2013. június 22., szombat

A Mi Atyánk a Heidelbergi Káté szavaivalMennyei Atyánk, tehozzád fordulunk, mert te Krisztus által Atyánkká lettél, és amit tőled hittel kérünk, sokkal inkább megadod nekünk, mint szüleink, akik nem tagadják meg tőlünk a földi jókat.

A te mindenhatóságodtól várjuk minden testi-lelki szükségünk kielégítését.

Kérünk, add először, hogy téged igazán megismerjünk, hogy megszenteljünk, dicsérjünk és magasztaljunk minden művedben, amelyekben mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, irgalmasságod és igaz voltod tündöklik. Továbbá add, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és cselekedeteinket arra irányítsuk, hogy nevedet miattunk ne gyalázzák, hanem szálljon arra dicséret és dicsőség.

Atyánk, úgy igazgass minket igéddel és Lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd meg és növeld anyaszentegyházadat; pusztíts el minden ördögi mesterkedést, ellened lázadó hatalmat és minden gonosz tervet, amelyet szent igéd ellen szőttek, míg végre kiteljesedik a te uralmad, amikor te leszel minden mindenekben.

Add, hogy mi és minden ember megtagadjuk önnön akaratunkat, és minden ellentmondás nélkül engedelmeskedjünk a te egyedül jó akaratodnak, hogy így mindenki a maga tisztét és hivatását éppoly készségesen és hűségesen töltse be, mint az angyalok a mennyben.

Kérünk, Atyánk, adj meg nekünk mindent, amire ebben az életben szükségünk van, hogy ezáltal megismerjük, hogy egyedül belőled fakad minden jó, és hogy áldásod nélkül sem törődésünk, sem munkánk, sőt adományaid sem válnak hasznunkra. Ezért bizalmunkat elfordítjuk minden teremtménytől, és egyedül csak beléd vetjük.

Könyörgünk, Atyánk, a Krisztus véréért nekünk, nyomorult bűnösöknek ne tulajdonítsd sem az általunk elkövetett bűnöket, sem a minket bénító gonosz hajlamot.

Magunkban oly elesettek és gyarlók vagyunk, hogy egy pillanatra sem tudunk fennmaradni, ráadásul a mi esküdt ellenségünk, az ördög, a világ és a mi tulajdon testünk minket szüntelenül ostromol, Szentlelked erejével tarts meg és erősíts meg minket, hogy ebben a lelki küzdelemben vereséget ne szenvedjünk, hanem szilárdan ellenállhassunk, míg végre teljes diadalt nyerünk.

Mennyei Atyánk, mindezt azért kérjük tőled, mert te a mi királyunk és mindenható vagy, aki nekünk minden jót meg is akarsz, meg is tudsz adni. Mindezekért pedig ne mireánk, hanem szent nevedre térjen örök dicsőség!

Azzal a hittel kérjük ezt tőled, hogy a mi imádságunkat sokkal bizonyosabban meghallgattad, mint amennyire mi azt szívünk szerint kívánhatnánk.

Ámen.

(Összeállítás a Heidelbergi Káté 450. évfordulójára készült új fordítás alapján)

Studiosus Theologiae-blog
http://stud-theol.blogspot.com