2010. december 20., hétfő

Böcskei László katolikus püspök karácsonyi pásztorlevele

KARÁCSONYI ÜZENET 2010

Kedves ünneplő testvérek!! Az információk áradatában élő embert karácsony ünnepe az ősrégi üzenettel szólítja meg: „Az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttjének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt el.” (Jn 1,14). Az üzenet a világ legnagyobb hírügynökségein is túl tesz, hisz egyikük sem tud egy olyan hírrel előállni, amely annyira lekötné az emberek figyelmét, mint ahogyan ezt az angyali híradásban halljuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában.” (Lk 2, 11). Minőségében is a karácsonyi üzenet minden eddigi híradás fölé emelkedik, mert soha sem sikerült valakinek egy olyan hírt megfogalmazni, amely annyira meggyőzően átölelje és biztonságba helyezze az ember életét és egész történelmét, mint ahogyan azt a mennyei seregektől körülvett angyal hirdette: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!”(Lk 2, 14).

A Szentírás több helyen is beszél a csodálatos karácsonyi eseményről. A Lukács szerinti beszámoló, amelyet az éjféli misén olvasunk fel, a legismertebb és a legkedvesebb, mert részleteiben elmondja nekünk Jézus születésének történetét és körülményeit. Évről-évre örömmel és szeretettel idézzük fel ezt a leírást, hiszen annyira hitelesen tárja elénk a csodálatos karácsonyi éj hangulatát és izgalmait. Meghatódunk a jászolba fektetett Kisded Jézus megtalálásakor, aki az ártatlan gyermek mosolyával Isten örömét és szeretetét sugározza felénk.

A másik igen ismert szentírási rész, amely a karácsonyi esemény bemutatására az ünnepi szentmisén kerül felolvasásra, majd a karácsonyi időben többször is megismétlődik, János evangéliumának előszava, az úgynevezett prológus, amely feltárja előttünk Istennek tettét, aki Fiában kinyílvánítja teremtői akaratát és megmutatkozik az embernek.

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, mert Isten volt az Ige” (Jn 1, 1). Istennek a titka ez, aki emberré akart lenni. Emberré, akinek vannak korlátai, aki növekszik, tanul és kérdez; emberré, aki oda tud figyelni a másikra és válaszol neki. Ezért leszállt életünk adottságai közé és megszentelte annak minden helyzetét. Csodálatos titok ez, mert feltárja előttünk, hogy Krisztus nem csak egy valaki a bensőséges emberbarátok közül, hanem az élő Istennek emberré lett Fia, aki által Isten nem Istenként, hanem emberként akart megjelenni a világ üdvözítésére.

Kedves ünneplő testvérek! A karácsony Isten üdvözítő tervét tárja fel elöttünk: egészen ki akarta nyilatkoztatni magát nekünk, gyarló embereknek. Ezért nem maradt rejtve felfoghatatlan titkában. Elérhetetlen világosságából kilépett és az emberiség homályába mindent átható fényét hozta el.

Ha újra helyesen akarjuk ünnepelni a karácsonyt, akkor fel kell fedezzünk üzenetének fontosságát és időszerűségét. Ehhez nem elég megvallani az igazi hitet, és azt mondani: e Gyermekben maga Isten jelent meg közöttünk. A szívünket kell megnyitni az örömre, hisz Isten képességet adott és lehetőséget engedett arra, hogy megismerjük Őt és felfedezzük a mi életünkben.

“...Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született…”(Gal 4,4). Bár megvalósult eseményként beszéli el Istennek, az Ő Fiában, Jézus Krisztusban történt megtestesülését, Szent Pál apostol a galatákhoz írt levelében az új idők kezdetére utal és az állandó jelenre, amelyben mindig és mindenütt megvalósulhat az igazi karácsony, az Isten és az ember közötti csodálatos találkozás.

Jézus Krisztus születésének ünnepe feltárja elöttünk ezt az állandó jelent: Isten megkeresi az embert és meglátogatja. Ezért karácsony nem csak egy napnak az eseménye és élménye. Isten nem hagyta el a világot, amelyet egykor, Betlehemben magára vállalt. Ő itt maradt közöttünk. Itt van velünk és várja, hogy felfedezzük az Ő jelenlétét, szavát és hívását, mert „elérkezett az idők teljessége”. Amikor meglátjuk Őt a világ történéseiben, megtaláljuk családunk mindennapi életében és észrevesszük embertársainkban, amikor nem zárkózunk el tőle a szeretet gyakorlásában és az igazság szolgálatában, amikor szeretetének hírnökei maradunk az idegen és kitaszító világban, akkor karácsonyt hirdetnek az angyalok mint egykor Betlehemben: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!”(Lk 2, 14).

Kedves ünneplő testvérek! A próféták jövendölése beteljesedett és akinek jövetelét angyalok hirdették, már elérkezett hozzánk. Engedjük, hogy tegye lelkileg tartalmassá és gazdaggá ünnepünket. Hozzon örömet, vigasztalást és békét életünkbe és vezessen el a remény és a hit forrásaihoz. Így kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünneplést.

Nagyvárad, 2010. Karácsonyán

Böcskei László
nagyváradi megyéspüspök


http://www.varad.org/uploads/images/DSC_4008.jpg

Forrás: varad.org
Nincsenek megjegyzések: