2013. december 20., péntek

Karácsonyi szeretethimnusz

Karácsonyi szeretethimnusz

(Az 1Kor 13 karácsonyi változata)

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha el nem múlik.

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.

De a szeretet ajándéka megmarad. 
 

2013. december 11., szerda

Bibliai ABC

A 
Küszködsz a hívő életedben? 
„…adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek”
(Róm 6,13)

Á
 A nyelveddel van problémád? 
Áldom az Urat mindenkor, állandóan Őt dicséri a szám”
(Zsolt 34,2)

B
Vonakodsz szolgálni? 
„…bátran szólják Isten Igéjét”
(Fil 1,14)

CS 
Zaklatott vagy? 
„…csendes vizekhez vezet engem”
(Zsolt 23,2)

D
 Legyőzve érzed magad? 
De hála legyen az Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket…”
(2Kor 2,14)

E
 Emlékszel a kudarcokra? 
„…egyet cselekszem: ami mögöttem van, azt elfelejtve … futok egyenest a cél felé….”
(Fil 3,14)

É
 Kétségbe vonod az Igét? 
Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, Igédben reménykedem”
(Zsolt 119,147)

F
 Szükségben vagy? 
Fordítsd felém füledet, és segíts meg!”
(Zsolt 71,2)

GY
 Lehangolt vagy? 
„…győzelmes jobbommal támogatlak”
(Ézs 41,10)

H
 Rosszkedvű vagy? 
Hálát adok a Krisztus Jézusnak, … aki megerősített engem…”
(1Tim 1,12)

I
Bánatos vagy? 
„…igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem”
(Zsolt 51,16)

J
Lusta vagy és nem kezdeményező? 
„…jó cselekedetre törekszik”
(Tit 2,14)

K
 Elcsüggedtél? 
Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben
… mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős”
(2Kor 12,10)

L
 Gyötör a Sátán?
Legyőzték őt (a Sátánt) a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével”
(Jel 12,11)

M
 Nehézséged van? 
Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok”
(1Pt 5,7)

N
 Nincs bizodalmad? 
Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül”
(Zsolt 86,10)

O
 Akadályok állnak előtted? 
Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!”
(Zsolt 91,2)

Ö
 Rosszak a körülményeid? 
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek”
(Fil 4,4)

P
Kételkedő a szíved? 
Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt...”
(Zsolt 78,38)

R
 Ingadozik a hited? 
„… a reménység hitvallásához szilárdan, ingadozás nélkül ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett”
(Zsid 10,23)

S
 Aggodalmaskodsz? 
Semmiért se aggódjatok … mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt”
(Fil 4,6)

SZ
 Rossz a vérmérsékleted? 
„A szeretet … nem gerjed haragra…”
(1Kor 13,5)

T
 Úgy érzed, lefelé süllyedsz? 
Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által…”
(1Pt 1,5)
Ú
 Gyenge vagy? 
„… az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!”
(Neh 8,10)

V 
Tehetetlennek érzed magad? 
„…van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem”
(Fil 4,13)

Z 
Úgy érzed, Isten hallgat?
 „…zörgessetek, és megnyittatik nektek”
(Lk 11,9)

2013. december 7., szombat

Az év és a hónap bibliai igéi (2014)

Az év és a hónap bibliai igéi
(2014)

http://www.oeab.de/_gfx/logo.gif

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen
(ÖAB)
http://www.oeab.de

Az év igéje
„Isten közelsége oly igen jó nékem.” (Zsolt 73,28)

A hónap igéje

Január
„Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom! Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem.” (Zsolt 143,8)
 
Február
„Csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.” (Ef 4,29)

Március
Jézus Krisztus mondja: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,35)

Április
„Szomorúságotok örömre fordul.” (Jn 16,20)

Május
„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28)
 
Június
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22-23)

Július
„De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz.” (Zsolt 73,23-24)

Augusztus
„Énekelj az Úrnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint nap!” (1Krón 16,23)

Szeptember
„Légy erős és bátor, ne félj, és ne rettegj!” (1Krón 22,13)

Október
„Dicsőítsd meg az Urat nagylelkűségeddel, s ne légy fukar, amikor első termésed feláldozod.” (Sirák 35,7)

November
„Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!” (Ézs 1,17)

December
„Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz.” (Ézs 35,1) 
 

Imaheti füzet - 2014 (pdf)

Imaheti program - 2014IMAHÉT
A Krisztus-hívők egységéért
2014. január 19-26.

Hát részekre szakítható-e Krisztus?
1Kor 1,1-17 alapján


1. nap: Együtt… Szentek vagyunk
2Móz 19,3-8 Papok királysága és szent nép lesztek
Zsolt 95,1-7 Mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk
1Pt 2,9-10 Egykor nem az Ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok
Mt 12,46-50 „Aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám”

2. nap: Együtt… Egymásnak hálát adunk Isten kegyelméért
5Móz 26,1-11 Az Úr kihozott bennünket Egyiptomból
Zsolt 100 Adjatok hálát Istennek, áldjátok nevét!
Fil 1, 3-11 Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok
Jn 1,1-18 A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg

3. nap: Együtt… Semmilyen lelki ajándékban nincs hiányunk
Jób 28,20-28 Íme az Úr félelme a bölcsesség
Zsolt 145,10-21 Kinyitod a kezedet, és betöltesz minden élőlényt kegyelmesen
Ef 4,7-13 A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott
Mk 8,14-21 Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek?

4. nap: Együtt… Megerősítjük, hogy Isten hűséges
JerSir 3,19-26 Szeret az Úr, azért nincs még végünk
Zsolt 57,7-11 Isten hűsége a fellegekig ér
Zsid 10,19-25 Mert hű az, aki ígéretet tett
Lk 1,67-75 Meglátogatta népét az Úr, és váltságot szerzett neki

5. nap: Együtt… Közösségbe vagyunk elhívva
Ézs 43,1-7 Veled vagyok
Zsolt 133 Ó mily szép, és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
1Jn 1,3-7 Közösségünk van egymással
Jn 15,12-17 „Ti barátaim vagytok”

6. nap: Együtt… Keressük a megegyezést
Bír 4,1-9 Ha velem jössz, elmegyek
Zsolt 34,1-14 Keressétek a békét, és kövessétek
1Kor 1,10-15 Ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz
Lk 22,24-30 Ezután versengés is támadt közöttük

7. nap: Együtt… Krisztushoz tartozunk
Ézs 19,19-25 Az Isten Megváltót küld népének
Zsolt 139,1-12 Hová menjek, lelked elöl?
1Kor 12,12-26 Ha szenved az egyik tag…Ha megbecsülésben részesül az egyik tag…
Mk 9,38-41 Aki nincs ellenünk, az mellettünk van

8. nap: Együtt… Hirdetjük az evangéliumot
Ézs 61,1-4 Az Úrnak lelke elküldött, hogy örömhírt vigyek
Zsolt 145,1-7 Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet
1Kor 15,1-8 Hirdettem nektek az evangéliumot, amelyet be is fogadtatok
Lk 4,14-21 Ma beteljesedett ez az írás fületek hallatára

2013. november 26., kedd

Királyhágómelléki reformátusok az Európai Egyházak Konferenciáján

 
Közlemény

Az Európai Egyházak Konferenciájának Egyház és Társadalom Bizottsága Brüsszelben tartotta idei küldöttgyűlését 2013. november 20–22-én. Az egyházak szerepe az európai krízishelyzetben címmel megrendezett értekezleten kontinensünk protestáns és ortodox egyházainak mintegy negyven küldötte vett részt. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületet Antal János külügyi előadótanácsos képviselte.

A tanácskozás első napján a küldöttek régiók szerint összesítették a gazdasági válság legjellemzőbb tüneteit. A küldöttek megállapították, hogy az Európai Unió ún. „periferikus” – keleti – tagállamait sújtotta leginkább a gazdasági krízis, következésképpen tovább nőttek a meglévő életszínvonalbeli különbségek. Mindazonáltal Európa nyugati egyházai ismét számos élelmiszerbankot és szegénykonyhát állítottak fel az elmúlt években. A növekvő munkanélküliség, a gazdasági migráció, a nyugdíj- és bércsökkenés, vagy a szociális juttatások apadása miatt egyre nagyobb teret nyernek Európa-szerte a szélsőséges nézetek és pártok. A gazdasági válság negatívan befolyásolta az európai egyházak egymással való kapcsolatát, illetve az ökumenikus mozgalomra is rányomta bélyegét, amennyiben az érintett egyházak jelenleg a belmisszióra összpontosítanak.

Másnap az Európai Bizottság (EB) és az Európa Tanács (ET) meghívott szakértői – Marcel Haag, az EB főtitkárságának vezetője, Robert Strauss, az EB munkaügyi, társadalmi és felzárkóztatási főosztályának vezetője, valamint Ilya Subbotin az ET politikai tanácsadója – tartottak előadást a gazdasági válság összeurópai szintű kezeléséről, az elért eredményekről. Ezt követően nemzetközi szeretetszolgálati intézmények vezetői – az Eurodiaconia részéről Heather Roy főtitkár, az APRODEV részéről Rob van Drimmelen elnök – ismertették azokat a lehetőségeket, amelyek révén az egyházak részt vállalhatnak a válság okozta gondok orvoslásában. Az előadók egyetértettek abban, hogy feltétlenül szükséges a gazdasági válság kiváltó okairól, például a materialista világszemlélet huzamos ideje tartó erkölcsi válságról is szót ejteni, a hozzászólók pedig az regionális egyházi együttműködés hatékonyságáról számoltak be.

Az értekezlet utolsó napján az Európai Egyházak Konferenciájának szervezeti átalakításáról tanácskoztak a delegáltak. A gazdasági válság egyenes következményeként az ökumenikus szervezet ugyanis megszünteti hagyományos, genfi központját, ezentúl csak Brüsszelben, valamint Strasbourgban tartanak majd fent irodákat. Az átalakítások üteméről az ökumenikus szervezet főtitkára, Guy Liagre számolt be a küldötteknek.

Nagyvárad, 2013. november 25.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Tájékoztatási Szolgálata

2013. október 30., szerda

Ernst Lange: A tíz nagy szabadság

1. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne legyenek más isteneid!
Nincs szükséged arra, hogy félelmek között élj!
Nem kell félned sem a csillagok hatalmától, sem az emberek hatalmától;
Nem kell féltened sem pénzedet,
Sem szórakozásaid örömét.
Ha félve csüggesz ezeken,
Rabszolgájuk leszel.
Én, a mindenható isten, a te segítőtársad akarok lenni.
Igazodj énhozzám, és akkor szabad leszel.

2. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne alkoss magadnak képet énrólam!
Nincs szükséged arra, hogy neked bármit bemeséljenek 
sem szektaprédikátorok,
sem a világnézetek apostolai,
sem a mindenkori világmegváltók,
sem a gátlástalan egoisták.
Ezek mindnyájan hamis képet alkotnak maguknak Istenről, a világról és önmagukról.
Én, a mindenható Isten, a te tanító mestered akarok lenni.
Igazodj az én beszédemhez, mert az én igém igazság.

3. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne élj vissza az én nevemmel!
Nincs szükséged arra, hogy segítségemet kikényszerítsd -
sem kegyes teljesítményeiddel,
sem ostoba foglalkozásokkkal,
sem álszent fecsegéssel,
sem önző céljaidnak
keresztyén köntösbe bújtatásával.
Mert mindez azt jelenti: csalétekként használod az én nevemet.
Én, a mindenható Isten, önként vagyok a te barátod.
Igazodj én hozzám, és a te imádságod nem hangzik hiába.

4. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Az ünnepnapot szenteld meg!
Nincs szükséged arra, hogy halálra hajszold magad -
sem a megállás nélküli munkával,
sem az élvezetek szüntelen hajszolásával,
sem aggodalmaskodással,
sem azzal az örökös félelemmel, hogy "jajj le ne késsek!"
Mert mindez csak betegesen görcsössé tesz
és megfoszt az élet minden örömétől.
Én, a mindenható isten, a te mestered vagyok.
Igazodj énhozzám, és életed teljességre jut.

5. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Tiszteld atyádat és anyádat.
Nincs szükséged arra, hogy örökösen ellenkezz és lázongj -
sem szüleid ellen,
sem tanítóid ellen,
sem a fennálló erkölcsök ellen.
Az élet jó rendjei elleni lázadás
Éppen úgy megfoszt szabadságodtól, mint a vak engedelmesség.
Én, a mindenható Isten, a te mennyei Atyád vagyok.
Megengedheted magadnak azt, hogy a szeretet rendjébe illeszkedj és így nyerd el a szabadságodat.

6. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne ölj!
Nincs szükséged arra, hogy embertársadat konkurenciának tekintsd -
akit minden áron meg kell előznöd,
akit függővé kell tenned,
akit szakmailag, politikailag
vagy személy szerint "ki kell nyírnod".
Az ilyen magatartás nem arról fog tanúskodni, hogy erős
és belevaló vagy, hanem arról, hogy gyenge vagy és gyáva.
Én, a mindenható Isten, a te oltalmazód vagyok.
Megengedheted magadnak, hogy embertársadat élni segítsd.

7. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne parázanálkodj!
Nincs szükséged arra, hogy "kitombold magad" -
sem ocsmány beszéddel,
sem fülledt, nappali álmodozással,
sem önkielégítéssel,
sem úgy, hogy másokat saját ösztöneid kielégítésére kihasználsz.
Ne foszd meg magad a szerelem karikatúrái által
a szerelem tiszta örömétől!
Én, a mindenható Isten, a te boldogságod szerzője vagyok.
Megengedheted magadnak, hogy várj arra a társra,
akit én rendelek neked.

8. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne lopj!
Nincs szükséged arra, hogy becstelen úton gazdagodj meg -
sem lopás által,
sem üzleti csalás által,
sem azzal, hogy akár felebarátodat,
akár az államot "átejted".
Amennyit ilyen úton szerzel, ugyanannyit
Veszítesz is önbecsülésedből és békességedből.
Én, a mindenható Isten, gondoskodom rólad.
Megengedheted magadnak, hogy adj, ahelyett, hogy végy.

9. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne hazudj!
Nincs szükséged arra, hogy az igazságtól eltérj -
sem azért, hogy embertársadat befeketítsd,
sem azért, hogy kudarcodat leplezd,
sem önnön kényelmed érdekében,
sem pedig azért, mert mások úgy óhajtják.
A hazugság az emberi együttélést
hosszú távon pokollá teszi.
Én, a mindenható Isten, bízom benned.
Megengedheted magadnak, hogy te is bízz másokban,
És bizalmat ébressz bennük.

10. parancsolat

Én az Úr vagyok, a te Istened:
Ne irigykedj!
Nincs szükséged arra, hogy irigykedj -
sem a mások vagyonára,
sem a mások tudására,
sem a mások jóságára,
sem a mások sikereire.
Ha a másét irigyeled,
megfosztod magad attól, hogy örülj a sajátodnak.
Én, a mindenható Isten, minden jónak adományozója vagyok.
Megengedheted magadnak, hogy örülj annak, ami a másé.

(Ernst Lange: A tíz nagy szabadság. Fordította: Juhász Tamás. Református Tiszántúl 1998/3. 6.)

Tíz szabadság (Ernst Lange nyomán)

Tíz szabadság

I. (Én vagyok az Úr a te Istened. Ne legyen más Istened!)
Szabad lehetsz a félelemtől!
Nem kell kozmikus hatalmak
vagy emberi rendszerek foglyaként élned.
Nem függsz a pénztől, földi sikertől,
megszabadulhatsz az önmagad körül forgástól.
Nem leszel kiszolgáltatva szektavezéreknek,
propagandistáknak,
ideológusoknak, szenzációhajhász újságíróknak,
vagy éppen saját magad ártó gondolatainak.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a félelemtől!

II. (Ne vedd hiába Istened nevét!)
Szabad lehetsz a tiszta beszédre!
Engem sem kell kényszerítened, hogy segítsek neked.
Nem várom el tőled, hogy kegyes imamalom legyél,
hiszen Mindenhatóként is barátod vagyok,
és szabadon segítek neked.
Nem kell átkozódnod és esküdöznöd,
szavadnak önmagában hitele lehet.
Ha bosszúság ér, nem kell istenkáromló szavakat
kiáltanod vagy mormognod.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a tiszta beszédre!

III. (Szenteld meg az ünnepnapot!)
Szabad lehetsz a teljesítmény görcsétől,
amely miatt halálra dolgoznád magad.
De szabad lehetsz a féktelen szórakozás kísértésétől is.
Megállhatsz egy időre csendben énelőttem,
fáradt tagjaid és borzolt idegeid megpihenhetnek nálam.
Mert szólni szeretnék hozzád, szeretnék rád bízni valamit,
ezért kérlek, szánd rám ezt a napot.
Nem kell tétlenül nézned,
hogy ünnepeidet elveszik,
megrabolják ősi hagyományaidat, jeles napjaidat.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a teljesítmény görcsétől.

IV. (Tiszteld atyádat és anyádat!)
Szabad lehetsz a gyengéd szeretetre.
Nem kell mindent dacosan elutasítanod:
szüleidet vagy tanáraidat,
a régis szokásokat és hagyományokat.
Megértő lehetsz szüleid hibája iránt is,
tisztelettel nézhetsz idős emberek barázdált arcába.
Szívesen tartózkodsz családod körében,
nem kell lenézned az egyszerű rokont sem.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a gyengéd szeretetre.

V. (Ne ölj!)
Szabad lehetsz az élet tiszteletére.
Nem kell többé farkastörvények szerint élned,
kíméletlen konkurenciaharcban és pusztításban.
Meg fogod becsülni a másik életét és egészségét,
még csak gondolatban sem kell őt a pokolra kívánnod.
Szemed megnyílik az erdő és a madarak szépségére,
még a meztelen csigát sem fogod eltaposni.
Nem kell agyonhajszolnod magad,
tönkretéve egészségedet,
szívinfarktust vagy gyomorfekélyt szerezve.
Felismerheted, hogy a teremtettségben minden ajándék,
amit én szeretnék átadni neked,
hogy vigyázz rá.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz az élet tiszteletére.

VI. (Ne paráználkodj!)
Szabad lehetsz kísértő gondolatoktól,
nem kell, hogy érzékeid rabja légy.
Életed a hűségben teljesedhet ki,
nem kell mindenáron kitörnöd, mint valami fogságból.
Nem kell szexlapokat bújnod, vagy mocskos filmeket nézned,
nem szorulsz rá az alkalmi partnerekre.
Felismerheted, hogy a nemiséget és a szerelmet is
ajándékként kínálom neked,
nem vonok meg tőled semmit, ami szép,
ezért hát nem kell kerülőutakon hajszolnod a gyönyört.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz kísértő gondolatoktól.

VII. (Ne lopj!)
Szabad lehetsz a tisztességes munkára,
megbecsülve mások anyagi és szellemi értékeit.
Nem kell ravaszkodással vagy ügyeskedéssel próbálkoznod,
még a villamoson sem fogsz bliccelni.
Selejtet piacra nem kényszerülsz dobni,
nem hamisítasz magnókazettákat.
Nem akarsz már idegen tollakkal ékeskedni,
mások ötleteit sajátodként továbbadva.
Ha iparos vagy, mindenről tudsz számlát adni,
ha sportoló, nem használsz doppingot.
Alkotóként megbecsülöd a szerzői jogot,
örülni tudsz mások sikerének.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a tisztességes munkára.

VIII. (Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!)
Szabad lehetsz az igazság képviseletére,
nem rablod meg embertársaid becsületét.
Az igazság mellett akkor is lesz bátorságod kiállni,
ha ezzel te húzod a rövidebbet.
Nem állsz be a pletykálkodók vagy sárdobálók közé,
akik mindenkiben csak a rosszat keresik.
Távol áll tőled a káröröm.
Eszköz lehetsz abban, hogy az újságok ne hazudjanak,
a tévéműsorok ne pocskondiázzanak senkit,
s a politikusok őszinték legyenek.
Szabad lehetsz a kicsinyes féltékenységtől,
ezért szívesen beszélsz mások sikereiről és erényeiről.
Nem engeded, hogy lefizessenek téged,
a becsületedet nem vásárolhatja meg senki.
Igaz ügyért hátrányt is el tudsz viselni,
még a szenvedés vállalására is képes leszel.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz az igazság képviseletére.

IX. (Ne kívánd felebarátod házát!)
Szabad lehetsz minden irigységtől.
Nem ácsingózol a másik tulajdona után,
nem akarod öltözködését és viselkedését majmolni.
Elismered, ha valaki többet tud nálad,
sőt szívesen tanulsz tőle.
Nem fáj neked mások sikere,
hanem együtt tudsz örülni mindenkivel.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz minden irigységtől.

X. (Ne kívánd felebarátod házastársát, szolgáját,
szolgálólányát, barmát vagy bármiféle tulajdonát!)
Szabad lehetsz a harmonikus életre,
amelyben el tudod fogadni önmagadat,
nem akarsz többnek látszani annál, mint ami vagy.
Nem versengsz senkivel abban, hogy kinek van szebb
kertje, gyorsabb autója, modernebb televíziója.
Felismered, hogy másik boldogulása a te érdeked is,
ezért közös az örömötök és közös a gondotok.
Fel sem merül benned a gondolat,
hogy valaki házastársát elcsábítsd,
hiszen tudod, hogy ők összetartoznak.
Nem kell az örökös vágyódásban és görcsben élned,
hanem megelégszel azzal, ami a tied,
s hálával fogadod mindazt, amit adok neked.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a harmonikus életre.

(Ernst Lange nyomán dr. Fabiny Tamás)

(Fabiny Tamás: Ajtórésnyi zsoltár. Luther Kiadó, Budapest, 2001. 100-105. o.)

2013. augusztus 31., szombat

2013. augusztus 27., kedd

Drága besúgott barátaim - 2012 (film)

 

Drága besúgott barátaim
színes, magyar filmdráma
(2012)

rendező: Cserhalmi Sára
író: Cserhalmi Sára, Paizs Miklós

szereplők:
Derzsi János (Pásztor János)
Cserhalmi György (Czettl Andor)
Györgyi Anna (Anna)
Keres Emil (Gyula bácsi)
Benedek Miklós (Dezső)
Mácsai Pál (Szerkesztő)
Csuja Imre (Tartótiszt)
Schneider Zoltán (Doktor)

A rendszerváltozás után, amikor a titkosszolgálati adatok nyilvánossá váltak, a középkorú Czettl Andor (Cserhalmi György) egy nap elmegy a levéltárba, hogy elolvassa a róla készült jelentéseket. Megdöbbenve tapasztalja, hogy nemcsak megfigyelési jegyzőkönyvek készültek róla, de egyenesen a legjobb barátja, Pásztor János (Derzsi János) súgta be őt.
 

2013. augusztus 26., hétfő

István, a király - rockopera (2013)

István, a király
(rockopera) 
rend. Alföldi Róbert 
Szeged, 2013.08.20.

2013. augusztus 11., vasárnap

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület felhívása az államalapítás ünnepe alkalmából

 
 
Felhívás


A keresztyén magyar államalapítás ünnepe alkalmával a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Magyar Köztársaság nemzetegyesítő Kormányát, Parlamentjét és valamennyi polgártársunkat szerte a nagyvilágban.

Ezzel az alkalommal felhívjuk minden magyar figyelmét arra, hogy Magyarország jelenleg hatalmon lévő politikusai teljesítették ígéretüket, és ennek következtében állampolgárságot nyerhettünk az anyaországtól elszakított régiókban, valamint az elvándorlók választott országaikban, a menekültek a befogadó államokban. Méltó ez a kormányzás az elismerésre, ugyanakkor mindannyiunk szívből fakadó hálájára.

Ezennel a Királyhágómelléki Református Egyházkerület elnöksége felkéri gyülekezeteinek lelkipásztorait és híveit, hogy augusztus 18-án, az ünnepséget megelőző vasárnapon lélekemelő imádsággal mondjon köszönetet a magyar nemzet küzdelmes múltjáért, eredményes jelenéért és ígéretes jövőéért. Fohászkodjunk az értünk cselekvőkért. Megkérjük egyházainkat, hogy felekezetre való tekintet nélkül csatlakozzanak egyházkerületünk kezdeményezéséhez. Újkori történelmünkben még nem adatott meg számunkra, hogy elismeréssel állapítsuk meg Szent István Intelmeinek teljesülését, azaz: "Napról-napra buzgó törekedéssel kell őrt állanod a szentegyházban, hogy inkább gyarapodást lásson, mintsem fogyatkozást szenvedjen. Ezt cselekedd te is, hogy koronád ékesebb, életed boldogabb és a te napjaid számosabbak legyenek." (Intelmek 2/4).

Napjaink szentegyháza tartozik azzal, hogy támogassa a Magyar Kormány törekvését a második állampolgárság intézményének, és az azzal járó jogok kiterjesztésének segítésével. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület elnöksége felkéri egyházközségeit, hogy a lelkészi hivatalok áldozatvállaló szolgálatával nyújtsanak segítőkezet, az állampolgárság megszerzéséhez, a postai úton szervezett regisztrációhoz, avagy később az internetes jelentkezéshez, azok részére, akik ezt igénylik. Ezúton felkérjük a magyar felekezeteket, hogy ebben a kezdeményezésben is csatlakozzanak egyházkerületünkhöz.

"Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket." (1.Péter 2,9)

Azzal a hittel, hogy Isten Igéje magyar népünkre is vonatkozik, tántoríthatatlan hittel és a Magyar Köztársaság vezetői iránti köszönettel maradunk tisztelettel.

Nagyvárad, 2013. augusztus 9.

