2009. október 13., kedd

Királyhágómellék: textuárium Reformáció nagyhetére

Reformáció Nagyhete

Alkalmi textuáriumot ajánlunk a Reformáció Nagyhetére. Egyazon alapige üzenete lelki közösségbe kapcsolja gyülekezeteinket. Az imádság minden bizonnyal meghallgatásra talál megújító Istenünk előtt, azonban illik nekünk közös gondunkat gyülekezetenként és mégis nagyjából egy azon időben egységes akarattal együtt kérnünk.

Igazgatótanácsunk határozata értemében vigyük naponta Isten elé a reformáció jegyében oktatási intézményeinket, a nevelőket, tanárainkat és tanítóinkat. Fohászkodjunk egyházunk iskolafenntartó szolgálatáért, annak jövőéért és eredményességéért.

Hétfő, október 26.

"Nálad van az életnek forrása, a Te világosságod által látunk világosságot." (Zsolt. 36, 10)


Imádkozzunk gyermekáldásért. Vigyük Isten elé a szülőket, kérjünk bizalomerősítést több gyermek vállalására. Fohászkodjunk a magyar bölcsődékért, óvodákért. Kérjünk áldást a református egyház bölcsődéire, óvodáira, óvónőkre és dajkáira. Könyörögjünk az általános iskolákban folyó vallásoktatásért, református elemi iskolákért, valamint vallástanárainkért, és a felekezeti oktatásunkat támogató pedagógusokért.

Kedd, október 27.

"Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!" (Zsolt. 133, 1)


Imádkozzunk a Szatmárnémeti Református Gimnáziumért, minden tanáráért és diákjáért. Fohászkodjunk a Kölcsey Főgimnáziumért, a Hám János római katolikus líceumért ezek jövőéért és testvéri összetartozásukért. Isten elé visszük gyermekeink ökumenikus nevelését a kölcsönös tisztelet jegyében történő közeledés igényét. Így imádkozunk Erdély minden felekezeti iskolájáért.

Szerda, október 28.

"Kicsoda pedig közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?" (Máté 6, 27)


Imádkozzunk a Zilahi Református Wesselényi Gimnáziumért. Tanárait és diákjait ajánljuk Krisztus szeretetébe. Aggodalom tölti el szívünket az ősi iskola tulajdonjoga feletti huzavona miatt, azonban a reménységben való növekedést kérjük Megváltónktól. Könyörögjünk a teljes román tanügy megújulásáért, hogy ne legyen iskolák közötti feszültség, ne félthesse egyetlen nevelő sem a kenyerét.

Csütörtök, október 29.

"Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik…" (János 4,14)


Imádkozzunk a Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium pedagógusaiért és diákjaiért. Legyen mindig bizonyossága minden egyházi iskolának, hogy amivel megkínálhatja diákjait az nem más, mint Isten kegyelméből örök életre szomjat oltó forrás. Ehhez a forráshoz csak élő hittel lehet hívogatni. Nem kell attól sem megijedni, ha egyelőre kevesebben érzékelik a szíves és hiteles hívogatást. Isten mindig igazolja a hűségben állhatatos szolgáit.

Péntek, október 30.

"Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel." (Péld. 3,19)


Imádkozzunk a Partiumi Keresztyén Egyetemért, az erdélyi magyar felsőoktatásért. Vigyük ifjainkat Isten színe elé, hogy Ő védje meg őket a világ káros befolyásaitól. Legyenek a következő nemzedék hívő tagjai, akik példásan szolgálnak különféle intézményekben, becsületesen dolgoznak a köz javára is. Fohászkodjunk a megújulni vágyó fiatalokért a Krisztusban megújuló egyházban. Kérjük Istent az itthon maradás lehetőségének támogatásáért, a megkötendő házasságokért és a több gyermeket vállaló családmodell elterjedéséért.

Szombat, október 31.

"Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul." (1.Kor.1, 30)


Nemzetünk egészének követnie kellene a reformáció útját. Vissza Krisztushoz! A példaadásban az egyháznak, a gyülekezet tagjainak kell elöl járniuk, hogy gyermekeink, ifjaink és Istentől egyelőre távoliak közvetlen módon a mi bizonyságunkon is közeledni tudjanak a teremtő és gondviselő Úrhoz. Alázatosan el kell ismernünk, hogy ilyen példaadásra csak az állandó reformációt felvállaló gyülekezeti tagok alkalmasak. Legyünk ilyenek az evangélium hordozásával, annak követésével. Krisztus szentel meg bennünket.


Nagyvárad, 2009. október 13.
Áldott ünneplést kíván, szeretettel
Csűry István


Nincsenek megjegyzések: