2009. március 31., kedd

Bibliaolvasó - április

április 1. : Ruth 1-2; Lk 9,1-27
április 2. : Ruth 3-4; Lk 9,28-62
április 3. : 1Sám 1-3; Lk 10,1-20
április 4. : 1Sám 4-6; Lk 10,21-42
április 5. : 1Sám 7-9; Lk 11,1-28
április 6. : 1Sám 10-12; Lk 11,29-54
április 7. : 1Sám 13-15; Lk 12,1-34
április 8. : 1Sám 16-18; Lk 12,35-59
április 9. : 1Sám 19-20; Lk 13,1-17
április 10. : 1Sám 21-23; Lk 13,18-35
április 11. : 1Sám 24-26; Lk 14,1-24
április 12. : 1Sám 27-29; Lk 14,25-35
április 13. : 1Sám 30-31; Lk 15
április 14. : 2Sám 1-2; Lk 16,1-18
április 15. : 2Sám 3-4; Lk 16,19-31
április 16. : 2Sám 5-6; Lk 17,1-19
április 17. : 2Sám 7-9; Lk 17,20-33
április 18. : 2Sám 10-12; Lk 18,1-17
április 19. : 2Sám 13-15; Lk 18,18-43
április 20. : 2Sám 16-18; Lk 19,1-28
április 21. : 2Sám 19-21; Lk 19,29-48
április 22. : 2Sám 22-24; Lk 20,1-19
április 23. : 1Kir 1-2; Lk 20,21-47
április 24. : 1Kir 3-5; Lk 21
április 25. : 1Kir 6-7; Lk 22,1-38
április 26. : 1Kir 8-10; Lk 22,39-71
április 27. : 1Kir 11-13; Lk 23,1-32
április 28. : 1Kir 14-16; Lk 23,33-52
április 29. : 1Kir 17-19; Lk 24,1-32
április 30. : 1Kir 20-22; Lk 24,33-53

Bibliaolvasó 2 - április

1. 1Kor 1,10-18 Lk 10,1-16
2. 1Kor 1,22-31 Lk 10,17-24
3. 1Kor 3,1-9 Lk 10,25-37
4. 1Kor 3,16-23 Lk 10,38-42
5. 1Kor 9,16-27 Lk 11,1-13
6. 1Kor 10,12-17 Lk 11,14-26
7. 1Kor 11,23-36 Lk 11,27-36
8. 1Kor 12,1-13 Lk 11,37-44
9. 1Kor 12,14-27 Lk 11,45-54
10. 1Kor 13,1-13 Lk 12,1-12
11. 1Kor 14,1-12 Lk 12,13-21
12. 1Kor 15,1-11 Lk 12,22-31
13. 1Kor 15,12-22 Lk 12,32-40
14. 1Kor 15,35-50 Lk 12,41-48
15. 1Kor 15,51-58 Lk 12,49-59
16. 1Kor 16,1-13 Lk 13,1-9
17. 2Kor 1,8-14 Lk 13,10-17
18. 2Kor 3,1-6 Lk 13,18-30
19. 2Kor 4,1-7 Lk 13,31-35
20. 2Kor 4,8-18 Lk 14,1-11
21. 2Kor 5,14-21 Lk 14,12-24
22. 2Kor 9,1-7 Lk 14,25-35
23. 2Kor 9,8-15 Lk 15,1-10
24. 2Kor 10,7-18 Lk 15,11-32
25. 2Kor 12,1-9 Lk 16,1-12
26. Gal 3,1-14 Lk 16,13-18
27. Gal 3,24-29 Lk 16,19-31
28. Gal 5,16-26 Lk 17,1-10
29. Gal 6,1-9 Lk 17,11-19
30. Gal 6,10-18 Lk 17,20-37

(Forrás: William Barclay: The Plain Man’s Book of Prayers, London 1959.)

Április

A húsvéttól pünkösdig terjedő 50 (Cselekedetek 2,1) nap alatti vasárnapok jelentős része április hónapjára esik, vagy az egyházi szóhasználat szerinti Szent György havára. Ezek a vasárnapok szintén ökumenikus latin elnevezésűek valamennyi keresztyén felekezet irodalmában. Egymás után így következnek egy-egy bibliai vers első szavának a mintájára:

„Quasi–modo–geniti” = „Mint most született csecsemők a tiszta hamisíthatatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon üdvösségre növekedjetek” (1Péter 2, 2); „Misericordias Domini” = „Az Úr kegyelmével telve a föld” (Zsoltárok 33, 5); „Jubilate” = Imádkozzatok, vagy „az imádság vasárnapja” (dies rogationum). Bod Péter szerint ez az „Imádkozzatok” ünnep eredetileg húsvét harmadnapjára esett mint a „könyörgés és böjt” ideje a nyomorúságban, de mert „a húsvét örömmel meg nem állhatott, azért… általtették az áldozó csütörtök előtt való vasárnapra”.

A vasárnapok közé beiktatódik azÁldozócsütörtök”, vagy amint mi szívesebben, nevezzük: a Mennybemenetel ünnepe, Krisztus mennybemenetelének az emlékére (Márk 14, 19; Cselekedetek 1, 11), jeléül annak, hogy immár minden hatalom az övé mennyen és földön. Az erre következő vasárnap neve: „Exaudi” = „Halld meg, Uram, hangomat, mert hívlak; irgalmazz nékem, és hallgass meg engem” (Zsoltárok 27, 7).

Már említettük, hogy a felsorolt vasárnapok egy része áprilisra illetve Szent György (Bika) havára esik. Április a latin (deák) „aperio = megnyitok”–ból származik, „mivel a tél, hó, víz, fagy által elzáratván mindenek, ez a hónap megnyitja és kezdi újjítani a természet rendét”.

Szent Györgyről (szobra látható pl. a Kolozsvár–belvárosi – Farkas utcai – református templom előtt) azt mondják, hogy ő volt „egy vitéz kapitány a legendáriusok szerint,… akit keresztyén hitéért Diocletianus igen sokféle kínzásokkal öletett meg 303 esztendőkben… Erről írják, hogy midőn Líbiában Siléna nevű városban, a város mellett lévő tóban lakozó dögletes Sárkánynak sors szerint tartoznának adni embereket a Sárkánnyal való megegyezés szerint, és a sors esett volna a király leányára, akit nagy siralommal kivittenek a városon kívül, hogy a Sárkánynak adják, épp akkor érkezett oda fegyveresen György, s megértvén a dolgot, nagy bátorsággal a Sárkányra rohant, megölte, és a leányt megszabadította. Úgy is festik le lovon ülve, dárdával, vas derékkal, paizzsal, hogy a sárkányt öli, tapodtatja... Ez hát leábrázolása az eklézsiának, melyet mint tiszta szüzet az Ördögnek megöletésével szabadít meg Krisztus; vagy a tanítóknak, kik az Isten beszéde fegyverével rontják el a régi Kígyó erejét, s szabadítják ki annak hatalma alól az idvezülendőket.”***

Forrás: Tőkés István: Hétköznapok - ünnepnapok
Magyar Elektronikus Könyvtár

***

Szent György haváról és abban való INNEPEKRŐL

Szent György havának miért nevezték?

Szent György vitézről, akinek innepe ebben a hónapban szokott megszenteltetni. A rómaiak pedig mondották aprilisnek; a deák szótól aperio, megnyitom, aprilis: mivel a tél, hó, víz, fagy által elzárván mindeneket, ez a hónap megnyitja s kezdi újítani a természet rendét. (...)

Micsoda innepek vagynak ebben a hónapban? (...)

ALBERTRÓL. Ki volt Albert? Albert vagy Adalbert volt egy cseh nemzetből való prágai püspök, aki Gejza idejében Magyarországra menvén megkeresztelte Istvánt, első keresztyén m. királyt, tanította a magyarokat a keresztyén hitre, melyre nézve magyarok apostoloknak s pátrónusoknak is tartatik, sőt első esztergomi érseknek is. De ezek igen bizonytalanok, s az ő életének másutt való folyásával megegyeztetni nem lehet. Bizonyosabb az, hogy Rómából hazájába visszatérvén a csehek nem fogadták bé, hanem ment Lengyelországba s onnan Prussiába; akarván ott a pruszokat keresztyén hitre téríteni, tőlök megöletett aprilisnek 23. napján 992-dik eszt. Mikor kezdették a magyarok innepnek tartani ezt a napot? A régi kalendáriumokban ez nem találtatik, hanem 1560-dik esztendőtől fogva, midőn Oláh Miklós, az esztergomi érsek másokkal együtt kalendáriumba íratta. Testét a pruszok annyi aranyért ígérték, hogy megadják Bóleslausnak, amennyit nyomna a mértékben, de megcsalódtak, mert csudálatosan igen keveset nyomott. Arról a lengyelek úgy tartják, hogy Gneznában vagyon, a csehek ismét, hogy Prágában; melyik fél állatása igaz? kétséges. (...)

***
Forrás: Bod Péter: Szent Heortokrátes avagy a keresztyének között előforduló innepeknek és a rendes kalendáriomban feljegyeztetett szenteknek rövid históriájok (1757)
Ungarisches Medien und Informationszentrum
***


Jeles napok:

lapszemle 2009.03.30.

Kölcsey: aláírták az épületcseréről szóló ütemtervet
Szatmár - Március 30-án újabb találkozóra ültek össze az érintett felek, ahol a Kölcsey Főgimnázium további sorsát vitatták meg.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/kolcsey-alairtak-az-epuletcsererol-szolo-utemtervet/cn/news-20090330-05324824

A lelki összefogás alapköve Isten
Nagyvárad - A hétvégén Nagyvárad-Rogériuszon megrendezett ifjúsági evangelizációs tábornak nagy sikere volt. Sokan bejelentkeztek, és csaknem mindenki részt is vett a programsorozaton, melyben nemcsak elõadások hangzottak el, hanem a részvevõk játszhattak is, ismerkedhettek, barátkozhattak, kapcsolódhattak . és éppen ez volt a célja az egésznek. Mi is benéztünk szombaton délelõtt és délután a táborba.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/73-2009-3-30/73-5.pdf

Tőkés László: "A kettős kiütést akartam elkerülni"
Az EP-választások és temesvári Forradalom 20. évfordulója megünneplésének előkészítése volt a célja a Belvárosi Református templomban megtartott vitafórumnak, amelynek díszvendége és vezérszónoka volt Tőkés László református püspök, jelenlegi EP-képviselő. A fórum napirendjén volt a gyárvárosi Új Ezredév református központ építésének folytatása is, amelynek a hasonló nevű gyülekezet létrehozásának tizedik évfordulója adott aktualitást.
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tokes_laszlo_a_kettos_kiutest_akartam_elkerulni.php

Tanulmányút Svájcban a Kálvin-év kapcsán
Felvidék - Alig telt el pár nap a Kálvin születésének 500-ik évfordulójáról megemlékező "Kálvin-év" megnyitásától, a deregnyői Református Tanulmányi Központ a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület szervezésében svájci tanulmányútra került sor március utolsó hétvégéjén.
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=12787&Itemid=50
 
 

Nem létezik a pokol?

Augsburg – „A pokol – ha egyáltalán létezik – időleges és nem örökkévaló” – nyilatkozta az amerikai Gettysburg Lutheran Theological Seminary intézményének docense dr. Kristin Johnston Largen, azon a teológiai konferencián, amelyet 2009 március 25 és 31 között Augsburgban rendez a Lutheránus Világszövetség.


Forrás: LVSZ / LWB / LWI / Evangelikus.hu


„Ha Krisztus alá is szállt a poklokra, az egzisztencia legmélyebb lyukába, akkor mi maradhatott azóta ebből a pokolból?” – tette fel a Johnston Largen referátumában.


A teológusnő prezentációjában a teremtés és a megváltás kapcsolatáról, valamint ennek hatásáról beszélt, a keresztény eszhatológiával való összefüggésben, különös tekintettel a nem keresztényekre.


A teológusnő összefoglalásképpen hangsúlyozta „először is Isten mindannyiunk alkotója; másodszor Isten mindannyiunkkal szeretetteljes kapcsolatban áll; harmadszor pedig ez a kapcsolat nem ér véget a halállal.” Johnston Largen ebből azt is le lehet vezetni, hogy Isten kapcsolata megváltó az ember számára.


„Krisztusban Isten minden teremtménnyel össze van kötve és a teremtés minden biológiai szövetében hat” – húzta alá dr. Niels Henrik Gregersen, a koppenhágai egyetem professzora.


„Isten Jézus Krisztussá lett és Jézus Krisztusban Isten ember, fű, veréb vagy talaj is lett. A mindenható és a legkisebb teremtmény az inkarnáció folyamatában, a testtélétel szimbólumában összekapcsolódtak, egymással összekötődtek. Ezáltal Isten, a teremtő és a hús világ Jézus Kirsztusban egymásnak részei, egymásnak kapcsolópontjai.”


Ezután a résztvevők egy interaktív plénumon „Integratív teológiai formációk” címmel hallgathatták meg az amerikai teológusasszony, dr. Norma Cook Everist vom Wartburg gondolatait.


"A transformatív teológia nem csak a gondolataikkal, hanem kezünkkel és szívünkkel is összekapcsolódik. Az egzisztenciális problémákat össze kell vetni az egyházi összefüggésekkel, és ezáltal hatékonyabban lehet teológiai kérdéseket megvilágítani.


„Az integratív módszerek használata nem jelenti azt, hogy kevesebb teológiai diszciplínára van szükség, hanem éppen hogy azt mutatja, hogy ezekre erősebben és hatékonyabban van szükség, hogy az embereket a teológiai képzőhelyeinket és egyházainkban minél jobban informálhassuk és transzformálhassuk, azaz megváltoztathassuk” – magyarázta Cook Everist.A konferencia főbb előadásait angol nyelven pdf formátumban letölthetjük az LVSZ weboldaláról:
www.lutheranworld.org/What_We_Do/DTS/TLC_Augsburg/Presenters.html2009. március 30., hétfő

Besúgó evangélikus lelkészek fórumoznak a kommunista múltról?

Besúgó evangélikus lelkészek fórumoznak a kommunista múltról?

Egyházunk múltja a „gyógyító emlékezés” jegyében

A Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség fórumsorozatot rendez egyházunk múltjának jobb megismerése céljából. Az előadások és megbeszélések az 1945-1990 közötti éveket ölelik fel hét alkalomra bontva.

Esemény megnevezése: Deák téri Evangélikus Gyülekezet
Időpont: márc. 30, 2009, mikortól: 06:00 pm., meddig: 08:00 pm
Helyszín: Budapest, Deák tér
Név: Harmati Béla
Az első fórum időpontja a Budapest V. Deák tér 4. szám alatti gyülekezeti teremben: 2009. március 30-án, hétfőn 18 óra

Ujjáépítés és útkeresés a világháború árnyékában 1945-1948
Raffay Sándor püspök és Ordass Lajos első püspöki korszaka

Megnyitás: Gáncs Péter püspök és Sólyom Jenő gyülekezeti felügyelő.

Moderátor: Dr. Harmati Béla, előadók: Dr. Boleratzky Lóránd és Dr. Hafenscher Károly

Minden érdeklődőt szeretettel vár az Egyházközség Elnöksége.

Mindez nagyon szép, mondhatná az ember, ha nem tudná, hogy az esemény moderátorai közül kettő, Dr. Harmati Béla és Dr. Hafenscher Károly ügynökök voltak, vagyis jelentéseket írogattak a kommunista hatóságok számára lelkésztársaikról és a híveikről. Ezek után teljesen magától értetődő nyilván, hogy éppen ők a moderátorai az evangélikus egyház közelmúltját feltáró fórumsorozatnak.

Csak remélni lehet, hogy a moderátorok is megszólalnak, és elmondják nem mindennapi élményeiket. És bocsánatot kérnek mindenkitől, akiről jelentést írtak, bocsánatot kérnek a hívektől, lelkésztársaiktól, majd szép csöndben távoznak, és nem akarják továbbra is ők osztani az észt.

Minthogy nagyon rövid egyesek emlékezete, álljon itt a Zsindex 2005. február 28-i cikke az akkoriban megjelent ügynöklistáról, illetve Harmati Béla egykori evangélikus püspök nyilatkozatáról:

"Harmati Béla nyugalmazott püspök az Indexnek küldött nyilatkozatában azt írja, hogy a Lutheránus Világszövetség genfi központja 1980-ban nemzetközi nyílt pályázat nyerteseként hívta meg a családjával együtt.

"Feladatom volt nemzetközi teológiai tanulmányi programokat, konferenciákat szervezni, elsősorban a tagegyházak teológiai képzési intézményeinek közreműködésével. Ebben a beosztásban is, mint minden más munkahelyen, rendszeresen tájékoztatnom kellett felettes egyházi vezetőimet" - írja Harmati Béla.

Emlékeztet rá, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház ebben az időben hívta meg a Világszövetséget, hogy tartsa nagygyűlését 1984-ben Budapesten. "Genfi tevékenységem állami engedélyezésének feltétele volt a nagygyűlés előkészületeiről szóló beszámolás. Többszörös nyomásra adtam írásba, hogy ezt a feltételt teljesítem. Személyek megfigyelésére azonban soha nem vállalkoztam" - írja a nyugalmazott püspök.

Hozzáteszi, felháborítónak tartja, hogy azok felelőssége és neve, akik évtizedekig zaklatták az egyházakat, homályban maradhat, a megzsaroltak, kihasználtak viszont a nyilvánosság elé kerülhetnek a különböző, sokban kétes listák közreadásával.

Harmati Béla közli, hogy a megjelent listával kapcsolatban személyiségi jogi védelmi lépéseket tesz majd."

Hogy tett-e ilyen lépéseket, nem lehet tudni.

2009. március 29., vasárnap

lapszemle 2009.03.29.

Kapcsolódás Istenhez és emberekhez
Nagyvárad - Jókedvű fiatalokkal és vidámsággal telt meg a Nagyvárad-rogériuszi templom a második alkalommal szervezett "Kapcsolódás" ifjúsági evangelizációs konferencia alkalmából.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/kapcsolodas-istenhez-es-emberekhez/cn/news-20090329-04260723

Minőségi kapcsolat Jézussal
Nagyvárad - A Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyközség II. Ifjúsági Evangélizációs Konferenciáját március 28-29-én tartották. A vasárnapi záróistentiszteleten ifj. Csomós József miskolci lelkipásztor hirdette az igét.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/minosegi-kapcsolat-jezussal/cn/news-20090329-04163492

Templomfelújítás Dabolcon
Szatmár megye - Folytatja temploma felújítását a Dabolci Református Egyházközség. Miután 2007-ben a faluból elszármazottak, illetve a helybeliek adományaiból lambériázták a falat, lefestették az ajtókat, kicserélték a csillárokat és az asszonyok varrottasokat készítettek az első padokra és az úrasztalára, most a belső festés zajlik.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=21127&apparition=2009-03-28

Egyházaink hírei
Arad megye -  Imahét az arad-gáji református gyülekezetben
Temes megye - Evangelizációs hetet szerveznek az újmosnicai református templomban. Lübbeni vendégek az újkissodai református templomban
http://www.nyugatijelen.com/hitelet/egyhazaink_hirei_53.php
 
Domokosi palánták
Mottó: Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. (Préd. 3:1)
http://arkad.ro/index.php?action=fullnews&id=353041&category=228&category_name=arkad_hirei
 
 

2009. március 28., szombat

Holland ateista lelkészKlaas Hendrikse, holland liberális protestáns lelkész "Hinni egy olyan Istenben, aki nem létezik. Egy ateista lelkipásztor kiáltványa" című könyve 2007-ben bestseller volt. Hendrikse több mint 20 éve lelkészkedik, a Middelburg-i gyülekezet, ahol szolgál pedig nemcsak az egyesült Hollandiai Protestáns Egyháznak (Protestantse Kerk in Nederland), hanem a Liberális Protestánsok Szövetségének (Vereniging van Vrijzinnige Protestanten) is tagja. Bár sok kritika érte az évek alatt, az egyházi hatóság mégsem látta értelmét annak, hogy jogi eljárást indítson ellene. A lelkész világnézetét egy napilap például olyan bizarrnak nevezte, mintha egy meggyőződéses vegetáriánus egy hentesboltban dolgozna. A hivatalos döntést az egyházi hatóság március 24-én jelentette meg a Nederlands Dagblad napilapban.

Geen maatregelen tegen Hendrikse
Nederlands Dagblad, 24 maart 2009
 • "Isten nincsen, de azért jó hinni benne."
 • "Az a meggyőződés, hogy Isten nem létezik, számomra nem akadálya, hanem éppenséggel előfeltétele annak, hogy higgyek benne. Ateista hívő vagyok!"

2009. március 27., péntek

lapszemle 2009.03.27.

Végleg lezárulhat a gencsi ügy?
Szatmár megye - Minden előzetes próbálkozás ellenére úgy tűnik, mégis véget ér a gencsi ügy. A nagyváradi ítélőtábla döntött: Báthori Gyula örökös palástfosztása jogos és megfellebbezhetetlen.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/vegleg-lezarulhat-a-gencsi-ugy/cn/news-20090327-02474111

Magyarok a hagymakupola alatt
Szatmár megye - A Szatmár megyei ortodoxok közül egyesek magyarul beszélnek, és felekezeti hovatartozásuk miatt zömében románnak vallják magukat. A görög katolikusokból lett magyar ortodoxok között általános jelenség az identitászavar. A Szatmárnémetitől pár kilométerre fekvő Vetésen a lakosság több mint felét a görögkeletiek teszik ki, s bár magyarul beszélnek, és románul alig tudnak, sokuk románnak vallja magát.
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=27195

Kirekesztett kölcseys tanárok
Szatmár - Nem hívták meg a Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanárait a vasárnapi Láncos templombeli megbeszélésre, ahol a református iskolaépületek körüli vitáról esett szó, állítja a tanintézet tanári kara. A tanári kar „tiltakozik a tények azon tendenciózus beállítása ellen, miszerint a vasárnapi Láncos templombeli megbeszélésen gőgből vagy rosszindulatból, esetleg érdektelenségből nem vettek részt" – írják hétfői nyilatkozatukban a pedagógusok.
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=27121

Rákóczi-napok a beregszászi főiskolán
Kárpátalja - A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanácsa öt évvel ezelőtt úgy döntött: névadójuk, II. Rákóczi Ferenc születésnapja tájékán Rákóczi Napokat szervez. Ez alkalommal lehetőség nyílik a főhajtásra a Nagyságos Fejedelem emléke előtt, a köszönetnyilvánításra azok felé, akik megálmodták és megalapították – és elfogadtatták Ukrajnában is – a kárpátaljai magyarság egyetlen magyar felsőfokú tanintézményét. És immáron emléktábla jelzi a főiskola falán a támogatók nevét is.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1360

Megkezdődött az önkéntes diakónusok képzése
Felvidék - 2009. március 19-én elindult a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának első képzési programja, melyre egyházunk minden gyülekezetéből vártuk a jelentkezőket.    
http://www.reformata.sk/index2.php
 
Preotul din mijlocul drogatilor
De sase ani, toxicomanii din spitalul Sfantul Stelian se trateaza, pe langa metadona si consiliere psihologica, si cu Dumnezeu. Preotul ortodox Iulian Scarlat a renuntat la ideea de a avea o parohie din beton si caramizi, pentru a-si ridica o biserica vie, din suflete salvate de la heroina
 
 

2009. március 26., csütörtök

WEB: Vallási és teológiai szótárak magyarul


Religiopaedia - online vallási szótár
http://www.gerlo.hu/hvall/enci/

MEÖT - Vallási kifejezések zsebszótára
http://oikumene.meot.hu/szotar.html

Apológia - Vallási ki kicsoda, mi micsoda?
http://www.apologia.hu/religion/main-search.html

EHE - Teológiai szakkifejezések
http://teol.lutheran.hu/tanszek/rendszeres/eszkozok/szotar.html

Evangélikus Egyszeregy - Online Hittan
http://www.onlinehittan.hu

Magyar Katolikus Lexikon
http://lexikon.katolikus.hu

2009. március 25., szerda

Teológiai és egyházi szakszótár - Péter Miklós

Szerkesztette:
Dr. Péter Miklós
(1939-2008)
református lelkipásztor, egyetemi docens
Forrás: Héttorony, irodalmi magazin • ABBÉ= papcsúfoló rigmusok rímképlete
 • abszolúció = vérfoltokat eltávolító tisztítószer
 • adamiták = szentéletű nudisták
 • agnoszticizmus = „úgy sem tudom megtanulni" jelszavú teológus-magatartás
 • anabaptizmus = keresztvíz-minőséget kifogásoló középkori zöld-mozgalom
 • anatéma = na jó, nem bánom, beszélgessünk az átokról
 • anglikán egyház = nem katolikus, mert az utálatos; nem protestáns, mert ahhoz ész is kéne, de az biztos, hogy angol.
 • animizmus = Murphy törvényeinek primitív változata a tárgyak természetéről
 • antiklerikalizmus = a kántori, harangozói és vallástanári irigység összefoglaló elnevezése
 • antitalentum = sokra viszi. Lásd még: kontraszelekció.
 • antropomorf = jé, olyan, mint egy ember, pedig pap.
 • apologéta = olyan szépnek hiszi magát, mint Apollo és olyan okosnak, mint Apollós.
 • apostol = karrierje kiteljesedéséhez már csak egy utolsó lökésre vár. Az apóstól.
 • aposztata = hitehagyott. Prosztata-műtétje óta már nem hisz saját férfiúi mivoltában.
 • arkangyal = még a[z utca]sarki angyal iránt is toleráns örökéletű lény
 • aszkézis = felettesem felpofozásától magamat megtartóztató önfegyelmi csúcsteljesítmény
 • ateista = egyházi ingatlanok legmegbízhatóbb lakója. Ha a házbérfizetésben olykor pontatlan is, a helyhez hűségesen ragaszkodik.
 • autodafé = az államvizsgát követő szertartás: az egyetemi jegyzetek égőáldozatként való felajánlása
 • BAZILIKA = az ésaiási prófécia szerint megszelidült baziliszkusz bazi nagy lika, ahová zápor elől tömegesen menekülhetnek a hívők
 • Bábel = XXI. századi magyar református istentiszteleti rend
 • Bálám szamara = az Ótestamentum legkövetkezetesebb szereplője
 • bigott = német szekta; a biztonság kedvéért két istenben hisz.
 • bulla = közlemény arról, hogy Róma döntése szerint ki lesz a következő hulla. Fellebbezés esélye nulla.
 • CELLA = a szerzetes életében megengedhető kevés nőnemű fogalom egyike. Latinul gondolkodóknak a „puella" szó jut róla eszükbe, a többieknek egyszerűen Ella.
 • ceremónia = gyűlések felesleges szokásrendje, hiszen a döntés egyszemélyes, a végrehajtás pedig nem létezik.
 • cölibátus = VII. gergely pápa találmánya: papi nyugalom nyugdíj előtt
 • DEIZMUS = a poli-, heno- és monoteizmussal vitatkozó irányzat. Legfőbb érve a „csak" mellett a „de".
 • diakónus = kikupálódott ápoló
 • dogma = kutyául korszerű fogalmazású hittétel. Ragaszkodni kell hozzá, mert jobb egy hot-dog ma, mint holnap egy máglyarakás.
 • ETIKA = ha a zanyád meg a zapád nem tanított meg rá, hogy mit szabad és mit nem, én itt a Téhán mit kezdjek veled?
 • eufemizmus = mondjad a hájasról, hogy sportos, a keszegről, hogy csontos, a semmiről, hogy fontos, a későről, hogy pontos, a lustáról, hogy szorgos, a lógósról, hogy dolgos, a durváról, hogy morcos, a Trabantról, hogy fordos, a kozmásról, hogy borsos, a szálkásról, hogy bolyhos, a ripacsról, hogy Csortos, a rongyosról, hogy foltos, a koldusról, hogy boltos, a négerről, hogy kormos, a felcserről, hogy orvos.
 • evangelizál = sajátmagával próbálja elhitetni, hogy nem Szentlélek Úristen megvilágosító ereje teszi termővé az igehirdetést a hallgatókban, hanem az ő szuggesztív egyénisége.
 • ex cathedra = teológiai tanárok vágyálma: a hallgatóság ugyanúgy alszik, de nem pofázik vissza, mint pap-korukban a gyülekezet tagjai a templomban.
 • exegézis = elmélyült műhelymunka. A harangozó szombat esténként a templom takarításakor fertőtleníti a szószéket, nehogy az exegézis eredményei odakerüljenek.
 • exhibicionizmus = köldöknéző szektások egyes csoportjainak köldökmutogatásban jelentkező szélsőséges megnyilatkozása
 • exhortáció = buzdító beszéd, amelynek a gyülekezetben a türelmes meghallgatására is csak a nyugdíjfolyósítás utáni 48 órán belül van némi esély
 • exhumálás = az exhortáció (lásd ott) szemléltetése: „bezzeg az őseitek tudtak adakozni; ma is látszik rajtuk!"
 • exkommunikáció = a kommunikáció (lásd ott) vatikáni módja. A történelemben tömegesen teremtett túlsó tábort, hogy legyen kivel kommunikálni.
 • exmatrikulálás = a Vatikánéinál szerényebb lehetőségekkel rendelkező protestáns tanintézetek ellenségteremtő eljárása
 • FANATIZMUS = .a bal parton álló hite a jobb partról nézve; .a jobb parton álló hite a bal partról nézve; .a két part közt állva maradó hite
 • farizeus = a jószándék bajnoka, akit elfogult keresztyén bírák méltatlanul fosztottak meg aranyérmétől. Sürgősen rehabilitálandó és jelölendő felelős kormányzati tisztségre valahol Kelet-Közép-Európában.
 • fatalizmus = protestáns teológiai hallgatók vizsga előtti lelkiállapota
 • fétis = a XVII. században a szakállas Kálvin, a XIX. században a borotválkozó-tükörben sem látható józan ész, a XX. században a borotvált Barth. A XXI.-ben valószínűleg az internet lesz.
 • filantrópia = olimpiai és világcsúcs két sportágban is: keresztyénségben és bolondságban
 • filiszteus = a posztmodern palesztin terrorizmus ókori előfutára
 • filoszemitizmus = fenti címszóval együtt tökéletes illusztrációja annak, hogy mi az, ami más lapra tartozik
 • filozófia = pofonegyszerű gondolatot nyolc napon túl gyógyuló súlyos szellemi sértéssé bonyolító tudomány
 • flagelláns = magam vagyok a legjobb haverem, akkor bízom magamban, ha verem.
 • fráter = rátermettségét olyan csuhába bújtatja, amely valósággal rá termett. Éppen csak felöltötte, s máris fráter lett. Nem tartozik számadással, csak a páternek.
 • fundamentalizmus = törvényeinek tanulmányozását nem lehet elég korán elkezdeni. És nem árt a napi leckét - hogy szem előtt legyen - felszegezni az ajtóra.
 • funerátor = gyásznagy
 • GENERÁLIS = országos szerzetesrendfőnök. Hivatalból engedelmes fráterek és páterek garantálnak hatalmának törhetetlen hátteret.
 • gimnázium = [egyházi] középiskolák múltbeli létezésével és jelenbeli szükségességével sokkal inkább tisztában vannak az iskolákat fenn nem tartó egyházaknak ma kormányfeladatokat ellátó tagjai, mint az egykor odajárók felelős egyházi tisztségeket viselő dédunokái. Naponkénti gondjainak nincs is egyéb oka.
 • glorifikál = reflektorral világítja meg a szobrot olyan szögből, hogy a visszaverődő fényben a lámpakezelő arca ragyogjon. Ötven évvel ezelőtt például Horváth László nevezte a Református Szemlét „episzkopálista glorifikációs instrumentum"-nak.
 • glosszárium = amit a Nyájas Olvasó e percben kezében tart. Értsünk szót: abban a kezében...
 • glória = mennyei fényesség, amelynek hatalmas energiafogyasztását földi pótforrások képtelenek kielégíteni.
 • golgota = a tulajdonnévből lett köznév kis kezdőbetűje sem érzékelteti eléggé a különbséget Krisztus Urunk egyedülálló Golgotája és a magunk ostobaságának vagy tanítványi kereszthordozásunknak apró golgotái között.
 • Góg és Magóg = még nem dőlt el pontosan, hogy Dózsa Györgynek melyikük a fia, melyikük a veje. Ady Endre ugyanis Góg és Magóg fia, illetve Dózsa György unokája.
 • graduál = ha le tudod énekelni, vén Geleji az örökkévalóságból gratulál.
 • gregorián naptár = nemzetközi körözés alatt álló szökött napok rejtekhelye. Ennek a dekkoló kalendáriumnak keletkezése idején sokkoló hatása volt.
 • GYAUR = a gyagya úrnak annyira értelmes változata, hogy nem az iszlámot választotta hitéül
 • gyehenna = pirító és pörkölő, ahol saját sülése közben nosztalgiázik a bűnös, pirított és pörkölt finomságokra gondolva.
 • HABILITÁCIÓ = jogszerzés szellemi fertőző tevékenység nyilvános folytatására
 • hapax legomenon = egyszer mondott szó, kifejezés. Alulírott ilyet egyszer sem mondott.
 • hellenizmus = napjaink anglofiliájától és anglomániájától abban különbözik, hogy az akkori világban hamarabb látták be: nincs értelme küzdeni ellene.
 • herézis = más források szerint belez is, fejez is, szemez is, veséz is: addig csűri-csavarja az igazságot, amíg azt hiszi, csak a kibelezett, lefejezett stb. állítások lehetnek igazak. Magyarul - ki tudja, miért - eretnekség a neve.
 • héber = az a nyelv, amely a legracionálisabb takarékossággal tudja kifejezni a legirracionálisabb pazarlást: Isten emberek iránti szeretetét.
 • hic et nunc = a prédikáció időszerűségét és gyülekezetszerűségét érvényesítő homiletikai fogás, amelynek alkalmazása után a lelkipásztor szedheti a sátorfáját.
 • hierarchia = napjaink protestantizmusában annyira leegyszerűsödött lelkipásztori rangsor, hogy már azt is nehéz eldönteni, ki az egyenlő az elsők között.
 • honorárium = pártelnök meg sem írt műveiért kapja, pártonkívüli közlegény a megírtakért sem
 • IKON = a bizánci és az informatikai bálványimádásban egyaránt előforduló eszköz
 • inkvizíció = végzetes mulasztása a protestantizmusnak, hogy katolikus megszűnésekor nem vásárolta fel elfekvő készleteit. Ésszerű használatukkal ma némi rendet lehetne teremteni saját berkeinkben.
 • JEZSUITA = csak annyi látszik rajta, hogy folyton tanul. Hogy mennyit tud, az soha nem derül ki.
 • jurisdictio = általában területileg bemérhető és körülhatárolható joghatóság; kivételt a kolozsvári és marosvásárhelyi református esperesek képeznek, akik saját területükön csak úgy tudnak mászkálni, ha szüntelenül egymásét tapodják.
 • KALUGYER= (călugăr = a szerzetes román neve) az utóbbi évtizedben szakállt növesztett, csuhát hordó állambiztonsági tiszt; Székelyföldön építendő kolostorra koldul adományokat, majd a felépülés és felszentelés után megszervezi kollégái odaköltözését.
 • kazuisztika = a kecske és a káposzta sztorija: gyóntatási tapasztalatok közzététele gyónási titok megszegése nélkül
 • kába = szent kő. Látása végett el kell menni Mekkába. Látásától lesz a zarándok kába.
 • kánon = .a legjobb Kánon a Szentírás nem apokrifus könyveinek jegyzéke; .jó és jobb kánonokat komponált biblikus-egyházi szövegekre néhány közép-, új- és jelenkori zeneszerző; .Statútum helyett újabban Kánon mutatja meg, hogyan kell élnie egyházunknak a Balkánon.
 • klastrom = ifjú szívek szerelemből ejtett sebére fatális flastrom
 • klauzúra = fentinek zárt osztálya gyógyíthatatlanok részére
 • kolléga = sárga ellenség rózsaszín bájvigyor-mártással
 • kollokvium = nem minden tét nélkül való szakmai beszélgetés. Ismétlődő fordulatai az egyik fél részéről: „tovább, tovább!"; a másik oldalon: „kérem, én igazán készültem!"
 • kommentár = a hermeneutika és az exegétika szabályait egyéni módon értelmező és kezelő, szóról szóra, mondatról mondatra haladó szövegmagyarázat. Az 1950-es évek vége felé, hivatási válság-pillanatai egyikében mondta Liszkay Kálmán: „Jó íráshoz nem kell kommentár. Csak Kálvinhoz és a Szentíráshoz." Lelkipásztori szolgálata később tisztességesen megcáfolta ezt a tiszteletlen állítást.
 • kompilál = tisztességesen megírja a tárgyról szóló harminckettedik tanulmányt a rendelkezésére álló harmincegyből.
 • komplexus = lelkigondozói feladat tárgya. A freudizmus agyonnépszerűsített erotikus komplexusai (Oedipusz- Nárcisz-komplexus stb.) mellett gyakorlatban a kecskebéka-komplexus sűrű előfordulásával kell számolnunk. Az elnevezés eredete a „Kecskebéka felmászott a fűzfára..." kezdetű és „Mindig csak a más asszonya volt a jó" végű dalban rejlik
 • koncílium = tanácskozásoknak a szembenülő felek megbékélésének esélyét is sejtető elnevezése
 • kongrua = állami kísérlet arra, hogy hallgatási díjat fizessenek a papnak, akit a gyülekezet a beszélésért fizet
