2009. június 23., kedd

Religia si Securitatea

http://www.adevarul.ro/editor_files/logo_adevarul.jpg

Religia şi Securitatea în arhivele CNSAS

Adevarul, 5 sep 2007


Libertatea gândirii, a conştiinţei şi a religiei era stipulată clar în Constituţiile din 1948, 1952, 1965, precum şi în Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, în vigoare în România din 1974.

Vom prezenta mai jos câteva fragmente care ilustrează modul în care libertatea religioasă era "respectată", cum interveneau Securitatea şi Departamentul Cultelor în viaţa cultelor, inclusiv în cadrul alegerilor interne a liderilor religioşi.

Vă comunicăm că, în perioada 20.02-04.03.1984 urmează să aibă loc adunarea generală electivă pentru alegerea unor delegaţi cu drept de vot la Congresul cultului din luna aprilie a.c. în locul numiţilor J.1 , U. şi G., care sunt cunoscuţi cu o atitudine recalcitrantă şi protestatară, nefiind acceptaţi de către Departamentul Cultelor.

Cu prilejul adunării generale din anul 1982 au fost aleşi din partea comunităţii H. ca membrii în Consiliul Executiv al Uniunii Baptiste, pastorii Z., G. şi A., iar ca delegaţi la congres, pastorii S., X., K., S., persoane cunoscute cu o atitudine loială.

Faţă de cele de mai sus este necesar să întreprindeţi urgent măsuri specifice pentru:

- prevenirea alegerii în locul numiţilor J., U. şi G., a altor elemente cunoscute cu atitudine anarhică, protestatară şi neloială statului nostru;

- cunoaşterea stării de spirit în rândul credincioşilor din comunitatea H., a opiniilor cu privire la delegaţii care participă la congres şi persoanele propuse a fi alese în conducerea cultului;

- semnalarea cu operativitate şi prevenirea acţiunilor elementelor recalcitrante şi protestatare vizând influenţarea delegaţiilor la congres pentru a-i alege pe ei sau legăturile lor; organizarea de grupuri care să facă agitaţie în scop de intimidare; difuzarea de zvonuri, memorii şi proteste prin care să calomnieze delegaţii cu poziţie loială; deplasarea la Bucureşti la locul ţinerii congresului etc;

- cunoaşterea activităţii cetăţenilor străini (emisari) care în perioada premergătoare adunării generale de la comunitatea H. şi a congresului, ori în timpul desfăşurării lor, se află în ţară, în scopul prevenirii unor acţiuni de incitare a elementelor recalcitrante şi protestatare;

- prin reţeaua informativă din rândul delegaţiilor comunităţii H. la Congresul cultului, cât şi prin inspectorul judeţean al Departamentului Cultelor, se va acţiona pentru alegerea în organele de conducere a Uniunii baptiste, a unor persoane cunoscute cu atitudine pozitivă.

În perioada desfăşurării lucrărilor adunării generale de comunitate, a Congresului cultului, rezultatul măsurilor de prevenire şi informaţiile mai deosebite se vor raporta cu operativitate la Dir. 1 - Serv. IV."2

O metodă veche, dar apreciată şi folosită de către Securitatea era şi binecunoscuta "Divide et impera", precum şi "românescul" aruncat cu noroi că oricum rămâne o pată.

"La data de 24.09.1981, J. şi H. au fost hirotoniţi ca pastori, fără aprobarea Departamentului Cultelor şi a cultului. După hirotonire, organizează diverse acţiuni, unde antrenează tineretul, după programe zilnice la biserică, între orele 18-22.

Cu tineretul şcolar care provine din familii de baptişti, pe timp de vară organizează aşa-zise tabere de recreaţie, unde le face program religios de studiu, conduse de anumite persoane desemnate de el. /…/

J. obişnuieşte să organizeze deplasări cu corul bisericii, compus din 120 persoane, la diferite biserici din judeţul G. şi alte judeţe ca, T., D., O. etc. Deplasările le efectuează cu autoturismele personale ale credincioşilor, plecând în coloană de câte 25-30 maşini, iar când ajung în localitatea respectivă, prin prezenţa lor se face o adevărată manifestare religioasă. /…/ Concomitent vom acţiona şi noi împotriva lui, în vederea prevenirii şi neutralizării activităţii ostile pe care o desfăşoară."

"În vederea anihilării activităţii anarhice a numitului J. am acţionat în direcţia discreditării şi ridiculizării lui faţă de colaboratorii săi mai apropiaţi şi faţă de masa de credincioşi. Astfel, cunoscând faptul că este un tip orgolios, avid după funcţii de conducere în cult, precum şi avantaje băneşti, prin mijloace ale muncii am adus la cunoştinţa unor baptişti, aspecte certe ale faptelor sale.

Sesizându-se conducerea Comunităţii baptiste, aceasta a luat atitudine împotriva lui J., în faţa adunării credincioşilor de la biserica din Z., unde, de asemenea, cel în cauză a provocat o serie de disensiuni şi dezbinări în rândul baptiştilor. /…/ Ca urmare a măsurii întreprinse de noi, prestigiul lui J. a scăzut în masa de baptişti, iar el, tot mai des, îşi exprimă îngrijorarea pentru situaţia lui de viitor în cadrul comunităţii.

J. în prezent este cercetat şi de organele procuraturii, fapt ce deranjează, determinându-l să-şi caute susţinători la Uniunea Baptistă, apelând şi la relaţiile sale din Bucureşti şi din străinătate."

"Informaţiile obţinute în ultima perioadă în cadrul problemei baptiste atestă faptul că între cei doi lideri ai Comunităţii H., respectiv J. şi H., există suspiciuni reciproce, îndeosebi din partea celui dintâi, în sensul că i-ar fi subminată autoritatea în rândul credincioşilor. /…/

În vederea compromiterii sale, se vor întreprinde următoarele măsuri:

1. Cu prilejul contactărilor lui H. în mod discret şi subtil se va acredita ideea că J. îşi intensifică activităţile de discreditare şi subminare a lui H., urmărind ocuparea funcţiei acestuia şi contracararea influenţelor exercitate de K. la reîntoarcerea din S.U.A. Se va sublinia şi se va accentua pe faptul că J. intenţionează să urmeze studii teologice pentru a deveni un contracandidat al lui H.

2. Se va acţiona pentru a trezi suspiciunile lui J. în ceea ce priveşte activitatea în cadrul Bisericii, faptul că e mai activ decât H., care a îmbătrânit şi nu mai depune acelaşi interes şi dăruire în ceea ce face. /…/"

Chiar dacă acţiunile pe linie religioasă a celor doi au continuat, atât împreună, cât şi separat, sămânţa neîncrederii a fost sădită…

1 Pentru protejarea datelor cu caracter personal nu s-au folosit iniţialele reale.

2 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar nr. 161.888Religia şi Securitatea (2)
Adevarul, 12 sep 2007

Dacă în articolul anterior am prezentat aspecte din cadrul comunităţii baptiste, vom continua cu exemple din comunitatea reformată, precum şi cu cea (greco)catolică. Vrem să precizăm că acestea sunt cazuri punctuale, atât de urmărire, cât şi de colaborare cu Securitatea, şi nu ne referim la comunitate în ansamblul ei, clerici şi laici deopotrivă.

Umbra şi tentaculele Securităţii se infiltraseră în fiecare cult din România, fie el legal sau care îşi desfăşura activitatea în ilegalitate. Aceasta, atât în ceea ce priveşte urmărirea personalului de cult şi a credincioşilor, cât şi în recrutarea de clerici şi laici, cu acelaşi scop: ţinere sub control a fenomenului religios şi încercarea de îngrădire a propagării sentimentului şi manifestărilor religioase.

În cazul cultelor a căror conducere centrală nu era în România, urmărirea şi necesitatea de a recruta informatori erau cu atât mai mari cu cât Securitatea nu putea să deţină pârghii oficiale de influenţare şi strângere de informaţii. În plus, membrii comunităţilor respective aveau deseori contacte cu cetăţeni străini, fiind ei înşişi, deseori, de altă naţionalitate.

Unul din aspectele surprinzătoare a fost să descoperim afirmaţia unui pastor reformat conform căruia "acesta s-a arătat de acord să colaboreze în continuare, declarând că acest lucru este o obligaţie pentru el în conformitate cu dogmele din Biblie." Oare se referea la dictonul "Să dăm Cezarului ce e al Cezarului…"?

"La data de 17.02.1984, în baza aprobării, am trecut la recrutarea lui H.K.1 ca informator, conform metodei şi locului prevăzut în raportul cu propuneri.

Cu această ocazie, sus-numitul a avut o poziţie corectă, acceptând colaborarea cu organele noastre, angajându-se în scris a furniza informaţii în mod secret şi organizat cu privire la aspectele care ar favoriza comiterea unor fapte antisociale naţionaliste maghiare din anturajul său."2

"La data de 20.07.1984 activitatea informatorului <> a fost analizat de şeful serviciului I/B , lt. col. O.F., cu care ocazie au rezultat următoarele:

Deşi recrutat recent, informatorul <> a reuşit să câştige experienţă în activitatea de culegere a informaţiilor, fapt materializat atât cantitativ, cât şi calitativ. Dovedeşte bunăvoinţă şi ataşament atât la realizarea sarcinilor trasate, cât şi la întâlniri. Datele furnizate se confirmă. Până în prezent nu a comis fapte care ar duce la suspiciuni că ar fi deconspirat legătura. Recompensat nu a fost."

"La data de 01.09.1988, la parohia reformată din com. L. a fost repartizat un nou preot reformat, în persoana lui H.K., absolvent al Institutului Teologic reformat din M. În urma investigaţiilor cerute la I.J. Cluj privind personalitatea şi modul în care este cunoscut acest preot, ni s-a comunicat că acesta a făcut parte din reţeaua informativă a organelor noastre, fiindu-ne trimis şi dosarul personal al acestuia. /…/

Trecând la contactarea sus-numitului la sediul parohiei din comuna L. am constatat că candidatul este bine pregătit intelectual, vorbeşte foarte bine limba română şi engleză, este respectuos şi volubil în discuţii. La propunerea mea de a continua legătura organizată şi secretă cu organele de securitate, acesta s-a arătat de acord să colaboreze în continuare, declarând că acest lucru este o obligaţie pentru el în conformitate cu dogmele din Biblie.

După aceasta am trecut la instruirea lui asupra problematicii de interes de securitate din cadrul cultului reformat, urmând ca notele informative pe care o să le furnizeze să le dea sub formă scrisă, iar întâlnirile să le efectuăm la domiciliul acestuia din L. la date dinainte stabilite, întrucât acesta locuieşte singur şi există posibilităţi de realizare conspirată a întâlnirilor. /…/

Faţă de cele raportate rugăm aprobaţi reînregistrarea numitului H.K. în reţeaua informativă a organelor noastre, în calitate de persoană de sprijin în problema <> sub numele conspirativ <> ." "Din datele obţinute rezultă că în cursul lunii iulie şi august 1987, la iniţiativa Bisericii reformate din R.P. Ungară, vor avea loc mai multe simpozioane şi conferinţe cultice, printre care <> şi <> la care, pe lângă reprezentanţii unor biserici ale emigraţiei maghiare, va participa şi delegatul bisericii reformate din ţara noastră.

Curentul pietist din Ungaria caută a exploata aceste evenimente invitând mai mulţi teologi din Cluj-Napoca în scopul influenţării şi antrenării lor la acţiuni sectariste.

Semnificative în acest sens sunt informaţiile furnizate de <> 3 şi <> privind solicitarea unor teologi influenţabili de a efectua <> în R.P.U. fără avizul organului Departamentului Cultelor.În scopul prevenirii atragerii unor teologi de la Institutul Teologic Protestant la acţiuni de natură a prejudicia interesele R.S. România, propun a se aviza negativ cererea de plecare în vizită ca turişti a teologilor: H.K., G.L., T.U., V.C., D.T., U.I., O.Y., Z.Q."


1 Pentru protejarea datelor cu caracter personal nu s-au folosit iniţialele reale.
2 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Reţea, dosar nr. 156643
3 Nume conspirativ de colaborator, diferit de cel realNincsenek megjegyzések: