2016. szeptember 27., kedd

Imaheti program (2017)

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

2017


Megbékélés – Krisztus szeretete szorongat minket
(2Kor 5,14-20)

Bibliaolvasás:

„Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel!” (2Kor 5,14-20)


1. nap: Egy meghalt mindenkiért (2Kor 5,14)
Ézs 53,4-12 Feláldozta magát jóvátételül.
Zsolt 118,1.14-29 Az Úr nem adott át a halálnak.
1Jn 2,1-2 Krisztus engesztelő áldozat az egész világ bűnéért.
Jn 15,13-17 Életét adja barátaiért.

2. nap: Többé ne önmaguknak éljünk (2Kor 5,15)

Mik 6,6-8 Az Úr megmondta neked, hogy mi a jó.
Zsolt 25,1-5 Szabadító Istenem, utaidat ismertesd meg velem!
1Jn 4,19-21 Mi azért szeretünk, mert Isten előbb szeretett minket.
Mt 16,24-26 Aki elveszti az életét énértem, megtalálja azt.

3. nap: Senkit nem ismerünk test szerint (2Kor 5,16)

1Sám 16,1. 6-7 Az Úr azt nézi, ami a szívben van.
Zsolt 19,7-13 Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet.
ApCsel 9,1-19 Saulból Pál lesz.
Mt 5,1-12 Kik a boldogok?

4. nap: A régi elmúlt (2Kor 5,17)

1Móz 19,15-26 Ne nézz hátra!
Zsolt 77,5-15 Isten nem felejtette kegyelmét.
Fil 3,7-14 Ami mögöttem van, azt elfelejtve.
Lk 9,57-62 Tedd a kezed az eke szarvára!

5. nap: Új jött létre (2Kor 5,17)

Ezék 36,25-27 Új szívet adok nektek.
Zsolt 126 Megtelve örvendezéssel.
Kol 3,9-17 Krisztusban megújulva.
Jn 3,1-8 Lélek által újjászületve.

6. nap: Isten megbékéltetett minket önmagával (2Kor 5,18)
1Móz 17,1-8 Az Úr megújítja szövetségét Ábrahámmal.
Zsolt 98 Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását.
Róm 5,6-11 Megbékéltettünk Istennel Fia halála által.
Lk 2,8-14 Nagy örömet hirdetek nektek!

7. nap: A békéltetés szolgálata (2Kor 5,18-19)

1Móz 50,15-21 József megbékél testvéreivel.
Zsolt 72 Isten uralma igazságot és békét hoz.
1Jn 3,16b-21 Az igazi testvéri szeretet.
Jn 17,20-26 Jézus könyörög, hogy mindnyájan egyek legyünk.

8. nap: Béküljetek meg Istennel! (2Kor 5,20)

Mik 4,1-5 Az utolsó napokban az Úr igazságot szolgáltat.
Zsolt 87 Dicső dolgokat beszélnek az Úrról.
Jel 21,1-5a Új ég és új föld.
Jn 20,11-18 A feltámadottal való találkozás szolgálatra vezet.

(Nem hivatalos fordítás!)

Forrás:
Week of Prayer for Christian Unity – World Council of Churches
http://www.oikoumene.org/en/resources/week-of-prayer