2010. szeptember 4., szombat

Csűry István: Kiegészíthető gondolatok egy fejezet végén

Kiegészíthető gondolatok egy fejezet végén

(avagy ciklus végi számadás a magam szemszögéből)


„Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. Vigyázz magadra előtte, és hallgass a szavára!” (2.Móz. 23, 20-21)

Isten vezetése nem szűnt meg a pusztai vándorlás végén, sőt az ígéret földjére lépve szívet melengető bíztatás, hogy Urunk gondoskodása folyamatos lesz. Az ószövetség kiemelkedő ígéretét olvasva többekben felmerülhet a kérdés, vajon a 21. század embere saját életére vonatkoztathatja-e Istennek szavát?

Egyházkerületünkben a 2010-es év cikluszáró esztendő. Ugyanakkor cikluskezdő alkalom is. Lezárultak az egyházmegyei választások, és megtörtént az egyházkerületi tisztségekre szóló jelölés is. Ezekben a kérdésekkel teli hetekben hallatszottak ígéretek, fogadalmak, jó és kevésbé annak nevezhető hírek. Voltak és vannak kérdőjelek, és a hogyanokra adott válaszok olykor kevésnek tűnhetnek, vagy éppen felháborítanak. A legfontosabb mégis az, hogy Isten angyalt küldött hozzánk. Ő megőriz az úton, mert amikor megszólalt, mindenkinek mondta: én vagyok az út! Töprengő és helykereső állapotban minket is így szólít fel: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek.” Krisztus Jézus nemcsak a közös pont, mely egyetlen irányt határoz meg, hanem pont Ő az, aki megvigasztal bennünket, amikor munkánk lebecsülése fölött kesergünk, vagy személyünket ért támadások miatt szomorodunk el. Ő az, aki bátorít és nyugalmat teremtve új szakaszt jelöl ki előttünk, azaz szolgálatra hív éppen oda, ahova jónak látja.

Számadás idején gondolnunk kell azokra, akikkel együtt jöttünk eddig, és valamilyen egyházi tisztséget betöltve végezték feladataikat. Sipos István nagybányai esperes munkája azzal egészült ki, hogy megyéjében igazi családtagokká lehettek a lelkészek és feleségeik a kapcsolatépítő vezető mellett. Sipos Miklós nemcsak a szatmáriak esperese volt, hanem az esperesek elnöke is, aki okos megfontolással kezelte egyháza ügyét. Gellért Gyula érmelléki esperes megszólalása történelmi múltunkat idézi és szorgalmában jó példát nyújt szolgatársainak annak megélésére. Seres Géza aradi esperes a többszörösen leterhelt kisebbségi léttel küzdő ember, aki tudatos nyugalommal irányított. Lukács József esperes a Szilágyság tiszteletbeli orvosa, a betegek közbenjárója, aki szép lelkipásztori munkával ápolta a hepehupákon érlelődő gyülekezeteket is. Öt esperesünk nem folytatja ebben a funkcióban munkáját, mert a kánon rendelkezése nem teszi lehetővé, de reménységünk szerint tapasztalatuk, szívük és lelkük ott lesz utódaik mellett, hogy az angyalt követve haladjunk az ígéretek teljesedése felé. Mellettük így emlékezünk Isten iránti hálával az egyházmegyék leköszönő főjegyzőinek szolgálatára, mint Fodor Lajos szatmári esperes-helyettesre, aki egyházkerületünk kathekétikai előadója is volt. Köszönjük Fóris Károly (nagykárolyi em.), Kovács Gyula (aradi em.) egyházmegyei főjegyzők szolgálatát. A lelkésziek mellett mindig hangsúlyos a presbiteri szolgálattevők jelenléte. Akik leköszönnek: Nagy József (nagybánya em.), Bara Csaba (szatmári em.), Czaholi Tibor (érmelléki em.), Szilágyi Péter (bihari em.), Czinczér József (aradi em.), Márkus László (szilágysomlyói em.) és Pesti János (zilahi em.). Minden leköszönő szolgálattevőnek Isten áldását kérjük életükre, más területen végzendő munkájukra. Köszönetet mondunk szeretetükért, áldozatukért, amit református anyaszentegyházunk javára fordítottak.

Egyházkerületünk 2010-ben a következő egyházmegyei vezetőkkel fog munkába állni, hogy hat éven át építse a reájuk bízott gyülekezeteket, imádkozva minden lélekért:

1.Nagybányai Egyházmegye
- esperes: Varga Károly (Koltó)
- főgondnok: Vicsai János (Szamosardó)

2. Szatmári Egyházmegye
- esperes: Kovács Sándor (Egri)
- főgondnok: Csűry Miklós (Lázári)

3. Nagykárolyi Egyházmegye
- esperes: Nagy Sándor (Lele)
- főgondnok: Geréb Miklós (Krasznamihályfalva)

4. Érmelléki Egyházmegye
- esperes: Rákosi Jenő (Szentjobb)
- főgondnok: dr. Kürti László (Margitta)

5. Bihari Egyházmegye
- esperes: Mikló Ferenc (Nagyszalonta)
- főgondnok: Bődi Kálmán (Nagyszalonta)

6. Aradi Egyházmegye
- esperes: Módi József (Ágya)
- főgondnok: Venter Miklós (Arad-Mosócz)

7. Temesvári Egyházmegye
- esperes: Fazakas Csaba (Temesvár-Belváros)
- főgondnok: Pataki Károly (Temesvár-Belváros)

8. Szilágysomlyói Egyházmegye
- esperes: Szőnyi Levente (Szilágylompért)
- főgondnok: Székely Csaba (Szilágylompért)

9. Zilahi Egyházmegye
- esperes: Bogdán Zsolt (Zilah-Fenyves)
- főgondnok: Demjén Attila (Zilah-Belváros)

Amint látható, vannak a névsorban olyanok, akik folytatják a megkezdett munkát, és vannak újak. Valamennyiük szolgálatára nézve kérjük Istenünket, hogy áldja meg őket azzal a hittel, hogy nincsenek egyedül, mindig testvérekkel együtt kereshetik az utat, és találhatnak egymásra Krisztus Jézusban.

Megköszönöm egyházközségeink presbitériumainak, gondnokainak és lelkészeinek, az általuk vezetett gyülekezetek tagjainak, az egyházmegyei jelölések és választások alkalmával tanúsított hívő magatartást és felelős komolyságot, mellyel egyházunk sorsát hordozzák.

Megköszönöm a reám és a mellettem felsorakozó személyekre leadott egyházkerületi jelöléseket, azzal az ígérettel, hogy közös szolgálatunk keresi az írásban is megfogalmazott munkaterv megvalósulásának lehetőségeit és annak bővítését. Hisszük együtt Pál szavait: „… mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl.” (2.Kor. 10,17b) Keressük együtt egyházunk híveinek, lelkészeinek boldogabb és védettebb jövőjét minden ártó és provokáló kísérlet megnyilvánulásának visszaszorításával.


Nagyvárad, 2010. szeptember 3.


Tisztelettel és szeretettel,

Csűry István
püspök


Nincsenek megjegyzések: