2009. szeptember 5., szombat

Püspöki eskü a reformáció korából

FORMULA JURAMENTI INAUGURATIONIS SUPERINTENDENTIS.

Az Attya mindenható Úr Isten, mennek földnek teremptője, és az ő szent fia az mi Urunk Jesus Christus, emberi nemzetségnek meg váltója, és az vigasztaló szent Lélek isten, minden setétséges sziveknek meg világosittója, és meg szentelője, tégedet úgy segélljen, hogy ebben az szent Istentül rendeltetet és az emberektül meg böcsülhetetlen szent hivatalban, úgymint az Istennek igaz ecclesiáira való vigyázásban, és püspökségben, igaz hitöddel, jó lélekkel, tiszta szíved szerint, az Úr Istennek segétsége veled lévén, úgy igyekezel forgolódni, hogy első gondod legyen Isten tisztességére, az keresztyén anyaszentegyháznak épületire, és használatosságára. Az igaz tudománnak oltalmazója, és az hamisnak rontója leszesz; az igaz hit mellet lelki vitézséget vitézkedvén, minden nyomorúságot kész leszesz föl venni, és el szenvedni, jutalmat az Christustul várván; tisztedet tiszta, szent, mértékletes, józan, alázatos életeddel, jó erkölcsöddel ékesítvén, mind Isten s mind emberek elöt fényessé és kedvessé akarod tenni; hitös senioridat, tülük tiszteltetvén, meg böcsüllöd. Inspectiód alat levő minden keresztyén tanittó társaidat, mint Christusban igaz attyádfiait, hozzád hűségeket meg mutatván, igaz attyafiúi szeretettel látod, azoknak panaszolkodásokat süket füllel el nem akarod mulatni, és egymás ellen méltatlan való vádolásokat be nem veszed, hanem utramque partem exaudiendo azoknak igazat akarsz tenni telljes tehedséged szerint, az mennyire tégedet illet, az Úr Istennek segitsége veled lévén. Isten tégedet úgy segélljen. Ámen.


http://www.freeweb.hu/iratok/egyhtori/magyar/herczkan/HERCZ1.JPG

A Hercegszöllősi Kánonok (1577)

jegyzőkönyvének mellékletéből


Nincsenek megjegyzések: