2009. szeptember 5., szombat

Püspökjelöltek: Mikló Ferenc

Hálaadás és tanévnyitó Nagyszalontán
Fotó: erdon.ro


Kedves Szolgatársam!


A Bihari Református Egyházmegye számos lelkipásztorának felkérésére elvállaltam a püspöki tisztségre való jelöltséget. Mellékelve szeretettel küldöm püspöki programomat, amelyet munkaközösségemmel dolgoztunk ki és annak tartalmáért felelősséget vállalok.

Tisztelettel és szeretettel kérlek, hogy programomat ismertesd a presbitériummal és a változás reménységével támogassátok azt.

Mikló Ferencz
a Bihari Református Egyházmegye esperese


Szempontok és vállalások
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
egyházi életének és püspöki hivatalának reformjára nézve


I. Gyülekezetközpontú közigazgatás

1. A közös gondolkozás és együtt látás alkalmainak megteremtése.
Egyházunk életének és jövőjének meghatározó kérdéseiben történő döntésekbe az Egyházmegyék minél szorosabb bevonása, Egyházkerületi Közgyűlés és Igazgató Tanács döntéshozó szabadságának biztosítása és határozatainak végrehajtása.

2. A gyülekezetek belső békessége felett való őrködés.
A gyülekezetek mindennapi életében előforduló külső, de még inkább belső kérdések evangéliumi, szeretetteljes és a jobbítás szándékával történő megoldása, a gyülekezetnek a Kánonban biztosított jogainak tiszteletben tartásával.

3. Az anyagi gondokkal küzdő gyülekezetekre való fokozott odafigyelés.
Az Egyházkerület hivatali rendszerének és fenntartásának ésszerűsítése a legszükségesebb szintre való csökkentéssel. A felszabaduló alapokból az anyagi gondokkal küszködő gyülekezetek rendszeres és áttekinthető anyagi támogatása régi-új anyagi források bevonásával.

4. Áttekinthető pénzügyvitel és részletes évi számadás megküldése minden gyülekezet számára.
Az Egyházkerület pénzügyvitelének teljes áttekinthetősége és a gyülekezetektől kapott anyagi hozzájárulások és más bevételek célirányos felhasználása, pontos és rendszeres elszámolása.

II. Református Lelkiség

5. A Püspöki Hivatal feladatának és munkájának átértékelése.
A Püspöki Hivatal szolgálatának helyreállítása, hogy az csak egyszerű közigazgatási intézmény legyen, amelyiknek feladata tartani a kapcsolatot egyik irányba az egyházmegyékkel és a gyülekezetekkel, másik irányba pedig a nemzeti és nemzetközi egyházi és közéleti szervezetekkel, valamint az állami szervekkel – mindezt úgy, hogy közben az evangéliumi református lelkületről tegyen bizonyságot.

6. A hitvalló református magatartásra való nevelés támogatása.
Az evangéliumi és kálvini alapokhoz való visszatérés és a református hitvalló magatartásra való nevelés.

7. A belmissziói és a diakóniai munka kiemelt támogatása.
Azoknak az egyházi munkáknak a kiemelt támogatása (ifjúsági munka, evangelizálás stb.), amelyek az Egyháztól eltávolodott és elszakadt tagokkal való kapcsolat újraértelmezésére és a szükségben levő egyháztagok megsegítésére néznek.

8. Az egyházi irodalom és a gyülekezeti könyvterjesztés megszervezése és támogatása.
Azoknak az egyházi kiadványoknak a kiemelt támogatása, amelyek a gyülekezeti tagok nevelésére és öntudatra való ébresztésére néznek.

III. Megfontolt közéleti jelenlét

9. Az egyházi oktatás támogatása és fejlesztése.
Egyházunk oktatási intézményeinek anyagi támogatása, valamint református, hitvalló lelkületük és nem utolsó sorban szellemi színvonaluk felett való őrködés.

10. A Püspöki Hivatal és az Egyházkerület politikai semlegességének megőrzése.
A Püspöki Hivatalnak és az Egyházkerületnek a rábízott közösség békessége felett való őrködése, a megosztás bűnének elkerülése és a valós feladatok elvégzése.

11. A politikai szereplőkkel való kiegyensúlyozott kapcsolattartás.
Az Egyház evangéliumi küldetésének teljesítéséhez a társadalom, a hazai, illetve a magyarországi politikai élet erőivel való – a gyülekezetek javát szolgáló – kapcsolattartás.

12. A nyilvánosság előtt és a médiában egységes református lelki arculat felmutatása.
A nyilvánosság előtt és a médiában olyan módon történő jelenlét, hogy az a Református Egyház evangéliumi lelkületéről való, szégyenkezés nélküli bizonyságtétel legyen.


Nincsenek megjegyzések: