2010. július 29., csütörtök

CE-válasznyilatkozat: Törvénybe foglalt törvénytelenség

Nyílt levél

Kedves Tőkés László

Nyugati Jelen
2010. július 27.

Az, amit a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Választási Szabályzatának 2. szakaszából idézett „Továbbá nem ajánlott a szektás irányt képviselő egyháztagok jelölése (CE Szövetség stb.),” még az ön püspöki mandátumának idejéből származik, és nem más, mint törvénybe foglalt törvénytelenség.

De ön ezt nagyon jól tudja, és mindezek ellenére (ahogyan szokta) nem szűnik meg félreértést, zavart, ellentéteket és összetűzéseket kelteni.

El kell mondanom, hogy a (KREVSZ) 1. szakaszában (amit ön átugrott) viszont ez áll: „az egyház minden választó tagjának biztosítja a lelkiismerete szerint való jelölést.” Ha pedig valaki lelkiismerete szerint CE-s gyülekezeti tagot, lelkipásztort vagy szimpatizánst akar jelölni, mert őket látják alkalmasaknak, hagyja és hagyják, hogy szabad hittel és lelkiismerettel tegyék. Ne kössék meg lelkiismeretüket. A KREVSZ-nek nem csak a tisztségek felállításában, hanem mindenben egyeznie kell a Kánonnal, a Romániai Református Egyház Törvényével.

Összegzésképpen:

1. Az ön által idézett rész törvénytelen és Kánon ellenes. Noha ezt első perctől tudta, mégis több mint egy évtizede konfliktusokat keltett vele, gyülekezeti tagokat és lelkipásztorokat félrevezetett, rombolta és nem építette népünk egységét.

2. Egy választási szabályzat nem ajánlgat, nem ajánlólevél. Azt mondja el, kinek mit szabad vagy mit nem szabad tennie egy választás során.

3. A fent idézett (és még sok más) helytelen és törvénytelen szakaszt, az Egyházkerületi Választó Bizottság tagjai már számtalanszor jelezték az illetékes egyházi személyeknek és testületeknek. Ennek ellenére nem történt kiigazítás.

4. Jelen választási szabályzat elektronikus formában való megjelenését követően, 2010. június 6-án, a romániai CE vezetősége nevében személyesen nyújtottam át beadványunkat (az igazgatótanácsnál a 625. iktatószámmal ellátott beadvány), melyben kértük e több mint egy évtizedes törvénytelenség kijavítását. Válasz beadványunkra, nagy hallgatás.

5. A CE Szövetséget több mint 100 évvel ezelőtt (tehát idősebb, mint maga a Királyhágómelléki Református Egyházkerület), még a nagy Magyarország és az egységes Református Egyház idején, kiemelkedő teljesítményű református lelkipásztorok és teológiai tanárok hozták létre a biblikus, reformátori hit megőrzése, a reformáció valódi örökségének megtartására és továbbadására, a keresztyén élet Isten akarata és tetszése szerinti megélésére és folytatására. A CE Szövetség kezdeményezése következtében indultak el az első bibliaórák, a vasárnapi iskolák, vette kezdetét az evangélizáció, illetve kezdődött el az egyházon belül a szervezett ifjúsági munka, (az Ifjúsági Keresztyén Egyesület, más néven IKE), a belmisszió és sok más szolgálat, melyekről történelmi tények igazolják, hogy nagy részben járultak hozzá Református Egyházunk fennmaradásához.

Önnek nem volt hivatása ezt a kártékony nyilatkozatot kiadni, most azonban erkölcsi kötelessége bocsánatot kérni, azon CE-tagoktól és lelkipásztoroktól, akik kiváló tagjai Református Egyházunknak, és akiket bármilyen elhagyatott gyülekezetbe is vetettek a kommunista rendszerben vagy az elmúlt 20 év alatt, Isten segítségével mindig megállták helyüket, és élő gyülekezeti közösségeket hoztak létre.

Arról pedig, hogy ön a nyilatkozatában írottakat Isten színe előtt kéri, hadd mondjam el, a valóság azt mutatja, nagyon távol áll attól, akinek a színe előtt képzeli magát.Nagy József

református lelkipásztor, országos CE-elnök
Feketegyarmat 2010. július 27.

Nincsenek megjegyzések: