2013. február 26., kedd

A szabadságharc vitézei 1848-1849 (kifestő)Kész Barnabás
A szabadságharc vitézei 1848-1849
Történelmi foglalkoztató

1848. szeptember 29-én ágyúdörgésre ébredtek Pákozd és Sukoró lakosai. A két település között, a Velencei-tó mellett Jellasics horvát bán csapatai megtámadták az éppen csak létrejött forradalmi honvédséget. A tüzérségi párbajt gyalogsági párbaj követte. Így kezdődött el a pákozdi csata, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc első győztes csatája.

De hiába támadott az ellenség, a honvédsereg nagyszerűen helytállt: A parasztokból toborzott gyalogság nem hátrált meg. A diákokból lett tüzérek pontosan lőttek. A huszárok félelmetes ellentámadást intéztek. Végül is a bán csapataival meghátrálásra kényszerült.

A pákozdi csatát számos győztes ütközet követte, melynek hőseit ez a kifestő mutatja be nektek. Miközben kiszínezitek a rajzokat, megismerkedhettek a szabadságharcban részt vett forradalmi, valamint az ellenük felvonult császári és cári katonák egyenruháival és fegyverzetével, beleélhetitek magatokat a százötven évvel ezelőtt lezajlott eseményekbe. Remélem, közben jól fogtok szórakozni!

A szerző

Somogyi Győző: A szabadságharc katonái (pdf)


Somogyi Győző
A szabadságharc katonái 
2011

Somogyi Győző rajzainak, grafikáinak ihlető forrása a hadtörténelem. Előszeretettel rajzol katonafigurákat, ábrázol előkelőket és közembereket, hol sztyeppei könnyűlovasokat, páncélos lovagokat, végvári vitézeket a régebbi korokból, hol uniformisba öltöztetett gyalogosokat, lovasokat, tüzéreket az újabb időkből. Megörökít fegyvereket, zászlókat, megannyi katonaholmit, de ugyanúgy várakat, laktanyákat, tábort és csatateret. Munkái a magyar történelem korszakolása szerint, tematikus összeállításban jelennek meg a kiadó sorozatában, és képi világát neves hadtörténészek írásai teszik teljessé.

2013. február 16., szombat

A Biblia gyermekeknek - Újszövetség II. (rajzfilm)


A Biblia gyermekeknek - Újszövetség II.

Ez a 24 epizódból álló újszövetségi történeteket tartalmazó rajzfilmsorozat Richard Rich, a Walt Disney korábbi igazgatójának megvalósult álma. A gyönyörű rajzfilmek kicsik és nagyok közös kedvence.

A 12 DVD – mindegyike 2 epizóddal – a Bibliához hűen mutatja be Jézus életének főbb eseményeit.

Keresztelő János
Ez az epizód János születésének körülményeit, a pusztában való tanítását, valamint a vele kapcsolatos legfontosabb eseményt, Jézus vízkeresztjét eleveníti fel.

Megkerült az elveszett
Ebben a bűnösök megtéréséről szóló megható részben a Bibliából már jól ismert egy béna meggyógyításának a története, Máté elhívása, valamint az elveszett drahmáról és az elveszett bárányról szóló példabeszéd története látható.

A Biblia gyermekeknek - Újszövetség I. (rajzfilm)


A Biblia gyermekeknek - Újszövetség I.

Ez a 24 epizódból álló újszövetségi történeteket tartalmazó rajzfilmsorozat Richard Rich, a Walt Disney korábbi igazgatójának megvalósult álma. A gyönyörű rajzfilmek kicsik és nagyok közös kedvence.

A 12 DVD – mindegyike 2 epizóddal – a Bibliához hűen mutatja be Jézus életének főbb eseményeit.

A Király megszületett!
Ez az epizód a népszerű karácsonyi eseményeket beszéli el. Jézus születésének történetét gyönyörű képekben megrajzolva, varázslatos dalbetétek kíséretében élhetjük át újra.

Jézus, az Isten Fia
Ez a lenyűgöző történet felejthetetlen kalandra hív Jézus korai éveibe. A 12 éves Jézus - még a rabbikat is bámulatba ejtő - bölcsessége, majd későbbi háromszoros megkísértése kerül bemutatásra ebben az epizódban.

2013. február 15., péntek

Albert Schweitzer - Egy élet Afrikáért - 2009 (film)


Albert Schweitzer - Egy élet Afrikáért
(Albert Schweitzer)
színes, magyarul beszélő, német-dél-afrikai életrajzi film
2009

Az Egy élet Afrikáért című film az afrikai dzsungel Nobel-békedíjas orvosának élettörténetét mutatja be. Ő Albert Schweitzer, akinek a neve mára az emberségesség szinonimájává vált. 1949 - Albert Schweitzer "Az élet tisztelete" filozófiájának köszönhetően, amelyet az afrikai Lambarénében lévő őserdei kórházában valósított meg, az egyik legtöbbek által csodált ember a világon. Az Egyesült Államokban koncertekkel és előadásokkal gyűjt adományokat Lambaréné számára. Először szimpátiával és nagyvonalú támogatással találkozik, később azonban egyre több nehézségbe ütközik. Ellenségei rágalmazó hadjáratba kezdenek, mellyel Schweitzer életművének kétségbevonását akarják elérni, így a doktor afrikai kórházát hirtelen a bezárás veszélye fenyegeti. Ám orvosai támogatásával és betegei szeretetével felvértezve felveszi a harcot Lambaréné megmentéséért.

2013. február 14., csütörtök

Az Orléans-i szűz I-II. - 1993 (film)


 Az Orléans-i szűz I-II.
(Jeanne la Pucelle / Joan the Maid)
színes, magyarul beszélő, francia tévéfilmsorozat
1993

rendező: Jacques Rivette

I. A csaták
II. A börtönök

Jeanne D'Arc, vagyis az "Orléans-i szűz" a francia történelem egyik legérdekesebb, legtitokzatosabb személyisége és az ország legendás szentje. Élettörténete családtagjai, ismerősei, kortársai, illetve ismert történelmi személyiségek visszaemlékezései alapján rajzolódik ki.
 

2013. február 7., csütörtök

Királyhágómelléki részvétnyilvánítás dr. Hegedűs Loránt református püspök temetésére


A feltámadás hitével

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület hívő népének nevében megköszönjük Istenünknek gazdag ajándékát, amelyet dr. Hegedűs Loránt szolgálatával közölt velünk, és püspök testvérünk halála után, mint bőséges lelki és szellemi örökségként hagyott reánk.

Élete példaadás volt. Krisztus szolgájaként felmutatta szolgatársainak a bizonyságtétel csodáit. Tudásával Isten titkainak hiteles sáfáraként (1Kor 4,1) ismeretszerző munkára bírta a gyülekezetépítő munkatársakat szerte a világban szétszóródott magyarok között.

Elbomlott földi sátorházát 2013. február 16-án, szombaton 13 órakor a Fiumei úti nemzeti Sírkertben helyezzük nyugalomra. Részvétünk kegyelet-teljes kifejezésére alkalmunk nyílik a szertartás előtti órában.

Családja, tisztelői, a magyar reformátusok gyászában Isten igéjét hívjuk a magunk vigasztalására is: „Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Nagyvárad, 2013. február 7.

A békesség kötelékében,
a viszontlátás tudatában,

Csűry István
 a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
 

Gárdonyi Géza: A szamaritánus álmaMikor az irgalmas szamaritánus maga is lefeküdt a vendégfogadóban, angyal jelent meg neki és szólott:

- Isten látta, amit tettél. Kívánj valamit és az teljesedik.

A szamaritánus okos ember volt: nem hirtelenkedte el semmi dolgát se. Így felelt:

- Engedd meg, hogy holnap reggelig gondolkozhassak. Akkor aztán megmondom és megköszönöm, ha teljesíted.

Alig tűnt el az angyal, a szamaritánus így szólott magában:

- Mi becsesebb az életnél? Azt fogom kívánni, hogy sokáig éljek: ezer esztendeig.

És az a gondolat volt az ő éjjeli párnája.

Álmában aztán úgy tetszék neki, mintha folytatná az útját Jerikó felé. Ült a csöndesen ballagó tevén, és nézte a hegyeket, amelyek Jerikót környékezik.

És amint megyen a köves oldalon, lát egy utas embert. Az utas gyalog van és szembejön, de olyan lassan vánszorgott és annyira meggörnyedve, mintha minden pillanatban lerogyni készülne.

A szamaritánus a szeméhez ernyőzte a kezét és így dörmögött:

- Úgy látom, ezt is eldöngették a rablók.

Néhány perc múlva meg így szólt:

- Nem, ez valami öreg ember.

Megint kis idő múlva:

- Katona ez az ember. De mi baja eshetett? Mert vasba volt öltözve ez az ember, olyan otromba, elrozsdásodott páncélba, hogy rútságától a teve is megtorpant.

És nyög az ember járás közben nagyokat.

A szamaritánus kénytelen kendőt vetni a teve fejére, nehogy elragadja őt. Eközben le is száll, s a tevét kantáron tartva nézi az idegent.

Nohát ilyen ócska páncélt se lehet mindennap látni, mint ennek van. A sisak horpadozott, a mellvas megrepedezett s befelé görbült; a térdvasak forgói nem hajlanak, s úgy látszik, ez az oka, hogy az ember úgy áll, mintha ülne, s talán úgy ül, mintha állna. A kezét se bírja jól kinyújtani, se behajtani. Oldalt meg úgy ki van kopva a vas, hogy négy ujjnyi résen lóg ki az ember ruhája.

De különös, hogy ez a belső ruha valami aranytól fénylő drága kelme. Éppen nem illik össze azzal a nehéz, ócska vassal.

Mikor a furcsa vándor odaér, fölemeli a fejét és köszön a szamaritánusnak.

A szamaritánus megdöbbenve látja, hogy a vándor arca tündöklő szépségű ifjú arc. Szemei, amennyire a sisakrostély látni engedi, ragyogók; az arca rózsás és üde.

Nos, ha ez sem bolond ember, - gondolta a szamaritánus, - akkor én se megyek most Jerikóba.

És megszólította:

- Ifjú ember! Miért cipeled azt a ronda, nehéz páncélt? Az idő meleg és háború sincsen.

Az ifjú búsan felelte:

- Nem látod-e, hogy szíjjak és kapcsok ezen a páncélon nincsenek?

Megfordult, hogy hátul is megmutassa magát.

A szamaritánus elszörnyedve látta, hogy a fiatalember bele van kovácsolva tetőtől-talpig a vasba. A teknősbéka nincs így beszorítva a teknői közé, mert annak legalább a feje, meg a lába kivan, de ennek, szegénynek még az arcát is a sisak sűrű rostélya takarja; a lábán súlyos vas-csízmák, a kezén összehorpadozott, összegörbült, rozsdás vaskesztyűk.

- Szerencsétlen ifjú, - szólt megindulástól rezgő hangon a szamaritánus, - segíthetek-e rajtad? Mert látom, hogy valami ördögi kegyetlenségnek áldozata vagy te, és sokat szenvedsz emiatt!

- Köszönöm a jóakaratodat, - felelte az ifjú sóhajtva. - Rajtam bizony nem segíthetsz. Mert a páncél szorosan van rajtam, ha le akarnád feszegetni, elbírhatatlan kínokat okoznál nekem.

A hangja tompa volt. Beszélni is alig tudott a vasrostély miatt.

A szamaritánus fölháborodva kérdezte:

- De hát ki volt az a vadállat, aki téged ilyen szerencsétlenné tett?

- Én magam, - felelte búsan az ifjú. - Mikor még éretlen eszű voltam, magam verettem magamra. Mert a királytól kaptam én a páncélt és akkor gyönyörű volt. Ragyogott mint a nap; cifrázatai az égi testeket mutatták, és erősebb volt minden más páncélnál.

- De mégis, hogy lehettél annyira bolond!

- Reszkettem attól a gondolattól, hogy valaki el találja ragadni tőlem, és hogy akkor meg kell tőle válnom örökre.

- De hát így élni mégse lehet. Valamit kell tenned, hogy megszabadulj a terhedtől.

- Nem lehet, - felelte sóhajtva az ifjú. - Addig kell benne járnom, míg el nem kopik s míg a rozsda le nem eszi rólam. Már kétszázkilenc éve hordom. Ki van számítva, hogy még valami hétszáz évig kell hordanom.

- De hiszen addig nem is élsz!

- Élek örökké!

A szamaritánus megrettent.

- Te talán nem vagy ember?

- De ember vagyok. Híremet is hallhattad már: a nevem Matuzsálem.

*

Mikor a szamaritánus fölébredt, nem kívánt egyebet az angyaltól, mint egy kupica pálinkát.

2013. február 2., szombat

Csűry István királyhágómelléki püspök köszöntője az erdélyi református püspökbeiktatáson

Ünnepi köszöntő
az Erdélyi Református Egyházkerület tisztségviselőnek beiktatásakor

„Istenednek, az Úrnak a szent népe leszel, ahogyan megígérte.” (5Mózes 26,19)

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület tagjainak nevében köszöntöm a Romániában szolgáló másik egyházkerület megválasztott elöljáróit. Kató Béla püspök urat, mint egyházunk több intézményének kipróbált vezetőjét. Kántor Csaba főjegyzőt úgy is, mint kedves volt évfolyamtársamat, Szegedi László generális direktort a végeken hűséges testvért, és velük együtt az Erdélyi Egyházkerület új Közgyűlését, annak minden presbiteri és lelkészi tagját. Ezzel a tisztelettel köszöntöm - köszönetmondással - a mindkét püspöki mandátumát kitöltött szolgatársat dr. Pap Gézát és az általa kormányzott testületek tagjait.

Sem a leköszönőknek, vagy tisztségváltóknak, sem az új egyházépítő vállalkozóknak nincs könnyű helyzete Erdély könnyázott földjén, ahonnan az aggodalmas kiáltást, az elfojtott fájdalmat egyedül Isten érzékeli, mint annak idején az Egyiptomban sínylődők esetében. Bizony a végelszámolást egyre többet hangoztatják a végeken, ahol egyre kevesebben imádkoznak idegen kiejtésmód nélkül nemzetünk gyermekei. Nincs maradás, suttogják, és még mindig nagyon sokan viszik a mozdíthatót, és hátat fordítanak a kenyeret hűséggel termő feketeföldnek, másokra testálva alamizsnaáron azt, amiért irigylésre méltó hosszú történelmünk során őseink vére hullt. Végeladást hirdetnek a türelmetlenek, és ha másként nem megy, hát ingyen martalékul hagyják az itthonit, már azzal sem törődve, hogy tékozlók keze között hihetetlen gyorsan épül le minden. A kő, lehet, még mindig marad, de a porladás enyészetének ellenállnia már neki sem lehet. A legkülönbek között is nő a feszültség, és ahol még mindig sokan együtt vannak a szélek romlása miatt nyughatatlanok. Ujjal mutogatunk egymásra, bűnbakokat keresünk, mindig találunk valakit, akit árulónak ki lehet kiáltani.

Az egyházépítés régi és új vállalkozóinak érdemes tárgyilagos tisztalátással szembenézni a megszépíthetetlennel, a szőnyeg-alásöpörhetetlennel. Ajánlatos, éppen fejezet-váltáskor új lélegzetet venni, nekirugaszkodni ismét a lehetetlennek is, mert hol, ha éppen nem itt, a kegyelemből vett életünk holnapkezdő szakaszában ne tudnánk észrevenni Isten ajándékát a változni és változtatni tudó felülről megsegített akaratban.

Hallanunk kell Erdélyben, Kárpátmedencében, szerte a földkerekén, hogy Isten szövetsége minden ellenkező sugallat ellenére bennünket is elfogadott. Isten sokak Ura, de miénk is, legalább annyira, mint másoknak. Rengetegen élnek gyermekeiként, de mi is fenntartjuk jogunkat, hogy minket is szent népnek, azaz elválasztott nemzetnek tartsanak.

Ígéretünk van az idézett ige szerint arra, hogy mennyei segédlettel egymásba kapaszkodva szent nemzetként áldásosztók tudjunk lenni. Mi készek vagyunk közösséget vállalni egy ilyen szolgálatban. Testvéreim! Legyünk készek valamennyien együtt, ezért a jövendőért, az új szolgálatra vállalkozókkal haladni.

Nagyvárad, 2013. január 31.

A békesség kötelékében, 
Csűry István