Csűry István 
püspök

dr.Varga Attila
főgondnok

2013. július 14., vasárnap

Harangszó a mélyből – Hit és babona Oroszországban (dok.film)


Harangszó a mélyből – Hit és babona Oroszországban
(Glocken aus der Tiefe - Glaube und Aberglaube in Rußland)
színes, feliratos, német-amerikai dokumentumfilm
1993

rendező: Werner Herzog
forgatókönyvíró: Werner Herzog

Ebben a rövid, igen érdekes, és megkapó dokumentumfilmben Herzog bemutatja azokat a hiedelmeket amelyek sok „orosz lélek” életét töltik ki, gazdagítva azt, s mintegy értelmet adva neki. A történelmi keserűségből, az orosz ortodox vallási gyökerekből és az aszketizmusból táplálkozva hallucináciők és látomások oldják a hívők mindennapjainak szürkeségét. A hiteles képek sokaságának zenei aláfestése is rendkívüli.

2013. június 22., szombat

A Mi Atyánk a Heidelbergi Káté szavaivalMennyei Atyánk, tehozzád fordulunk, mert te Krisztus által Atyánkká lettél, és amit tőled hittel kérünk, sokkal inkább megadod nekünk, mint szüleink, akik nem tagadják meg tőlünk a földi jókat.

A te mindenhatóságodtól várjuk minden testi-lelki szükségünk kielégítését.

Kérünk, add először, hogy téged igazán megismerjünk, hogy megszenteljünk, dicsérjünk és magasztaljunk minden művedben, amelyekben mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, irgalmasságod és igaz voltod tündöklik. Továbbá add, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és cselekedeteinket arra irányítsuk, hogy nevedet miattunk ne gyalázzák, hanem szálljon arra dicséret és dicsőség.

Atyánk, úgy igazgass minket igéddel és Lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd meg és növeld anyaszentegyházadat; pusztíts el minden ördögi mesterkedést, ellened lázadó hatalmat és minden gonosz tervet, amelyet szent igéd ellen szőttek, míg végre kiteljesedik a te uralmad, amikor te leszel minden mindenekben.

Add, hogy mi és minden ember megtagadjuk önnön akaratunkat, és minden ellentmondás nélkül engedelmeskedjünk a te egyedül jó akaratodnak, hogy így mindenki a maga tisztét és hivatását éppoly készségesen és hűségesen töltse be, mint az angyalok a mennyben.

Kérünk, Atyánk, adj meg nekünk mindent, amire ebben az életben szükségünk van, hogy ezáltal megismerjük, hogy egyedül belőled fakad minden jó, és hogy áldásod nélkül sem törődésünk, sem munkánk, sőt adományaid sem válnak hasznunkra. Ezért bizalmunkat elfordítjuk minden teremtménytől, és egyedül csak beléd vetjük.

Könyörgünk, Atyánk, a Krisztus véréért nekünk, nyomorult bűnösöknek ne tulajdonítsd sem az általunk elkövetett bűnöket, sem a minket bénító gonosz hajlamot.

Magunkban oly elesettek és gyarlók vagyunk, hogy egy pillanatra sem tudunk fennmaradni, ráadásul a mi esküdt ellenségünk, az ördög, a világ és a mi tulajdon testünk minket szüntelenül ostromol, Szentlelked erejével tarts meg és erősíts meg minket, hogy ebben a lelki küzdelemben vereséget ne szenvedjünk, hanem szilárdan ellenállhassunk, míg végre teljes diadalt nyerünk.

Mennyei Atyánk, mindezt azért kérjük tőled, mert te a mi királyunk és mindenható vagy, aki nekünk minden jót meg is akarsz, meg is tudsz adni. Mindezekért pedig ne mireánk, hanem szent nevedre térjen örök dicsőség!

Azzal a hittel kérjük ezt tőled, hogy a mi imádságunkat sokkal bizonyosabban meghallgattad, mint amennyire mi azt szívünk szerint kívánhatnánk.

Ámen.

(Összeállítás a Heidelbergi Káté 450. évfordulójára készült új fordítás alapján)

Studiosus Theologiae-blog
http://stud-theol.blogspot.com

2013. május 26., vasárnap

I. Ferenc pápa - út a Vatikánba (dok.film)


I. Ferenc pápa - út a Vatikánba
színes, szinkronizált dokumentumfilm
2013

I. Ferenc pápa - egy argentin vasúti munkás szerény, puritán életű fia - megválasztása óta szinte minden megszólalásában hangsúlyozza, hogy egy "szegény, a szegényekért dolgozó" egyházat szeretne vezetni. De vajon miként megvalósítható ez a terv a Szentszék felbecsülhetetlen értékű Michelangelo és Botticelli remekművei közt, a világ egyik legbefolyásosabb spirituális és politikai erőcentruma élén? Egyáltalán: milyen élet vár I. Ferencre a Vatikánban? És: miként fogadta Jorge Mario Bergoglio pápává választását Argentína? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kapunk az izgalmas, kulisszák mögé kalauzoló filmből.

2013. május 23., csütörtök

Levelek Jákob tiszteletesnek - 2009 (film)


Levelek Jákob tiszteletesnek
(Postia pappi Jaakobille)
színes, feliratos, finn filmdráma
2009

Megható történet Leiláról, az életfogytiglanra ítélt rabról, akit éppen kiengedtek a börtönből. A szabad életben egy távoli gyülekezetben kap munkát, ahová kelletlenül érkezik meg. Leila ahhoz szokott, hogy csak magáról kell gondoskodnia, így ellentmondásos érzésekkel kezdi meg munkáját Jákob, a világtalan lelkész segítőjeként. A postás mindennap segélykérő leveleket hoz Jákobnak. A válaszok megírása Jákob számára küldetés, Leila szerint azonban hiábavaló. Leila a távozás küszöbén áll, amikor egyszer csak több levél nem érkezik. Jákob élete alapjaiban megrendül. Két teljesen különböző élet váratlanul összekapcsolódik: a segítő és a támaszra szoruló szerepei felcserélődnek.

2013. május 22., szerda

Milarepa - 2006 (film)


Milarepa
színes, magyarul beszélő, bhutáni film
2006

900 évvel halála után a látnok, varázsló, szent és költő Milarepa még mindig Tibet egyik legtitokzatosabb személyisége, beleértve ebbe ifjúkori dühét amikor fekete mágiával kiírtotta saját családját. A legnagyobb harcot azonban még saját magával, a benne lakozó mérhetetlen haraggal vívta meg. A film középpontjában is ez a történet áll: egy mese a bosszúról, démonokról, gyilkosságról és végül a megváltásról. A Milarepa bemutatja nekünk Tibet legnagyobb szentjének korai időszakát, az igaz történet szájról-szájra terjedt évszázadokon keresztül.

2013. május 16., csütörtök

A kilencedik nap - 2004 (film)


A kilencedik nap
(Der Neunte Tag)
színes, szinkronizált, német-luxemburgi filmdráma
2004

A megtörtént esetet feldolgozó filmben André atyát, a luxemburgi papot a náci megszállók Dachauba hurcolják, majd kilenc napra kiengedik azzal a "feladattal", hogy a katolikus egyház vezetőit a nácik oldalára állítsa. Cserébe szabadságot, családja és fogolytársai megmenekülését ígérik. A szabadság kilenc napja alatt minden nap jelentkeznie kell a fiatal, karizmatikus Gestapo főnöknél, Gebhardtnál, akinek hideg precizitással megfogalmazott érvei kísértésbe hozzák és elbizonytalanítják. Kilenc hosszú napon át folyik a szellemi párbaj. Az abbénak az utolsó napon döntenie kell, hogy melyik oldalon áll.


2013. április 30., kedd

The Bible - 2013 (tv-filmsorozat)


The Bible
színes, magyar feliratos, 10 részes tv-filmsorozat
2013


E01 In the Beginning
E02 Exodus
E03 Homeland
E04 Kingdom
E05 Survival
E06 Hope
E07 Mission
E08 Betrayal
E09 Passion
E10 Courage


OMG - Oh My God! - 2012 (film)


Ó, Magasságos!
OMG – Oh My God!
színes, indiai, feliratos vígjáték, 125 perc
2012
 Rendezte: Umesh Shukla


Kandzsí Láldzsí Mehtá egy ateista kereskedő, aki vallásos kegytárgyak eladásából él. Amikor egy napon földrengés következtében a boltja rommá válik, döbbenten értesül arról, hogy az „Isten akaratából” történt katasztrófák esetén a biztosító nem fizet kártérítést. Láldzsí úr kétségbeesésében elhatározza, hogy bepereli Istent a kárért, amit az okozott neki, és beidézteti a bíróságra a helyi vallási vezetőket mint Isten földi helytartóit, hogy eldőljön, kinek kell megfizetnie az „Isteni akaratból” történt szerencsétlenség során bekövetkezett kárt. Pereskedése során különös segítőre lel.

A nagy kritikai elismerést aratott és a közönség körében is sikeres film számtalan vitát és tiltakozást váltott ki, mivel sajátos színben mutatja be az indiai vallásosságot. A film hadat üzen a bigott vallásosságnak és az egyházak túlzó hatalmának, miközben a vallás igazi lényegét, az Istenbe vetett hitet mutatja be. A komikus jelenetek mögül nemcsak a kortárs hindu vallásosság és ritualizmus körképe, hanem az egyén Istennel való kapcsolatának kérdése is felszínre kerül. A művet 2012-ben a Társadalomtudományi Kutató- és Dokumentációs Intézet a legjobb társadalmi problémát bemutató filmnek választotta.

Black - 2005 (film)Black
színes, magyar feliratos, indiai dráma
2005
rendező: Sanjay Leela Bhansali

A film nagyrészt visszaemlékezés, a jelenből visszalépve a múltba. Michelle McNally (Rani Mukerji), a fogyatékkal élő (vak és siket) nő meglátogatja egykori tanárát, Debraj Sahai-t (Amitabh Bachchan), aki öregségére tartósan kórházban van, mert Alzheimer-kórban szenved. Ezt nehezen dolgozza fel Michelle, visszaemlékezik gyermekkorára, mikor egy angol-indiai házaspár gyermekeként megismerte a nagyszerű tanárt, akinek az életben oly sok mindent köszönhet. Sok más mellett tanára - kivel kapcsolata évek alatt igen elmélyült - megtanította a kegyetlen világban életben maradni, a normál emberek bántásait túlélni, köztük helyt állni, Tanára volt, ki a fogyatékkal élő, sok bántást kapó, s emiatt frusztrált, teljesen izolált világában élő lánynak fényt mutatott, sajátságos, sokszor durva módszereivel kizökkentette bezárkózott, az életről mit sem tudó sötét, "fekete" világából. 

Találkozás Jelenits István piarista atyával (dok.film)


Az örökkévalóság titka
Találkozás Jelenits István piarista atyával
Duna TV - Isten kezében
portréfilm, 27 perc
2013
 
Jelenits István Széchenyi-díjas piarista szerzetes, teológus, tanár, hitoktató, író, a Corvin-lánc kitüntetettje.

2013. április 20., szombat

Újszerződés Erdély magyarjaiért

 
Újszerződés Erdély magyarjaiért

„Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem!” (És. 56,8)

Isten Igéje a babiloni fogságból való megszabadulás utánra szóló ígéretet hordozza. A második exodus, azaz a második kivonulás alkalmával szólta a bátorító szavakat a Szabadító. Tudatosította népe előtt, hogy édeskevés a fogságból csupán megszabadulni. A kivonulók kötelessége, hogy Isten akarata szerint honfoglalók legyenek. Hazaérkezőként otthonteremtők lesznek, mert ez parancs, mert ez szent feladat.

Voltak akkor is, akik a kivonulás győzelmi mámorából nem akartak átlépni a honteremtés verítékes munkájára, voltak, akik az ünneplést követően elfeledkeztek a hétköznapok tenyeret kérgesítő, szívet szorító küzdelmeiről. Igen, voltak, akik a honfoglaló otthonépítés helyett magukat ünnepelték elfeledkezve a nyugalomnapjának megszenteléséről, a törvény tiszteletéről és Isten hatalmának feltétlen elfogadásáról.(Ószövetségi követelmény) Minden idők minden nemzetének a haladása, avagy sajnálatos bukása ebben a biblikus összefüggésben keresendő és található.

A bibliai realizmusból lépjünk át saját világunkba. Erdély Partiumában, Bánságában, Máramarosban, Szilágyságban élő magyar közösségének tagjaiként sürgősen meg kell vizsgálnunk a létezésünk állapotát, egzisztenciánk lehetőségét, egyáltalán a jövendőnk kilátásait. Egyházi kimutatásaink erőteljes apadást jeleznek vidékünkön a lélekszám alakulása terén. A hivatalos népszámlálás adatai elkeserítőek. Magas a fiatalok közötti munkanélküliek száma, ám megalázóan alacsony a nyugdíjak összege, a gyermeknevelési segély. Nehezen lehet a keveset arányosan, ugyanakkor igazságosan elosztani a rászorulók között. A betegek ellátása általánosan sok hiányosságot hordoz, szinte alig lehet a rendkívül súlyos és ritka betegségek gyógyításáról beszélni. A megszorítások napirenden érkeznek elbizonytalanító hatással egyénre, családra, de még oly történelmi és nagy közösségre is, mint az egyház. Az állam csak részben rendezte tartozásait, de már elvonásokkal, kárunkra kitalált terhekkel fenyeget. Akár azonnal megismételhetnénk Kós Károly és társainak gondolatait, amelyeket a Kiáltó Szó c. röpiratban 1921-ben megfogalmaztak.

Felvállaljuk a Kiáltó Szó üzenetét, viszont kiegészítjük azzal, ami hitünk szerint a jelenben elengedhetetlen, ha nemcsak felületes gondkezelő megoldást keresünk, nemcsak sátorlakókként kezeljük az otthonunkat, és valóban honfoglalói öntudattal éljük mindennapunkat. Fontosnak, sőt elengedhetetlennek tartjuk a minden magyar, egy cél irányába való felsorakozását, de tapasztalatból tudjuk, hogy ez csupán emberi erőlködésből sohasem valósult meg. Sőt, az ilyen jellegű felbuzdulások nyomorult önös érdekek mentén mindig újabb, és még eltérőbb ösvényeket hoztak létre.

Elengedhetetlen a világnézet párhuzamára a magunk „erdélynézetét” újonnan, becsületesen és őszintén megfogalmaznunk. Amennyiben a világnézet az önismeret és az önfenntartás magasiskolája, úgy erdélynézetünk új, becsületes és őszinte követése hasznos önismerethez és esélyteremtő önfenntartáshoz vezet. A világnézet kialakulásakor az ember felismeri kicsinységét az univerzumban, ugyanakkor nagyságát a világmindenséget teremtő Isten árnyékában. Egyértelmű, hogy akkor bukott a legszégyenletesebbet az ember, amikor óriásnak érezte magát a kozmoszban, és elhanyagolhatónak tekintette a világteremtő Hatalmast. Erdélyi állapotunk biztonsága megköveteli, hogy Isten a helyére kerüljön a lelkünkben, a családunkban, a társadalomban. Nincs helye az álságos istentiszteleteknek, a vasárnapos örömkoldulásnak, vagy a törvények kiskapu-kutatásának. A legmélyebb lelki szférákból felszínre érkező vágy, a kiegyensúlyozott és biztonságos életet keresi, de ha nem találja meg a követhető elvet, és nem fedezi fel az erőforrást, elveszíti annak lehetőségét, hogy kialakul a világnézete, amit követni lehet, amihez érdemes igazodni. Summázva, erdélynézetünk annak eredménye, hogy a világnézet részeként sajátos kereteink között letapogathatjuk a követhető elvet, a tápláló erőforrás létét, és azokat hasznosíthatjuk a magunk javára. A világnézet stabilitása erőteljesen befolyásolja az ember biztonságtudatát. Mivel a világnézet legárnyaltabb és legkényesebb kérdései transzcendentális, azaz a tapasztalhatón túli, ezért a válaszokat is ezen a síkon kell keresnünk.

Erdélynézetünk ugyanígy transzcendentális. A kérdések így hallatszanak mi lesz a jövőben, mi lesz velem, mi történik az utódaimmal. Az immanens világban az ember bölcsessége nem tud választ adni, az a bölcs, aki ezt be is ismeri. Még bölcsebb, aki nem magánál, hanem az örökkévalóságban keresi a választ, és találja meg a biztonságot. Amikor az egyház megszólal, akkor azért fontos meghallani, és másokat is megértésre kérni, mert itt születik a transzcendens válasz, ez egészíti ki a magunk tapasztalatait, és e kettő egészséges találkozásának minőségétől függ a mindennapokhoz szükséges biztonság. Erdélyi valóságunk fenyegetettsége, a rossz közérzet, az elkeseredés abból fakad, hogy ez a földi és mennyei összhang egyelőre sérült. A harmóniát zavaró hangok kísértik. A kórus szólamai nemcsak hamis hangon énekelnek, hanem nem figyelnek sem a karmesterre, sem egymásra. A nemzeti és a keresztyéni éppen ezért egyelőre távoli eszme, elv melyért elfelejtünk tenni, viszont felelőtlenül gyakran üres hangokon emlegetjük. Ennek a bizonytalanságnak az eredménye: a jövőbe vetett hit haldoklása, a megmaradás feladása és a menekülés kényszere. Ezért értjük félre az autonómia lényegét, az integráció szükségét. Ezért nincs összetartó tekintély. Sajnos kudarcba fúlt egyházunk egykori jól induló kezdeményezése, de a megálmodott ernyőszervezet a lefektetett elveket nem követte. Rajtunk múlik, hogy nagyon nehéz helyzetben kinyithatjuk-e az eget a mieink felett, és elfogadtatjuk-e, hogy élhető az itthon. Keményen támadják ma is azokat, akik biztonságba, boldogságba, bizalomba vezetik népüket. Könnyebb a félelmeseket uralni. A többségieknek csak annyit kellett tenniük, hogy néhány százezer embert idetelepítsenek, és néhány százezer magyart kisegítsenek a szülőföldről idegen helyre. A maradékkal immár könnyű elbánni, ha ezt ráadásul önkiszolgáló módon végre is hajtják egymás között. Meg kell értetnünk, hogy a magasból érkező (transzcendens) hang azt ígéri, hogy „még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem.” Vajon az egyházak, a lelkészek mennyire vállalják még ezen üzenet igazságának hirdetését, és mennyire van hitele szavuknak a hallgatók között. Meg kell értenünk, hogy minden más közösségépítőnek ugyanúgy ilyen értelemben kell egymás mellé támogatnia a nemzet tagjait a szülőhely (immanens) világában. A velünk és általunk működő hit egyszerre megnyitja a titokzatos eget, és erőt fakaszt a hétköznapok, majd ünnepek világának megélésére. Nem lehet a közös hit és azonos küzdőtér birtoka nélkül világos, egészséges közösségi öntudatot kialakítani. Már pedig enélkül nincs erkölcsi erő. Nem lehet tovább nyomorogni különutas magán akcióval a démonizált világban. Ha valaki ezek után megkérdezi miért szükséges erős gyülekezet, eredményes képviselet, harmonizáló szövetséges, avagy akár minden nap újra éledő útkeresés, akkor bűnbánattal el kell ismernünk, mert a démonizált világot nem tudtuk legyőzni, sőt olykor erőteljesebben karjai közé kerültünk, mint valaha.

A mai napon sokan kíváncsiak arra, hogy ezen a konferencián merre hajlunk, esetleg dőlünk. Kíváncsiak sokan arra is, mit tékozolunk el a szerzett értékekből, avagy mit árulunk el vélt érdemeinkből. Bátran ki kell mondani, csak arra hajlunk, csak azt nem tékozoljuk, csak azt tartjuk értéknek, ami a démonizált világ karjaiból kiragadja az önbizalmában megkárosított fiatalokat, a különféle hazugsággal annyiszor becsapott középkorúakat, valamint a tisztességgel megöregedett, mégis magukat meglopottnak tituláló időseket. Ma kiscsoportos erőlködéssel nemzeti ügyeket megoldani semmiképpen sem lehet, esetleg alig visszafordítható tévedésekkel leterhelni, alig gyógyítható sebekkel teleszórni.

Erkölcsi erőt remélünk, erős közösségi öntudatra alapozva! Hiszem, hogy akik felismerték ezt a gondolatot, azok jöttek el, akik mást gondoltak, azok maradtak távol és méregbe mártott pennákkal rótták soraikat. Önmagukat minősítették.

A mi feladatunk a letisztult világnézet alapján a világos állapotokat meghatározó erdélynézet kialakítása. Közös ez az ügy, éppen ezért meghatározó. Vagy kialakítunk a keresztyén etika tükrében egy etikus erdélyi közös nemzetépítő stratégiát, vagy kiszolgálódunk a saját körünkből előköszönő önkénynek, erkölcstelenül triumfáló individualizmusnak, esetleg egyházat, nemzetet megrontó independentizmusnak.

A megoldást abban látom, ha az erdélyi magyarság közéleti többsége felajánl és támogat egy olyan nemzeti eszmét, az elkülönülők részére, a más pártokhoz csatlakozók részére, amit, mint legmagasabb jót, összetartó közakaratot senki sem utasíthat vissza.

Erdélynézet, a világnézet párhuzamán jelentheti a következőket:

a, Erdély magyar népét ki kell szabadítanunk a szüntelen vesztes állapotból, mert ez okozza a halálösztön eluralkodását, ebből származik a menekülési kényszer
b, Erdély magyarjainak tudomására kell hoznunk, hogy hordozott terhei kimagaslanak minden európai nemzethez képest, de képessége és tehetsége is megvan a megoldáshoz
c, Erdély, mint a magyar nemzet előkelő része példaadó megújulási akciókra volt képes, és nemcsak lenyűgözte a világot, hanem a jövendőjét is képes páratlan megújításokkal megeleveníteni
d, Erdély hívő népe, felekezetek felett, szereti Istenét és nemzetét, ebben a lelkületben gyökerezik a vágy, a nyitott ég alatt, és a szülőföld porán való megmaradás után
e, Magyar erdélyiek képesek voltak az erkölcs megtartására, de az erkölcstelenek megítélésére is, mert az igazság és jog dolgait nemcsak szájukon hordozták.

Erdélynézetünk -a világnézet párhuzamában- nem lehet más, mint olyan szolgálat, amely bizonyságot tesz a bennünket összegyűjtő Istenről, és a szülőföldön együttműködő szeretetről, amely a békesség kötelékében egymás mellett tartja a holnapra érdemeseket.

Nagyvárad, 2o13. április 19.
Csűry István püspök

2013. április 4., csütörtök

Fabula: A majmokról és két emberről, egyik igazmondóról, másik hizelködéről50. fabula 

A majmokról és két emberről, egyik igazmondóról, másik hizelködéről


Két ember útra indula, az egyik igazmondó vala, a másik hízelkedő beszédű. És addig járának és búdosának, hogy végre majomországba jövének. Akkoron kedig gyűlések vala a majmoknak és a majmoknak királya egy aranyas magas székben üle és a sok majom mind udvart állának környüle. Parancsola ez okáért a király, hogy megfognák a majomok a két embert és elejbe hoznák. És midőn elejbe hozták volna őket, megkérde a király őket: Kicsoda vagyok én? Felele néki az egyik, a hízelkedő beszédű: Te vagy a császár. Monda tovább a király: Kicsodák tehát ezek, kik környülem udvart állnak? Felele a hízelkedő: Ezek a nagyságos urak, bölcs tanácsid, erős és hatalmas vitézid, kancelláriusid, komornyikid, hopmesterid és mindenféle nemes tisztbeli udvarnépeid. És ki győzné ezeknek nemes voltát és dücsőséges állapatját megmondani. Hallván azt a király, igen kedvelé feleletét, és igen tetszik vala néki a dicsíret. És meghagyá, hogy drága ajándékokkal megajándékoznák a dicsíretért és elbocsátanák békével. Látván ezt az igazmondó, őmagában gondolkodni kezde és monda: Ímé, e hazug és hízelkedő lator, mely igen jól jára hazugságával és hízelködésével: ím mint ajándékozák őtet. Ha engemet kérdnek, én nem hazudozok és nem hízelködek senkinek, hanem megmondom az igazságot, hiszem inkább megajándékozzák az igazságot, hogynem a hazugságot. Azonközben elhívatá őtet a majomkirály és megkérdé őtet: Kicsoda vagyok én? És kicsodák ezek, kik környülem udvart állnak énnékem? Felele az igazmondó: Majom vagy te, mindazokkal egyetemben, kik környüled vadnak A király megháborodék, haragjában megparancsolá a majmoknak, hogy mindnyájan reája rohannának. És mindnyájan reája rohanának és fogakkal és körmökkel megszaggaták és szegént az igazmondásért megölék.

ÉRTELME

E fabulával a bölcs meg akarta jelenteni az embereknek visszafordultságokat, kiváltképpen a fejedelmekét és nagyurakét. Mivelhogy azok az ő udvarokban inkább kedvelik a hazugságot és hízelkedő beszédeket, hogynem mint az igazságot, és hogy inkább megbecsülik a sima szájasokat, hogynem mint a bölcseket és értelmeseket. Ez e visszafordultság kedig noha birodalmot vött volt valamennyére az előtt való és régi időkben: de inkább mostan ugyan országul és hatalmason uralkodik mindenütt. A királyé a föld és az ország. Mert az volna az Isten képe és helytartója. De la mennyére jött a dolog, hogy immár a király viseli a nevet, de egyebek bírják a földet és az országot. Honnég vagyon az? Úgy vagyon, hogy a régi királyok a hív szolgákat és vitézeket megajándékozták jószággal, de meghidd, hogy koszogásra, verítékre és vérre adták a jószágot. Mostan kedig a fejedelmek mellé veti magát minden varga folt és ott sugorog, hazudoz, keneget, törlődik, hímez-hámoz, hízelködik, pihéket szed, fandorkod etc., és midőn a fejedelemnek erkölcsét veheti, akit a fejedelem kedvel, azt igen dicsíri, magasztalja; akit kedig nem kedvel a fejedelem, azt ócsárlja, szidja és ékes szidalom beszédökkel illeti. Ha látod, tehát a fejedelmek ezeket szeretik, és ezeket jószágokkal megajándékozzák; és akik nékik az igazat megmondják, azokat gyűlölik, és nem nézhetnek jó szömmel reájok, ez nagy visszafordultság. Erről panaszolkodtanak mindenkoron a jámborok, még a szentek is. És ebből költ ama régi közmondás: Obsequium amicos, veritas odium parit. Üss csak kezére, ottan barátod leszen: de ha megmondod az igazat: ottan beterik a fejed. Majd minden rendbeli emberek közett uralkodik ez a gonoszság. Jaj e világnak. 
 

Fatima - A 13. napon (film)


Fatima - A 13. napon
(The 13th Day)
színes, szinkronizált, angol életrajzi dráma, 85 perc, 2009


1917 októberében több mint 70 000 szemtanúja volt a portugáliai Fátimában a napcsodának, amely során az égitest egy ezüstkoronghoz vált hasonlóvá. A Nap eleinte tűzkerékként forgott saját tengelye körül, majd úgy tűnt, hogy rövidesen lezuhan. Mindazok, akik jelen voltak az eseménynél, azért sereglettek össze, mert néhány hónappal korábban három helybéli gyermek előtt többször is megjelent egy titokzatos női alak, akit már akkor sokan Szűz Máriának véltek, így az erre az októberi napra várt újabb jelenést már saját szemükkel szerették volna megtapasztalni.

2013. április 2., kedd

II. János Pál pápa Magyarországon (dok.film)


II. János Pál pápa Magyarországon
színes, magyarul beszélő, magyar dokumentumfilm

II. János Pál pápa - a pápák közül elsőként - két alkalommal is ellátogatott hazánkba. 1991-ben szentmisét tartott Esztergomban, Máriapócson, Pécsett és Budapesten, ökumenikus istentiszteletet mutatott be Debrecenben. A budapesti Hősök terén tartott szentmisét közel kétszázezren hallgatták végig. 1996-ban a millenniumát ünneplő Pannonhalmi Bencés Apátságot kereste fel és Győrben is misézett. Magyarországi tartózkodásai alkalmával többször találkozott a magyar fiatalokkal, az állami és egyházi vezetőkkel, a tudomány és a művészet képviselőivel.

A Magyar Televízió megörökítette és megőrizte a magyarországi látogatás helyszínein történt eseményeket, amelyből ez a szerkesztett film készült. A pápa látogatások felidézésével így állítunk emléket II. János Pál pápa személyiségének és munkásságának.

Teréz anya - A sötétség szentje (dok.film)


Teréz anya - A sötétség szentje
(Mutter Teresa - Heilige der Dunkelheit)
színes, magyarul beszélő, osztrák-német dokumentumfilm
2010

rendező: Maria-Magdalena Koller
forgatókönyvíró: Maria-Magdalena Koller
operatőr: Helmut Wimmer
vágó: Tanja Lesowsky

100 évvel ezelőtt született Teréz Anya, a szegények alázatos szolgálója. Kalkuttai Boldog Teréz, közismert nevén Teréz anya albán, pontosabban a mai Albániában és Macedóniában is kisebbségben élő aromán nemzetiséghez tartozó, római katolikus apáca, a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, a Nobel-békedíj (1979) és számos magas kitüntetés tulajdonosa, aki Kalkutta szegényei között végzett áldozatos munkájával az egész emberiség elismerését kiváltotta. A 100. évfordulóra készült portréfilm annak a titoknak jár után, vajon mi rejlik Teréz anya mosolya mögött, aki a "Sötétség szentjének" nevezi magát életrajzában, melynek címe: "Légy a világosságom". Teréz anya gyötrődése, kételyei egész életében abból fakadtak, hogy vajon tud-e segíteni a világ nyomorultjain, vajon tudja-e közvetíteni Isten szeretetét az egész világnak, miközben ő maga nagyon magányos. Mosoly mögé rejti fájdalmát. Ez lesz a "védjegye". Minél közelebb kerülünk Istenhez, annál inkább érezzük a végtelen messzeséget - a világi dolgok fölött álló legnagyobb rejtélyt.

2013. március 30., szombat

A Biblia gyermekeknek - Újszövetség (rajzfilm-sorozat)


Ez a 24 epizódból álló újszövetségi történeteket tartalmazó rajzfilmsorozat Richard Rich, a Walt Disney korábbi igazgatójának megvalósult álma. A gyönyörű rajzfilmek kicsik és nagyok közös kedvence.
Az összesen 12 DVD-s sorozat - mindegyike 2 epizóddal -  a Bibliához hűen mutatja be Jézus életének főbb eseményeit.

2013. március 28., csütörtök

Szigorúan ellenőrzött életek - 2012 (dok.film)

 

Szigorúan ellenőrzött életek
2 részes, színes, magyar dokumentumfilm
(2012)

rendező: Petényi Katalin, Kabay Barna
forgatókönyvíró: Petényi Katalin
operatőr: Csukás Sándor, Kíhn András

Petényi Katalin és Kabay Barna dokumentumfilmje drámai sorsokon keresztül mutatja be a román kommunista diktatúra ördögi mechanizmusát, a Securitate működését, a vallás, az etnikai kisebbségek, az emberi méltóság elleni támadásait, és ezzel szemben a belső szabadság, morális felelősség, hit és hűség erejét, mely az áldozatok erőforrása volt kiszolgáltatottságukban.

2013. március 26., kedd

Előttünk a vízözön (rajzfilm)


Előttünk a vízözön
(El arca)
2007
argentin, olasz animációs film

Rendezte: Juan Pablo Buscarini

Egy nap, látva, hogy az emberek közt eluralkodott a gonoszság, Isten úgy dönt, egy árvízzel mindent eltöröl a Föld színéről. Ám, hogy biztosítsa az élet fennmaradását, megbízza Noét, hogy építsen bárkát, mellyel minden élő fajból egy hímet és egy nőstényt kimenekít, hogy majd újból benépesíthessék a világot. Noé levelet küld hát minden állatfajnak, hogy csatlakozzanak hozzá, és az árvíz beálltával mind vízre szállnak a végtelen tengeren. A bárkán való együttélés azonban nem megy zökkenőmentesen: kiderül, hogy rengeteg kaland vár a népes kompániára, míg útjuk végére érnek...

József és a színes álomkabát (rajzfilm)

http://www.dvdabc.hu/images/nagy/A4691A.jpg

József és a színes álomkabát
(Joseph and the Coat of Many Colours)
1999

Józsefről és tarka köntöséről szóló bibliai elbeszélés. József jellemszilárdságának és Isten-hitének köszönthetően legyőzi az akadályokat, Egyiptom kormányzója lesz és megmenti családját az országot dúló éhségtől, majd ismét találkozik szeretett apjával.

Csendes éj - Az első karácsony története (rajzfilm)Csendes éj - Az első karácsony története
(Silent Night: The Story of the First Christmas)
2008

Egy kis szamár, Abib története elevenedik meg ebben a mesében. Akinek fontos szerep jutott az emberiség egyik legszebb történetében, amely a kis Jézus születéséről szól. Mária és József útrakelnek, hogy eljussanak Betlehembe. Arra azonban nem készültek fel, hogy az úton milyen veszedelmek várnak rájuk. A kalandokban nem kis része van Abibnak és barátainak, akik mindent megtesznek a vándorok kényelme és biztonsága érdekében. A kis család izgalmas út után érkezik meg Betlehembe, ahol Mária életet ad a kis Jézusnak. De ez már egy másik történet kezdete.

A Három Királyok (rajzfilm)A három királyok
(Los reyes magos)
2003

Színes, szinkronizált, spanyol-francia animációs
80 perc

Ez a bájos és szórakoztató mesefilm a bibliai három királyok történetének zenés átdolgozása gyerekeknek, sok nagyszerű melódiával. Gáspár, Menyhért és Boldizsár útra kel, hogy a kis Jézus megszületésekor Betlehembe érjenek. Útjuk során azonban sorra meg kell küzdeniük a gonosz Olbaid herceggel, és annak Mauricio nevű démonjával. Szerencsére a három bölcs mágikus erők birtokában van, így mindig legyőzik az ellenük szövetkezőket, hogy az út végén ott várja őket a csoda.


Nagy kalandozások - Történetek a Bibliából (rajzfilm-sorozat)Nagy kalandozások - Történetek a Bibliából: Teremtés
(szinkronos rajzfilm)
(1987)
Rendezte: William Hanna, Joseph Barbera

In the land of Nod, just east of Eden, a master storyteller relates the story of Genesis. He tells of the spirit of God moving over the waters, of the creation of all plants and animals, and of their naming by Adam. He tells of the creation of Eve. Then Adam and Eve disobey God's command and eat of the forbidden fruit. For their disobedience, God expels Adam and Eve from the Garden of Eden. To the children listening, the story is a lesson in the danger of disobeying God's will. The storyteller reminds them that Genesis means "The Beginning." And for all mankind, for all the ages, this is just the beginning. "The Creation" is one in a series of Bible episodes seen through the eyes of three young visitors from the 20th Century. THE GREATEST ADVENTURE: Stories From The Bible is produced directly for home video by Hanna-Barbera Productions, the world's leading producer of animated entertainment. 


Nagy kalandozások - Történetek a Bibliából: Jézus születése
(szinkronos rajzfilm)
(1987)
Rendezte: William Hanna, Joseph Barbera
All roads lead to Bethlehem as God fulfills a prophecy and a promise to mankind and a Child is born in a stable beneath a shining star. On a sure-footed donkey, Mary and Joseph make the difficult journey from Nazareth, where Mary will give birth to her son. The Three Magi ride their camels out of distant lands to worship the newborn king. From Jerusalem, mad King Herod sends his Roman legionnaires, mounted on fine horses, to find the Child he fears. And at the bidding of the Angel of the Lord, humble shepherds make their way on foot from their fields and flocks to pay homage to The Christ Child. 'The Nativity' is one in a series of Bible episodes seen through the eyes of three young visitors from the 20th Century. THE GREATEST ADVENTURE Stories From The Bible is produced directly for home video by Hanna-Barbera Productions, the world's leading producer of animated entertainment. 
Nagy kalandozások - Történetek a Bibliából: Dávid és Góliát
(szinkronos rajzfilm)
(David & Goliath - The Greatest Adventure - Stories from the Bible - 1985)
Rendezte: William Hanna, Joseph Barbera

Izrael királysága félelmetes fenyegetéssel néz szembe, amikor a filiszteus hadsereg betör a határon. A támadók élén a hatalmas termetű harcos, Góliát áll, és a behemót párviadalra hívja az izraelieket. A tét óriási: a győztes a rabszolgaság igájába hajthatja a vesztes népét. Góliát negyven napon át újra és újra megismétli a kihívást, de senki sem mer jelentkezni. Végül mégis előlép egy ifjú: Dávid, a pásztorfiú, akinek egyetlen fegyvere egy parittya... és hite Istenben, amely még nagyobb, mint a fölébe tornyosuló ellenfél.Nagy kalandozások - Történetek a Bibliából: Noé bárkája
(szinkronos rajzfilm)
(Noahs Ark: The Greatest Adventure - Stories from the Bible - 1989)
Rendezte: William Hanna, Joseph Barbera

A föld megtelt erőszakkal és gonoszsággal. A romlottságot büntetendő Isten elhatározza, hogy egy hatalmas özönvízzel mindent eltöröl, és csak egy férfinak Noénak és családjának kegyelmez, mivel egyedül ők tartották tiszteletben az Úr törvényeit. Isten ezért megparancsolja Noénak, hogy építsen bárkát, és minden állatból vigyen magával egy hímet és egy nőstényt. Amikor elkezdődik a bárka építése, Noét és fiait gúnyolják és akadályozzák a bűnös szomszédok ők azonban rendíthetetlenek. Noé hite igazolást nyer, amikor megnyílik az ég, és negyven napon át ömlik az eső a földre, bátorságának és odaadásának igazi próbája azonban még csak most kezdődik.Nagy kalandozások - Történetek a Bibliából: Mózes
(szinkronos rajzfilm)
(Moses - The Greatest Adventure - Stories from the Bible - 1985)
Rendezte: William Hanna, Joseph Barbera

Az ősi Egyiptomban a rabszolgaság igájába hajtott zsidók szinte teljes reménytelenségben élnek, mígnem olyan vezető emelkedik ki közülük, aki nem fél szembeszállni a fáraóval. A sziklaszilárd hitű férfiú neve Mózes, aki a fáraó gúnyolódása ellenére is tudja: ő egy nagyobb hatalmú királyság, Isten királyságának az erejével bír. Így kezdődik a titáni küzdelem két elszánt férfi között, mely során Mózes egyre pusztítóbb csapásokat mér az egyiptomiakra. A történet drámai csúcspontján Mózes és népe haragos hadsereggel néz farkasszemet, és a szabaduláshoz át kell kelniük a mély tengeren.Nagy kalandozások - Történetek a Bibliából: A húsvéti történet
(szinkronos rajzfilm)
(The Easter Story - The Greatest Adventure - Stories from the Bible - 1989)
Rendezte: William Hanna, Joseph Barbera

Jézus történetének Márk evangéliuma szerinti megidézése a virágvasárnappal, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásával kezdődik, amelyet Krisztus elárulásának, elfogásának, keresztre feszítésének drámája követ, hogy tetőpontját a Megváltó diadalmas feltámadásával és mennybemenetelével érje el. Ez a gazdag színvilágú, gyönyörűen megrajzolt animációs film rendkívüli erővel és érzékenységgel ábrázolja a csodát, amelyet sokan minden idők legnagyobb történetének neveznek.


Nagy kalandozások - Történetek a Bibliából: Jézus csodái
(szinkronos rajzfilm)
(The Miracles of Jesus - The Greatest Adventure - Stories from the Bible - 1989)
Rendezte: William Hanna, Joseph Barbera

A Jézus csodái a Szentföldre kalauzol, ahol az Újszövetség korában egy nép csodák sorozatát élhette át. A naimi özvegy fia, akit Jézus támasztott fel halottaiból, végigvezet az úton, amelyen maga a Megváltó is járt, és közben felidézi Krisztus csodatevéseit. A kánai menyegző, ahol a víz borrá vált, a százados szolgájának meggyógyítása, a vihar lecsendesítése, a kenyérszaporítás, a vízen járás mind-mind megelevenednek ebben a lebilincselő rajzfilmben.

Egyiptom hercege (rajzfilm)Egyiptom hercege
(The Prince of Egypt)
színes magyarul beszélő amerikai rajzfilm

Rabszolgának született. Királyok nevelték. Vezér lett belőle. Történetét az egész világ ismeri, milliók tisztelik a nevét... ő Mózes. Az Egyiptom hercege az örökség és a sors epikus igényű drámája. Mózes története és útja a rabszolgától a hercegen át a felszabadítóig, évezredeken át fennmaradt, nemzedékek sorát nyűgözte le a hit, remény és szabadság időtlen témáival. A DreamWorks első egész estés animációs filmjéhez az Oscar-díjas Hans Zimmer írt dalokat és zenét. A film káprázatos képi világán pedig több mint 350 animátor, művész és technikus dolgozott.

A Tízparancsolat (rajzfilm)A Tízparancsolat

(The Ten Commandments)
színes magyarul beszélő amerikai animációs rajzfilm

A Fáraó által halálraítélt zsidó csecsemőt, Mózest, édesanyja és nővére a Nílus hánykolódó hullámaira bízza. Életét a Fáraó lánya menti meg, és Mózes abban a tudatban nő fel, hogy ő egy egyiptomi herceg. Végül, amikor egy esemény kapcsán fény derül zsidó kilétére, száműzöttként kell menekülnie Egyiptom földjéről. Az úton Isten megérinti őt, és tudtára adja, hogy ő fogja kivezetni rabszolgasorban tartott népét Egyiptomból az Ígéret Földjére. Mózes negyven évig vezeti a kiválasztott népet, majd Isten magához veszi őt egy jobb helyre. A Tízparancsolat úgy mutatja be Mózest, a vonakodó prófétát, mint az egyetlen embert, aki szemtől szemben látta Istent, és akit Isten "barátjának" nevezett.

József, az álmok királya (rajzfilm)József, az álmok királya
(Joseph: King of Dreams)
színes magyarul beszélő amerikai animációs musical

A filmben József, az álomfejtő örök érvényű bibliai története elevenedik meg: Józsefről már gyermekkorában kiderülnek különleges képességei, de mint tizenegy fiúgyermek közül a legifjabbiknak, nem sok esélye van az érvényesülésre. Bátyjai tartanak tőle, ezért eladják rabszolgának Egyiptomba. Itt József a fáraó testőrségének kapitányánál szolgál, és álomfejtő képességéről hamarosan maga a fáraó is értesül, aki megkéri a fiút rossz álmainak megfejtésére. József tanácsaival sikerül elkerülni az Egyiptomra leselkedő katasztrófát, és a fáraó hálából vagyonhoz és hatalomhoz juttatja. József maga mellé veszi a még rabszolgaként megismert szerelmét, ám boldogsága nem lehet teljes: egy váratlan fordulat ismét összehozza őt testvéreivel...