 • konkordátum = fenti személyes jellegű kísérlet intézményesítése és általánosítása: egyezség, amelyhez az egyháznak a hallgatását kell adnia, az államnak egy nagy értékű háziállat szaporítószervét
 • kontraszelekció = a káderpolitika csimborasszója. Abszolút alkalmatlan felső vezetőktől körülvéve zseninek tűnik a hülye főnök.
 • konzervativizmus = napjaink egyetlen valódi forradalmi magatartása
 • kozmogónia = XXI. századi teológiánknak jó lesz már ezen a téren is mozgolódnia, hogy le ne körözzenek a szekták és az ufológusok.
 • kultúrprotestantizmus = levitézlett irányzat, amelyet csak akkor nem kellene visszasírnunk, ha nem a barbárprotestantizmus váltotta volna fel.
 • kurátor = több is van belőle. Ha az alapítványi kurátor megszavazza nekem azt a pénzt, lesz mit kínlódnom az egyházközségi kurátorral, mert naponta többször elszámoltat. Ha nem szavazza meg, még több bajom lesz, mert vagy nem hiszi el, hogy nem kaptam meg, és az elsikkasztásával vádol, vagy szid, hogy ügyetlenül pályáztam.
 • LAIKUS = akinek a véleménye helyett a diplomáját szokták kérni
 • laudatio funebris = „Szegény Schwartz, mennyire szerette a savanyúkáposztát!" - sóhajtott fel temetési prédikációjában a rabbi, akinek azt tanították, hogy a leggonoszabb emberről is csak jót szabad mondani a sírja mellett.
 • legenda = ...és akkor egyszer csak hervadt halotti koszorú illata áradt szét a tantermen. A friss fuvallattól felébredtek, papírzsebkendőiket kezdték keresni a hallgatók, felébredt az álmában beszélve előadó tanár is... Jaj, de megható ez az egyháztörténet!
 • leiterjakab = létragyártó bétheli kisiparos és műfordító
 • lekció = a vasár- és ünnepnap délelőtti istentisztelet bibliai alkotóeleme. Hosszúsága fordított, az alapigéhez való logikai kapcsolata egyenes arányban áll az igehirdető általános és pillanatnyi felkészültségével.
 • lévita = a kovászos vagy kovásztalan kenyér úrvacsorai használatának analógiájára kialakult történelmi disputáció arról, hogy bor, must, coca-cola vagy szénsavmentes üdítő jöhet-e számításba, azaz kehelybe vagy különpohárba. Hiányos teológiai képzésű vitázók szava súlyosabban esik latba.
 • litánia = aranyszájúnak ismert és akként tisztelt lelkipásztornak a drágulásról és családja éhenhalásának evidens veszélyéről szóló panaszáradata a szószék alatt, tíz perccel a „Ne aggodalmaskodjatok (Máté 6,25-34)..." textusról elhangzott hitvalló prédikációja befejezése után.
 • liturgia = írott útmutató arról, hogy mi nem tetszik a papoknak. ?k - eléggé el nem ítélhető módon - még nem fejlődtek odáig, hogy 100%-osan semmibe vegyék.
 • Loci Communes = több hazai és külföldi protestáns szerző (például Melanchthon Fülöp vagy Szegedi Kis István) dogmatikai műfajt teremtő könyvének címe. Ha valaki úgy használja, mint Szabó Lőrinc (1900-1957) fia a könyvespolcokat, valóra válik a költői jóslat: Lóci óriás lesz.
 • logosz = Ige, szó, tan, beszéd. Lógósok soha nem fogják felfogni, a görög nyelv logikájában járatosabbak viszont lóhosszal megelőzik társaikat az összefüggések felfedezésében.
 • Lucifer = a világosság szállítója. Sajnos, a villanyszámlát is ő hozza.
 • lutheránus = a Galata levél első részének, 2Timótheus 1,6-nak és más, Pál apostol hivatástudatból fakadó józan büszkeségének bátorítására a tanítómester nevét a kálvinisták kétértelmű szemérmessége helyett öntudatosan vállaló protestáns
 • MALEDIKCIÓ = ellenségek és barátok, a pofátok befogjátok, ha tudjátok, se mondjátok, minő átok száll reátok!
 • manicheizmus = perzsa kézápoló módszer. A segítségével kezelt végtag bárhová markol, duplán fog: mindig egyszerre a jót és a rosszat.
 • manna = akkor is mennyei táplálék, ha ezt nem a háziasszonnyal, a szakácsnővel vagy a pincérlánnyal közöljük hízelegve.
 • maronita = szelídgesztenye-fogyasztó ős[z]i keresztyén
 • mártír = márt, ír; márt, ír: saját vérébe mártott tollal ír egyháztörténelmet.
 • mene, tekel, ufarszin = menjetek el oda valahova hátra, az ufarszínbe, ne is lássalak benneteket, hitvány alakok!
 • mennonita = szelidíthető green-peace aktivista. Lásd még: anabaptizmus.
 • messianizmus = Mesdames et Messieurs! Pour votre confort: kényelmesebb várni egy halványan körülrajzolt messiásra, mint tudomásul venni, hogy az igazi egyszer már eljött, hogy megszabadítson, s vissza fog jönni, hogy megítéljen.
 • metodista = módszertanász. Megtanít, hogy hited megvallása közben hogyan kell szemüvegedet törölnöd, torkodat köszörülnöd, szemedet forgatnod, fejedet tartanod, pénzedet számolnod, hallgatóidat blamálnod.
 • metropolita = pocak, pásztorbot, pápaszem, szürke szakáll, díszkíséret. Lassú tűzön kell puhítani.
 • minorita = O.F.M. - Ordo Fratrum Minorum: öcsikék rendje; egy XX. század közepén kilépett és világi papságot választó erdélyi tagja szerint „legényegylet".
 • misszionárius = a legolcsóbb fogás Kannibália vendéglőinek étlapján. Szegény nyugdíjasok is megengedhetnék maguknak a fogyasztását, de ehhez a kiböjtölt, rágós húshoz már gyenge a fogazatuk. Így inkább a munkanélküli kannibálok zabálják.
 • misztériumdráma = illedelmes krimi tizenhat éven aluliaknak
 • misztika = láthatatlan döntő tényező egyházi hivatalok elosztó tevékenységében
 • monseigneur, monsignore = magas egyházi méltóságok megszólításakor elárult politikai nézet; frankofil vagy italofil álláspont félreérthetetlen kifejezése
 • mormon = ingyenes angol nyelvtanfolyamot kínáló két fehér inges, fekete nyakkendős ifjúból álló együttes
 • múmia = parókus lelkészek egy része a nyugdíjkorhatár csökkentésének elrendelése pillanatában
 • NIMBUSZ = fentiek ráncos homlokát övezi. Többnyire saját készítményük.
 • nirvána = az a politikai cél, amely felé a keresztvetés technikáját ugyan elsajátító, de magát szabadgondolkodónak nevező államférfi vezeti az országot
 • nominalizmus = reneszánszkori filozófiai és - közvetetten - teológiai irányzat; ma általában óvakodnak tőle, mert semmilyen szempontból sem tanácsos nevükön nevezni a dolgokat.
 • nonszensz = eszkimónak hűtőszekrény, politikai perben védőügyvéd, kolozsvári városházára logika, vatikánvárosi hadügyminisztérium, sarokbaállítás kerek szobában, XXI. századi polihisztor, aki mindezt valóra váltja
 • ODI profanum vulgus et arceo = latinul nem tudó papnék gyülekezetromboló magatartása
 • okkult = annyira unalomig ismert gondolkodási és cselekvési mód, hogy tanulmányozásában már csak két dolog maradt eldöntetlen. Először is az, hogy feltétlenül kell-e hozzá két „k", vagy elég egy is. Kettővel nyugati lenne, eggyel jelezné, hogy Keleten is a kelleténél többet okult már a szerencsétlen polgár az utóbbi fél évszázad sötét eseményeiből és azok hátteréből. Másodszor pedig azt, hogy a szó második tagja kultúra-e vagy kultusz? Kultusz nélküli kultúra vagy kultúra nélküli kultusz tekintetében a XX. század elhalmozott tapasztalatokkal...
 • omnipotencia = mindenhatóság, szigorúan egybeírva. Ugyanis minden hatóság hajlamos azt hinni magáról, hogy mindenható.
 • opisztodomosz = hátsó ház, hátsó szándékok kivitelezési tervének kidolgozására szolgáló tanácskozó szoba, keresztapai fogadóhelyiség
 • oráció = művelik szájjal, és aki szájal, azt hiszi, szárnyal. Istent és embert egyaránt a maguk igazáról meggyőzni kívánók szónoki próbálkozása; a retorika és néhány rokon tudományág pazar példatára kerül ki fennmaradt orációk szóvirágaiból és érv-kísérleteiből.
 • oratórium = . kolostorok, zárdák, rendházak imaterme; esetlegesen születési helye, gyakrabban bemutatási területe a . szólóénekesek, kórus, orgona és zenekar szólamaira írt - legtöbbször bibliai tárgyú - zeneműveknek.
 • ordinárius = olyan római katolikus püspök, akinek a címe mellé valódi feladatkör és felelősség társul
 • ornátus = több darabból álló bonyolult szolgálati öltözék; általában háromszor veszik fel, mert mire sikerült felölteni, hozzák a kávét, s le kell vetni, mert nem illik benne dohányozni; kávézás után, mire sikerült újból belebújni, következnek a kávéivás élettani következményei, s a mellékhelyiségben sem szokás hordani...
 • ortodox = . az a pravoszláv (lásd ott!) vagy görögkeleti hívő, aki áhítattal vesz részt papjainak benzinkút-, korcsma-, bordélyház-, választási reklámpannó-felszentelési szertartásán és a más nyelven imádkozók kiirtására esküt tevő feketemiséin; . az a XVII. századi protestáns, akit még nem fertőzött meg hitbizonytalansággal a Kátét megtanulni képtelenek szellemi restsége
 • ortodoxia = elveihez és gyakorlatához megdöbbentő következetességgel ragaszkodó keleti egyházalakulat. Legjellegzetesebb elve a világi hatalom hódoló tisztelete függetlenül attól, hogy annak letéteményese a cár atyuska vagy Sztálin elvtárs.
 • o, sancta simplicitas = színreformátus, erőteljesen endogám, igen népes, de nagyon elzárt fekvésű falu katonai szolgálatot nem teljesítő nő-lakója hatvanöt éves korában utazik először a mindössze 10 kilométernyire fekvő kisvárosba, mert most létesült autóbuszjárat. Fagylaltot nyal a parkban, de minduntalan elfelejti a számára újfajta élvezeti cikk nevét. Rácsodálkozik a főtéri - református - templomra: „Jé, hát itt is keresztyének élnek?!"
 • ostensorium = a kikeresztelkedni akaró Schwartz szerint Pacelli bíboros az elveszett sapkáját keresi benne mise alatt, mi azonban tudjuk, hogy a szentségeket tartják benne.
 • ÖKUMENIZMUS = keresztyén egyházak ritkán spontán, többnyire felsőbb érdekből kényszerített törekvése bizonyos látszat-egység bizonyítására. Római katolikus-református vonatkozásban Imre Lajos kínált rá kiváló kompromisszumot: mi elfogadjuk a déli harangszót, ők fogadják el a Heidelbergi Kátét! A protestáns együttműködés felmerülő problémái nem kimondottan konfliktusgerjesztőek. Ortodoxia és protestantizmus vonatkozásában - hazánkban - a számbeli fölényben levőkre nem hárul semmilyen kötelezettség, a kisebbségiek kénytelenek államnyelven megtanulni az udvarias semmitmondás hagyományos frázisait. Számunkra az ökumenizmus egyetlen örömét és elégtételét az ortodoxok és görögkatolikusok békés testvéri kapcsolataiban való gyönyörködés jelenti.
 • PAGANIZMUS = az európaiak nagyrészére a XXI. században is jellemző, számtalan fedőnévvel szépített hitforma, világnézet és magatartás.
 • panegirisz = neves vagy legalábbis nevességre törekvő személyeket dicsőítő szöveg; ha prózában írták, akkor is költőiségre törekvő. Mivel ki-ki maga van leginkább tisztában saját népszerűsítésre váró értékeivel, legcélravezetőbb, ha a dicsőítendő személyesen mondja tollba a róla szóló dicshimnuszt.
 • panteizmus = egyike a paganizmus (lásd ott!) címszónál említett fedőneveknek. Szókincséhez tartozik az „Időjárásfelelős", „Égi Felelős", „természet temploma" és sok más hasonló szakkifejezés.
 • parabola = Izraelen, régmúlton, földművelésen, halászaton és más nemzetgazdasági ágakon keresztül a mennyre irányított tv-antenna
 • parafrázis = a tartalmat kevésbé érintő szövegváltoztatás; teológiai vonatkozásban többnyire a Biblia verses (például a Zsoltárok) vagy igen gyakran idézett (például az Úr imádsága) szövegrészleteinek könnyebb megtanulás vagy gyülekezeti éneklés céljára készített átirata európai versformában. Három példa prózai szövegrészek verses parafrázisára: 1Sámuel 24,17-20: / Jaj a fejem, hova tettem: / Szégyen ért a toaletten! / 1Királyok 3,16-28. / Salamonhoz dúlva-fúlva / Beállított a két ... / Majd azt mondták pár perc múlva: / - Felség, az ön vicce durva! / Jónás 4,5-8. / Ninivétől félmérföldre / tök-árnyékban ül a lökött. / Most a legnagyobb a hőség, / s most mond a tök csütörtököt?!
 • parainézis = „Aztán fiam, tanulj, mert ha nem tanulsz, olyan marha maradsz, mint az apád!" - mondogatta naponként egyetlen gyermekének Bárány főhadnagy, a kolozsvári állambiztonsági fogda parancsnoka. Hallotta ezt a vékony falon keresztül később (igazán nem önkéntesen) ügyfelévé váló szomszédja, Lőrinczy Mihály unitárius teológiai tanár.
 • parentáció = a rossz emberek halhatatlanok - mondta homiletika-órán Péntek Árpád, mert a temetési prédikációk tanúsága szerint minden halottunk megérdemelte volna (a temetésén gyakorlatilag tulajdonképpen meg is történő) szentté avatást (lásd még: laudatio funebris).
 • parókia = lelkipásztori szolgálati lakás, amelynek Imre Lajos szerint üvegből vannak a falai. A benne élők inkább a salétromot, a penészt, a dohot, a patkányokat, a svábbogarakat szokták építőanyagai közt felsorolni. Jelen sorok írójának rendkívül jelentős építészettörténeti szerepe az, hogy minden olyan parókia vezetékes vízzel és fürdőszobával gazdagodik, amelyikből ő előzetesen elköltözött.
 • patrónus = . római katolikus vonatkozásban a különféle foglalkozások és tevékenységek védőszentjei. Szigorú munkaköri leírásuk lehetővé teszi elszámoltatásukat, felelősségre vonásukat és esetenként megbüntetésüket. . Protestáns területen hasonló számonkérésekről szó sem lehet, lévén hogy a kifejezés nálunk a kegyúrra vonatkozik, s az ő történelmi kötelességtudatától vagy birtoka azévi termésétől függött a pap tüzifája.
 • pápista = a felszabadult posztmodern protestáns „Szia, Pityu!"-val szemben a megkövesedett konzervatív katolikus „Pá, Pista!" másfél évszázados különbséget jelez. A katolikusok javára. Ugyanis napjainkban a konzervativizmus (lásd ott!) jelenti az igazi, célravezető haladást.
 • páter = megfelelő szakképesítés után pappá szentelt szerzetes. Ferences páter negyven évvel ezelőtti vallomása szerint élete vidámabb a világi papénál, mert „míg az napközben szabadon jön-megy a hívei közt, estére a rideg plébánia magánya várja. Mi viszont esténként a rendházban olyan jól elborozgatunk, elkártyázgatunk...".
 • pátriárka = . az Ószövetségben Istennel közvetlen párbeszédet folytató ősatya; . az ortodox (pravoszláv) egyházban (lásd ott!) olyan metropolita (lásd ott!), aki elnyeri az országos egyházi vezető rangját, ha sikeresen el tudta feledtetni a többi nemzeti ortodox egyházzal, hogy azoknak az ő hazájában található földbirtokait egy frankofil-frankomán kormány szekularizálta.
 • penitencia = szánom-bánom nemcsak szavakban
 • peregrinus = útlevél, vízum, ösztöndíj birtokában, esetleg egyik-másik vagy mindenik nélkül határokon túli egyetem[ek]et látogató ifjabb-öregebb diák a legutóbbi nyolc évszázad valamelyikében. Hazafelé jövet hozhat: gépkocsit, pénzt, barátságot, betegséget, könyvet, feleséget. Nem minden korszakra jellemző, de olykor elsajátított ismereteket is.
 • perorál = beszél, dumál, szövegel, hányja a sódert, papol - mert valamivel agyon kell ütni a liturgiában az igehirdetésnek fenntartott időt.
 • per pedes apostolorum = roppant nehéz kortárs olvasónak megmagyarázni a fogalmat, a lelkipásztorok mai nemzedéke ugyanis nem ismeri a helyváltoztatásnak azt a módját, hogy az ember felváltva hol a bal, hol a jobb lábát helyezi 60-75 centiméternyivel előbbre, és ezzel meghatározott irányba történő óránként 4-6 kilométeres sebességű haladást ér el.
 • pietizmus = nyávogó (és lehetőleg selypítő) hang, félrecsavart nyak, percenként ismételt „az Úr" szöveg, negyedóránként hangzó elítélő nyilatkozat azokról, akik nem tartoznak sem jól kereső vezetőik szűk köréhez, sem a vakon engedelmeskedőkéhez.
 • pneumatikus = a Lélek levegőjétől átjárt
 • politeizmus = mítoszaival mind a nép-, mind a műköltészetet értékes alkotásokra ihlető régi vallások gyűjtőneve. A görög-latin istennevek és a velük kapcsolatos minimális tudnivalók az általános műveltségnek ma is nélkülözhetetlen részei.
 • portikusz = protestáns pletykázó hely férfiaknak
 • postilla = papimádat elleni gyógyhatású készítmény prédikációkéziratos papírba csomagolva. Ha a kezelőorvos másként nem rendelkezik, szokásos adagja napi egy-két posztilla.
 • pravoszláv = görög-gyűlölő keleti szláv keresztyén. A teológia nevét bogoszlovának, az ortodoxot pravoszlávnak fordítja. A hitéleten kívül valamivel türelmesebb (hogy ne mondjam: to-leránsabb) az idegen szavak iránt.
 • predestináció = . a reformáció és az ellenreformáció századában sokat vitatott hittétel; lehetséges fordításai úgyszólván kommentárok is: eleve elrendelés, kegyelmi kiválasztás. . Egyházi közéletben annak érzékeltetése, hogy valaki születés, házasság, vagyon vagy besúgás révén automatikusan tagja az állásokon, tisztségeken, jutalmakon, segélyeken osztozók zártkörű klubjának. A felsorolt ismérveket nélkülözők mehetnek eleve a fenébe.
 • presbiter = a fék, sebességváltó, kormány, motor, kerekek szerepeit cserélgeti a lelkipásztorral, kántorral, harangozóval, gondnokkal azon a jószándékkal kikövezett úton, amelyről mindnyájan tudjuk, hová vezet.
 • prédikál = az semmi. Hanem még hallgatják is!
 • primus inter pares = a testületi vezetéshez kapcsolódó szakkifejezés annak érzékeltetésére, hogy valakinek mégis csak bele kell ülnie a legkényelmesebb, középen álló székbe. Vásárhelyi János püspök ezt így szerette mondani: „Az oroszlán is macska, csak egy kicsit nagyobbacska". Lásd még: hierarchia.
 • prior = bár magyarosított elnevezése perjelnek hangzik, a pernek semmi jelét nem mutatja; ugyanis miután szerzetestársai főnökükké választották, ellentmondás nélkül engedelmeskednek neki.
 • profán = profi módon őrzi magát a szentté válástól
 • protestáns = közel négy és ¾ évszázad alatt úgy megszokta a tiltakozást, hogy újabban már a „protestáns" elnevezés ellen is protestál, különösen ha ez a Teológiai Intézet jelzőjeként szerepel
 • QUO vadis = udvarias, de határozott kérdés, amely a még határozottabb és hosszú távra érvényes útbaigazítást készíti elő
 • RABBI = megfelelő oklevelek birtokában hivatásos szinten végzi mind az igehirdető, mind a lelkigondozó lelkipásztori feladatok mellett az oktatás és a hétköznapi kérdésekben való bölcs tanácsadás munkáját, ellentétben a mi papjainkkal, akik a felsoroltak közül legtöbbször egy kivételével mindenikben, néha kivétel nélkül mindenikben dilettánskodnak. Az oklevél és a szakszerűség nem minden esetben biztosítéka a sikernek, az amatőrködés sem a melléfogásnak.
 • református = e sorok papírra vetésének hetében nem annyira az határozza meg a fogalom mögött rejlő egyházak és hívek hovatartozását, hogy Isten Igéjére alapozott hitüket pontosan a Heidelbergi Káté és a Második Helvét Hitvallás szövege fejezi ki, hanem az, hogy a Református Világszövetség szervezetének tagjai. A jövő hétre nézve nincs biztos meteorológiai, szeizmológiai és egyházpolitikai előrejelzésünk.
 • religio = az újraolvasást [relegere] és az összekötést [religare] jelentő latin szavakból származtatható főnév azt jelenti igésítve: olvasd el újra a vallásra vonatkozó szakirodalmat, aztán spárgával kötözd össze, rakd el jól, s higgy, amit akarsz.
 • reverenda = három éves koromban fogalmaztam meg pontos meghatározását, amikor a hozzánk látogató ismerős plébánosról Édesanyám játékosan kérdezte tőlem: mit szólok, néni-e vagy bácsi. Válaszom ez volt: „Bácsi pongyolában".
 • reverzális = „Alulírott Kovács János kötelezem magam, hogy születendő fiam mást mondjon, mint én; mást higgyen, mint én; mást énekeljen, mint én, s mégis engedjem, hogy engem nevezzenek az apjának. Én már ilyen hülye vagyok. Ámen."
 • SAKTER = mielőtt a fájdalommentes fülbelövést feltalálták, csak ő tudta az áldozatok tiltakozása nélkül megejteni a vágásokat a nyolc napos kisfiúk és a Purim-napi pulykák nyaka esetében.
 • samaritánus = eredetileg genetikailag és a nemzeti gőg mértéke szerint korcs keverék. Ma már csak az „irgalmas" jelző kíséretében fordul elő, jelentése: jótét lélek. A nyelvtörténeti fejlődés következtében újabban inkább így nevezik: balek.
 • samesz = olyan alkalmazott a zsinagógában, mint például a Farkas utcai harangozó. Az a bizonyos amerikai milliomos zsidó is lehetett volna samesz Beregszászon, ha írástudatlansága miatti szégyenében ki nem vándorol.
 • satanizmus = a világvallásokra nagyjából egyformán jellemző erkölcsi értékek visszájára fordítása, például a tömeggyilkosok felmentése vagy nemzeti hőssé avatása, az agyonverők szakképzetlensége és ügyetlensége vagy a gyors orvosi bavatkozás következtében tévedésből életben maradt áldozatok elítélése
 • schisma = 1054 nyarán bekövetkezett egyháztörténeti esemény, amely a normalitás alternatíváját is megalkotta a keresztyén világ számára
 • sémi = sémi, babám, sémi, / így kéll annak lénni, / mindenféle liberalizmusnak / vége szokott lénni
 • sibbolet = szent nyelvteszt selypeknek
 • skolasztika = régi tanodák sportja: úgy passzolgatni a schola udvarán a lasztit, hogy csak úgy röpködjenek a meggyőző érvek a látszat-igazságok bizonyítására
 • SZEKTA = egymás minősítése a keresztyénségen belül; helyzet és nézőpont kérdése. Moldvai görögkeleti pap úgy hallotta, hogy valamikor volt egy kálvinista szekta valahol a világban, de már mindenki elfelejtette. Horváth Jenő meghatározásával egyetértve számunkra szekta az „és" varázsige használója, mert a mi református hitünk kulcsszava a kizárólagosságot jelentő „egyedül" [solus, sola, solum...].
 • szinkretizmus = vegyeskegyeskedés
 • TALMUD = mindenre és mindennek az ellenkezőjére bíztató rabbi-tanácsok antológiája
 • táborita = olyan IKE-tag, aki legalább hússzor volt már alkohol-elvonó, gitár-, angol nyelvi meg egyéb táborban
 • teológia = olyan tudományok összessége, amelyekből minimális mennyiséget bizonyos szakvizsgákra muszáj megtanulni ahhoz, hogy pap lehessen az ember. Ha téhá-val és két rövid o-val írják, akkor azt az épületet jelöli, ahol - hiszékenyek szerint - erre lehetősége is van.
 • teománia = a szavatossági idejüket kétszeresen leszolgált dízel-mozdonyok megálló-mániájához és feltűnési viszketegségben szenvedő lelkibetegek idült nagyromániájához hasonló súlyos defekt; tünete lehet például, hogy a beteg önmagát képzeli a mindenség urának, vagy hogy saját vallási közösségét az egyetlen létezőnek az országban vagy a világon.
 • tiara = Schwartz szerint a misén eltűnt piros sapkáját erre cserélte Pacelli bíboros: hármas pápai korona (lásd még: ostensorium).
 • tolerancia = magyarul rózsát termő türelem. Nálunk először a Luther-rózsát termette.
 • tóra = annyira fontos törvények gyűjteménye, hogy állandóan szem előtt kell tartani. Ezért szegezik ki az ajtóra (lásd még: fundamentalizmus).
 • tréfli = pászka szalonnával és dinnyére sör
 • ULTIMA ratio regum = köztársasági államformában is alkalmazott eljárás. Az emberhez méltó életkörülményeket követelő tömeget halomra kell lőni, a lőparancs kiadóit miniszteri tárcákkal jutalmazni, végrehajtóit külföldre menekíteni.
 • VIATICUM = utolsó olajozás az árokba borulás előtt
 • visitatio canonica = alkalom a 169. ének eléneklésére: „Hatalmas Úr, m'ért látogatsz?" Ha a központi egyházi vezetés és a gyülekezetek közti távolságot is tekintetbe vesszük, előadható ez a szövegváltozat is: „Hatalmas űr, m'ért tátogatsz?"
 • vivos voco, mortuos plango, fulgura flango = a Farkas utcából (lásd még: samesz) hiányzó harangfelirat. Hiányának száz oka van. Az első: nincs harang. A többire kíváncsi olvasó érdeklődjék távbeszélőn a szerzőnél.
 • Vulgata = neve szerint „népi" latin bibliafordítás. Ugyanannyira népi, mint amennyire alföldi nyelvjárású az 1960-as években Móricz Zsigmond Rózsa Sándor-regényéből készült magyar film szövege, ömölybön mőg Rőzsö Söndör növö ös öző mődön höngzök.
 • ZELÓTA = ősidők óta ül a parton, várva, hogy egyszer pusztába kiáltott szavára nemzedékek sora kezd az ő elvei szerinti életet
 • ZSINAT = rendszertelen időközökben együtt kávézók társasága, amelyből szigorú sorrend respektálásával felváltva szoktak sértődötten kivonulni.

lapszemle 2009.03.25.

Nem értesítették a Kölcseyt
Szatmár - A Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanári karának nyilatkozata:
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=21005&apparition=2009-03-24

"Elképesztő, milyen mechanizmus volt"
A kommunizmus rémtettei I. Id. és ifj. Visky Ferenc neve, és a család, mint politikailag üldözöttek bekerült a kommunizmus rémtetteinek egy töredékét feltáró, úgynevezett Tismăneanu-jelentésbe. Ifj. Visky Ferenc a műszaki egyetem elvégzését követően 1974-ben került Aradra, a család kálváriájáról, a bărăgani deportálásról, a politikai foglyok rehabilitációjának mai napig való halogatásáról beszél lapunknak.
http://www.nyugatijelen.com/riport/elkepeszto_milyen_mechanizmus_volt.php

"Erõm szerint, míg ki nem futok az idõbõl"
Bihardiószeg díszpolgára címmel tüntették ki Gellért Gyula helyi református lelkészt, érmelléki esperest. Az egyházi ember a lelkek ápolásán túl közösségi feladatokban is követendõ példát mutat, de úgy véli, a pap óvakodjon a politikai szerepvállalástól. A díszpolgári cím átvétele után a kitüntetettel D. Mészáros Elek beszélgetett.
http://riport.ro/topics.php?op=viewtopic&topic=4#lokalis2

P r o C h r i s t
Kárpátalja - 2009. márciusában Beregszász is bekapcsolódik a ProChrist evangélizációba, melyet ezúttal a szászországi Chemnitz Arenából közvetítenek majd. Március 30-tól április 6-ig minden este a Kárpátaljai Magyar Főiskolán várjuk az érdeklődőket!
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1354

Énekkarok-találkozója
Kárpátalja - Az Ungvári Református Gyülekezet szeretettel meghív minden érdeklődőt az összkárpátaljai református énekkarok-találkozójára, amely 2009. május 2-án, 10 órakor (k.e.) kerül megnyitásra.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1343
 
Un tanar din Dambovita a spart biserica pentru a fura vinul de impartasanie
Vremuri de criza, solutii de criza. Un tanar din Targoviste a spart un magazin sa-si potoleasca setea, insa setea a fost mai incapatanata decat vinul furat. Asa ca a spart si biserica. N-a gasit vinul de impartasanie si s-a multumit cu maruntisul din cutia milei.
http://www.realitatea.net/un-tanar-din-dambovita-a-spart-biserica-pentru-a-fura-vinul-de-impartasanie_481921.html
 
 

2009. március 23., hétfő

lapszemle 2009.03.23.b.

Tőkés: békés megoldásra van szükség
Szatmár - A Kölcsey Ferenc Főgimnázium sajtóban megjelent, elköltöztetésükkel kapcsolatos, nyílt levelére reagálva vitafórumot szervezett a Református Egyházközség. Az eseményen Tőkés László püspök is jelen volt, aki hangsúlyozta:fontos, hogy a Református Gimnázium visszakapja az épületet, s nem értik a Református Egyház elleni támadást, hiszen a visszaigényléskor kompromisszumos megoldást kínáltak.
http://www.szatmar.ro/Tokes_bekes_megoldasra_van_szukseg/hirek/21465

Kölcseys tanárok nyilatkozata
Szatmár - A Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanári kara tiltakozik a tények azon tendenciózus beállítása ellen, miszerint a vasárnapi Láncos templombeli megbeszélésen gőgből vagy rosszindulatból, esetleg érdektelenségből nem vett részt.
http://www.szatmar.ro/Kolcseys_tanarok_nyilatkozata/hirek/21486
 
A Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanári karának Nyilatkozata
Szatmár - A Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanári kara tiltakozik a tények azon tendenciózus beállítása ellen, miszerint a vasárnapi Láncos templombeli megbeszélésen gőgből vagy rosszindulatból, esetleg érdektelenségből nem vett részt.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/a-kolcsey-ferenc-fogimnazium-tanari-karanak-nyilatkozata/cn/news-20090323-04404053

Presbiterek közgyûlése
Nagyvárad - A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége szombaton tartotta idei közgyûlését a váradvelencei Agnulli Dei Egyházi Szociális Központban.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/67-2009-3-23/67-6.pdf

Dalos kedvvel versenyeztek
Nagyvárad - Negyedik alkalommal szervezte meg a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium az Énekeljetek új éneket! elnevezésû népdal- és zsoltáréneklõ vetélkedõt, amelyen erdélyi és partiumi protestáns tanintézetek diákjai mérték össze tudásukat, felkészültségüket, tehetségüket. A verseny lényege: csiszolni a fiatalok zenei ízlését, tudatosítani bennük, hogy fontos megõrizni hagyományainkat, a magyar népdalkincset.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/67-2009-3-23/67-6.pdf (uo.)

Legyünk egységgé, bízzunk, és Isten megsegít
Nagyvárad - A Nagyvárad-Szõllõsi Református Egyházközség múlt héten tartotta idei egyetemes imahetét. Szombaton a magyarországi Bihari Egyházmegyébe tartozó Nagyrábé parókus lelkésze, Michels Richard Tibor érkezett szintén lelkész feleségével, Szilviával a váradi gyülekezetbe.
 
A pankotai apátság napja
Arad megye - A középkori szerzetesség legrégebbik rendje a bencéseké volt, a rendet a nursiai származású, 480 táján született Szent Benedek alapította, akit tulajdonképpen az egész nyugati szerzetesség atyjának neveznek.
 
 

Kálvin és az orgona

Szt. Péter katedrális, Genf
Fekete Ágnes: Kálvin hogyan állt az orgonához?

Bódis Tamás: Erre van egy reflexszerű válasz. A genfi istentiszteleten egy szólamban énekelt a gyülekezet, orgona nem kísérte a gyülekezetet. Tudnunk kell ehhez azt is, hogy az 1500-as években mindenhol így volt ez. A katolikus templomokban sem az volt az orgona szerepe, ami ma. A liturgiát keretezte, illetve váltakozó formában szólalt meg. A liturgia egyes részei énekben szólaltak meg, más részeinél pedig az orgona szólt. Kálvin korában az orgona éppen kilépett a gyermekkorból. Pont a reformációban kezdődött az orgona-irodalom felvirágzása. Akkor lett az orgona kétpedálos, manuálos, akkortól kezdve lehetett különböző hangszíneket használni. A középkor végéig, a reformációig az orgona egy hangosan szóló hangszer volt, ami egyetlen hangszínen szólt.

Fekete Ágnes: De hogyan viszonyult az orgonához?

Bódis Tamás: Pápista hangszernek tartotta, de nem csak Kálvin, hanem Luther is.

Fekete Ágnes: Vajon miért?

Bódis Tamás: Azt mondták, hogy nem szükséges az orgonát a templomban használni.

Fekete Ágnes: Túlszépítésnek, esetleg csicsásnak érezte?

Bódis Tamás: Nem tartotta az istentisztelet integráns részének. Az orgonát ma más funkcióban használjuk az istentiszteleten. Nem vehetjük át mechanikusan Kálvin gondolatát, és arra alapozva nem mondhatjuk ki, hogy nincs szükségünk erre vagy arra.

Fekete Ágnes: Ezt senki nem is teszi.

Bódis Tamás: Persze, hogy nem, hiszen érezzük, hogy szükség van erre a hangszerre.

Szt. Péter katedrális, Genf
Fekete Ágnes: Kálvin hogyan viszonyult a liturgiához? Milyen liturgia volt Genfben?

Bódis Tamás: A legfontosabbnak azt tartom megemlíteni, hogy az istentisztelet az Úristen megszólításával kezdődött, ami az alázat és a dicsőítés kettősében fogalmazódott meg. A mai liturgiánkban van egy fennálló ének, amit rögtön egy főének követ. A kettő között éppen ez az, ami hiányzik. A kálvini istentisztelet lényeges eleme volt a párbeszéd: a gyülekezet is megnyilvánul. Ennek egyik módja az éneklés, amit gyakoroltak is, a másik pedig a kötött szövegek elmondása. Az igeolvasásra a gyülekezett hangos szóval, közösen válaszol. "Dicsőség az élő Istennek!" - például. Ez ma nálunk hiányzik, de a reformáció istentiszteletében ismert volt. A harmadik, amit kiemelnék, az úrvacsora ünneplésének módja. A magyar református teológia is teljes istentiszteletről akkor beszél, amikor az Ige hallgatása az úrvacsorában megerősítést nyer.

Fekete Ágnes: Kálvin azt szerette volna, hogy minden héten legyen úrvacsora, de ezt még neki sem sikerült bevezetni.

Bódis Tamás: Genfben olyan erős volt a városvezetés, hogy ezt nem tudta keresztülvinni. Nekünk ebben azt kell látnunk, hogy ezt tartotta irányadónak.


A Református Egyház Félórája
2009. március 18.
REFORMÁTUSOK LEVELE
http://reformatusoklevele.reformatus.hu


Szt. Péter katedrális, Genflapszemle 2009.03.23.

"Kétszeresen imádkozik aki jól énekel"
Nagyvárad - A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium negyedik alkalommal szervezte meg a zsoltár- és népdaléneklési versenyt az erdélyi és partiumi protestáns tanintézmények részvételével.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/ketszeresen-imadkozik-aki-jol-enekel/cn/news-20090322-03181970

A megújulás az Igével kezdődik
Nagyvárad - A várad-szőlősi református egyházközségnél imahetet tartottak március 16-22. között. A vasárnap délelőtti zároistentiszteleten dr. Hermán M. János lelkipásztor-előadótanácsos hirdette az igét.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/a-megujulas-az-igevel-kezdodik/cn/news-20090322-02364441

Hitüket erősítették a diákok
Szatmár megye - Kilencedik alkalommal szervezték az elmúlt hétvégén a vallás tantárgyversenyek megyei szakaszát, míg az országos ökumenikus megmérettetésre május 15-17. között kerül sor Besztercén.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/hituket-erositettek-a-diakok/cn/news-20090322-06415576

A békességet próbálták keresni
Szatmár - Tegnap, Nt. Tőkés László királyhágómelléki református püspök igehirdetése után fórumot tartottak a szatmárnémeti Láncos templomban a Kölcsey Ferenc Főgimnázium, illetve a Református Gimnázium épületcseréjének, valamint a küszöbön álló átszervezéseknek az ügyében.
http://hirlap.ro/mh/cikk.php?id=21002&apparition=2009-03-23

Megbeszélés a Kölcsey Főgimnázium épületvisszaadási ügyében
Szatmár - Mielőtt elutazott volna Strasbourgba, Tőkés László rászánta a vasárnapot a Kölcsey Főgimnázium épületvisszaadási ügyének Szatmárnémetiben történő tisztázására.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/megbeszeles-a-kolcsey-fogimnazium-epuletvisszaadasi-ugyeben/cn/news-20090322-06455343
 
Jog és felelősség
Szatmár - Gondoltuk volna a rendszerváltáskor, hogy az ingatlanok visszaszolgáltatása nemcsak örömöt, de esetenként sok bosszúságot is okoz? Szatmárnémeti ötvenezres magyarságának hangulatát egy ideje a Kölcsey Főgimnázium épülete körüli perpatvar cukkolja.
http://umsz.manna.ro/index.php?menu_id=2107&cikk=90479

Egyházaink hírei
Arad megye - Temes megye
http://www.nyugatijelen.com/hitelet/egyhazaink_hirei_52.php
 
Énekkarok-találkozója
Kárpátalja - Az Ungvári Református Gyülekezet szeretettel meghív minden érdeklődőt az összkárpátaljai református énekkarok-találkozójára, amely 2009. május 2-án, 10 órakor (k.e.) kerül megnyitásra.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1343

Megemlékezés a beregszászi református gyülekezetben
Kárpátalja - A Beregszászi Református Egyház gyülekezeti termében az ifisek színjátszó csoportja Gál Natália, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház tagja és Maksai Attila beregszászi segédlelkész vezetésével idézték a márciusi ifjak emlékét, s tolmácsolták az 1848-s forradalom és szabadságharc üzenetét.
http://www.karpatinfo.net/article88223.html

Rendhagyó csendesdélután Gáton
Kárpátalja - Ünnepélyes hangulatú megemlékezésre került sor március 15-én Gáton a falu iskolájának éttermében. A község református gyülekezete ezen a napon tartotta a már több éve megrendezésre kerülő csendesdélutánját, melyet a márciusi ifjak emléke előtt való tisztelgéssel egészítettek ki.
http://www.karpatinfo.net/article88212.html
 
COMUNICAT DE PRESA
Dezincriminarea prostitutiei si a incestului degradeaza si umileste demnitatea persoanei si a familiei
http://www.basilica.ro/ro/comunicate/comunicat_de_presa_idezincriminarea_prostitutiei_si_a_incestului_degradeaza_si_umileste_demnitatea_persoanei_si_a_familieii.html