2010. augusztus 31., kedd

Senior, Superintendens - protestáns meghatározások

Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, Bp. 1977.


Esperes, egy kisebb, többnyire összefüggő területen fekvő több egyházközség közös testületét igazgató lelkész, ki szemmel tartja az egyházi tisztviselők működését és magaviseletét, valamint az egyes egyházak anyagi és vallási életét. A hatásköre alatt álló testület ma már majdnem mindenütt egyházmegye nevet visel, csak az unitáriusok nevezik egyházkörnek. A magyar prot. egyházak kezdettől fogva egyszerűen tovább folytatták a római katolicizmustól átvett esperesi hivatalt, de mihelyt alkalom nyílt rá, föléje állították, szintén a régi nyomokon haladva, a püspökit is. Ott viszont, ahol ebben az utóbbiban gátolva voltak, meg kellett elégedniök az esperesi igazgatással. Így azután az északnyugati vármegyék evangélikusai 1610-ig, a Szepes-, Sáros-, Abauj vármegyeiek 1614-ig, a tiszáninneni reformátusok pláne 1735-ig voltak ebben a magyar prot. egyházkormányzati fejlődés szempontjából kezdetleges állapotban. Az esperesnek megfelelő latin kifejezések a következők voltak: Archidiakonus, vicearchidiakonus, senior, decanus, decanus primarius, episcopus, coadjutor, inspector, praelatus, vicem gerens (nem vicegerens!), melyeknek azonban nagy része előfordul más jelentéssel is.


Senior, a magyar prot. egyházban az esperes leggyakoribb latin kifejezője, azonban az erdélyi ev. egyházban a surrogatiák élén állóknak a címe, akik alá voltak rendelve a dékánoknak. Továbbá a prot., főként a ref. kollégiumokban az ifjúságból kikerült s meghatározott időnként változó kollégiumi tisztviselő címe, kinek régebben igen fontos hatásköre volt. Sárospatakon azonban 1613-ig és más helyeken is állandó jellegű hivatal volt a senioré. Ez volt a címe a krakkói és wittenbergi magyar bursa vagy coetus időről időre változó elnökének is.


Superintendens, a magyar prot. egyházakban a püspöknek leggyakrabban előforduló elnevezése annál fogva, mivel a római katolikusok állandóan ellene szegültek annak, hogy a püspök címet viselhessék a prot. egyházkerületek vezetésére választott lelkészek.Nincsenek megjegyzések: