2009. január 31., szombat

Bibliaolvasó - február

február 1. : 2Móz 27-29; Mt 18,1-20
február 2. : 2Móz 30-31; Mt 18,21-35
február 3. : 2Móz 32-34; Mt 19,1-25
február 4. : 2Móz 35-37; Mt 19,26-30
február 5. : 2Móz 38-40; Mt 20,1-19
február 6. : 3Móz 1-3; Mt 20,20-34
február 7. : 3Móz 4-6; Mt 21,1-22
február 8. : 3Móz 7-9; Mt 21,23-46
február 9. : 3Móz 10-12; Mt 22,1-33
február 10. : 3Móz 13-14; Mt 22,34-46
február 11. : 3Móz 15-17; Mt 23
február 12. : 3Móz 18-20; Mt 24
február 13. : 3Móz 21-23; Mt 25,1-30
február 14. : 3Móz 24-25; Mt 25,31-46
február 15. : 3Móz 26-27; Mt 26,1-46
február 16. : 4Móz 1-3; Mt 26,47-75
február 17. : 4Móz 4-6; Mt 27,1-26
február 18. : 4Móz 7-9; Mt 27,27-66
február 19. : 4Móz 10-12; Mt 28
február 20. : 4Móz 13-14; Mk 1,1-15
február 21. : 4Móz 15-16; Mk 1,16-45
február 22. : 4Móz 17-19; Mk 2
február 23. : 4Móz 20-21; Mk 3,1-19
február 24. : 4Móz 22-24; Mk 3,20-35
február 25. : 4Móz 25-27; Mk 4
február 26. : 4Móz 28-30; Mk 5,1-21
február 27. : 4Móz 31-32; Mk 5,22-43
február 28. : 4Móz 33-36; Mk 6

Bibliaolvasó 2 - február

1. 2Móz 1,1-14 Lk 3,1-9
2. 2Móz 1,15-22 Lk 3,10-22
3. 2Móz 2,1-10 Lk 4,1-13
4. 2Móz 2,11-25 Lk 4,14-30
5. 2Móz 3,1-10 Lk 4,31-37
6. 2Móz 3,11-17 Lk 4,38-44
7. 2Móz 5,1-19 Lk 5,1-11
8. 2Móz 5,10-23 Lk 5,12-15
9. 2Móz 7,1-13 Lk 5,16-26
10. 2Móz 7,14-25 Lk 5,27-32
11. 2Móz 11,1-10 Lk 5,33-39
12. 2Móz 12,1-14 Lk 6,1-19
13. 2Móz 12,29-36 Lk 6,20-38
14. 2Móz 14,5-14 Lk 6,39-49
15. 2Móz 14,15-31 Lk 7,1-10
16. 2Móz 15,1-19 Lk 7,11-17
17. 2Móz 16,1-15 Lk 7,18-30
18. 2Móz 17,1-5 Lk 7,31-35
19. 2Móz 17,8-16 Lk 7,36-50
20. 2Móz 19,1-9 Lk 8,1-15
21. 2Móz 20,1-17 Lk 8,16-21
22. 5Móz 6,1-9 Lk 8,22-25
23. 5Móz 6,20-25 Lk 8,26-39
24. 5Móz 30,15-20 Lk 8,40-56
25. 5Móz 31,1-8 Lk 9,1-17
26. Józs 1,1-9 Lk 9,18-27
27. Józs 3,9-17 Lk 9,28-36
28. Józs 24,1-15 Lk 9,37-50
29. Józs 24,16-25 Lk 9,51-62

(Forrás: William Barclay: The Plain Man’s Book of Prayers, London 1959.)

Február

Az egyházi kalendárium szerint a februárban kezdődő vasárnapok már a húsvétra néznek, tehát nem visszafele a karácsonyra, hanem előre a húsvétra. Vége a karácsonyi ünnepkörnek. Ez a hónap egyházilag a Böjterő hava, illetve – Bod Péternél – a böjt előhava.

Az epifánia időszak (január hatodikával kezdődően) első vasárnapja az úgynevezett Septuagesima (septem = 7), mivel ez a húsvét előtti hetvenedik nap. Ezt követi a Sexagesima (60.). A következő lenne (a latin nyelvhez igazodva) a Quinquagesima (50.), de ezt már általában (pl. a német evangélikus naptárban) Estomihi vasárnapnak hívják. A név a 71. zsoltár 3. verséhez kapcsolódik: „Esto mihi in Deum protectorem…”, azaz „Légy sziklaváram, ahová menekülhessek szüntelen, s rendelkezzél megtartásom felől”.

A februári időt azért hívják Februárnak (Halak hava), mivel a fabruare latin szó „annyit tészen, mint megszentelni, megtisztítani… Ez volt szentelve (a pogányoknál) Februárnak, a tisztaság istenasszonyának, akit tisztelnek a gyermekszülő asszonyok, hogy őket természeti tisztátalanságokból megszabadítaná.”

Köznyelvünkben meghonosodott a februári „Gyertyaszentelő Boldogasszony” napja (február 2). Nevezik „bémutatás ünnepének” is, mivel ezen a napon „mutattatott bé a templomban a Krisztus Jézus a Mózes törvénye szerint”. Szintén mondják” „Simeon és Anna ünnepének (Lukács 2, 21 skk), mivel róluk vagyon emlékezés, akik Krisztust áldották a templomban, s jövendőltenek, mikor a jeruzsálemi templomba vitetett.” Mások azt állítják, hogy a „gyertyaszentelés” értelme ez volna: „Az eklézsia szent és jó végre akarta fordítani a pogányoknak rossz szokásait, akik meggyújtott gyertyákkal kerülték ilyenkor a város utcáit és a maguk határaikat.” Így az egyház „a meggyújtott viaszgyertyákkal inteni akarta a keresztyéneket”, hogy „az ő hitek jó cselekedetek által világosodjék, hogy követnék az öt eszes szüzet (Máté 25, 1–13), akik meggyújtották lámpásaikat… A gyertya Krisztus, kinek testét a viasz, lelkét a cérna, s istenségét a világosság ábrázolja.” A néphagyomány szerint a medve ezen a napon jön ki barlangjából – tájékozódni –.

Még két közhasználatú dátumot kell fölemlíteni februárban: farsangot és hamvazó szerdát.

„Fársáng (a német Farsching-ból) vagy húshagyó kedd napja (február 15) a németektől átvett és elmagyarosított kifejezés. Ők (a németek) sokféle játékokat és bolondságokat indítottak ezen a napon… Értetik…. a nagy Böjt első napját megelőző és utolsó húsevő nap,… melyen még a keresztyének között is sok rendetlen, tréfás és vétkes dolgok mentek véghez”. Latinul hívják „bachanáliának”, mely „Bachos, a bornak istene tisztességére szenteltetett.” Egyházi vonatkozásban az a magyarázata, hogy mivel „a keresztyének a következendő negyven napokon (Máté 4, 2) szorosan szoktak böjtölni, megengedtetett nekik, hogy a böjtöt (Mt.9, 29; 1Korinthus 9, 24–25) megelőző napokon vígan legyenek” (Márk 2, 19). „Húshagyó keddnek azért nevezték, mert mindenkor kedden esik és a böjtösök akkor elhagyván a húsételt, böjtölésekhez fognak”, tudniillik a következő szerdai napon.

A vallásfelekezetek közötti szokás keveredésére jellemző, hogy a húshagyó keddet mint a vidámság alkalmát mindmáig sok helyen gyakorolják a reformátusok is. Egyes vidékeken (pl. a Kőküllő mentén) „púpos napnak” nevezik, amikor bőséges vacsorát fogyasztanak (pánkóval, főtt kolbásszal stb.), s „maskarába” öltözve keresik fel a rokonokat és a szomszédokat. Nem ismeretlenek a húshagyó keddi bálok sem.

Húshagyó keddet követi „Hamvas szerda” (február 16), vagy más névén Hamvazó szerda mint böjt kezdő nap, mely Diocletian császár keresztyén üldöző rendeletére (303) emlékeztet. Ekkor „a pap az embereknek fejekre hamút tölt”. Tulajdonképpen ez a böjtfő (szerda), azaz a nagyböjt első napja, mint a virágvasárnap előtti negyvenedik (quadragesima) naptári (szerdai) nap, emlékeztetve az Úr Jézus negyven napi éhező pusztai megkísértésére (Máté 4, 2).***

Forrás: Tőkés István: Hétköznapok - ünnepnapok
Magyar Elektronikus Könyvtár

***

A Böjtelő haváról és abban való NAPOKRÓL

Hogy nevezték ezt a hónapot a rómaiak?

FEBRUARIUSnak. Mindazért, mert ebben a hónapban tisztították meg magokat, házokat, s szentelték meg sokféle cérémóniákkal: mivel februare annyit tészen, mint megszentelni, tisztítani. (...)

A magyarok miért nevezték Böjtelő havának?

Mert ebben a hónapban kezdik a húsvétot megelőző nagyböjtöt. (...)

Fársáng vagy húshagyó kedd napja

Azt a nevezetet, fársáng, a magyarok vették a németektől, akik a cantu circulatorum, a játékos tréfát, mocskot űzőknek cselekedetekből formáltak; akik sokféle játékokat s bolondságokat indítottak ezen a napon s ez időben vendégeskedvén, nyargalódzván s magokat múlatván. Deákul hívják bachanalia a Bachusról: értetik pedig ez a nap egyenesebben, amely a nagyböjt első napját megelőzi és utolsó húsevő nap, melyet mondanak carniprivium vagy privicarnium néha az írásokban: melyen még a keresztyének között is sok rendeletlen, tréfás és vétkes dolgok mentenek véghez. Mert némelyek lárvákat vettenek, különböző nemnek ruhájában öltöztenek, sok vásottságot, feslettséget vittenek véghez: némelyek sokféle figurás köntösöket vévén magokra, mutatták magokat pokolbul jött lelkeknek; melyre nézve helyesen mondották sokan ördögök innepének.

Honnan vették a keresztyének ezt a szokást?

Úgy gondolta Mántuánus s mások sokan, hogy a pogány rómaiaknál lévő Luperkál nevű inneptől; melyet ez idő tájban szenteltek; amelyen a Pán, pásztorok istenének papjai mezítelenen futkároztanak az utcákon, s akiket elöl-hátul találtak, azokat megütögették: mely verést egészségesnek tartották, kivált a viselős asszonyoknak. Mások ismét a Bachus, bornak istene tisztességére szenteltetett naptól gondolták, hogy a keresztyének közé béjött; amelyen jól megborozván magokat a pogányok, lárváson szoktanak volt nyargalódzni s majmoskodni és sok feslettségeket gyakorolni. Sokakat ilyenkor meg is öltek, kiknek holttesteket elrejtették a Bachus papjai, s azt fogták reá, hogy az az isten ragadta el őket. Azt lehetne csudálni, hogy vették fel a keresztyének ezt a vétkes szokást. Polidorus Vergilius így ír: Et haec omnia ex Romanorum Bachanalibus ad nos fluxisse dixerim. De annak alkalmatossága a' volt: minthogy a keresztyének a következendő negyven napokon szorosan szoktak böjtölni, megengedtetett nékiek, hogy a böjtöt megelőző három napokon vígan legyenek és szabadon cselekedjenek, amit tetszik. Idővel ez a szabadság nevekedett, úgyhogy minden külső-belső renden lévők azokon a napokon szabadosan vendégeskednének, tombolnának és illetlenül cselekedni illetlennek nem tartanák. Úgy is viselték magokat sokszor, nem mint keresztyének, hanem mint megtestesült ördögök. (...)

Emlékezetre méltó beszédét írta fel Busbékius egy török követnek, aki Bécsben a császár udvarában múlatván, látta a keresztyének fársánglásokat, s mikor hazament, azt jovallotta a török császárnak, hogy ha valaha a keresztyének ellen hadat akarna indítani, cselekedje azt fársángban; mert akkor harmadnapig mindnyájan meg szoktak bolondulni a keresztyének. (...)

Mátyás ugrásának mit hívnak a magyarok?

Minden negyedik esztendőt, amelyet a rómaiak neveztek bissextus vagy bissextilisnek: mivel Julius császár észrevévén azt, hogy az egész esztendő 365 napoknál több mintegy hat órával, azokból az hat órákból minden negyedik esztendőben egy napot formáltatott; melyet számláltanak a februárius napjai közé, mivel a' régen nálok az esztendőben utolsó hónap volt. Azért minden negyedik esztendőben februáriusra számláltak 29 napot, másszor pedig volt csak 28. Ezt számlálták így: sexto calendas Martias, azaz Martius első napja előtt hat nappal. Azt az sexto kalendást kétszer számlálták, ezért bissextus, de csak úgy vették a két napot, mintha egy lett volna. P.o. Ha valaki februáriusnak 29dik napján született, ezt úgy vették s tartották, mintha 27dik napján született volna, s úgy is írták fel. Ezt találta Julius császár, innen az ilyen esztendőt hívják Annus Julianusnak is. De minthogy az egész esztendő 365 napoknál nem egész hat órával több, hanem a hat órának híja XI. minúta; a tizenegy minútákból 131 esztendők alatt egy nap telvén, ennek el kellett veszni a bissextilis esztendőből.

Ez a fogyatkozás megvolt a Juliánom Kalendáriumban, melyet mind a nicénumi koncíliom, mind Dionisius exiguus s mások is igyekeztek megigazítani; de legjobb móddal igazította meg Gregorius XIII. r.p. 1582. esztendőben, kiről már most hívják Gregorianus Annusnak. Mátyás ugrásának pedig innen nevezték: mivelhogy a Sz. Mátyás apostol innepe szokott esni februáriusnak XXIV. napjára rend szerént; de mikor bissextilis esztendő vagyon, azt Mátyás általugordja, s az XXV-dik napon lészen az innepe, a XXIV-dikre pedig azt írják a kalendáriumba: szökőnap, mert Mátyás elszökött a másnapra. (...)

***
Forrás: Bod Péter: Szent Heortokrátes avagy a keresztyének között előforduló innepeknek és a rendes kalendáriomban feljegyeztetett szenteknek rövid históriájok (1757)
Ungarisches Medien und Informationszentrum
***


Jeles napok:


2009. január 30., péntek

Blog-statisztika: Forgalom forrásai

Blog-statisztika: Látogatók áttekintése

Blog-statisztika: Térképfedvény

Blog-statisztika: Térképfedvény - Románia

Blog-statisztika: Tartalom

A Vatikán és a Holokauszt

http://isurvived.org/Pictures_iSurvived-3/V0-spiegel_Nazi-Vatican.GIF

lapszemle 2009.01.30.

Imaheti alkalmak
Bihar megye - Magyarkakucs, Élesd
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/22-2009-1-29/22-2.pdf

A cél az egységes egyház
Kárpátalja - A Generális Konvent Alkotmányának ismertetése volt a fő témája a Kárpátaljai Református Egyház tanácskozó közgyűlésének, amelyen elfogadták a lelkészszentelés és a léviták szolgálatba állításának időpontját is.
http://www.karpatinfo.net/article84834.html

Biserica adventista din Tg. Ocna a fost jefuita
Aautori necunoscuti au sustras din incaperile bisericii mai multe bunuri electronice, constand in statie de amplificare, boxe audio, receiver pentru antena satelit , un videoproiector, precum si bunuri de menaj, valoare prejudiciului fiind de aproximativ 6.000 lei.
http://www.observatordebacau.ro/2009/01/29/biserica-adventista-din-tg-ocna-a-fost-jefuita.html
 
S-au furat potirul si sfantul disc dintr-o biserica prahoveana
Forfota mare printre credinciosii unei parohii prahovene. La Hatcarau, hotii au furat din biserica podoabele cu care locanicii se mandreau. Au disparut potirul si sfantul disc, ambele aurite si abia restaurate, trusa de impartasanie, dar si banii din cutia milei. (video)
http://tvr.ro/articol.php?id=56760&c=47

Pistoale din al doilea razboi mondial, gasite intr-o biserica
* descoperirea a fost facuta la Silistraru, in timpul unor lucrari de renovare a lacasului de cult * cele doua pistoale aveau cartuse in incarcatoare, unul dintre ele fiind chiar armat
http://www.obiectivbr.ro/index.php?pagina=single&id=0000025208&domeniu=Local
 
Precizare a Biroului de Presa al Patriarhiei Romane in legatura cu problema paşapoartelor biometrice
In legatura cu opiniile exprimate in dezbateri publice şi pe diferite site-uri referitoare la problema paşapoartelor biometrice, precizam urmatoarele:
http://www.basilica.ro/ro/stiri/precizare_a_biroului_de_presa_al_patriarhiei_romane_in_legatura_cu_problema_pasapoartelor_biometrice.html
 
 

2009. január 29., csütörtök

Egy jól sikerült év receptje

Vegyünk tizenkét hónapot
és tisztítsuk meg a keserűségtől,
büszkeségtől, kapzsiságtól, irigységtől,
pedánsságtól, félelemtől.
Osszuk fel a hónapokat
harminc vagy harmincegy napra,
így a készletünk elég lesz egy évre.
Minden nap külön lesz elkészítve:
egy rész munkából,
egy rész nyugalomból,
két rész vidámságból és humorból.
Keverjünk ehhez:
három púpozott evőkanál optimizmust,
egy kávéskanál türelmet,
egy csipetnyi tapintatot.
Ezután az anyagot
bőven öntözzük szeretettel.
A kész ételt feldíszítjük
egy csokor fi gyelmességgel.
Naponta tálaljuk
derűsen,
egy csésze frissítő kávéval
és határtalan
isteni bizalommal.


Vissza a Bibliát az egyháznak és a teológiának


Fabiny Tibor írása a teológiai egzegézis új programjáról.
Megjelent: Híd. Evangélikus magazin, 2008/IV. 30-31.

A cikk elolvasható a Magyarországi Evangélikus Egyház honlapján:
http://www.evangelikus.hu/teologia/vissza-a-bibliat-az-egyhaznak-es-a-teologianak

lapszemle 2009.01.29.

Folytatódik a gencsi Báthori-ügy
Nagyvárad - Január 29-én, csütötökön sajtóértekezletet tartottak Tőkés László EP-képviselő váradi irodájában. Újból szóba került a gencsi Báthori-ügy, majd az egyházfő két beadványról tájékoztatott.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/folytatodik-a-gencsi-bathori-ugy/cn/news-20090129-01253568

Egyházkerületi tiltakozás
„Egyházi fegyelmi ügyekben az egyházak illetékessége kizárólagos, döntései pedigjogerősek és végérvényesek, közjogi bíróságoknak nincs illetékességük ezen döntéseket felülbírálni" – mondta ki tavaly júliusban a Román Alkotmánybíróság az elhíresült gencsi ügy rendjén, általánosan kötelező határozatában
http://www.nyugatijelen.com/kronika/egyhazkeruleti_tiltakozas.php

Lelkészek közösségi alkalma
Kárpátalja - Úgy döntöttek Bereg megye lelkészei, hogy három napot Istennek és egymásra szentelnek. A szervezőmunka nagy részét Szanyi György végezte, aki a missziói bizottság nevében meghívókat küldött minden lelkésznek. A balazséri Béthel Konferencia-központban sok csendeshetet tartottak már, most átalakult a helyzet és a lelkészeknek adatott meg az a kiváltság, hogy hallgassák az igét, előadásokat. A téma főként a Kálvin-év kapcsán formálódott. Milyennek kell lennie egy református lelkésznek ma?
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1097

Patriarhia cere lamuriri despre pasapoartele biometrice
Si ea (fiara) ii sileste pe toti, pe cei mici si pe cei mari, si pe cei bogati si pe cei saraci, si pe cei slobozi si pe cei robi, ca sa-si puna semn pe mana lor cea dreapta sau pe frunte. Incat nimeni sa nu poata cumpa­ra sau vinde decat numai cel ce are sem­nul, adica numele fiarei, sau numarul numelui fiarei. (Apocalipsa, 13:16-17).
http://www.ziua.net/display.php?data=2009-01-29&id=248553

Sinodul BOR va lua in discutie problema pasapoartelor biometrice
De aproape doua saptamani, o zgomotoasa dezbatere psiho-emotionala framanta societatea romaneasca, producand frisoane si temeri in randul multor concetateni, de parca problemele social-economice care ne afecteaza existenta cotidiana nu ar fi de ajuns.
http://www.gardianul.ro/index.php?pag=nw&id=128588&catid=2&p=sinodul-bor-va-lua-in-discutie-problema-pasapoartelor-biometrice.html

Biblia de pe telefonul mobil
Vizitatorii Expoziţiei de Biblii de la Centrul Cultural Reduta, inaugurată ieri, au ocazia să-şi încarce pe telefoanele mobile textul Cărţii Sfinte, organizatorii punându-le la dispoziţie o aplicaţie care le permite acest lucru.
http://www.adevarul.ro/articole/biblia-de-pe-telefonul-mobil.html

2009. január 28., szerda

A tolerancia diktatúráját éljük

A tolerancia diktatúráját éljük

Magyar Hírlap

Akár a magyar nemzet, úgy az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok története is tele van megpróbáltatásokkal


Bátor Botond tartományfőnök szerint értékek nélkül eluralkodik az anarchia, hiszen mindenki a saját igazát tartja megfelelőnek, és azt akarja a környezetére is rákényszeríteni (Fotók: Horváth Péter Gyula)

"Ha tudni akarod az ország soros állapotját, tekints Remete Szent Pál rendjére. Ha számukat fogyni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll szénája, de ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az ország is felemelkedőben van" – írta Pázmány Péter a 17. században. Ma huszonegyen vannak, héttel többen, mint a rendszerváltozáskor. Bátor Botond tartományfőnök szerint pengeélen táncolnak, ám a meglévők hite erős, nagy az összetartás közöttük. Az egyetlen magyar alapítású remete szerzetesrend tavaly ünnepelte pápai jóváhagyásának hétszázadik évfordulóját, ám a jubileum átcsúszik az idei évre is, hiszen 1309-ben kapta meg Szent Ágoston regulája alapján kidolgozott szabályzatát a Szentszéktől.

Akár a magyar nemzet, úgy a pálosok története is tele van megpróbáltatásokkal, sorsfordulókkal. A legnagyobb pusztítást a török hódítók végezték körükben. Megakasztotta a későbbi fejlődést II. József császár is, aki haszontalannak ítélte a pálosok tevékenységét, ezért megszüntette a rendet. Legutóbb Rákosiék tiltották be a működését, a kommunista karhatalom több szerzetest kivégzett, meghurcolt és bebörtönzött. Sokan szétszóródtak, s csak a rendszerváltozáskor éledhetett újjá a monasztikus rend. Ekkor vágták át azt a két méter vastag betonfalat, amellyel az ávósok torlaszolták el 1951-ben a Gellért-hegyi sziklakápolna bejáratát, miután kifosztották.

"Ma is működnek az egyházat és a nemzetet bomlasztó erők. A jövőt persze nem lehet megjósolni, ám hiszek abban, hogy van küldetésünk ebben az országban. Ezt a küldetést pedig az Istentől kaptuk" – vallja Botond testvér, immáron tizenkilenc éve. Mint mondja, sokan napjainkban sem értik, mit jelent közösségben élni, és ez a társadalmon is meglátszik. "Ha nem hinnék Jézus Krisztusban, én is megérteném korunk emberének mentalitását, amely az egyéni boldogulást helyezi mindennek elébe. Az evangéliumon kívül nincsen más alapja az egységnek. Sajnos, ma a tolerancia diktatúráját éljük. Ha valaki azt mondja, hogy vannak bizonyos értékek, akkor arra kimondják a verdiktet: te nem vagy toleráns."

Pedig – folytatja – értékek nélkül eluralkodik az anarchia, hiszen mindenki a saját igazát tartja megfelelőnek, és értelemszerűen azt akarja a környezetére is rákényszeríteni. Bátor Botond szerint korunk értékrelativizmusa talán még a kommunizmusnál is rosszabb a kereszténység szempontjából. A rendszerváltozásig egyértelmű volt a helyzet. Ma viszont a normákat meghatározók azt mondják: dehogy vagyunk mi az egyház ellen, sőt. "Ott lapul azonban emögött a feszültség, hogy legszívesebben megszabadulnának Krisztus követőitől. Ki tudja, talán mindkét rendszer mögött ugyanaz az erő áll, ám sajnos a mostani, el kell ismerni, a gonoszság szempontjából hatásosabb" – fogalmaz Botond atya.

Szerinte a nemzet létjogosultságát ma két oldalról is támadják. Az egyik irányból azt halljuk: ez egy idejétmúlt fogalom, hiszen ma már unióban élünk, ezért el kell felejteni. A másik szélsőséghez tartozók pedig a mértéket vétik el, amikor úgy érvelnek: a magyarok felsőbbrendűek, csak nekünk van létjogosultságunk a Kárpát-medencében. Csakhogy egyiknek sincs köze a kereszténységhez. "Látjuk, hogy az unió alkotmányába nem hajlandók bevenni a keresztény gyökereket, a szélsőséges nacionalisták pedig hallani sem akarnak a megbocsátásról, a krisztusi szeretetről" – mutat rá Botond testvér.

A pálosok alapítójuk, Boldog Özséb óta úgy tartják: nem a külső körülmények jelentik a valódi problémát, hanem az, hogy az ember szívében békétlenség van. Tehát a megoldást is "belül" kell keresni, elsőként ott kell rendet tenni. "Ahogy elődeink, úgy mi is ebben akarunk segíteni az embereknek. Monasztikus közösségként pedig Isten dicséretével elsősorban a magyar nemzetért, de az egész világért is imádkozunk." Hozzáteszi: hiába fogtak kardot pálos szerzetesek is a török veszedelemmel szemben, hiába vállaltak illegális tevékenységet a kommunizmus elnyomása alatt, a rend tagjai mindig tudták: az igazi harc legbelül folyik.

Kacsoh Dániel


lapszemle 2009.01.28.

Különleges szentírások vándortárlata
Nagyvárad - A Biblia évében nem is vihettünk volna mást Brüsszelbe, mint a Szentírást – mondta Hermán M. János előadó-tanácsos, az először Brüsszelben, az Európai Parlamentben megrendezett bibliakiállítás szervezője a vasárnap esti nagyváradi megnyitón, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházában.
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=25674


Imahét a megyében
Bihar megye - Magyarkakucs
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/21-2009-1-28/21-2.pdf


Staretul Iustin Pirvu, sustinut contra "Fiarei"
A fost demarata o campanie pentru sustinerea parintelui Iustin Pirvu in demersul pentru boicotarea cip-urilor cu date personale de pe pasapoarte. Desi actiunea nu a fost autorizata de BOR, multi preoti sint in asentimentul staretului de la Manastirea Petru Voda. In paralel, pe site-ul www. petitiononline, enoriasii pot sa voteze impotriva eliberarii noilor documente
http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20090127&pagina=1&articol=20345
 
 
 

2009. január 27., kedd

lapszemle 2009.01.27.

Véget ért a negyvenegyedik egyetemes imahét
Resicabánya huszonöt román ortodox lelkészéből nyolc volt jelen az egyetemes imahét záró istentiszteletén a Havas Boldogasszony római katolikus templomban, ahol még három római katolikus, két református és egy-egy evangélikus, szerb- és ukrán ortodox lelkész szolgált.
http://www.nyugatijelen.com/hitelet/veget_ert_a_negyvenegyedik_egyetemes_imahet.php

Hála a Himnuszért Székelyhídon
Tegnapi lapszámunk elsõ oldalán elkezdtük közölni tudósításunkat a hétvégi székelyhídi eseményekrõl, ám a cikknek az egyik belsõ oldalra tervezett folytatása sajnálatos módon kimaradt a lapból, ezért most az egészet újraközöljük.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/20-2009-1-27/20-7.pdf

Hazahozták a Könyvet Brüsszelből
Nagyvárad - December 9. és 13. között az Európai Parlament brüsszeli székháza nemzetközi Biblia-kiállításnak adott otthont: az Európai Unió nyelvein kiadott Szentírás-gyűjtemény, valamint magyar nyelvű Biblia-örökségünk volt megtekinthető. A híres könyvekből álló nemzetközi kiállítás darabjainak – a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) és Tőkés László nagyváradi EP-irodájának köszönhetően – hétfőtől a nagyváradiak is csodájára járhatnak.
http://erdely.ma/hitvilag.php?id=47537

Sógor Csaba – Imádkozzunk, tegyünk az egységünk érdekében
Január 24-én szombaton Sógor Csaba európai parlamenti képviselő Sepsiszentgyörgyön részt vett a város három magyar felekezete által szervezett ökumenikus istentiszteleten, majd az ezt követő megbeszélésen. A háromszéki megyeszékhelyen megtartott ökumenikus héten a résztvevők imádkoztak a Koreai-félsziget egységéért és megemlékeztek a Magyar Kultúra Napjáról.
http://erdely.ma/hitvilag.php?id=47527

A KRE közgyűlésén
Kárpátalja - 2009. január 24-én tartotta meg soros közgyűlését a Kárpátaljai Református Egyház, melynek a II. Rákóczi Ferenc Főiskola Esztergom terme adott otthont. A megjelenteket Zán Fábián Sándor püspök a zsoltáríró szavaival köszöntötte: „Áldjátok az Urat mind, ti szolgái az Úrnak…" (Zsolt 134) Ez az igevers, ennek üzenete határozta meg az egész közgyűlés menetét.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1083

Biblie unicat, expusa la Arad
O Biblie uriasa, scrisa in 66 de limbi, a fost expusa, luni dupa-amiaza, la Arad, in cadrul unei manifestari organizate de Biserica Adventista de Ziua a Saptea din Romania, care va expune scriptura in 20 de localitati din tara.
http://www.romanialibera.ro/a144594/biblie-unicat-expusa-la-arad.html

Pipi pe biserica romanilor
La Bruxelles, slujbele preotilor romani se tin intr-o biserica faina. Are si site. Mare, impunatoare, aproape in total contrast cu modestia bisericilor ortodoxe din Romania. Vorbind cu cativa romani care erau prin preajma am inteles ca slujbele sunt frumoase, ca sunt multumiti de preot, etc… Insa pe unul din zidurile laterale, am vazut ceva ce n-am crezut ca o sa vad candva: un pisoar pe zidul bisericii.
http://vintilescu.blog.cotidianul.ro/2009/01/26/pipi-pe-biserica-romanilor/
 
 

2009. január 26., hétfő

lapszemle 2009.01.26.

Hála a Himnuszért Székelyhídon
Bihar megye - Szombaton délután a székelyhídiak a református templomban gyülekeztek ünnepelni a Magyar Kultúra Napja alkalmából, amely két nappal korábbra esett.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/19-2009-1-26/19-1.pdf
 
Fel kell ébredni, népbõl nemzetté lenni
Nagyvárad - Megtelt tegnap a váradrogériuszi református templom az idei egyetemes imahét záró istentiszteletén. A szívrõl, identitásról és az Isten-közeli emberrõl lélekhez szóló, tartalmas prédikáció hangzott el.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/19-2009-1-26/19-1.pdf
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/19-2009-1-26/19-8.pdf

Európai Biblia-kiállítás Váradon
Nagyvárad - Vasárnap este bibliakiállítás nyílt a KREK székházában. Eredeti és hasonmás kiadású Szentírások európai gyűjteménye tekinthető meg, az Európai Unió nemzeteinek anyanyelvű bibliai kincsestárából.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/europai-biblia-kiallitas-varadon/cn/news-20090126-10511591

A Biblia táplálék és orvosság
Nagyvárad - Vasárnap délután ünnepi istentiszteletet tartottak a várad-újvárosi református templomban, az egyetemes imahét lezárásaképpen. Isten igéjét Tőkés László püspök, EP-képviselő hirdette.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/a-biblia-taplalek-es-orvossag/cn/news-20090126-12240015

Egy év külszolgálat a clevelandi magyar közösségben
Nagyvárad - Az EKE.91 Nagyvárad.Bihar hagyományos téli elõadás-sorozatának harmadik filmvetítésén, péntek délután Veres Kovács Attila lelkipásztor az Amerikai Egyesült Államokba emigrált magyarok clevelandi közösségébe kalauzolta el az érdeklõdõket, ahol 1993.1994 között teljesített külszolgálatot.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/19-2009-1-26/19-3.pdf

Nouasprezece programe sociale, in desfasurare in Arhiepiscopia Clujului
Intr-o vreme in care saracia din tara noastra si de pretutindeni este numita, eufemistic, "criza economica", Biserica in general si Arhiepiscopia noastra in special a trebuit sa-si indrepte atentia spre categoria celor flamanzi, insetati, goi, straini sau bolnavi, cautand sa-i ajute nu doar festiv, la marile sarbatori crestine, ci in fiecare zi, cunoscandu-se deosebirea dintre a te hrani "mai bine" si a te hrani "neaparat".
http://www.basilica.ro/ro/comunicate/nouasprezece_programe_sociale_in_desfasurare_in_arhiepiscopia_clujului.html
 
 
 

2009. január 25., vasárnap

lapszemle 2009.01.25.

Népből nemzetté kell váljunk!
Nagyvárad - A nagyváradi református gyülekezetek központi Egyetemes imaheti rendezvényeire idén a rogériuszi templomban került sor. A vasárnap délelőtti záróistentiszteleten Mátyás Attila evangélikus esperes prédikált.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/nepbol-nemzette-kell-valjunk/cn/news-20090125-02372752
 
Képekkel illusztrált anekdoták Amerikából
Bihar megye – Amerikás magyarok címmel tartott vetítéssel egybekötött előadást az Ady Endre Líceum dísztermében Veress Kovács Attila református lelkipásztor az Erdélyi Kárpát Egyesület meghívásának eleget téve.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/kepekkel-illusztralt-anekdotak-amerikabol/cn/news-20090125-03584819

Püspöki évértékelő
Kárpátalja - "Istennek a gondviselése kézzel fogható a mi életünkben". Beszélgetés Zán Fábián Sándor püspökkel
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1077

A atacat două biserici cu toporul
În timpul slujbei de duminică un tânăr din localitatea Mihăileni, judeţul Harghita, supărat pe slujitorii Lui Dumnezeu, a intrat furios în două biserici înarmat cu două topoare.
http://www.libertatea.ro/stire/a-atacat-doua-biserici-cu-toporul-227829.html
 
 

Ölelkező holttestek a sólyi templom padlózatában

Titokzatos halottak a sólyi templomban
2009. január 23.

Felnõttek csontvázait találták meg a Veszprém megyei Sóly református templomában. A lelet érdekessége, hogy a két holttestet közös sírba temették úgy, hogy az egyik átkarolja a másikat. Az is meglepõ, hogy a középkorban a halottakat általában kelet felé nézve tették a földbe, a két tetem pedig nyugati irányba fordul.

http://www.istentisztelet.net/cpg1410/albums/userpics/10065/normal_2008dec_asatas5.jpg

Rendkívüli leletnek nevezte a sólyi ásatok vezetõje a csütörtökön elõkerült csontvázakat. Rácz Miklós, a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat kutatója elmondta: két felnõtt csontvázat találtak egy közös sírban.
Nemüket és azt, hogy mennyi idõsek lehettek még nem sikerült megállapítaniuk, a leleteket ugyanis még nem tárták fel teljesen. Az viszont már most látszik, hogy az egyik nem kinyújtott testtel fekszik, hanem az oldalán, felhúzott térddel, és átöleli a másikat.

Pedig így nem temetkeztek az 1600-as években - mondta a szakember. A másik különlegesség, ami szintén nem volt szokás a középkorban, hogy a pár nem keleti, hanem nyugati irányba fekszik. A régészek remélik, hogy miután antropológusok megvizsgálják a csontvázakat, választ kapnak kérdéseikre.

Tavaly novemberben padlófelújítás közben középkori gyereksírokat találtak a templomban. Késõbb egy idõre felfüggesztették az ásatásokat pénzhiány miatt, ám azt a napokban újrakezdték. Ekkor újabb gyermeksírok bukkantak elõ. A kutatók már azt érdekesnek tartották, hogy miért pont ide temették a gyerekeket, amikor az 1600-as években már volt saját temetõje a falunak.

Lassan végéhez közeledik a Rácz Miklós vezette feltáró munka, mely a Sólyi Templom történetét és tizedik századi előzményeit hivatott igazolni.

A feltárás legnagyobb meglepetését, nem az okozta, hogy előkerült a feltehetően a X. században épült Szent István kápolna, - hisz ez várható volt -, hanem az hogy a jelek szerint a középkorban kizárólag gyermekeket temettek a templom belsejébe.

Hogy hová temmették a felnőtt lakosságot, arról még sejtésünk sincs, de a feltárt és feltárásra váró sírok egytől egyig gyermekcsontvázakat rejtenek.

Tekintettel arra, hogy ilyesmivel a feltárásban résztvevők még nem találkoztak, tudományos választ sem sikerült adni a temetkezési szokás kialakulásának okára.

Képek az ásatásról: a fotógalériában.

Forrás: Sólyi Református Egyházközség2009. január 24., szombat

A Pápa a YouTube-on

A Tömegtájékoztatási eszközök 43. világnapja alkalmával XVI. Benedek pápa üzenetet írt „Új technológiák, új kapcsolatok. Mozdítsuk elő a tisztelet, a párbeszéd és a barátság kultúráját” címmel, ugyanekkor indították útjára a YouTube-videómegosztó oldalon a vatikáni csatornát is.

lapszemle 2009.01.24.

Harangszó az interneten is
Bihar megye - A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Harangszó nevu gyülekezeti lapja január elsejétol az interneten is olvasható, a http://harangszo.blogspot.com elnevezésu oldalon.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/harangszo-az-interneten-is/cn/news-20090123-02202107

Ökumenikus együttlét
Nagyvárad - Öt nagyváradi egyház fiataljai vettek részt csütörtök délután közös imádkozáson a nagyváradi Szent György görög-katólikus templomban.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/okumenikus-egyuttlet/cn/news-20090123-09410007

Sóvárgó imádságok az imahéten
Nagyvárad - A Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyházközség templomában tartott egyetemes imahét keretében szerdán délután Csűry István megbízott püspök hirdette az igét.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/sovargo-imadsagok-az-imaheten/cn/news-20090122-10103855

Közgyûlés a réti református templomban
Szokás szerint minden év harmadik vasárnapján istentisztelet után közgyûlést tartanak. Pálfy József tiszteletes már az elsõ és második vasárnap kihirdette, és külön kérte, hogy amennyiben lehetséges, maradjanak a kb. félórás közgyûlésen minél többen.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/16-2009-1-22/16-5.pdf

Nemzetközi Biblia-kiállítás Nagyváradon
Nagyváradon is láthatják az érdekelődők a nemzetközi bibliakiállítást, amelyet december 9–13. között az Európai Parlament brüsszeli épületében mutattak be A Könyv címmel.
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=25614
http://erdely.ma/kultura.php?id=47414

Két kiemelt második díj
Szatmárnémeti - A Református Gimnázium két diákja is kiemelt második díjat kapott a Magyar Kultúra Napja tiszteletére megrendezett irodalmi versenyen, Budapesten.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/ket-kiemelt-masodik-dij/cn/news-20090122-08283405

Egyházaink hírei
Arad megye - Temes megye
http://www.nyugatijelen.com/hitelet/egyhazaink_hirei_44.php

Popii, paşaportul biometric şi Apocalipsa
Iustin Pârvu, stareţul Mănăstirii Petru Vodă, a reuşit să supună unor dezbateri publice Apocalipsa de după cipurile din paşapoarte. Teama de cipurile apocaliptice a explodat online. Chiar şi în Biserică s-au format curente de opinie pro şi contra. Ieri, dezbatere publică: preoţi, teologi, poliţişti şi ziarişti creştini.
http://www.adevarul.ro/articole/popii-pasaportul-biometric-si-apocalipsa.html

Cine si cui ii aplica "pecetea fiarei"?
Cuviosul Efrem vorbeste despre "pecetea fiarei": "Toti ce vor crede in fiara si vor primi pecetea necuratiei si a chipului miselesc se vor alipi de ea."1 Asadar, conditia obligatorie este "credinta in fiara". Credinta in antihrist nu consta in a recunoaste ca la Bruxelles este instalat un calculator cu numele "fiara", ci in aceea de a recunoaste ca "fiara" este Hristos. Pacatul apostaziei va fi in aceea ca oamenii vor crede in antihrist ca in Hristos.
http://www.crestinortodox.ro/Cine_si_cui_ii_aplica_pecetea_fiarei-53-24782.html
 
 
 

2009. január 21., szerda

Atesita busz - bolondjárat?

http://www.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/01240/athiest_bus_1240475c.jpg

"Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. "
(Zsoltárok könyve 14:1-3)

Trentói nyilatkozat a családról

Az első európai katolikus-ortodox fórum, melynek témája "A család az emberiség kincse" volt, az olaszországi Trentóban zajlott 2008. december 11. és 14. között. A fórum résztvevői közös nyilatkozatot adtak ki, amelynek magyarra fordított szövegét az alábbi oldalon közli a Magyar Kurír:

Trentói egyezményes nyilatkozat a családról


2009. január 20., kedd

Apokrif intelem imahétre

Fabiny Tamás: Apokrif intelem imahétre

Magyarországi Evangélikus Egyház


Mikoron mene Urunk egyszer az ő szerető tanítványival Kafarnaumba, disputálnak vala az tanítványok, melyik volna nagyobb.

Előálla szent Péter, és mondá:

– Én vagyok fejedelmetek, mert énnékem ígéré Urunk, mikor mondá énnekem: te hivattatol cefasnak, ki magyaráztatik főnek.

Mondá szent András:

– Állj hátrább, Péter! Nemde bátyád vagyok-e én tenéked?

Mondá szent János evangelista:

– Mit szóltok ti? Veszteggyetek! Sőt én lészek fejedelmetek, mert én szűz vagyok, s a szüzek igen kellemetesek Istennek.

Mondá nagyobb szent Jakab:

– Veszteggy te, János! Csoda, hogy szólhatsz! Nemde bátyád vagyok-e én teneked? Szűz vagy-e te? Én is szűz vagyok, és Krisztusnak szekretáriusa.

Eléállanak a középső Máriának három fiai: küsebb szent Jakab, Taddeus és Simon, mondván:

– Mi ezen csodálkozunk, hogy csak szólhattok ti, s nem tudjátok, hogy mi vagyunk az Krisztusnak közelb való rokonsági. Hallgassatok azért, mert mi leszünk nagyobbak tölleteknél.

Hallván szent Máté, mondá:

– Sőt én leszek, mert én sokakat hattam el Krisztusért! Mit hattatok tü? Egy rossz hálót, lyukas csolnakot!

Mondá szent Fülöp:

– Állj hátra, Máté! Veszteggyetek tü mind! Nemde engem híva-é először mindeteknél az Krisztus az ő szavával? Azért igyen se szóllyatok, mert én leszek fejedelmetek!

Eléálla szent Bertalan, mondván:

– Állj tovább, te Fülöp! Tudjátok-e, ki vagyok én? Nemde király fia? Hát csoda, hogy szólhattok! Én leszek!

Mondá szent Tamás:

– Nemde az bölcseknek kell-e uralkodniuk? Úgy mondá Ptolemeus: az bölcs uralkodik az egeken. Mit tuttok tü, szegény gorombák? Csak az ábécét sem tudjátok, én kegyiglen doktor vagyok. Azért én leszek!

Hallván ezeket Judás, közibék esék nagy haraggal, mondván:

– Csoda, hogy nem szégyenlitek, amit szóltok! Nemde én vagyok-e sáfárotok? Addig sem ehettek, sem ihattok, míglen én megszerzém! Vejh, nem lésztek, hanem én! Mert még mostan kezem alá adattok!

– Lész, de pokolban!

Urunk Jézus mendegél vala előttük az úton, és tetteti vala, hogy igyen nem hallaná. Kik mikoron az szálláson volnának, megkérdé Urunk őket, miről disputáltanak volna, kik szégyenletekben nem merik vala megmondani, hanem miképp szent Máté írja a XVIII. kapitulumban: járulának az tanítványok Jézushoz, mondván: kicsoda nagyobb mennyeknek országában? Mondá Urunk: Ó, nagy kérdés ez! És jobb annál, amit tü szóltok vala az úton! De no mit végeztetek? – Mind veszteg hallgatnak vala, mert szégyenlik vala megmondani...

Kétezer esztendő elmúltával esmeg vetekedének az tanítványok egymásnak közötte.

Előálla az római tanítvány, mondván:

– Bizony, én vagyok fejedelmetek, hiszen Szent Pétert én követem. Ő az én városomban hala mártírhalált. Annak okáért e városnak episkoposa az ő trónusát foglalhatá el. Nálam vagyon az kulcsoknak hatalma, én neveztethetem csupán ecclesiának. Rajtam kívül nem vagyon idvesség.

Az keletről érkező szakállas tanítvány így felele, mondván:

– Mégiscsak én volnék az nagyobb, hiszen az tradíciót hűségesebben őrizém Keletnek országaiban. Az én követőim soha nem mondanák, hogy az Szentlélek a Fiútól is származék. Őrizkedém tovább minden veszedelmes nóvumoktól, tisztán oltalmazván az ősök hitét. Leiturgiám is mentes újító szándékoktól.

Az harmadik tanítvány így riposztoza:

– Ímhol állok, másként nem tehetek. Mi eltüzelénk az fertelmes pápai bullákat, és vallánk: solus Christus, sola gratia. Az deformált ecclesiát megújítánk, az népnek nyelvein hirdeténk az evangyéliomot.

E tanítványnak öccse közbeszóla, mondván:

– Az predestinációt viszont csak mi helyezénk az azt megillető helyre, megtisztítván továbbá az úri szent vacsorát is hibás praxisoktól.

És jelentkezék mind több ifjabb és ifjabb tanítvány. Egyikük az felnőttek baptidzálását említé, másik az tanítás további purifikálását. Harmadik az nyelveken szólással kérkedék, negyedik az Szent Szellemre hivatkozék. És érkezének újabb és újabb tanítványok, és mind-mind csak vetekedének egymással.

Urunk Jézus megint előttük mendegél vala az úton, és esmeg tetteti vala, hogy igyen nem hallaná. De az alkalmatos időben újfent megkérdi töllök, miről disputáltanak volna útközben. Azok szégyenletükben ezúttal sem merék megmondani.

Ő annak okáért egy kis gyermeket szólított volna elő, és állítá ezt eleikbe, imigyen tanítva őket: bizony, bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lésztek, mint e kis gyermek, semmiképpen nem mentek bé az mennyeknek országába.

Az tanítványok sokasága pedig mélyen magába szálla vala, és elhatározá, hogy ígyen követné az Urat. Egyetemleges imahetén is ebben a lelkületben keresné egymással az közösséget.

Az Úr pedig felderülvén így szóla: jól vagyon, gyermekeim, talán mégiscsak bémentek az Uratoknak örömébe.
lapszemle 2009.01.20.

Költözik a speciális iskola
Szatmár - Miután a református egyház visszakapta a Speciális Iskola épületét, új helyet kell keresni az intézménynek. Hétfon tartottak megbeszélést az üggyel kapcsolatban, azonban megoldás egyelore nem született.
http://www.szatmar.ro/Koltozik_a_specialis_iskola/hirek/20349

Református imahét
Bihar megye - Érmihályfalva - Január 25. és február 1. között imahetet tart a mihályfalvi református gyülekezet.
Rév - Január 25..február 1. között egyetemes imahét zajlik a Révi Református Egyházközségben.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/14-2009-1-20/14-2.pdf

A Magyar Kultúra Napja Székelyhídon
Bihar megye - Január 24-én, szombaton a református templomban ünneplik meg a Magyar Kultúra Napját, amely amúgy a Himnusz születésnapján ünneplendõ, azaz január 22-én. Ugyanekkor rendezik a farsangi bált a székelyhídi klubban.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/14-2009-1-20/14-5.pdf

Kultúrák közötti párbeszéd rajzokban
Nagyvárad - A Magyar Kulrúra Napja ünnepségsorozat keretébe illeszkedik a kedden a Királyhágómellléki Református Egyházkerület emeleti előcsarnokában nyílt karikatúrakiállítás.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/kulturak-kozotti-parbeszed-rajzokban/cn/news-20090120-03425910

Megemlékezés Gálocsban
Kárpátalja - 2009. január 11-én bensőséges emlékezésre került sor a Gálocsi Református Egyházközség templomában. A gyülekezet és vendégei emlék-istentisztelet keretében emlékeztek meg arról, hogy 50 évvel ezelőtt, 1958. január 7-én, gyilkolták meg a KGB ungvári börtönében Gecse Endre református lelkészt.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=1062
 
 

Vaya con Dios, Bush!

1Kir. 3,28
Egész Izráel meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és így szolgáltat igazságot.


Ézs. 54,11
Ó, te nyomorult, vihartépte, vigasztalan!


Ezsd. 9,7
Őseink idejétől fogva mind a mai napig nagy vétekben vagyunk, és bűneink miatt jutottunk királyainkkal és papjainkkal együtt más országok királyai kezébe, fegyverre, fogságba, prédára és arcunk szégyenére, ahogyan ma is van.


2Sám. 13,36
Amint befejezte szavait, már meg is érkeztek a királyfiak, és hangos sírásba kezdtek. Maga a király is összes szolgájával együtt igen nagy sírásra fakadt.


Préd. 4,1
Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk.


Ez. 28,12b
Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép.


Dán. 5,6
Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, dereka elernyedt, és még a térdei is reszkettek.


Dán. 10,6
Teste olyan volt, mint a drágakő, arca fénylett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák. Karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde oly hangos volt, mint egy tömeg zúgása.


Ez. 43,7a
Ez az én trónusomnak a helye és lábaimnak a helye, ahol Izráel fiai között fogok lakni örökre.


Zsolt. 99,4
Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákóbnak jogot és igazságot.


Jer. 46,22
Kígyó sziszegése hangzik, mert haderővel jönnek, és fejszékkel mennek neki, mint a favágók.


Ám. 4,10b
Táborotok bűze orrotokba szállt, mégsem tértetek meg hozzám! - így szól az ÚR.


2Krón. 6,16
Most azért, URam, Izráel Istene, tartsd meg, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak ígértél, amikor ezt mondtad: Nem vesznek ki színem elől utódaid, akik Izráel trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és törvényem szerint élnek, ahogyan éltél te is.Képek forrása:
2009. január 19., hétfő

Három fa legendája


Réges-régen, távoli vidéken, sűrű erdővel borított domb tetején állt három fa. Ahogy a szél borzolgatta leveleiket, maguk közt álmaikról, reményeikről suttogtak. Az egyik fa így szólt: "Ha majd egyszer kivágnak, kincsesláda szeretnék lenni! Minden oldalamat gyönyörű faragásokkal díszítik, és sok ezüstöt, aranyat, drágaköveket tarthatok majd!" A második fa így folytatta: "Én hajó leszek. Hatalmas tengereket fogok bejárni! Az én fedélzetemen mindenki biztonságban érezheti magát, királyokat és királynőket szállítok majd. A Föld széléig vitorlázok!" A harmadik fa is megszólalt: "Én az erdő legnagyobb, legegyenesebb fájává növök fel. Ahogy rám néznek az emberek a hegytetőn, közben Istenre gondolnak, akihez az én ágaim közel lehetnek. Az emberek mindig emlékezni fognak rám!"

Teltek-múltak az évek. Egy napon favágók jöttek az erdőbe. Egyikük végigmérte az első fát, és így szólt: "Ez elég erősnek néz ki. Egy asztalos biztos szívesen megveszi majd!" Hozzáláttak, hogy kivágják. A fa boldog volt, mert azt gondolta, biztosan kincsesláda készül majd belőle.

A második fához érve az egyik favágó felkiáltott: "Ezt nézzétek! Micsoda törzse van! Ezt egy hajóácsnak adjuk el!" A fa boldog volt, mert úgy hitte, álma valóra válik: hatalmas hajóként ringatózhat a tengeren.
Ahogy a favágók a harmadik fához értek, szegény teljesen megrémült. Hiszen ha kivágják, vége az álmainak! De az egyik favágó éppen őt választotta. Hatalmas fejszecsapásokkal el is kezdték vágni.

Ahogy az első fa az asztaloshoz érkezett, az asztalos munkához látott, és etetőjászlat készített belőle. Nem lett kincsesláda, oldalát nem díszítették szép faragások. Egy istállóba állították, és kincsek helyett szénával töltötték meg. Bizony, nem erre vágyott! A második fát szétfűrészelték, de nem hatalmas tengeri vitorlás, hanem egyszerű halászbárka lett belőle. Reményei, hogy királyokat, királynőket szállíthat, szintén szertefoszlottak. A harmadik fából pedig egyszerűen csak gerendákat készítettek, és egy sötét pajtában hagyták. Csendben teltek az évek, és a három fa régen el is felejtette, mi mindenről álmodott. Történt egyszer, hogy pont abba az istállóba, ahol az első fa jászolként szolgált, egy fiatal házaspár érkezett. Éjszaka megszületett várva-várt gyermekük. Jó lett volna bölcsőbe fektetni, mint más gyermekeket, de csak egy szénával telt jászol állt ott. Befektették hát a babát, és az első fa ekkor úgy érezte, hogy mégis teljesült az álma. Hiszen a világ legnagyobb kincsét éppen ő tarthatja!

Jó néhány év múlva egy tó partján néhány férfi szállt abba a halászhajóba, amit a második fából készítettek. Egyikük annyira fáradt volt, hogy rögtön le is feküdt, és elaludt. Mikor már a tó közepén jártak, hatalmas vihar kerekedett. A fa attól félt, nem lesz elég erős ahhoz, hogy az embereket megvédje. A férfiak is megrémültek, és felébresztették alvó társukat. Ő felkelt és ennyit mondott: "Hallgass, némulj el!" Abban a pillanatban elült a vihar. Ekkor értette meg a második fa, hogy reménye valóra vált, hiszen deszkáin a legnagyobb királyt hordozhatta.

Nem sok idő telt el, s egy pénteki napon a sötét pajtából előhozták a gerendákat, amiket a harmadik fából készítettek. Az egyiket egy töviskoronás férfi vállára fektették. Csúfolódó tömeg kísérte a városból a domb tetejére. Ott a gerendára szögezték a férfit, hogy kivégezzék. Milyen szomorú sors! De mikor eljött a vasárnap, a fa megértette, hogy a legnagyobb megtiszteltetés érte: Istenhez olyan közel volt, amennyire ez csak lehetséges! Hiszen Jézus Krisztust feszítették rajta keresztre.

Néha úgy látszik, a dolgok nem úgy sikerülnek, ahogy szeretnénk. De tudhatjuk, hogy Istennek terve van velünk. Ha benne bízunk, nagyszerű ajándékokat kaphatunk tőle. Végül mindhárom fa megkapta, amiről álmodott, csak nem úgy, ahogy előre elképzelték. Nem mindig tudjuk, Istennek milyen terve van velünk. De azt tudhatjuk, ha az Ő útjai nem is a mi útjaink, akkor is minden a javunkra szolgál (Róma 8:28)


Forrás: ismeretlen szerző