2009. november 19., csütörtök

Püspök esküszövege (1576)

VII.
FORMULA JURAMENTI SENIORIS SEU EPISCOPI.

Az Isten, az ki Atya, Fiu és szent Lelök, tégödet N. N. ugy segéllyön az te igaz hitödben, hogy ez seniori (avagy pispöki) tisztödben, melyre mastan tégödet az Istennek közönségös sz. serege, az Isten penig anyádnak méhétöl fogva választot, mindön igyeközetöddel azon lész, hogy hivnek találtassál. Legelőször is penig az propheták, apostolok és evangyélisták által ki adatot tudománnak, mely csak az Jesus Christusra néz, testel lélökkel mindönök ellen, az Úr Jesus veled edgyöt munkálkodván, oltalmazója lész. Annak utánna az Isten sz. igéjéböl irot ecclaesia articulusinak mindönben szorgalmatos követője és oltalmazója lész. S mindönöket, mind az egyházi szolga társaidat, mind penig az halgatokat, az Isten beszédének és az ecclaesia articulusinak ereje szerént tisztökre és hivatalylyokra ugy serkengetsz, hogy valaki ezökön által hágna és az Úr Istent haragra indítanája ellenönk, azokat az ecclaesia végezése szerént tehetségöd szerént igyeközöl meg böntetni. És arra föggeztöd mindön elmédet, hogy az sz. Isten mindönöt és mindönök ákal úgy dicsöitessék és az ö anyaszentegyháza ugy épöllyön, hogy még az kivöl valók is az mi jó példánkal indíttassanak az isteni dicséretre. Ebben sem kedvet, barátságot, sem adománt nem tekintesz, hátra nem állasz. Az dicsösségös szent Háromság az egy igaz Isten tégödet úgy segéllyön. Amen.

Áldás. Meg áldjon tégödet az Atya mindönható Úr Isten, sz. Fiában az idvözitö Úr Jesus Christusban, sz. Lelkének általa; legyön te veled éjjel és nappal mindön te utaidban, és vezéröllyön tégödet. Világositsa az ő dicsösségös tekintetit te rajtad. Tartsa meg egésségödet és életödet. Bátoritsa szivedet és élösitse elmédet. Tegye szömélyödet mindönök elöt böcsöletössé, és adjon hitelt beszédödnek, hogy az ö segétségéböl hiven el [j]árhas tisztödben és az régi istenfélő pispökökkel edgyöt el vehessed fáradtságodnak jutalmát. Amen.VIII.
ALIA FORMULA JURAMENTI SE[NIORIS] VEL EPISCOPI.


Admonitio. Az Toletum várasbeli XI. [conciliumnak 10.] canonuma igy tanit. Mind[ön fő senior avagy] pispök, az ki Isten [in]ditásábol [az ecclesiatul és] az kösségtöl igaz suffragium által választatik, az sz. bibliát ki nyiva kezében tartsa; tudományának igasságárol min[dönök] hallattára vallást tegyön; és térdre le [esvén], hogy ö az igaz tudománt meg tartya, gon[dvise]lése alá bizattatott ecclaesiákra és azoknak tanitoira tehettsége szerént igaz gondot visel, az ecclaesia articulusi szerént mindönök[nek] és maga erkölcsét intézi, az Istennek törvénye szerént élni igyeközik, másokat is (hogy az szerént éljenek) arra tanit, – ezökre mondom, meg esködjék mindönöktöl halható föl szóval közönságös helyön. Illyen formán.

Én N. N., az Istennek hösegös szolgáinak és az Helvetiai articulusok szerént az evangyeliomnak tiszta tudományán fundáltatot ecclaesiáknak, kik vadnak Fölső, Alsó Baranyában [es az] Walkoságban, szolgája es az Isten indita[tásábol kö]zönségös suffragiombol választatott Fö [senioria] (pispökje), esköszöm az egy élő igaz [Isten nevére, az] ki Atya, Fiu es szent Lélök, de [egy bizony Isten, az] szent angyalok elöt és ez ösz[ve gyöleközöt sz]ent serege elöt az Istennek: hogy ebben az [én] seniori tisztöm[ben] semmi más tudománt nem tanitok annál se[m] magán, sem közönségösképpen, az [mely] az prophaeták, apostolok és evangyelisták sz. [könyvö]kben meg vagyon irva. Es hogy azok is az [tanít]ok, az kik az én gondviselésöm alat lesznek, azt tanitsak, arra szorgalmatos gondot tehetség[öm] szerént viselök. És mind az ecclaesiáknak mind penig az tanitóknak lelki hasznokra (test szerént is előmentökre) lenni igyeközöm. Az Isten törvényének ás az ecclaesia articulusinak parancsolati szerént járni és élni igyeközöm. És mások is hogy az szerént éllyenek, arra intök. Az Istentől neköm adattatot kecsin talentom szerént Istenömnek az ö tőle reám bizattatot nyájának való hősegös szolgálatommal mindönökben magamat szentölöm. Isten engömet úgy segélylyön. Úgy legyön neköm irgalmas és kegyelmes, [az Atya, Fiú] és sz. Lélök, tellyes sz. [háromság egy igaz] Isten. Amen.

Lásd ez formula előt az áldást.


XIV.
FORMULA JURAMENTI INAUGURATIONIS SUPERINTENDENTIS.

Az Attya mindenható Úr Isten, mennek földnek teremptője, és az ő szent fia az mi Urunk Jesus Christus, emberi nemzetségnek meg váltója, és az vigasztaló szent Lélek isten, minden setétséges sziveknek meg világosittója, és meg szentelője, tégedet úgy segélljen, hogy ebben az szent Istentül rendeltetet és az emberektül meg böcsülhetetlen szent hivatalban, úgymint az Istennek igaz ecclesiáira való vigyázásban, és püspökségben, igaz hitöddel, jó lélekkel, tiszta szíved szerint, az Úr Istennek segétsége veled lévén, úgy igyekezel forgolódni, hogy első gondod legyen Isten tisztességére, az keresztyén anyaszentegyháznak épületire, és használatosságára. Az igaz tudománnak oltalmazója, és az hamisnak rontója leszesz; az igaz hit mellet lelki vitézséget vitézkedvén, minden nyomorúságot kész leszesz föl venni, és el szenvedni, jutalmat az Christustul várván; tisztedet tiszta, szent, mértékletes, józan, alázatos életeddel, jó erkölcsöddel ékesítvén, mind Isten s mind emberek elöt fényessé és kedvessé akarod tenni; hitös senioridat, tülük tiszteltetvén, meg böcsüllöd. Inspectiód alat levő minden keresztyén tanittó társaidat, mint Christusban igaz attyádfiait, hozzád hűségeket meg mutatván, igaz attyafiúi szeretettel látod, azoknak panaszolkodásokat süket füllel el nem akarod mulatni, és egymás ellen méltatlan való vádolásokat be nem veszed, hanem utramque partem exaudiendo azoknak igazat akarsz tenni telljes tehedséged szerint, az mennyire tégedet illet, az Úr Istennek segitsége veled lévén. Isten tégedet úgy segélljen. Ámen.


Esküformák, agendák, oklevélminták stb.
A HERCZEGSZÖLLŐSI KÁNONOK
1576

Nincsenek megjegyzések: