2009. november 20., péntek

Királyhágómellék: Csűry István lett a püspök

Csűry István állíthatja csatarendbe az egyházat

Erdon.ro

Az eddigi megbízott püspököt, Csűry Istvánt választotta nagy többséggel püspökké pénteken a Királyhágómelléki Református Egyházkerület választói közgyűlése.

Csűry István állíthatja csatarendbe az egyházat


A kilencven tagú közgyűlés nyolcvanhét tagja jelent meg a mandátumok leadásának pillanatáig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) nagyváradi székhelyén péntek délelőtt, hogy egy évre püspököt válasszanak az egyházkerület élére. A püspökválasztás áhitattal kezdődött, melyen Sipos Miklós esperes hirdetett igét, majd Kovács Zoltán az egyházkerület főgondnoka köszöntötte a közgyűlést. A főgondnok reményét fejezte ki aziránt, hogy a püspökválasztás és a közgyűlés további munkálatai hosszútávra meghatározzák majd az egyházkerület életét. Ezt követően a jelöltek szóltak egyenként tíz-tíz percben a megjelentekhez. Csűry István megbízott püspök beszédében hangsúlyozta: számára a Bibliában megfogalmazott csatarendbe állítás valamint a krisztusi hittel és a gyülekezetekkel való identitásváltozás nélküli azonosulást tekinti feladatvállalása legfőbb szempontjainak. Csatarendbe állítás alatt azt értette, hogy az egyháznak meg kell szólítania az ifjúságot, erősítenie kell a presbiteri szövetség jelenlétét, és a nőszövetségek tevékenységének is fontos szerep jut e csatarendbe állításban. Végezetül kijelentette: rengeteg dolgot kell folytatni, ami jó volt, és rengeteg dolgot újra kell kezdeni.

Mikló Ferenc egyházpolitikai, egyházszervezési reformot hirdetett jelölti beszédében. Hangsúlyozta, hogy új vagyoni alapok megteremtésére van szükség, mert enélkül csak vegetálni képes az egyház, és ki van szolgáltatva a földi hatalmaknak. „Húsz év után eljött az ideje annak, hogy ne valakik ellen, hanem valamiért lépjen fel az egyház” - fogalmazott az esperes. Józsa Ferenc arad-mosóci lelkipásztor a harmadik püspökjelölt a Bánság misszionáriusának nevezte magát, majd kijelentette: itt az ideje, hogy megújuljunk, és eljött az ideje annak, hogy senkit se rekesszünk ki, senkit se bélyegezzünk meg, hanem együtt, egymásért dolgozzunk. A beszédek elhangzása után a küldöttek leadták szavazataikat. A szavazatszámláló bizottság fél órán belül eredményt hirdetett. Eszerint a legtöbb szavazatot - hatvannyolcat - Csűry István kapta, a második helyen végzett Mikló Ferenc tizennégy szavazattal, míg Józsa Ferenc három szavazatot kapott. A választás eredménye ellen óvást lehet benyújtani. Az óvást a közgyűlés tagjainak minimum a tíz százaléka nyújthatja be a szavazás eredményének kihirdetésétől számított tíz napon belül. Első körben az egyházkerület dönt az esetleges óvás kérdésében, és amennyiben a fellebbezőket nem elégíti ki a döntés, akkor a zsinat elé vihetik az óvást. A zsinat mondja ki a végleges döntést a püspökválasztás ügyében, amennyiben idáig jut a fellebbezési folyamat.

Pap István


Új püspöke van a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek

Erdon.ro

Szatmár megye — November 20–án, Nagyváradon Csűry István személyében püspököt választott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közgyűlése.

http://kepek.erdon.ro/kepek/news-20091120-01542809-thumbnail.jpg

November 20–án, Nagyváradon Csűry István személyében püspököt választott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közgyűlése. A Szatmári Református Egyházmegyéből három lelkipásztor és három presbiter, mint választott szavazati joggal bíró személy vett részt az eseményen, míg az esperesek, a főgondnokok és főjegyzők hivatalból élhettek szavazati jogukkal. Nagyváradon a püspöki székház adott otthont az egyházkerületi közgyűlésnek, amely istentisztelettel kezdődött, igét hirdetett a Szatmári Református Egyházmegye esperese, Sipos Miklós.

A prédikáció után következett a számbavétel, és ezt követte a szavazás. Ennek eredménye a következő: Csűry István megbízott püspök 68 szavazatott kapott, Mikló Ferenc, a Bihari Református Egyházmegye esperese 14 szavazatot, és Józsa Ferenc, az Arad–Mosócz Református Egyházközség lelkipásztora 3 szavazatot tudhat a magáénak. A pénteki választás eredményét két hétig lehet megfellebezni.


Később döntenek a költségvetésről

Erdon.ro

Nagyvárad - Pénteken a KREK székházában tartották a Királyhágómelléki Református Egyházkerület őszi közgyűlését. A püspökválasztás után költségvetési ügyekről és átvilágításról esett szó.


Esküt tettek az Átvilágító Bizottság rendes és póttagjai
Esküt tettek az Átvilágító Bizottság rendes és póttagjai

A közgyűlés résztvevőit levélben köszöntötte Tőkés László európai parlamenti képviselő, a volt egyházfő üzenetét Hermán M. János előadótanácsos, lelkipásztor olvasta fel. Az Erdélyi Református Egyházkerület üdvözletét Gyenge János küldött tolmácsolta. Ezt követően Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 79,3 százalékos szavazattöbbséggel megválasztott új vezetője lépett a pulpitushoz. Beszédében azt emelte ki, hogy az elkövetkezendő egy esztendőben a csapatépítésre fogja helyezni a hangsúlyt. A csapattagok célja nem önmaguk dicsőítése lesz, hanem az, hogy a KREK hajója biztonságosan haladjon előre. "Nyílt szívet, tiszta lelkületet ajánlok, s ezt várok a környezetemtől is", fogalmazott a püspök.


Átvilágító Bizottság


A 2010. évi költségvetés elfogadását Salánki Lóránt előadótanácsos javaslatára a jelenlevők három tartózkodás mellett átutalták az Igazgatótanácsnak, mely december havi ülésén fog dönteni az ügyben. Határozat született viszont arról (1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett), hogy az egyházkerületi járulék lélekszám szerinti 20 banival emelkedjék. Püsök Sándor Csaba, az Átvilágító Bizottság elnöke a 2009. október 26-án megalakult testület történetét vázolta fel röviden, konkrét nevek említése nélkül, majd a tanácskozás első fele a grémium rendes és póttagjainak eskütételével zárult.


Ciucur Losonczi AntoniusA sereggyűjtés esztendeje következik

Erdon.ro

Nagyvárad - Pénteken 79,3 százalékos szavazattöbbséggel a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökévé választották Csűry István várad-ősi lelkipásztort. Az új egyházfő az eredményhirdetés után interjút adott az erdon.ro-nak.


Csűry István nagyvárad-ősi lelkipásztort választották a KREK püskökévé
Csűry István nagyvárad-ősi lelkipásztort választották a KREK püskökévé

- Hogyan értékeli a szavazás végeredményét?


- Átérzem azt a felelősséget, ami ebben a helyzetben különleges súllyal nehezedik rám. Azt hiszem, hogy amikor lezajlott a szavazás, annyian bíztak meg ezzel a feladattal, hangsúlyozom, szolgálattal, hogy ez önmagában véve is nagy kihivást, akkora bizalom hátteret jelent, amire feltétlenül rá kell szolgálni. Csapatban gondolkodom, ezért azokra is számítok, akik éppen velem szemben pályáztak a püspöki tisztségre. Én magam is rengeteget töröm a fejemet azon, hogy miként lehetne létrehozni egy úgynevezett anyagi alapot, ami segítené az egyház életét. Ugye ez Mikló Ferenc barátom programjában is szerepelt. Biztos vagyok benne, hogy alkalmunk adódik majd arra, hogy leüljünk, és áttárgyaljuk ennek a kivitelezhetőségét. Józsa Ferenchez hasonlóan nagy fontosságúnak tartom én magam is - és ez a beszédemben is benne volt, mondjuk más jelleggel- az evangélium hirdetésének komolyan vételét. Valóban evangélizálni kell népünket, annál is inkább, mert éppen azt keressük, hogy mi az, ami talpra állíthatja a gazdasági válságban különösen nehéz helyzetbe került nemzetünket itt, a Királyhágómelléken is. Merem állítani, hogy az evangélium biztatásából nyerheti el a mindennapi ember azt a támogatást és lelki energiát, aminek a segítségével bármilyen nehézségen felül tud kerekedni. Beszédemben ez úgy fogalmazódott meg: a hitelünk akkor valós, akkor tudjuk ezt tényleg megteremteni, amennyiben valóban csapatépítők tudunk lenni.


- Mindez mit jelent a gyakorlatban?


- Az elkövetkezendő 1 év a sereggyűjtés esztendeje kell legyen. Fontos, hogy mindenki megtalálja a saját helyét, és ezt nem abban az értelemben mondom, ahogy ezt általában közhelyesen meg szokták fogalmazni, hanem azzal a meggyőződéssel, hogy mindenki a rendelkezésére álló kegyelmi ajándékokkal bátorságot kell merítsen ahhoz, hogy a csapatban helyet kérjen. Fontosak az egymást támogató, bizalmat és embert erősítő gondolatok. Legyünk mindig olyanok, akik vágynak arra, hogy mások által kiegészítettsenek, s tudjunk mi is olyanok lenni, akik ki tudunk egészíteni más embereket. Sohasem úgy, hogy ráerőszakoljuk magunkat másokra, hanem mindig úgy, hogy abból kitünjék a szolgálat, a segítség és testvériség lelkülete. Ezeknek a szavaknak újra meg kell keresni az igazi értelmét, és én hiszem azt, hogy a 21. század végéhez közeledő első évtizede megrázta úgy a világot, hogy minden keresztény rádöbbent arra, hogy ebben neki milyen fontos szerep jut. Hozzá kell ugyanakkor tennem, hogy a csapatépítésben van egy kis önvédelem is, hiszen egy csapatépítésben vállalt szolgálat azt is jelenti, hogy a saját magam felelősségét tudatosan kiegészítve akarom látni a tagok összmunkájával. Nem a csapat vezetőjére hárul tehát az összes feladat, hanem azért beszélünk csapatról, mert annak minden tagjában felelősséget látunk. Ha a Királyhágómelléken ezen az úton haladunk tovább, akkor feltételenül eljutunk oda, hogy egyházunkra, illetve a reformátusokra joggal tekintenek majd úgy, mint akik a társadalomnak valóságos értékei, érdemes a szavukra odafigyelni és a szolgálatukat elfogadni. Érdemes tehát reformátusok közelében lenni, mert ott mindig bizalomgerjesztő, testvérgyűjtő és kiegyensúlyozott lelkületű emberek találkoznak egymással.


Ciucur Losonczi AntoniusNincsenek megjegyzések: