti alkalmait is megtartja.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/46-2009-2-26/46-2.pdf

Nagyváradi Nyilatkozat a kommunizmusról
Nagyvárad - A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából szerdán fórumot szerveztek a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházában. A résztvevők nyilatkozatot fogadtak el.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/nagyvaradi-nyilatkozat-a-kommunizmusrol/cn/news-20090226-12065109

Sfantul Sinod solicita alternativa la pasapoartele biometrice
In sedinta de lucru din ziua de miercuri, 25 februarie 2009, Sfantul Sinod a adoptat, in unanimitate, hotararea nr. 638/2009 in legatura cu problema noilor pasapoarte electronice care includ date biometrice:
http://www.basilica.ro/ro/stiri/sfantul_sinod_solicita_alternativa_la_pasapoartele_biometrice.html

Problema cipurilor biometrice se va transa la Senat. Sfantul Sinod ar putea lasa credinciosii sa aleaga singuri tipul de pasaport
Ieri au inceput la Bucuresti lucrarile Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane care, printre alte probleme, va dezbate si mult-discutata chestiune a pasapoartelor biometrice, urmand sa se dea publicitatii un punct de vedere oficial, pe baza informatiilor primite de la Ministerul Administratiei si Internelor.
http://www.gardianul.ro/Problema-cipurilor-biometrice-se-va-transa-la-Senat.-Sfantul-Sinod-ar-putea-lasa-credinciosii-sa-aleaga-singuri-tipul-de-pasaport--s130424.html

Purtatorul de cuvant al Patriarhiei isi face pasaport biometric
Parintele Constantin Stoica a anuntat joi ca va printre primii care isi va face pasaport biometric pentru a demonstra ca acestea nu reprezinta nici un pericol.
http://cotidianul.ro/purtatorul_de_cuvant_al_patriarhiei_isi_face_pasaport_biometric-74790.html

Patriarhia: 666 e un numar ca oricare altul
Numarul Satanei care i-a ingrozit pe senatori pare sa nu starneasca prea mari emotii la Patriarhie, acolo unde purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, parintele Constantin Stoica, a declarat ca 666 "este un numar ca oricare altul".
http://cotidianul.ro/patriarhia_666_e_un_numar_ca_oricare_altul-74698.html

Numarul Fiarei in pasaportul biometric: preotii rad, senatorii se sperie
Senatorii au blocat ieri ordonanta privind pasapoartele biometrice speriati de faptul ca cipurile acestora contin maleficul numar 666. Primii care au ras de alesi au fost preotii.
http://cotidianul.ro/numarul_fiarei_in_pasaportul_biometric_preotii_rad_senatorii_se_sperie-74697.html

BOR intra cu pasapoartele biometrice in Sinod
De-a lungul a doua zile, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe dezbate controversatul subiect al pasapoartelor biometrice si relatia cu Biserica Greco-Catolica.
http://cotidianul.ro/bor_intra_cu_pasapoartele_biometrice_in_sinod-74602.html
 
 
 

2009. február 25., szerda

Házasodnának a lengyel plébánosok

Feleségre vágynak a katolikus papok?
InfoRádió / Daily Telegraph

Egy, a lengyel katolikus papok körében végzett felmérés szerint az egyházi személyek többsége eltörölné a cölibátust.

Ha a papokon múlna, már nem létezne a cölibátus - derült ki egy 800 lengyel katolikus atya bevonásával végzett vizsgálatból, 53 százalékuk ugyanis elutasította a több évszázados intézményt.

A válaszolók 12 százaléka elismerte, hogy tartott már fenn kapcsolatot nővel, további 30 százalék pedig azt, hogy volt már szexuális kapcsolata valakivel az ellentétes nem képviselői közül.

A felmérést Josef Baniak szociológus koordinálta, aki arra mutatott rá: a legtöbb pap azért hagyja el hivatását, mert párkapcsolatra és családra vágyik.

Azt már egy korábbi lengyelországi felmérés készítői is megállapították, hogy a katolikus papság nagyjából 60 százaléka szívesen megnősülne, a mostani felmérés ugyanakkor az egyéb eredményei miatt kereszttűzbe állította a katolikus egyházat.

Bár Lengyelországban még mindig a lakosság 95 százaléka katolikus, és az ország igen büszke arra, hogy innen származott II. János Pál pápa, a papi hivatást itt is egyre kevesebben választják. Viszont az ország még mindig épp az ellenkező gonddal küzd, mint Európa több országa: míg máshol nem tudják megtölteni a szemináriumokat, a lengyeleknél a túl sok jelentkezőre nem jut elég hely.


Mióta tilos a házasság a katolikus papok számára?

A kereszténység első századaiban nem volt kötelező a papi nőtlenség. Az erre vonatkozó első ismert döntés a Krisztus után 314-es, spanyolországi, közelebbről elvirai zsinaton született, ezen helyi jelleggel előírták a püspökök, papok és diákonusok számára a nőtlenséget. Ugyanakkor már az első keresztény közösségeknél szokás volt, hogy a papok szolgálataik idején nem éltek házas életet.
Kötelező az egész nyugati egyház számára azonban csak VII. Gergely pápa idején lett. (1074, lenteni zsinat). A Szentatya a papság megromlott erkölcseinek helyreállítását célozta intézkedéssorozatával.
A múlt század hatvanas éveiben a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat résztvevőinek jelentős része a pap cölibátus eltörlése mellett volt, de VI. Pál pápa határozott fellépésére a kérdés nem került a zsinat elé.
Az utóbbi időben a kérdés újra többször is felvetődött. A 2005 októberi, vatikáti szinóduson napirendre került a kérdés. Néhány hónappal korábban, egy felmérésen az osztrák papok 74 százaléka a cölibátus eltörlése mellett foglalt állást. Akkoriban a katolikus egyházon belüli reformerek, tekintettel a papok számának szűkös voltára, azt javasolták, töröljék el a házasodás szigorú tilalmát, mert így több fiatal férfi állna egyházi szolgálatba. A 250 egyházi elöljáró azonban nem támogatta a változtatást.
2007 márciusában XVI. Benedek pápa első apostoli buzdításában a kötelező papi cölibátus fenntartását erősítette meg. A pápa a vele készült interjúkötetekben leszögezi: a cölibátus nem oldja meg a paphiány problémáját, hiszen azzal azok a felekezetek is küzdenek, amelyeknél házasodhatnak a lelkészek, parókusok.
Tavaly ősszel Malcolm McMahon nottinghami püspök nagy nyilvánosságot kapva a médiában amellett érvelt, hogy ne legyen feltétele a nőtlenség a felszentelésnek. Ugyanakkor világossá tette, hogy a felszentelt papok házasságkötését tiltaná.
 
 
 

lapszemle 2009.02.25.

Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Nagyvárad - Rendhagyó imahetet és egyben nagyhetet tartanak a Nagyárad-olaszi Református Egyházközségben. A presbitérium ötlete alapján az istentiszteleti alkalmakra olyan vendéglelkészeket hívtak meg, akik a történelmi Bihari Egyházmegye Magyarországra szakadt településein jelenleg szolgálnak. Az imaheti alkalmakat a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban tartják naponta 17 órától.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/45-2009-2-25/45-7.pdf

Ír vendég Váradolasziban
Nagyvárad - Ma délután 5 órától az Írországi Presbiteriánus Egyház moderátora, dr. Donald Patton hirdeti Isten Igéjét a Nagyvárad-olaszi Református Egyházközségben zajló evangelizációs imahéten, amelynek keretében a kettészakított történelmi Bihari Református Egyházmegye az anyaországban rekedt részébõl érkezõ testvéreink körében tartjuk bûnbánati istentiszteleteinket.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/45-2009-2-25/45-2.pdf

Kórházi áhítatok
Nagyvárad - A nagyváradi kórházakban az alábbi program szerint tart istentiszteleteket Nacsádiné Csuka Melinda kórházlelkész és Kerekes Mónika szociális munkás:
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/45-2009-2-25/45-2.pdf (uo.)
 
Temették a farsangot a Csillagocskák
Nagyvárad - Vidám gyermekricsajtól volt hangos tegnap kora délután a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházának díszterme. A Csillagocska Gyermek- és Ifjúsági Néptánccsoport játszotta a népes, fõleg elemistákból és tanítóikból álló közönség elõtt a Farsangtemetés címû produkciót.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/45-2009-2-25/45-1.pdf
 
FIRESZ ifitalálkozó Kulcsodon  
Kárpátalja - A Fiatal Reformátusok Szövetsége február 28-án ifitalálkozót szervez Kulcsodon, a helyi református templomban. A találkozó témája: Természettudomány és hit.
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=11941&Itemid=73

Sfantul Sinod dezbate cipul
Introducerea dispozitivului biometric in pasapoartele romanilor, fara consultare publica, este subiect de discutie in Dealul Patriarhiei
http://www.ziua.net/display.php?data=2009-02-25&id=249732
 

Sedinta anuala de lucru a Adunarii Nationale Bisericesti a Bisericii Ortodoxe Romane, 24 februarie 2009
Astazi, 24 februarie 2009, in Aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfasurat sedinta anuala de lucru a Adunarii Nationale Bisericesti a Bisericii Ortodoxe Romane, organism central deliberativ pentru problemele administrative, sociale si culturale, economice si patrimoniale, format din membrii Sfantului Sinod si cate trei reprezentanti – doi mireni si un cleric – ai fiecarei eparhii.
http://www.basilica.ro/ro/stiri/sedinta_anuala_de_lucru_a_adunarii_nationale_bisericesti_a_bisericii_ortodoxe_romane_24_februarie_2009.html

 

 

 

2009. február 24., kedd

lapszemle 2009.02.24.

Költözik a Kölcsey egy része
Szatmár - A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal sajtóközleményben megerősítette azt, hogy a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumnak mégiscsak költöznie kell a jelenlegi épületből, ugyanis a református egyház igényt tart arra.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=20408&apparition=2009-02-24

Halmi: ökumenikus kápolnaszentelés
Szatmár megye - Vasárnap délután szentelték fel a belső felújításon átesett római katolikus temetői kápolnát Halmiban: az egyházközség szeretetvendégséggel köszönte meg az önkéntes munkát.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=20392&apparition=2009-02-24

Evangelizáció Váradolasziban
Nagyvárad - Böjtfõre készülve a hét minden napján délután 5 órától bûnbánati istentisztelet színhelye az Olaszi Református Egyházközség. Ekkor a gyülekezet imaheti alkalmait is megtartja. A Presbitérium döntése értelmében, a szétszakított történelmi Bihari Református Egyházmegye Magyarországon rekedt részébõl hívtak meg lelkipásztorokat erre az alkalomra, akik hirdetik Istennek Igéjét a nagyhéten.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/44-2009-2-24/44-2.pdf

Tizenöt éves az érmihályfalvi Szenczi Molnár Albert énekkar
Bihar megye - A vasárnap délelõtti istentisztelet keretén belül ünnepelte a mihályfalvi református gyülekezet a Szenczi Molnár Albert Énekkar fennállásának 15. évfordulóját.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/44-2009-2-24/44-6.pdf

Szórakozva segíteni - a megmaradásáért küzdő kárpátaljai iskolákat támogatta a II. Református Jótkékonysági Bál
Kárpátalja - Szórakozva segíteni. A segítségnyújtás, és a közösségépítés volt az elsődleges célja a II. Református Jótékonysági Bálnak, amelyet Debrecenben rendeztek a hétvégén. A bál bevételét a kárpátaljai református iskoláknak juttatja el a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Kölcsey Központban mintegy háromszázan báloztak.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1209
 
 

2009. február 23., hétfő

lapszemle 2009.02.23.

Egyedi farsang volt a Lorántffyban
Nagyvárad - Jól sikerült a csütörtök délután megtartott farsang a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban. A gimi névadójának napján a tanintézet tornatermét megtöltötték a tanárok és diákok, mindannyian jól szórakoztak az ötletesen összeállított produkciókon.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/42-2009-2-22/42-5.pdf

Zsuzsanna-bál a szépség és az elegancia jegyében
Nagyvárad - Mint minden esztendõben, idén is megtartották a hagyományos Zsuzsanna-bált a nagyváradi református püspöki palota dísztermében. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) védnöksége alatt megrendezett színvonalas, polgári ünnepségen szép számmal jelentek meg városunk ismert közéleti és egyházi személyiségei.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/43-2009-2-23/43-9.pdf
http://erdely.ma/mozaik.php?id=48527

Elindulni a boldogság útján
Nagyvárad - Vasárnap délelőtt a várad-velencei református templomban a közelmúltban érkezett új segédlelkész, Zabán Bálint Károly hirdette Isten igéjét, az Ésaiás próféta könyvéből vett részlet alapján.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/elindulni-a-boldogsag-utjan/cn/news-20090223-10384720

Elfogadták az RMDSZ módosító indítványát
Szatmár megye - Az RMDSZ módosító indítványának eredményeképpen, a kormány 2009-es költségvetésében elkülönített egy összeget az Ákosi, és a Börvelyi Református Templomok, illetve a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Katolikus plébánia felújítására.
http://www.szatmar.ro/Elfogadtak_az_RMDSZ_modosito_inditvanyat/hirek/20862

Közösen fogják használni a Kölcsey épületét
Szatmár - Régóta húzódik a Kölcsey Ferenc Főgimnázium jelenlegi épületének ügye, hiszen az épületet a Református Egyház visszaigényelte, és visszakapta, ugyanúgy ahogy a Speciális iskola épületét és az egykori Zene és Képzőművészeti Líceum két épületét is.
http://www.szatmar.ro/Kozosen_fogjak_hasznalni_a_Kolcsey_epuletet/hirek/20859
 
Csendesnap az Ungi Egyházmegyében
Kárpátalja - Kiskörzeti csendesnapra került sor február 22-én Ungtarnócon, ahová a környező településekből érkeztek a gyülekezetek tagjai.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1206

Bibliahét Fornoson
Kárpátalja - Isten kegyelméből immár második esztendeje kerül sor gyülekezetünkben bibliatanulmányozó hétre. Idén január 12–16. között került megrendezésre. Hálát adok Istennek, hogy adott vágyakozó szívű embereket, akik estéről estére megtöltötték a gyülekezeti termet. Minden alkalommal telt ház volt.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1207

Presbiteri csendeshét Tivadarfalván
Kárpátalja - A világ reformátusságának körében a 2009-es esztendő, Kálvin János reformátor születésének 500. évfordulójára emlékezve, a Kálvin-emlékév jegyében telik. Így kerülhetett sor arra, hogy 2009. január 27–30. között Máramaros-Ugocsa Egyházmegye gyülekezeteinek presbiterei és lelkipásztorai csendeshéten vehettek részt Tivadarfalván, amely alkalom Mit üzen Kálvin a XXI. században? címet kapta.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1208
 
 
 

2009. február 22., vasárnap

lapszemle 2009.02.21.

KREK–vezetők és polgármesterek találkozója
Bihar megye – Rendszeresíti a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) a találkozókat a Bihar megyei magyarok lakta települések polgármestereivel. Ennek első „állomása" volt a pénteki eszmecsere.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/krekvezetok-es-polgarmesterek-talalkozoja/cn/news-20090220-07274288

A szó hitelét a cselekedetek adják
Nagyvárad - Péntek este jótékonysági célú Zsuzsanna-bált szerveztek a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) dísztermében. Az élesdi refermátus gyermekotthon fenntartására gyűjtöttek.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/a-szo-hitelet-a-cselekedetek-adjak/cn/news-20090221-10032529

Megegyeztek: nem költözik a Kölcsey
Szatmár - Ha nem is végérvényesen, de rövid távon megoldódott a Kölcsey Ferenc Főgimnázium sorsa – mondta el lapunknak Kónya László főtanfelügyelő–helyettes. Több ideje megkezdődtek az egyeztetések a református egyháznak visszautalt ingatlanokkal kapcsolatban, ugyanis a Speciális Iskola mellett, a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumnak is költöznie kellett volna mostani épületéből.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=20357&apparition=2009-02-21

Jótékonysági bál a kárpátaljai líceumokért
Kárpátalja - Megmaradásukért küzdő kárpátaljai református gimnáziumokat kíván támogatni idén a Tiszántúli Református Egyházkerület jótékonysági rendezvénye. A február 20-i debreceni bál bevételét a Nagyberegi, a Nagydobronyi, a Tiszapéterfalvai és a Técsői Református Líceum számlájára utalják. Az intézmények (a técsői kivételével) jelenleg állami támogatás nélkül működnek.
http://www.karpatinfo.net/article86528.html

Primul preot tigan si-a pus patrafirul si isi incepe cariera in Ferentari
Daniel Ganga este primul preot de etnie roma recunoscut ca atare de catre Biserica Ortodoxa Romana. A fost hirotonit vineri, 20 februarie 2009, la exact 153 de ani de la emiterea ultimului act dintr-o serie de legi ce au pus capat robiei.
http://cotidianul.ro/primul_preot_tigan_si_a_pus_patrafirul_si_isi_incepe_cariera_in_ferentari-74228.html

 

 

2009. február 20., péntek

lapszemle 2009.02.20.

Szilágyi Domokos egyházmegyei szavalóverseny
Szatmár megye — Batizon, április 25–én, 9 órai kezdettel Szilágyi Domokos egyházmegyei szavalóversenyre kerül sor. A szervezők a szavalóversennyel olyan hagyományt szeretnének teremteni, amely feléleszti és fenntartja az ifjúságban a Szilágyi Domokos költészete iránti érdeklődést.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/szilagyi-domokos-egyhazmegyei-szavaloverseny/cn/news-20090219-09351054

Imahét Erdõgyarakon
Bihar megye - Február 23. - március 1. között református imahét lesz Erdõgyarakon.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/41-2009-2-20/41-2.pdf

Presbiteri konferencia Borzsaván
Kárpátalja - Mi, gáti presbiterek megköszönjük ezt az áldásos alkalmat elsősorban Istennek,és ugyanakkor a konferencia szervezőinek és igehirdetőinek. Mi, a Gáti Református Egyházközség presbiterei 2009 február 14-én részt vettünk azon a presbiteri konferencián, amely a borzsovai református templomban volt megtartva. Ez a konferencia az első alkalma volt annak a sorozatnak, amelyen arra a kérdésre kerestük a választ: „Miért jó reformátusnak lenni?"
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1191
 
Parlamentarii care au "daruit" bisericile vor fi pomeniti in rugaciuni
Sumele mari de bani cerute de parlamentari pentru bisericile din propriile circumscriptii nu reprezinta altceva decat datoria deputatului sau a senatorului pentru comunitatea care l-a trimis in Parlament, considera Biserica.
http://www.gandul.info/politica/parlamentarii-care-au-daruit-bisericile-vor-fi-pomeniti-in-rugaciuni.html?3928;3961552
 
Cand Biserica este sprijinita de catre Stat, ea poate sa ajute mai mult poporul
Referitor la opiniile exprimate in presa despre fonduri mai mari comparativ cu anul trecut alocate Bisericii Ortodoxe Romane in proiectul bugetului de Stat pe 2009, aflat in dezbatere parlamentara, in contextul crizei economice, facem urmatoarele precizari:
http://www.basilica.ro/ro/stiri/cand_biserica_este_sprijinita_de_catre_stat_ea_poate_sa_ajute_mai_mult_poporul.html
 
Ortodoxia, la rascruce. Traim oare vremurile Apocalipsei?
Miercurea viitoare, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane va discuta si-si va face cunoscuta pozitia referitoare la problema cipurilor biometrice si a fatidicului numar al Fiarei, 666, care au adus ingrijorare in randurile credinciosilor nostri. Biserica Ortodoxa Bulgara este pe punctul de a se scinda.
http://www.gardianul.ro/Ortodoxia,-la-rascruce.-Traim-oare-vremurile-Apocalipsei-s129986.html
 
IPS Bartolomeu ii cere lui Basescu sa scoata "diavolul" din pasapoarte
Sinodul Mitropolitan al Clujului ii cere sefului statului sa garanteze drepturile si libertatile constitutionale ale romanilor in disputa cipurilor biometrice.
http://www.cotidianul.ro/ps_bartolomeu_ii_cere_lui_basescu_sa_scoata_diavolul_din_pasapoarte-74106.html
 
Sinodul Clujului considera cipul biometric o ofensa la adresa poporului roman
Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului a dat ieri un comunicat in care se arata: Luand act de reactiile unor medii monahale si teologice fata de introducerea sistemului de supraveghere biometrica in Romania, considera ca acestea sunt indreptatite, ele urmand insa sa fie supuse unor analize si nuantari, atat la nivelul Sinoadelor locale, cat si la acela al Sfantului Sinod plenar.
http://www.gardianul.ro/Sinodul-Clujului-considera-cipul-biometric-o-ofensa-la-adresa-poporului-roman-s129985.html

Doi homosexuali se lauda ca au fost casatoriti de catre un preot ortodox!
Biserica este in centrul unui scandal mediatic, dupa ce doi homosexuali s-au laudat ca au fost cununati religios, chiar de catre un preot ortodox. Celebrul travestit Alexandra Bordas a acceptat cererea in casatorie facuta de noul sau iubit, Alexandru, un tanar de 19 ani, student la Drept. Culmea e ca cei doi sustin ca ceremonia a fost oficiata contra sumei de 150 de euro de catre un preot dintr-un sat din Oradea. Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane, prin vocea purtatorului sau de cuvant, preotul Constantin Stoica, neaga vehement intreaga poveste.
http://www.curentul.ro/2009/index.php/Actualitate/Doi-homosexuali-se-lauda-ca-au-fost-casatoriti-de-catre-un-preot-ortodox.html 
 
 

2009. február 19., csütörtök

lapszemle 2009.02.19.

Gellért Gyula Bihardiószeg díszpolgára
Bihar megye - A bihardiószegi Helyi Tanács 2009. február 18–án tartott ülésén a község díszpolgárává avatták Gellért Gyula helyi tiszteletest, az Érmelléki Református Egyházmegye esperesét.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/gellert-gyula-bihardioszeg-diszpolgara/cn/news-20090219-11572974

 
Modern fűtőrendszer Dobrán
Szatmár megye - Már csak az utolsó simítások vannak hátra és teljes mértékben elkészül a dobrai református templom fűtésrendszere. Régi vágy teljesült ezzel, hiszen a dobraiak mindig szívesen jártak a templomba, de télen sokszor kellett a hideg miatt szenvedniük, tájékoztatta lapunkat Kurta-Tőtös Szabolcs helyi református lelkész.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/modern-futorendszer-dobran/cn/news-20090219-04092679
 

Jelentkezőket várnak a magyar nyelvű bölcsődei csoportba
Nagyvárad - A várad-velencei Agnulli Dei Szociális Központban holland segítséggel 2000-ben kezdtek hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozni, ám a kezdeti 35-ről fokozatosan csökkent a részvevők száma, így lezárult a program, számolt be Farkas Antal parókus lelkész.
http://hirek.nagyvarad.ro/Nagyvaradi-hirek-1/Jelentkezoket-varnak-a-magyar-nyelvu-bolcsodei-csoportba-46665


De ce se vor parlamentarii ctitori de biserici
Senatorii si deputatii au cerut fonduri de milioane de euro pentru construirea sau repararea bisericilor din colegiile lor
http://www.gandul.info/politica/de-ce-se-vor-parlamentarii-ctitori-de-biserici.html?3928;3950246

806 biserici bugetate pentru mantuirea crizei
Veniti cu comanda din teritoriu, deputatii si senatorii au impus, in plina criza, in comisiile de buget finantarea pentru construirea sau renovarea a sute de biserici.
http://www.cotidianul.ro/806_biserici_bugetate_pentru_mantuirea_crizei-73975.html

Guvernul mareste lefurile preotilor
Si parlamentarii au plusat alocarile bugetare cu 60 de milioane de lei pentru intretinerea lacasurilor de cult. Guvernul spera sa invinga dificultatile crizei imbunandu-L pe Dumnezeu.
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/840398/Guvernul-marete-lefurile-preoilor/

Biserica, intre serviciu divin si servicii secrete
Episcopia Aradului a initiat un program de consiliere pre si post-avort in Spitalul de Obstetrica "Salvator Vuia" din Arad. Peste initiativa Episcopiei nu pare sa fi pogorat duhul sfant, ci spiritul necurat al serviciilor secrete.
http://www.gardianul.ro/Biserica,-intre-serviciu-divin-si-servicii-secrete-s129947.html

 

 

 

2009. február 18., szerda

2009. február 17., kedd

lapszemle 2009.02.17.

"Új parancsolatot adok néktek"
Bihar megye - Rendhagyó istentiszteleten vett részt tegnap délelõtt Hegyközkovácsi apraja-nagyja a helyi református templomban. Megünnepelték a Vincze Eszter Nõszövetséget, eredményes munkásságát, valamint felavatták zászlaját is.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/37-2009-2-16/37-6.pdf

Az egységért imádkozva egy héten át Újvároson
Nagyvárad - A nagyvárad-újvárosi református gyülekezetben évek óta hagyományosan a gyülekezeti teremben tartják az imaheti istentiszteleteket. Az elmúlt nyáron sikerült felújítani és megnagyobbítani az imatermet, így immár hatvan-hetven ember is elfér benne. Az idei imahét vezérgondolata az egység.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/38-2009-2-17/38-7.pdf

Szülők és gyerekek közös vígadalma
Nagyvárad - Szülők és gyerekek közös ünneplése tette meghitté a Csillagocska Óvoda által szervezett farsangi mulatságot. A résztvevők alkalomhoz illő népi zenére mulattak.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/szulok-es-gyerekek-kozos-vigadalma/cn/news-20090217-12200693

Nemzeti intézményeink. Támogatás és tervezhetőség
Kárpátalja - Kárpátalján jelenleg tíz ilyen kiemelt jelentőségű intézmény található. Közéjük tartozik a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház csakúgy, mint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum, a Munkácsi Szent István Líceum, illetve a Kárpátaljai Református Egyház stb. Ezek az intézmények – jelezvén a kárpátaljai magyarság életében játszott kiemelkedő szerepüket, a minap a miniszterelnöki hivataltól Nemzeti Intézmény feliratú táblát kaptak.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1179

Tóth János rektor: Vannak kitörési pontjaink
Február 2-án iktatták be tisztségébe Tóth János professzort, a Selye János Egyetem új rektorát, aki Albert Sándort váltja ezen a poszton. A negyvenhét éves matematikus az elsők között adott interjút lapunknak. / Úgy tudjuk, hogy túl sok pedagógust képeznek, méghozzá olyan szakpárokon is, amelyek Nyitrán is vannak. Nyilván túlzás, de azért nem teljesen alaptalan az olyasféle aggodalom, hogy lassan több lesz a református lelkész, mint a hívő... Nem járnak zsákutcákban?
http://www.parameter.sk/rovat/regio/2009/02/03/toth-janos-rektor-vannak-kitoresi-pontjaink

Március első hetében evangelizációs napok Deregnyőn
Felvidék - A deregnyői Református Tanulmányi Központban már tizedik éve rendezik meg az evangelizációs hetet. Az Ungi Református Egyházmegye esperese, Mártha Géza ebben az évben Victor István nyugalmazott lelkipásztort hívta meg szolgálattevésre.
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=11714&Itemid=50

Mitropolia Moldovei face retea proprie de gradinite. Unitatile vor fi infiintate din fondurile Bisericii si vor fi acreditate de Ministerul Educatiei
In cadrul Adunarii Eparhiale a Arhiepiscopiei Iasilor, reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei (MMB) au luat decizia de infiintare a unei  retele proprii de gradinite.
http://www.gardianul.ro/index.php?pag=nw&id=129793&catid=12&p=mitropolia-moldovei-face-retea-proprie-de-gradinite-unitatile-vor-fi-infiintate-din-fondurile-bisericii-si-vor-fi-acreditate-de-ministerul-educatiei.html

Biserica Greco-Catolica cere implicarea statului in diferendul retrocedarilor
Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica este dispusa sa colaboreze cu Biserica Ortodoxa si cu autoritatile in rezolvarea diferendului legat de retrocedarea lacasurilor de cult.
http://www.ziare.com/Biserica_Greco_Catolica_cere_implicarea_statului_in_diferendul_retrocedarilor-680625.html

Preot acuzat de campanie electorala ilegala
Reprezentantii PSD Cluj il acuza pe preotul ortodox din parohia Someseni, Ioan Roman, ca ar fi facut campanie electorala ilegala. Mai precis, ei spun ca acesta i-ar fi indemnat pe oameni, la slujba de dimineata, sa mearga la urne si sa voteze cu cei care le-au asfaltat strazile, transmite corespondentul Informatia.ro
http://www.amosnews.ro/Article268590.phtml
 
 

2009. február 16., hétfő

Ateista és anti-ateista buszok

Ateista busz-kampányok


British Humanist Association
http://www.humanism.org.uk


American Humanist Association
http://www.americanhumanist.org


Campana Bus Ateo
http://www.busateo.org


Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
"The bad news is that God does not exist. The good news is that you do not need him."


Anti-ateista busz-kampányok


Centro Cristiano de Reunión
http://centrocristianodereunion.com


2009. február 15., vasárnap

lapszemle 2009.02.15.

Ökumenikus evangelizációs imahét Olasziban
Nagyvárad - A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium február 16.19. között ökumenikus evangelizációs imahetet tart a nagyvárad-olaszi református templomban naponta 14 órától.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/36-2009-2-15/36-2.pdf

Zsuzsanna-bál lesz a jövõ héten
Nagyvárad - A Királyhágómelléki Református Egyházkerület ismét megrendezi a hagyományos Zsuzsanna-bált február 20-án, pénteken. A nívós programról a két fõszervezõ, Szûcs Éva egyházkerületi tanügyi elõadó és Vinczéné Pálfi Judit missziói elõadó beszélt tegnap a püspökségen tartott sajtótájékoztatón.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/36-2009-2-15/36-3.pdf

Ne áruljuk el keresztény Európánk lelkét!
Nagyvárad - Keresztény Európa? címmel tartott elõadást Gheorghe Gorun történész, egyetemi tanár, illetve Pásztori Kupán Gerõ teológus tegnapelõtt, a Filozófiai esték utóbbi alkalmán, melyet a Partiumi Keresztény Egyetem filozófia tanszéke szervezett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Dokumentációs Központjában (KREDOK), a váradi Zárda utcában.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/36-2009-2-15/36-3.pdf (uo.)

Nyílt nap a Péterfalvi Református Líceumban
Kárpátalja - 2009. január 30-án nyíltnapot tartottunk a péterfalvi református líceumban, ahova szépszámmal érkeztek az érdeklődő szülők és diákjelöltek. Ezen a napon részletes betekintést adtunk a líceum életébe, mindennapi eseményekbe, hétvégi programokba, gyülekezeti kiszállásokba, külföldi és belföldi kirándulásokba.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1175
 
 
 

2009. február 14., szombat

lapszemle 2009.02.14.

Szórakozva jótékonykodó bálozók
Nagyvárad - Február 20-án, pénteken este 7 órától jótékonysági célú Zsuzsanna-bált szerveznek a KREK dísztermében. Az élesdi Kajántó Mária Református Gyermekotthon javára gyűjtenek.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/szorakozva-jotekonykodo-balozok/cn/news-20090213-12194210

Egyházaink hírei
Arad megye - Február 15–22. között egyetemes imahetet tartanak az Ágyai Református Egyházközségben.
A bélzerindi református egyházközségbenimahetet tartanak február 15–22. között.
http://www.nyugatijelen.com/hitelet/egyhazaink_hirei_47.php

Megerősödni a hitben és imádkozásban
Kárpátalja - Hitmélyítő hét a csongori Bethesda Szenvedélybetegek Mentő Misszióban. Február 9–13. között hitmélyítő hetet tartottak a Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszióban szabadultak számára. Az alkalom irányvonalát most a szolgálat határozta meg.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1170

Beiktatták Fazekas László református püspököt
Felvidék - Ünnepi istentisztelet keretében beiktatták tisztségébe szombaton  Révkomáromban Fazekas László püspököt. Az új egyházi vezetőt tavaly választották meg a gyülekezetek presbitériumai a Szlovákiai Református Egyház élére. Az új püspök a hivatalát az egyházi törvényeknek megfelelően január elsején már elfoglalta.
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=11645&Itemid=50

Maicutele au dominat marsul anti-lesby de la Cluj
O suta de maicute pocaite, preoti, studenti si cetateni de bine au marsaluit, la Cluj, pe o ninsoare deasa, impotriva lesbienelor. Unii dintre manifestanti au oferit, printre sfaturi despre normalitatea casatoriei, brelocuri cu insemnele candidatului PDL la Primaria Clujului.
http://www.realitatea.net/maicutele-au-dominat-marsul-anti-lesby-de-la-cluj_457112.html
 
 

Egyházi műsorok a világi médiában

A Miatyánk Jézus anyanyelvén

Reformátusok Lapja, LIII. évf. 1. sz. - 2009-01-04

Németh PálNem ígérhetjük, hogy a magnófelvétel hűségével adjuk vissza az Úr imádságának eredeti hangzását. Ez kétezer év távolából amúgy is lehetetlen. Ám több sémi nyelv ismeretében nincs kétségünk afelől, hogy megközelítőleg ezek a szavak és efféle kiejtéssel hagyták el a mi Urunk Jézus ajkát, amikor imádkozni tanította az övéit.


„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…”


Az ‘atya’ szó arámiul abá. Megszólító esete (vocativus) három helyen szerepel az Újszövetség görög szövegében (Mk 14,36; Róm 8,15; Gal 4,6). Az a magánhangzót nem magyarosan, ajakkerekítéssel ejtjük, hanem ajakkerekítés nélkül, palócosan. Ha az abá főnevet többes szám 1. személyű birtokos személyraggal látjuk el, így hangzik: abún. A hangsúly nem a szó elején, hanem a második szótagon van.


A ‘menny’ kifejezés arámiul semajjá. Az emelt e betűvel jelölt hangzót nagyon rövid, zárt e-nek ejtjük. A ‘-ban, -ben’ jelentésű b prepozíciót a szó elé ba formában illesztjük. A ‘mennyben’ kifejezés így hangzik: basmajjá. Ezt megelőzi az ‘aki, amely’ jelentésű d vonatkozó névmás: debasmajjá. Így a szó jelentése: ‘aki a mennyben vagy’. A szóhangsúly az utolsó előtti szótagon van.


A teljes szövegrész így hangzik (a hangsúlyos szótagok vastagon szedve):


abún debasmajjá – jelentése: ‘Mennyei Atyánk’!


„Szenteltessék meg a te neved…”


A kds mássalhangzólánc a sémi nyelvekben a ‘szentség’ fogalmát jelöli. Itt a k hangzó kiejtése veláris, tehát a szájpadlás mögött, a lágyszájpadlás (velum) segítségével ejtjük. Ebből képzik az itkaddas igét, amelynek visszaható jelentése van: ‘szentnek mutatkozik’. A befejezetlen szemléletű (jelen-jövő) egyes szám 3. személyű forma: nitkaddas. A szóhangsúly a második szótagon van: nitkaddas.


A sem szó nevet jelent. Arámi-szír nyelven semá. Birtokos személyraggal ezt az alakot kapja: semákh. A szó végi k hangot az egyszerűség kedvéért ugyanúgy ejtjük, mint a magyar k-t, de meg kell jegyeznünk, hogy nagy valószínűség szerint már Jézus korában is spiráns kiejtése (réshang) volt, ezt jelezzük a k utáni h hanggal. A kettőt együtt kemény h-nak ejtjük. A továbbiakban nem jelöljük következetesen a spiráns ejtésű bgdkft hangzókat, mert ezek kiejtése nekünk magyaroknak nagyon szokatlan – nitkaddas semákh.


„Jöjjön el a te országod…”


A szír ’etá ige jelentése: ‘eljön, megérkezik, visszatér’. Ismerős ez a szó az 1Kor 16,22-ből: máran athá. A téte nőnemű 3. személyű befejezetlen cselekvést jelölő ige. A malkútá ‘királyságot’ jelent, amely birtokos személyraggal így hangzik: téte malkútákh – ‘A te királyságod jöjjön el’!


„Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is...”


A hevá létige befejezetlen hímnemű egyes szám 3. személyű alakja: nihve. A cebjáná főnév jelentése: ‘akarat’, amely 2. személyű birtokos személyraggal így hangzik: cebjánákh. Az ajkanná jelentése: ‘mint, ahogy’. A ‘menny’ kifejezés, amint láttuk, arámiul semajjá. A ‘-ban, -ben’ jelentésű b prepozíciót a szó elé ba formában illesztjük. A ‘mennyben’ kifejezés így hangzik: basmajjá. Ezt megelőzi az ‘aki, amely’ jelentésű d vonatkozó névmás: debasmajjá. Így az ajkanná debasmajjá kifejezés jelentése: ‘amiképpen a mennyben’. Az áf szócska azt jelenti: ‘is, szintén’. Az ar’á szó jelentése: ‘föld’. A ‘-ban, -ben’ jelentésű b prepozíciót a szó elé ba formában illesztjük. A ‘földön’ kifejezés így hangzik: bar’á – ajkanná debasmajjá áf bar’á.


„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!”


A jhb ige jelentése ‘ad, ajándékoz’, felszólító módja (imperativus) hab. A ‘-nak, -nek’ jelentésű l prepozíció többes szám 1. személyraggal ellátott alakja: lan (‘nekünk’). A lahmá szó jelentése: ‘kenyér, élelem’. A szúnkáná kifejezés jelentése: ‘szükséglet’, ehhez illeszkedik a többes szám első személyű birtokos személyrag: szúnkánan, eléje pedig az ‘aki, amely’ jelentésű d vonatkozó névmás: deszúnkánan , ‘amelyre szükségünk van’. A jáumáná időhatározó: ‘a mai napon’.


hab lan lah deszúnnan jáuná – ‘A mi szükséges eledelünket (kenyerünket) add meg nekünk ma’!


„És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek…”


A sbk ige jelentése: ‘elhagy, elenged, megenged, megbocsát’. Ezt a szót használja Jézus a kereszten: „Miért hagytál el engem”, lemáná sabaktáni? (vö. Mt 27,46). Itt az ige az adósság elengedésére, a bűn megbocsátására vonatkozik. Felszólító módban (imperativus) sebók, eléje illesztjük az ‘és’ jelentésű v kötőszót va formában: vasbók. A ‘-nak, -nek’ jelentésű l prepozíció többes szám 1. személyraggal ellátott alakja: lan (‘nekünk’). A haubé többes számú főnév, jelentése: ‘bűnök, vétkek’ ehhez illeszkedik a többes szám első személyű birtokos személyrag: haubajn. Az ajkanná jelentése: ‘mint, ahogy’. Az áf szócska azt jelenti: ‘is, szintén’. Ezt megelőzi az ‘aki, amely’ jelentésű d vonatkozó névmás: deáf. A többes szám 1. személyű személyes névmás henan (‘mi’) sebakín (megbocsátók), hajjábá ‘vétkes’ a többes szám 1. személyraggal a többes számú forma: hajjábajn, előtte a ‘-nak, -nek’ jelentésű l prepozíció. A lehajjábajn jelentése: ‘az ellenünk vétkezőknek’ – vasbók lan haubajn ajkanná deáf henan sebakín lehajjábajn.


„És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!”


A lá tagadószó, lá ta’lan, ‘ne vígy minket’ niszjóná: ‘kísértés, próbatétel’ előtte a ‘-ba, -be’ jelentésű l prepozíció: leniszjóná ellá (vö. görög ‘alla’) jelentése: ‘de, hanem’. A fcj ige ‘szabadítást, megmentést’ jelent. Utána az n többes szám 1. személyű tárgyi személyrag: faccán, ‘szabadíts meg minket’ min: ‘-tól, től’ bísá: ‘gonosz’ – ve ta’lan leniszjóná ellá faccán min sá.


„Mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.”


A mittol szócska jelentése: ‘mert’ dedílákhí :‘tied’ malkútá :‘királyság’ hajlá: ‘hatalom’ tisbóhtá:‘dicséret, dicsőség’ le’álam ’álmín :‘mindörökké’ ámén: ‘ámen’ – mittol dedíkhí maltá vehajlá vetisbóhtá le’álam ’álmín ámén.


Íme, az Úri imádság szír-arámi nyelvű szövege úgy, amint azt az arámi nyelvet beszélő keresztyének használták és használják ma is az istentiszteleteken és a személyes kegyességben. A korhű kiejtés árnyalati kérdéseit lehet vitatni, de nem jutunk eredményre. Ha valaki a magyar olvasási szabályoknak megfelelően (a megjelölt szóhangsúlyokkal) elolvassa ezt a szöveget, megközelítőleg azt a hangzást fogja elérni, ahogyan Jézus korában kiejtették, és ahogy Jézus ajkáról is elhangozhatott:


abún debasmajjá
nitkaddas semákh
téte malkútákh
nehve cebjánákh
ajkanná debasmajjá áf bar’á.
hab lan lahmá deszúnkánan jáumáná
vasbók lan haubajn ajkanná deáf henan sebakín lehajjábajn
velá ta’lan leniszjóná ellá faccán min bísá
mittol dedílákhí malkútá vehajlá vetisbóhtá le’álam ’álmín ámén.