2013. december 20., péntek

Karácsonyi szeretethimnusz

Karácsonyi szeretethimnusz

(Az 1Kor 13 karácsonyi változata)

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha el nem múlik.

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.

De a szeretet ajándéka megmarad. 
 

2013. december 11., szerda

Bibliai ABC

A 
Küszködsz a hívő életedben? 
„…adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek”
(Róm 6,13)

Á
 A nyelveddel van problémád? 
Áldom az Urat mindenkor, állandóan Őt dicséri a szám”
(Zsolt 34,2)

B
Vonakodsz szolgálni? 
„…bátran szólják Isten Igéjét”
(Fil 1,14)

CS 
Zaklatott vagy? 
„…csendes vizekhez vezet engem”
(Zsolt 23,2)

D
 Legyőzve érzed magad? 
De hála legyen az Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket…”
(2Kor 2,14)

E
 Emlékszel a kudarcokra? 
„…egyet cselekszem: ami mögöttem van, azt elfelejtve … futok egyenest a cél felé….”
(Fil 3,14)

É
 Kétségbe vonod az Igét? 
Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, Igédben reménykedem”
(Zsolt 119,147)

F
 Szükségben vagy? 
Fordítsd felém füledet, és segíts meg!”
(Zsolt 71,2)

GY
 Lehangolt vagy? 
„…győzelmes jobbommal támogatlak”
(Ézs 41,10)

H
 Rosszkedvű vagy? 
Hálát adok a Krisztus Jézusnak, … aki megerősített engem…”
(1Tim 1,12)

I
Bánatos vagy? 
„…igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem”
(Zsolt 51,16)

J
Lusta vagy és nem kezdeményező? 
„…jó cselekedetre törekszik”
(Tit 2,14)

K
 Elcsüggedtél? 
Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben
… mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős”
(2Kor 12,10)

L
 Gyötör a Sátán?
Legyőzték őt (a Sátánt) a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével”
(Jel 12,11)

M
 Nehézséged van? 
Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok”
(1Pt 5,7)

N
 Nincs bizodalmad? 
Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül”
(Zsolt 86,10)

O
 Akadályok állnak előtted? 
Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!”
(Zsolt 91,2)

Ö
 Rosszak a körülményeid? 
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek”
(Fil 4,4)

P
Kételkedő a szíved? 
Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt...”
(Zsolt 78,38)

R
 Ingadozik a hited? 
„… a reménység hitvallásához szilárdan, ingadozás nélkül ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett”
(Zsid 10,23)

S
 Aggodalmaskodsz? 
Semmiért se aggódjatok … mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt”
(Fil 4,6)

SZ
 Rossz a vérmérsékleted? 
„A szeretet … nem gerjed haragra…”
(1Kor 13,5)

T
 Úgy érzed, lefelé süllyedsz? 
Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által…”
(1Pt 1,5)
Ú
 Gyenge vagy? 
„… az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!”
(Neh 8,10)

V 
Tehetetlennek érzed magad? 
„…van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem”
(Fil 4,13)

Z 
Úgy érzed, Isten hallgat?
 „…zörgessetek, és megnyittatik nektek”
(Lk 11,9)

2013. december 7., szombat

Az év és a hónap bibliai igéi (2014)

Az év és a hónap bibliai igéi
(2014)

http://www.oeab.de/_gfx/logo.gif

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen
(ÖAB)
http://www.oeab.de

Az év igéje
„Isten közelsége oly igen jó nékem.” (Zsolt 73,28)

A hónap igéje

Január
„Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom! Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem.” (Zsolt 143,8)
 
Február
„Csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.” (Ef 4,29)

Március
Jézus Krisztus mondja: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,35)

Április
„Szomorúságotok örömre fordul.” (Jn 16,20)

Május
„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28)
 
Június
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22-23)

Július
„De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz.” (Zsolt 73,23-24)

Augusztus
„Énekelj az Úrnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint nap!” (1Krón 16,23)

Szeptember
„Légy erős és bátor, ne félj, és ne rettegj!” (1Krón 22,13)

Október
„Dicsőítsd meg az Urat nagylelkűségeddel, s ne légy fukar, amikor első termésed feláldozod.” (Sirák 35,7)

November
„Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!” (Ézs 1,17)

December
„Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz.” (Ézs 35,1) 
 

Imaheti füzet - 2014 (pdf)

Imaheti program - 2014IMAHÉT
A Krisztus-hívők egységéért
2014. január 19-26.

Hát részekre szakítható-e Krisztus?
1Kor 1,1-17 alapján


1. nap: Együtt… Szentek vagyunk
2Móz 19,3-8 Papok királysága és szent nép lesztek
Zsolt 95,1-7 Mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk
1Pt 2,9-10 Egykor nem az Ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok
Mt 12,46-50 „Aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám”

2. nap: Együtt… Egymásnak hálát adunk Isten kegyelméért
5Móz 26,1-11 Az Úr kihozott bennünket Egyiptomból
Zsolt 100 Adjatok hálát Istennek, áldjátok nevét!
Fil 1, 3-11 Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok
Jn 1,1-18 A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg

3. nap: Együtt… Semmilyen lelki ajándékban nincs hiányunk
Jób 28,20-28 Íme az Úr félelme a bölcsesség
Zsolt 145,10-21 Kinyitod a kezedet, és betöltesz minden élőlényt kegyelmesen
Ef 4,7-13 A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott
Mk 8,14-21 Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek?

4. nap: Együtt… Megerősítjük, hogy Isten hűséges
JerSir 3,19-26 Szeret az Úr, azért nincs még végünk
Zsolt 57,7-11 Isten hűsége a fellegekig ér
Zsid 10,19-25 Mert hű az, aki ígéretet tett
Lk 1,67-75 Meglátogatta népét az Úr, és váltságot szerzett neki

5. nap: Együtt… Közösségbe vagyunk elhívva
Ézs 43,1-7 Veled vagyok
Zsolt 133 Ó mily szép, és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
1Jn 1,3-7 Közösségünk van egymással
Jn 15,12-17 „Ti barátaim vagytok”

6. nap: Együtt… Keressük a megegyezést
Bír 4,1-9 Ha velem jössz, elmegyek
Zsolt 34,1-14 Keressétek a békét, és kövessétek
1Kor 1,10-15 Ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz
Lk 22,24-30 Ezután versengés is támadt közöttük

7. nap: Együtt… Krisztushoz tartozunk
Ézs 19,19-25 Az Isten Megváltót küld népének
Zsolt 139,1-12 Hová menjek, lelked elöl?
1Kor 12,12-26 Ha szenved az egyik tag…Ha megbecsülésben részesül az egyik tag…
Mk 9,38-41 Aki nincs ellenünk, az mellettünk van

8. nap: Együtt… Hirdetjük az evangéliumot
Ézs 61,1-4 Az Úrnak lelke elküldött, hogy örömhírt vigyek
Zsolt 145,1-7 Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet
1Kor 15,1-8 Hirdettem nektek az evangéliumot, amelyet be is fogadtatok
Lk 4,14-21 Ma beteljesedett ez az írás fületek hallatára