2010. április 3., szombat

Szikszai György: Húsvéti imádság (1786)

Szikszai György

Húsvéti imádság

Keresztyéni tanítások és imádságok
1786


Óh felséges és dicsőséges, nagy irgalmú és igazságú Isten, aki a mi váltságunk munkáját nemcsak elkezdted, hanem tökéletességre is vitted szent Fiad által. Alávetetted őt a mi bűneinkért a sok szenvedésnek, gyalázatnak, lelki és testi gyötrődésnek és végül a keserű halálnak: azután pedig feltámasztottad őt a te dicsőségedre és a mi örökkévaló örömünkre.

Milyen dicsőség az, óh örökkévaló Atya Úristen, hogy szent Fiadat, aki téged dicsőített e földön, és aki azért, hogy elvégezze a munkát, amelyet rá bíztál, sokat fáradott, szenvedett, gyaláztatott, meg is öletett és a halottak közé számláltatott, nem hagytad abban a gyalázatos és nyomorult állapotban, nem hagytad lelkét a koporsóban és nem engedted, hogy teste rothadást lásson, hanem nagy hatalommal és dicsőséggel kihoztad őt a halálból és ezáltal megbizonyítottad, hogy ő a te Fiad.

Nekünk pedig, nyomorult bűnös embereknek, milyen örvendetes, hogy a mi kezesünket kibocsátottad a tömlöcből, amelybe a mi adósságunkért bevettetett, kieresztetted a halál fogságából, melybe a mi hamisságainkért esett, mert ez bizonyosakká tett minket afelől, hogy a mi adósságunkat egészen megfizette, hamisságainkat egészen eltörölte, szent orcádat irántunk megengesztelte és így bűnbocsánatot és üdvösséget nyertünk általa.

Örül azért az én lelkem is benned, megtartó Istenem, áldalak és dicsőítelek téged, aki ilyen dicsőségessé és csodálatossá tetted magadat az én üdvözítésemben. Feltámasztottad szent Fiadat, hogy éljen az én főprófétám és tanítson engem igéje és Szentlelke által, hogy éljen az én főpapom és engem megtisztítson és megáldjon, hogy éljen az én királyom és engem oltalmazzon és igazgasson, hogy éljen az én Megváltóm és Üdvözítőm és engem minden gonosztól megszabadítson és üdvözítsen. Áldott légy, hogy miután így az üdvösséget szent Fiad által megszerezted, azt élete által meg is akarod adni nekem.

Add azért már, óh üdvösségem Istene, hogy ezt az értem meghalt, de azután feltámadt és most dicsőségesen élő Üdvözítőmet igaz hittel elfogadhassam, hozzá állhatatosan ragaszkodhassam, magamat halálával és feltámadásával a halál, a bűn és a kárhozat ellen hathatósan biztathassam és halálának s feltámadásának újjászülő, megszentelő, erősítő, biztató és üdvözítő erejét életemben és halálomban tapasztalhassam.

Dicsérlek és imádlak téged is Úr Jézus Krisztus, életnek fejedelme! Jóllehet az Atya Úristennek tulajdoníttatik a te feltámadásod, hogy azzal megmutatkozzék, hogy ő mint bíró megelégedett a te helyettünk való elégtételeddel, mégis tudom és hiszem, hogy tulajdon erőddel és hatalmaddal támadtál fel, mert volt hatalmad letenni életedet és felvenni azt. Amint szabad akaratod szerint haltál meg értünk és senki sem vette el életedet, hanem magad tetted le azt, úgy a te akaratod hatalmával elevenítetted meg meghalt és sírba tett testedet, mert igaz Isten és valóságos ember voltál, emberi természeted halandó részét halálra adtad s azután isteni hatalmaddal feltámasztottad.

Óh milyen nagy boldogság az, hogy nekem ilyen hatalmas és dicsőséges Üdvözítőm van, aki a halál diadalát és a koporsó fullánkját ilyen hatalmasan elvehette! Milyen nagy öröm és bátorság az nekem, hogy élsz te, én Megváltóm, aki értem meghaltál! Mert ha meghalni kész voltál értem, mit nem remélhetek már tőled, miután feltámadtál és élsz örökké? Ha azt, ami nehezebb volt, megtetted irántam való szeretetből, hogy ne cselekednéd meg azt, ami sokkal könnyebb! Nehéz volt engem megváltani, mert óh, milyen sokat kellett azért fáradnod, törődnöd, gyötrődnöd! Vérrel kellett azért izzadnod, megostoroztak, megfeszítettek érte és meg kellett halnod. De miután ezeken átmentél, ezeknél már sokkal könnyebb neked engem, megváltott hívedet megtartani hit által az üdvösségre, melyet szenvedésed, halálod és feltámadásod által elkészítettél.

Én is azért hozzád ragaszkodom és üdvösségemet tőled és általad remélem és várom. Mert hogy az üdvösséget tökéletesen megszerezted nekem, azt feltámadásomból bizonnyal tudom és látom. Látom abból azt is, hogy igazak ígéreteid és beteljesíted azokat a benned hivőknek. Látom feltámadásodból, hogy meggyőzted a halált, és azt, akinél a halál birodalma volt, az ördögöt, az én üdvösségem nagy ellenségét megrontottad. Látom abból azt is, hogy engem a bűn halálából feltámaszthatsz, a lelki életben megtarthatsz, bűneimből kitisztíthatsz, nyomorúságaimból megszabadíthatsz, halálomból feltámaszthatsz és az örök boldogság bírására eljuttathatsz. Benned bízom és rád támaszkodom, óh értem meghalt és halálból dicsőségesen feltámadott Üdvözítőm!

Te se hagyd el, óh dicsőséges és végtelen szeretetű Jézus, benned hívó, bízó és gyönyörködő bűnös szolgádat, hanem drága halálod, dicsőséges feltámadásod és életed erejével élesztgesd és ápolgasd. Légy velem kísértéseimben, ne hagyj elvesznem bűneimben, ne engedj a kárhozat veszedelmébe esnem. Biztass életemben, enyhíts halálomban, őrizz koporsómban.

Lelkemet halálom után, testemet is feltámadásom után koronázd meg örök dicsőség gel és boldogsággal szent országodban. Ámen.Nincsenek megjegyzések: