2009. január 17., szombat

Victor János (1888-1954)

Victor János (Bp., 1888. jún. 4. – Bp., 1954. jún. 29.): református lelkész, teológiai tanár, szerkesztő. Bp.-en tanult, a teológiát 1910-ben végezte el. Két évig bölcsészhallgató is volt, majd egy évet Princetonban töltött, ahol teológiából baccalaureatusi fokozatot szerzett. 1906-ban a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE), majd az 1910-ben alakult M. Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ) utazótitkára. 1909-től a Diákvilág szerkesztője. 1913-tól Bp.-en vallástanár, 1924-ben bölcsészdoktori és teológiai magántanári címet szerzett. 1925-től teológiai tanár Bp.-en, 1932-1949 között lelkipásztora a Bp.-i Szabadság téri egyházközségnek. 1949-től haláláig ismét teológiai tanár Bp.-en. A Dunamelléki Ref. Egyházkerületnek 1929-től tanácsbírája, 1945-től lelkészi főjegyzője, a Református Egyház c. hivatalos lapnak alapításától, 1949-től főszerk.-je volt. Több cikluson át a ref. zsinat, a Zsinati Tanács és az Egyetemes konvent tagja. Hagyatékát a Ráday Tudományos Gyűjtemény őrzi Bp.-en. – F. m. Canterbury-i Anselmus realizmusa (Tahitótfalu, 1924); Boldog rabság (Bp., 1933); Református Hiszekegy (Hp., 1943, 1981): Egyházi életünk válsága (Bp., 1948); Reformáció és nemzeti erő. (Vál. Bolyki János, Bp., 1988).- Irod. V. J. 1888-1954 (Az Út, 1954. 27. sz.); (Ref Egyh. 1954. 14. sz., 1954. 22. sz. V. J. emlékszám); Bolyki János: Az időszerű V. J. (Confessio, 1988. 4. sz.).

Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon


Victor János (Budapest, 1888. jún. 4. – Budapest, 1954. jún. 29.) ref. tanár. Budapesten végezte a gimnáziumot 1906-ban, a teológiát 1910-ben, s ezután bölcsészetet hallgatott két évig. Egy évet Princeton-ban töltött s ott baccalariusa lett a teológiának. Visszatérvén onnan, 1913-tól vallástanító volt Budapesten, hol 1924-ben bölcsészetdoktorságot és teol. magántanári képesítést szerzett, mire 1925-ben tanárrá választatott a →teol. akadémiára. Majd 1932-ben lelkészi állást foglalt el az V. kerület belső részében, míg 1949-ben ismét visszatért tanárnak a teol. akadémiára. A →dunamelléki kerület 1929-ben tanácsbíróvá, 1945-ben főjegyzővé választotta. – Művei: Az átalakult élet (Drummond után ford.). (Budapest, 1912.) A ker. missziók döntő órája (Mott után ford.). (Uo. 1914.) A mester jelleme (Fosdick után ford.). (Uo. 1914.) (II. kiad. 1916.) Nemzetünk jövendő hivatása. (Uo. 1915.) Jézus önarcképei (Elmélkedések). (Uo. 1915.) (II. kiad. 1921.) Vázlatos útmutatás a hegyi beszéd tanulmányozásához. (Uo. 1915.) Az imádság értelme (Fosdick után ford.). (Uo. 1916.) Az egyén problémája. (Uo. 1918.) A csodák természetessége. (Uo. 1918.) Lelkidolgok. (Uo. 1923.) Jézus istensége. (Uo. 1923.) Világosság útja. (Uo. 1923.) A hazaszeretet eszméje. (Uo. 1924.) Canterbury Anselmus realismusa. (Tahitótfalu, 1924.) Csendes vizek mellett (2 k.). (Budapest, 1925.) A szentek szentjében. (Tahitótfalu, 1926.) A stockholmi egyetemes ker. congressus. (Uo. 1928.) Térj magadhoz drága Sion. (Budapest, 1930.) A mának vallási problémája. (Uo. 1931.) Ő és mi. (Uo. 1932.) A lelkipásztor mint hivő ember. (Uo. 1932.) Boldog rabság (A philippibeliekhez írt levélről). (Uo. 1933.) Az antisemitismus hatása a keresztyénségre. (Uo. 1934.) Építsünk hajlékot (Prédikációk). (Uo. 1936.) A diadalmas élet. (Uo. 1937.) Ref. eucharistia. (Uo. 1938.) Az igaz értelme szerint való konfirmációról. (Uo. 1940.) Igehirdetésünk textusszerűsége (Károlyi-emlékkönyv, 1940.). Ref. missziói munka. (Budapest, 1941.) Az egyház három arca. (Uo. 1941.) Lészen eljövendő (Nyolc adventi előadás). (Uo. 1942.) Máté evangéliuma. (Uo. 1942.) Református hiszekegy. (Uo. 1943.) Egyházi életünk válsága. (Uo. év n.) Egyház és egyházalkotmány. (Sárospatak, 1949.) Az egyház bűnei. (Budapest, év n.)

Forrás: Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon

Művei az Interneten:

Etika (1952)
http://mek.oszk.hu/06600/06607

Református Hiszekegy (1943)
http://mek.oszk.hu/06500/06551

A Biblia és a magántulajdon és egyéb írások (1944)
http://www.mek.oszk.hu/06600/06662/

Dogmatika (1953)
http://www.mek.oszk.hu/08800/08877

Prédikációk
http://www.mek.oszk.hu/06700/06705

A Heidelbergi Káté 1.-85. kérdés-feleletének magyarázata, in: Az Út 1950-52.
http://mek.oszk.hu/06600/06632

A mának vallási problémái, in: Magyar Protestáns Almanach az 1933. évre.
http://www.freeweb.hu/iratok/egyhtori/magyar/VIC_PROB.HTM

A Biblia tanítása az Egyházról, in: Az egyház a világban 1948.
http://www.freeweb.hu/iratok/egyhtori/magyar/VIC_EGYH.HTM

A predesztinációról, és más írások (2010)
http://mek.oszk.hu/08200/08256/

Boldog rabság. Vezérfonal Pál apostolnak a filippibeliekhez írott levele tanulmányozásához (1933)
http://mek.oszk.hu/06700/06747


1 megjegyzés:

Stud. Theol. írta...

Victor János: Dogmatika (1953) letölthető