2011. február 26., szombat

A szlovákiai református egyház is csatlakozhat a Magyar Református Egyházhoz

Csatlakozhat a magyarokhoz a Szlovák Református Egyház

MTI / bumm.sk
2011. 02. 26

Júniustól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is csatlakozhat a jelenleg szinte az egész Kárpát-medencére kiterjedő, 2009-ben létrejött egységes Magyar Református Egyházhoz - közölte Tarr Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának szóvivője.Keresztyén Nők Világimanapja 2011

http://www.worlddayofprayer.net/index_images/logo.gif


A világon már 1887 óta tartják az asszonyok által kezdeményezett világimanapot, minden március első péntekén, csaknem 200 országban. Hazánkban és a Kárpát-medence magyar ajkú keresztyénei körében 26. éve. Idén a „Hány kenyeretek van?” címet adták a szervezett imádkozásnak a dél-amerikai Chilében élő asszonyok. Március 4-én, pénteken, nők és férfiak, idősek és gyermekek együtt ünneplik ezt a napot, imával, énekszóval, igemagyarázattal, spanyol és nemzeti nyelvű magasztalásokkal. Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogyan is zajlik a Világimanap szervezése.


http://meot.hu/templates/dj-agriculture/images/logo.png


Letölthető dokumentumok:

2011. február 25., péntek

Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni...

"Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni." (Mk 10:25)

"It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God." (Mk 10:25)

Microminiature Camels inside a Needle-Eye
Camels inside a Needle-Eye

Seven camels are placed inside a needle-eye. The height of camels is 80-100 µm (0.08-0.1 mm). Material is platinum.

Vladimir Aniskin2011. február 24., csütörtök

Isten az alkotmányos bevezetőkben

Preambulum, preamble, preambulo...

Népszabadság
Dr. Rétvári Bence
2011. február 24.

Az új alkotmány vitájával kapcsolatban a legtöbbször a preambulum kérdése kerül elő. Ez nem is csoda, hiszen az „alkotmányos bevezetőnek” szimbolikus jelentősége van, amiben egy ország lefekteti a mindenkit összekötő alapvető értékeket és célokat, megemlíti azokat a történelmi sorsfordulókat, amelyek leginkább meghatározták múltját és ezáltal jelenét és jövőjét is.


http://www.kormany.hu/download/9/b0/00000/Retvari_Bence_231.jpg

Dr. Rétvári Bence


Házasembert szentelnek katolikus pappá Németországban

Házasembert szentelnek katolikus pappá Németországban

MTI / origo.hu
2011. 02. 22.

Ehhez XVI. Benedek pápa külön jóváhagyására is szükség volt. A vatikáni szóvivő szerint az eset ritka, de nem példa nélküli.

http://www.cathnewsusa.com/wp-content/uploads/2011/02/0222-hk-p.jpg

Photo: cathnewsusa.com

Pappá szentelnek kedden Németországban a kölni egyházmegyében egy házas férfit, ehhez XVI. Benedek pápa külön jóváhagyására is szükség volt. A 61 éves Harm Klueting felesége már korábban apácának állt, és 2004 óta a karmelita rend tagja. A férfi a pápa engedélyével maradhat továbbra is házas.

A párnak két felnőtt gyereke van. Esküvőjük idején még lutheránusok voltak, de már jó ideje áttértek a katolikus hitre. Federico Lombardi, a Vatikán legfőbb szóvivője szerint bár az eset ritkaságszámba megy, de nem példa nélküli.

Tavaly márciusban a La Repubblica című olasz lap írt arról, hogy titokban a Vatikánban is mérlegelik a római katolikus papok kötelező nőtlenségének esetleges eltörlését. A római újság szerint azonban a Szentszék csak több évtizedes távlatban gondolja eltörölni a cölibátust.

Emmanuel Milingo zambiai érsek még 2001-ben azzal bőszítette fel Rómát, hogy feleségül vett egy dél-koreai lelkésznőt, de csak azután közösítették ki, hogy 2006-ban házas férfiakat nevezett ki püspöknek. 2009 decemberében végül kitaszították a papi rendből.
2011. február 23., szerda

Egészség és protestantizmus

Egészség és protestantizmus

elitmed.hu
Magyar László András

Bár a keresztények Krisztust már igen korán világgyógyító orvosként, Christus medicusként is tisztelték, a megváltást pedig az emberiség gyógyulásaként értelmezték, a testi egészséget a korai egyházatyák alapjában nem tartották értéknek.

http://www.elitmed.hu/upload/img/articles/kozelito/1298386316melanchtonkoz.jpg


A betegségre ráadásul, mint bűneik jogos büntetésére tekintettek. Szent Ambrus (330-397) például a 130. Zsoltárhoz írott magyarázatában azt írja, hogy „Az orvostudomány előírásai ellenkeznek a vallásos léttel, hiszen tiltják a böjtöt, nem engedélyezik a virrasztást, elterelik figyelmünket a meditációról, ezért hát, aki az orvosok kezére adja magát, hitét tagadja meg.” Tatianus (4.sz.) pedig a medicinát egyenest démoni műnek bélyegzi, amit csak azok vesznek igénybe, akik nem bíznak Istenben. Más egyházatyák azonban, például még a kifejezetten test-ellenes Órigenész (185-254) vagy Ágoston (354-430) viszont a medicinát Isten adományának tartották, és ezt vallotta a nagy összegző, Aquinói Szent Tamás is. Másfelől az egésszség a középkori ember számára az úgynevezett spirituális javak kategóriájába, így nem az orvostudomány, hanem az Egyház felségterületéhez tartozott. Az Egyház azonban nem az egészségre, hanem a gyógyítás szent és szeretetteljes aktusára tekintett csupán igazi tisztelettel.

Jóllehet tehát az egészség nyilván a keresztény ember számára is fontos maradt, és a medicina – nyilván praktikus okokból – a középkor során végig megőrizhette függetlenségét és helyét a keresztény világban, az Egyház a testi egészséget a lelki üdvösséggel szemben csak másodlagos értéknek tartotta. A katolicizmus ezért nem is igyekezett soha különösképpen értékrendjébe illeszteni a testi jólétet. A korabeli dietetikai tanácsadók, regimenek és orvosló könyvek meg is elégednek annyival, hogy olvasóik figyelmét az egészség hasznos voltára hívják föl. Az egészség azért fontos csupán számukra, mert szükséges föltétele a keresztény életnek, megteremti a választás lehetőségét jó és rossz között. Ezt a szemléletet legvilágosabban Kempis Tamás fogalmazta meg, aki azt írta, hogy „Ha egészséges vagy, sok jót tehetsz, ám hogy mire vagy képes betegen, azt nem tudom.”

A 16. században a protestantizmus megjelenésével azonban érdekes változásnak lehetünk tanúi. Az ekkoriban kiadott egészségügyi tanácsadók, dietetikák bevezetőjében ugyanis az egészség megőrzése már nem pusztán szükséges feltételként, hanem értékként, sőt erkölcsi kötelességként jelenik meg. A Luther közvetlen környezetéhez tartozó, Eobanus Hessus (1488-1540) például nem kevesebbet jelent ki, minthogy az egészség elhanyagolása az ötödik parancsolattal (Ne ölj!) ellenkezik, és a gyilkossággal egyenlő. De az is gyilkosság, ha valaki zabálással és ivással rongálja testét, Isten adományát. Az ugyancsak e lutheránus körhöz tartozó Caspar Peucer (1525-1602) pedig 1572-ben arról értekezik, hogy súlyos bűnt követ el, aki testét, Isten adományát és lelkének lakhelyét rongálja, és nem tartja karban. Szerinte a bűnbeesés során megbomlott az eredeti harmónia, amelynek visszaállítása részben a hit, részben az medicina feladata. Az egészséges élet pedig erkölcsi kötelességünk. Melanchthon (1497-1560), Luther legfontosabb munkatársa szintén kijelenti, hogy az egészség védelme erkölcsi kötelesség, elhanyagolása pedig bűn. A protestáns orvosi szerzőknél az erdélyi szász Paulus Kyrtől a dán Heinrich Rantzoviusig utóbb szinte mindenki hasonló érveket alkalma, vagyis arra törekszik, hogy az egészséget keresztény értékké emelje.

A protestáns szerzők tehát az egészség megőrzését immár erkölcsi kötelességnek tartották, s ekképpen elsőként tárták szélesre a kapukat a mára mindent elborító egészség-kultusz előtt. E változás tény, ám nehéz magyarázatot adni rá. Oka talán abban rejlett, hogy a hit „székhelyét” a világból az emberi bensőbe helyező, s a hitéletet a mindennapi élettől szétválasztani igyekvő protestantizmus a testet immár nem legyőzendő ellenfélnek, hanem Isten ajándékának tekintette, amellyel jól sáfárkodni morális kötelességünk. Hiszen az ember nem választhat szabadon! Sorsa eleve elrendelt, így kötelessége csupán az Isten által rászabott testi és lelki létforma tisztelete és minél eredményesebb fenntartása lehet.


www.bibliai.com

http://www.bibliai.com/wp-content/themes/atahualpa/images/bibliai-com-header-txt.jpg

http://www.bibliai.com/

A bibliai.com mindenkinek, de elsősorban a gyerekek, fiatalok nevelésében érintetteknek szól. A bibliai értékrendet igyekszik összefüggéseiben megvilágítani és alkalmazásához kíván segítséget nyújtani a nevelés gyakorlatában.


2011. február 19., szombat

Júdás (film)


Júdás
(Giuda)
2001
színes, szinkronos, olasz film
rendező: Raffaele Mertess

Júdás lelkes híve Jézusnak, szereti és tiszteli mesterét, akitől azonban azt várja el, hogy még a földi életben megvalósítsa királyságát és legyőzze a rómaiakat. A rómaiak ugyanis üldözik Jézust és a követőit, mert attól tartanak, hogy lázadást szítanak a nép köreiben, miközben a zsidó főpapok is el akarják pusztítani Jézust. A tanítványok pénzét Júdás őrzi, becsületesen. Ám Júdás menyasszonya, Sára hamis ürüggyel kicsal 30 ezüstöt tőle, s a pénzzel a lázadók tervét támogatja, akik meg akarják ölni Pilátust. A tervük azonban kudarcba fullad, amikor elfogják és halállal fenyegetik meg őket, ha a zsidók nem adják ki Jézust.

693 MB AVI letöltése:

password: LV2011. február 18., péntek

Emlékezés Csók Istvánra, az "ízig-vérig" református festőre

Emlékezés Csók Istvánra, az „ízig-vérig” református festőre

reformatus.hu
Millisits Máté
2011. február 15.

Csók István festőművész halálának ötvenedik évfordulóján, február 1-jén budapesti síremlékénél koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Budapesti Városvédő Egyesület Lotz Károly Festészettörténeti Csoportja. Székesfehérváron április 16-án nyíló emlékkiállításokkal és tudományos konferencia megszervezésével tisztelegnek Fejér megye híres szülötte előtt.

http://www.reformatus.hu/images/stories/MRE/cikkek/2011_februar/hatter/ezt-cselekedjetek-az-en-emlekezetemre-urvacsora-1-1-200x200-1.jpg

Csók István 1865. február 13-án, a Sárbogárd melletti Pusztaegresen született, és a Sáregresi Református Egyházközség anyakönyvébe jegyezték be. Édesapja, Csók Lajos sikeres malomtulajdonos volt, akiről a festő Emlékezéseim című önéletírásában 1945-ben a következőket írta: „…apám sohasem volt elragadtatva. Most is őrzöm egy levelét. Határozott, energikus írás megsárgult papíron. Keserű szemrehányásokkal halmoz el. »Mi lesz belőled«, kérdi végül. Festő leszek, volt a felelet… ez nem praktikus pálya… végül mégis engedett s beiratkozhattam az Andrássy-úti mintarajziskolába.”

A budapesti tanulmányokat 1885-től a müncheni tanulmányi évek követték. Szülőföldjére hazalátogatva 1889-ben a sáregresi református templomban részt vett az új kenyérért hálát adó úrvacsorás istentiszteleten. Gyerekkorának hitéleti helyszíne, a kiosztott sákramentum közösségének újbóli átélése meghatározó lelki élményt nyújtott. „Nem tudtam számot adni magamnak az érzéseimről, de azt már tudtam, mi lesz az, amivel igazán meg fogom hódítani a világot! Ami engem magamat is meghódított, az Úrvacsoraosztás. »Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! «”

Nagysikerű alkotása 1889–90 telén müncheni műtermében kelt életre, de a főalakra, az úrasztalától megilletődötten távozó lányra hazaérkezését követően itthon, a szülőfalujában talált rá.

A keresztség sákramentumának kiszolgáltatása is megihlette a festőt. Az 1902-ben készült Öcsényi keresztelő című alkotása párhuzamosan mutatja be a vallási és a népi hagyományokat erősen őrző társadalom képét.

Református témájú alkotásai közül kiemelkedik az 1933-ban megfestett, Ravasz László püspök képmása című festménye, amely Csók Istvánt kiváló portréfestőként mutatja meg. A ritkán vállalt arcképfestés sikerességének feltétele a legtöbb esetben a személyes ismeretség volt. Csók István a Kálvin téri református templom istentiszteleti alkalmait látogatva baráti kapcsolatot alakított ki Ravasz Lászlóval, aki a festő hetvenedik

http://www.reformatus.hu/images/stories/MRE/cikkek/2011_februar/hatter/keresztelo_csok.jpg


Születésnapja alkalmából az Ernst Múzeumban rendezett ünnepségen a művészt a következő szavakkal méltatta: „Vannak dolgok, amelyeket nagyon jól ismerünk mindaddig, amíg nem kell megmagyarázni. Mihelyt számot kell adni róla, mindjárt eltűnik a kezünkből, és kikutathatatlanná válik a lényük. Te is, kedves Csók István barátom, minden magyar embernek kedves, régi ismerőse vagy. És mégis most, amikor ez az ünnepi társaság ebben az ünnepi órában be akar számolni arról, hogy ki vagy minékünk, látjuk, hogy mindenek felett titok vagy, és titok is maradsz... Ecsetvonásod napsugárt vet és mosolyt arat, képeid kivilágosítják a hajlékokat, kiállításodról kijövő embereknek fényesebb az arcuk...”
A királyhágómelléki reformátusok diakóniai ernyőszervezete

2011. február 17., csütörtök

Legyen az év fája Európában a csíkszentléleki hárs

Év fája Európában a csíkszentléleki hárs?

Zöld SzékelyFöld Egyesület

http://www.zoldszekely.ro/uploaded/images/imgup_3486f614.jpg

Az elmúlt õsszel hatalmas közösségi összefogás eredményeként a csíkszentléleki hárs fölényesen nyerte a hazai Év fája megmérettetést, és egymaga több szavazatot gyûjtött össze (55126) mint a döntõben levõ 11 társa összesen (49883).

A Polgár-Társ Alapítvány által szervezett versenyhez hasonlóan a partnerszervezetek Európa más országaiban is megszervezték a megmérettetést (Csehország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária), melynek gyõztesei közül február 7 – március 6 között mérhetik össze „erejüket” és ennek eredményeként dõl el hogy melyik fa lesz az Év fája Európában.

A versenyben levõ fára az alábbi linken lehet szavazni http://voting.treeoftheyear.org/, email címenként egyszer, majd szükséges a megadott emailcímre kapott linkre rákattintani, érvényesíteni a szavazatot.

Arra kérünk mindenkit, hogy tegyük magasabbra a mércét, legyen a csíkszentléleki hárs a nyerõ Európában is.

Részletek a 2010-es versenyrõl:

http://www.voting.treeoftheyear.org/local/layouts/rikisystem/img/loga/ety3.1297042727.jpg


2011. február 16., szerda

XVI. Benedek tanítása a papi nőtlenségről

XVI. Benedek tanítása a papi nőtlenségről

Magyar Kurír
2011. 02. 15.

A Papi Kongregáció konferenciát rendezett a pápák megnyilatkozásairól a cölibátus kérdésében. A L’Osservatore Romano című napilap közzétette az előadásokat: összefoglaljuk az utolsót, amely XVI. Benedek tanítását mutatja be. Mario Piacenza bíboros, a kongregáció prefektusa összegyűjtötte és értelmezte a Szentatya megnyilatkozásait. XVI. Benedek tanítása a papi nőtlenségről egyértelműen bizonyítja az egyházi szabályozás időtállóságát, teológiai, különösen krisztológiai és eucharisztikus szempontból való megalapozottságát.

http://magyarkurir.hu/sites/default/files/hirek/Zsuzsa/papa/c%C3%B6lib%C3%A1tus_fekvo.jpg

A Szentatya a 2007. február 2-án kiadott szinódus utáni apostoli buzdításában külön fejezetet szentelt e témának, amely így szól: “A Szinódusi Atyák hangsúlyozni akarták, hogy a szolgálati papság a szentelés révén megköveteli a teljes Krisztushoz hasonulást. Tiszteletben tartva az eltérő keleti gyakorlatot és hagyományt, hangsúlyoznunk kell a papi cölibátus mély értelmét, melyet joggal felfoghatatlan gazdagságnak tartunk, és amelyet az a keleti gyakorlat is megerősít, hogy püspököt csak azok közül választanak, akik cölibátusban élnek, és nagy tiszteletben tartják a cölebsz papokat. A papnak e döntésében ugyanis különleges kifejezést nyer az odaadás, mely hasonlóvá teszi Krisztushoz, és önmagának kizárólagosan Isten országáért való fölajánlása. Az a tény, hogy maga Krisztus, az örök pap küldetését szűzi állapotban élte egészen a keresztáldozatig, biztos hivatkozási pont ahhoz, hogy erre vonatkozóan megőrizzük a latin egyház hagyományát. Ezért nem elég a papi cölibátust merő funkcionális szempontokból megérteni. Valójában különleges hasonulást jelenít meg magának Krisztusnak az életstílusához. Egy ilyen döntés mindenekelőtt jegyesi természetű; azonosulás Krisztusnak, a Vőlegénynek a szívével, aki életét adja Menyasszonyáért. A nagy egyházi hagyománnyal, a II. Vatikáni Zsinattal és pápa elődeimmel összhangban hangsúlyozom a cölibátusban megélt papi élet szépségét és fontosságát mint a Krisztus, az Egyház és Isten országa iránti teljes és kizárólagos odaadás jelét, s ezért megerősítem kötelező voltát a latin hagyomány számára. Az éretten, örömmel és odaadóan megélt papi cölibátus az egyik legnagyobb áldás mind az Egyház, mind a társadalom számára.”

Különösen nagy hangsúlyt helyez a buzdítás a cölibátus és az eucharisztia közötti kapcsolatra. Piacenza bíboros kifejezte reményét, hogy ha az egyház hitelesen alkalmazza ezt a teológiai tanítást, a cölibátus a jövőben ragyogni fog és gyümölcsöket terem. Így a cölibátusnak nemcsak a jegyesi természetéről beszélhetünk majd, hanem az eucharisztikus természetéről is, amely abból ered, hogy Krisztus önmagát áldozza az egyházért.

A papok arra kaptak meghívást, hogy életükben megismételjék Krisztus áldozatát, amellyel a pappá szentelés révén azonosultak. A cölibátus eucharisztikus természetéből fakad, hogy a szentmise felajánlása, a szentség önmagában rejlő jelentésén túl, maga a papi élet felajánlása is. A pap személyesen és nyilvánosan egyesül Krisztussal. Valóságosan jelenlévővé teszi, miközben ő maga válik áldozattá aszerint, amit XVI. Benedek pápa így nevez: „a keresztény létezés eucharisztikus logikája”. Minél központibb szerepe lesz az egyházi életben az Eucharisztiának, minél méltóságteljesebben ünnepli és minél állhatatosabban hódol előtte az egyház, annál inkább növekszik a cölibátushoz való hűség, annál inkább érthetővé válik felbecsülhetetlen értéke, és annál jobban virágzik majd a megszentelt élet hivatása.

2006. december 22-i karácsonyi üdvözletében XVI. Benedek kijelentette: „A cölibátus alapját egyetlen mondatban össze lehetne foglalni: Dominus pars mea – Az Úr az én osztályrészem. Ez az állapot tehát nem azt jelenti, hogy az ember szeretet nélkül él, hanem azt: hagyja, hogy magával ragadja Isten szenvedélye, és aztán az Úrral való bensőséges együttlétben megtanulja szolgálni az embereket. A cölibátusnak a hitről kell tanúskodnia: az Istenbe vetett hit egy olyan életformában válik gyakorlattá, amelynek csak Istenből kiindulva van értelme.”

A papság évében a Szentatya sokat beszélt a papi hivatásról, különösen a szerdai általános kihallgatások alkalmával. Különösen fontos volt az év záró eseménye, amelyen XVI. Benedek párbeszédet folytatott a papokkal. A cölibátus értelméről kérdezték és azokról a nehézségekről, amelyekkel a modern világban találkoznak. Válaszában abból indult ki, hogy a pap mindennap ünnepli az Eucharisztiát, in Persona Christi, azaz Krisztus személyében cselekedve: Krisztus „énje” beszél általa, és ezzel megvalósul Krisztus örök papsága a földön. Sőt, ez azt is jelenti, hogy a papok bekerülnek ezzel a feltámadott Krisztus valóságába is. Ilyen értelemben a papság a feltámadás megelőlegezése is. Átlépik az időt, és előremennek, magukat és jelen időnket is a feltámadás, az új és igaz élet felé indítják.

XVI. Benedek a papi hivatást nem pusztán funkcióit tekintve értelmezi, hanem sokkal tágabb és emelkedettebb teológiai kontextusba helyezi. Prófétai bátorsággal jelenti ki, hogy „az agnosztikus világ számára, amelyben Isten nincs jelen, a cölibátus igazi botrány, mert éppen azt mutatja meg, hogy Istent valóságnak tartjuk és annak éljük meg. A cölibátus eszkatologikus jellegű létezésével Isten jövőbeli világa belép mai valóságunkba.” A bíboros felteszi a kérdést: hogyan is létezhetne az egyház a cölibátus botránya nélkül, olyan emberek nélkül, akik készek rá, hogy saját létezésük által hangoztassák Isten valóságát a jelenben?

Piacenza bíboros bizonyos értelemben az eddig elmondottak összefoglalásaként értékeli azt a különleges homíliát, amelyet a pápa a papság évének zárásakor mondott el: imádkozott, hogy az egyház mentes legyen a kisebb botrányoktól, hogy láthatóvá váljon a történelem igaz botránya, ami maga Krisztus.


Mennyire keresztény nevek a mai keresztnevek?

Mennyire keresztény nevek a mai keresztnevek?

Magyar Kurír
2011. 02. 16.

A névválasztást ne a véletlen vagy a pillanatnyi szeszély határozza meg – hangsúlyozta a Szentatya –, hiszen a keresztnév – ha valóban keresztény név – azt fejezi ki, hogy a megkeresztelt ember a Szentlélek erejéből újjászületett, a természetfeletti rendbe lépett, kapcsolatba került Istennel. A keresztségben kapott név a földi és az örök élet közötti kapcsolatra utal. Ha egy szent neve, arra is utal, hogy Isten az új keresztényt is a szentségre hívja – druszájához hasonlóan.

http://magyarkurir.hu/sites/default/files/hirek/kriszta/MKfevokep1_0.jpg

Az amerikai sajtó nemrégiben foglalkozott vele, hogy a Mária megfelelője, a Mary – amely 1910 és 1965 között folyamatosan az első vagy a második helyen állt a női nevek népszerűségi listáján – 2009-ben kiszorult a száz leggyakoribb női név közül. Magyarországon hasonló a helyzet: a 2010 januárjában kiadott statisztika szerint a leggyakoribb női név ugyan még mindig a Mária, de az újszülött leánycsecsemőknek legszívesebben adott száz név között már nem szerepel. Utóbbiak közül legnépszerűbb a Jázmin, de Jézus anyjának nevénél kedveltebb a Bianka, a Fruzsina, a Ramóna, a Melissza, a Zsanett, a Vanessza, a Lara, a Dzsenifer, az Evelin, az Amira, a Cintia és a Mercédesz is.

A férfineveknél is hasonló tendencia figyelhető meg. A jelenleg leggyakoribbakat – László, István, József – újszülött gyermekük számára ma már jóval ritkábban választják a szülők: a László név az újszülöttnevek tavalyi népszerűségi listájának 18. helyére, az István a 30. helyre, a József a 41. helyre szorult vissza. A legszívesebben választott száz név közt szerepel ugyanakkor a Roland, a Kevin, az Alex, a Rikárdó, a Brendon, a Noel, az Adrián és a Rómeó.

A szüleinktől kapott név életre szóló ajándék – vagy éppen teher. Életünk során több milliószor halljuk, hiszen mindenki ezen a néven szólít. Akit szülei olyan névritkasággal sújtanak, mint Ajád, Anicét, Beriszló, Árlen, Edda, Anakin, Főnix, Cserjén, Béda, Febrónia, Delfina vagy Tegza – valamennyi engedélyezett név –, arról a neve alapján esetleg nem fogják tudni, férfi vagy nő, de legalábbis visszakérdeznek a bemutatkozáskor: Hogy tetszett mondani?

A gyermek neve nem olyan, mint egy e-mail cím, amit ki-ki a fantáziája szerint kitalálhat. Valamiképpen kapcsolódik a személyiségéhez, egy életen át elkíséri, sőt – a Szentírásból tudjuk – maga Isten is komolyan veszi. Ő adta Ábrámnak az Ábrahám, Sárainak a Sára, Jákobnak az Izrael, Simonnak a Péter nevet. Ő mondta Zakariásnak, hogy fiát Jánosnak, Józsefnek pedig, hogy Mária Fiát Jézusnak nevezze. Az Isten képmására teremtett Ádámnak hatalmat adott, hogy nevet adjon a teremtményeknek. Valakinek nevet adni megszentelt cselekedet, Isten teremtő tervében való részesedés, vagyis komoly felelősség. A gyermeket váró pároknak érdemes átgondolniuk, mit fog szólni leendő gyermekük évek múlva a nevéhez, és mit gondol majd, miért éppen ezt választották számára. Talán egy kedves családtag emlékére, vagy azért, hogy ily módon egy példás életű személyhez kössék – vagy minden személyes kötődés nélkül, pusztán azért, mert jól hangzik?

A keresztelés szertartása során Isten színe előtt adnak nevet a gyermeknek. A név lehet egy szenté, aki példát ad az Istenhez való hűségre és a szeretetre, s akinek közbenjárására számíthatunk. De utalhat valamely keresztény misztériumra vagy erényre is. Fontos, hogy kerüljük a keresztény eszménnyel ellentétes jelentésű neveket. Benedek pápa arra buzdítja a keresztény szülőket, hogy olyan nevet adjanak gyermeküknek, amely Istennel és azokkal köti össze őket, akik Isten szent Nevében éltek.

Forrás: catholicpreaching.com, nevnaptar.eu, www.nytud.hu


Jeruzsálem: "via dolorosa" a keresztény egyháziaknak

Jeruzsálem: "via dolorosa" a keresztény egyháziaknak

Demokrata / antidogma.hu
Gazdag István
2011. II. 15.

http://ellenkultura.info/wp-content/uploads/2011/02/jewish_sun14.jpg

Mostanában egyre gyakrabban számolnak be a nyugati és hazai médiumok az iszlám világban élő keresztény kisebbségeket érő atrocitásokról, arról viszont rendszerint hallgatnak, hogy ezek többnyire elválaszthatatlanok attól a „keresztes hadjárattól”, amelyet az USA és NATO-csatlósai - a terrorizmus elleni harc ürügyén - egyes muszlim országok ellen folytatnak. Ennél is kevesebb szó esik a jeruzsálemi keresztény papság évtizedek óta tartó sajátos „vesszőfutásáról”, amelyről végül az EU Times rántotta le a leplet (2009. december 14.).

Samuel Agojan atya, a Jeruzsálemben lévő Szent János örmény ortodox templom papja szerint az elmúlt évtizedben legalább 15-20 alkalommal köpték le fiatal ortodox és ultraortodox (haredi) zsidók. „Templomunk minden egyes papját leköpték már, akár éjjel, akár nappal.” A jeruzsálemi Keresztény Információs Központot vezető franciskánus szerzetest, a texasi születésű Athanasius atyát „az utóbbi fél évben legalább 15-ször köpték le” ugyancsak haredi és ortodox zsidók. „Egyszer egy gyerekcsoport köpött le, máskor egy kislány. Rendházunk mind a 15 szerzetesét leköpték már” mondja. „Mindenki, aki itt van egy ideje, aki papi ruhát visel az utcán, ugyanezt mondja. Minél többet jársz-kelsz, annál gyakrabban történik meg veled, hogy leköpnek.”

Az egyik apácát, aki évtizedek óta egy kelet-jeruzsálemi kolostorban él, és ragaszkodik az inkognitójához, először vagy 25 éve köpte le egy haredi férfi, és azóta háromszor ortodox, háromszor haredi fiatalok, egyszer pedig egy fiatal zsidó nő az ablakából. Legrosszabbul mégis akkor érezte magát, amikor az utcán középkorú haredi férfiak jöttek vele szemben, és szó nélkül leparancsolták a járdaszegélyről, hogy szabad utat engedjen nekik. „Ez rettentően elkeserített”, mondja, annál is inkább, mert - személyes felelősséget érezvén a keresztény antiszemitizmus miatt - szerinte az európai szülőhazájában viselkedtek így a zsidókkal.

Jeruzsálemben a keresztényellenes ortodox zsidók, legtöbbször fiúk és fiatalemberek, már vagy két évtizede rendszeresen leköpdösik a papokat és apácákat. „Az a benyomásom, hogy az óvárosban gyakorlatilag naponta leköpnek keresztény papokat, és ez a probléma egyre súlyosabbá vált az elmúlt évtizedben”, mondja a vallásos és kipát viselő Daniel Rossing, a zsidó-keresztény kapcsolatok jeruzsálemi központjának vezetője. David Rosen, a vallásközi kapcsolatok legnevesebb zsidó aktivistája szerint az, hogy fanatikus zsidók leköpdösik őket, a keresztény egyházi személyek számára az „életük részévé” vált.

„Útálom ezt mondani, de már hozzászoktunk ehhez. Hagyománnyá vált, hogy zsidó vallási fanatikusok leköpik a keresztény papokat és apácákat”, erősíti meg Massimo Pazzini római katolikus plébános, a Via Dolorosán (a fájdalmak útján) lévő Önostorozás templomából. Egyáltalán nem elszigetelt incidensekről van szó: Athanasius atya „jelenséget” emleget, George Hintlian, az örmény patriarchátus volt titkára pedig „kampányszerűségről” beszél. Az izraeli keresztények kicsi és gyönge közösséget alkotnak, akik arról ismertek, hogy „odatartják a másik orcájukat” is, a zsidó xenofóbok ezért merik inzultálni őket. Nem így a muszlimokat, mert tőlük félnek, állítják a keresztény egyháziak. Yona Metzger askenázi főrabbi mindenesetre antiszemita reakcióktól tart külföldön, ha a jesiva-tanoncok továbbra is leköpdösik a keresztény papokat.

Különösen emlékezetes az az incidens, amelynek Nurhan Manugjan örmény érsek volt a szenvedő alanya, akit egy jesiva-bóher az örmény körmenet során köpött le. Válaszul a főpap lekevert egy atyait a neveletlen nebulónak, aki erre letépte a nyakában lógó porcelán szertartási feszületet, és a földhöz csapva összetörte azt. Ettől kezdve elszaporodtak az örmény papok elleni köpködős inzultusok. „Újabban azzal szórakoznak, hogy leköpik a (Szent János) kolostort, ahányszor csak elmennek előtte. Én magam is többször láttam ezt”, mondja Manugjan. „Aztán ott van az a fiú a zsidó negyedből, aki leköpi az örmény nőket, ha keresztet viselnek, és utána elfut.” Ha a rendőrség netán el is kapja őket, ezek a telepes fickók mindig azzal védekeznek, hogy „ez a mi országunk, és azt tehetünk, amit akarunk”. Számos egyházi személy szerint a rendőrség egyszerűen futni hagyja őket, a köpködések sértettjei ugyanis azt mondják, hogy a támadók többnyire nem az arcukba vagy a ruhájukra köpnek, hanem a lábuk elé a földre, így aztán hiába is tesznek panaszt a rendőrségen, rendre ezt a választ kapják: „De hát nem is önökre köptek, hanem csak a közelükbe”.

Pazzini meséli: „Az év elején egy ortodox zsidó fiúkból álló kb. száz fős csoport haladt el a templomunk előtt táncolva és énekelve. Rendőrök is voltak velük. A templom előtt franciskánus szerzetesek ültek. Néhány fiú a csoportból odament hozzájuk, leköpte őket, majd visszatért a többiekhez. Szóltam az egyik rendőrnek, de ő csak annyit mondott: Sajnálom, de látja, hogy csak gyerekek.” Az izraeli hivatalos szervek láthatóan elbagatellizálják a jelenséget, és sem a rendőri, sem a városi vezetők nem hajlandók kommentálni azt. Ugyanakkor vannak, akik azzal a képpel hozzák összefüggésbe, amelyet a kereszténységről festenek az ortodox és ultraortodox jesivákban, ahol a diákok azt tanulják, hogy a nem zsidó ellenség, aki gyűlöli Izraelt, maga a kereszténység a holokauszt, a pogromok és az antiszemitizmus szinonimája, a hívei pedig bálványimádók.

„Ha valaki a lábunk elé köp, vagy a kolostor falára, már oda sem figyelünk rá, természetesnek vesszük”, mondja Agojan. „Errefelé így mennek a dolgok”, teszi hozzá Pazzini. Amikor egy görög ortodox püspök a kocsijában ült az óvárosban, egy zsidó fiatalember jelezte neki, hogy húzza le az ablakot, és amikor megtette, arcul köpte a püspököt. Egy éve Athanasius atya tanúja volt annak, hogy az óvárosban leköpték a világ egyik legnagyobb római katolikus egyházmegyéjét irányító milánói érseket. „Az érsek egy másik olasz püspök és néhány zarándok társaságában volt, amikor összetalálkoztak kipát viselő fiúk egy csoportjával, amelyet a tanáruk felügyelt. Megálltak az érsek és kísérői előtt, és elkezdtek köpködni a lábuk elé, majd egyszerűen továbbmentek, mintha mi sem történt volna.”

„Az izraeli keresztény közösség túl kicsi és gyönge ahhoz, hogy magas szintű figyelmet vívjon ki magának”, hangsúlyozza befejezésül ismét az EU Times. Nos hát, a méret tekintetében legalábbis osztozik a világ különböző országaiban lévő zsidó közösségekkel, az erő és a figyelem tekintetében azonban a legkevésbé sem.2011. február 15., kedd

"Ideje van az életnek és ideje van a halálnak!"

http://meot.hu/images/stories/geke.jpg


„Ideje van az életnek és ideje van a halálnak!” Ennek a bibliai igazságnak a jegyében került sor 2011. február 7−9 között a Tutzing-i Evangélikus Akadémián (Németország) arra a szakmai konferenciára ill. szociáletikai konzultációra, amelyet az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE/CPCE) Etikai Szakbizottsága kezdeményezett. Ez a címe annak a dokumentumnak is, amelyet bizottság dolgozott ki és az elnökség 2011 tavaszán közös protestáns etikai állásfoglalásként kíván tagegyházai számára megküldeni. A dokumentum a halált meggyorsító döntések és a haldoklókról való gondoskodás kérdéseiben kíván tájékozódást nyújtani és segítséget adni. A kérdés, hogy meddig kell élni és mikor/hogyan kell méltó módon meghalni, nagyon sok európai országban foglalkoztatja a közvéleményt. A haldoklókról való gondoskodás, a palliatív eljárások és hospice-mozgalom egyre szakszerűbb biztosítása mellett továbbra is vita tárgyát képezi pl. az öngyilkosságnál való segítségnyújtás (asszisztált öngyilkosság) vagy az életet meghosszabbító kezelésektől való tartózkodás kérdése. Az egyes országokban tapasztalt szocio-kulturális változások, a jogi szabályozás eltérő gyakorlata, az egészségügy fejlettségi foka ill. az életből való távozás kísérésének intézményesített keretei, szintén nem hagyhatóak figyelmen kívül. Viszont a protestáns egyházaknak midig nyugtalanítania kell a közéletet és felráznia a társadalom kollektív lelkiismeretét: az ember méltósága az élet végén sem az egészségtől, a testi-lelki képességitől, vagy biológiai-fizikai állapotától függ, hanem Isten feléje forduló kegyelmétől.

A szakmai konzultáció az Etikai Szakbizottság munkáját hivatott segíteni a dokumentum véglegesítése érdekében. A készülő tanulmánnyal előzetesen a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szociáletikai Bizottsága is foglalkozott, teológusok, bioetikusok, orvos-jogász szakemberek részvételével. Az magyarországi észrevételek jó visszhangra találtak a tárgyalás során és e szempontok hangsúlyosabban jelennek majd meg a dokumentumban; ilyenek a halál utánra tekintő reménység gondolata valamint az egyházak fokozottabb felelőssége ill. lehetősége a halálra való felkészítés kapcsán. A dokumentum végleges változata rövidesen magyarul is publikálásra kerül a MEÖT Szociáletikai Bizottságának gondozásában.

A GEKE/CPCE Etikai Szakbizottságának tagjai: Laura Cosario (Róma), Ulla Schmidt (Oslo), Dieter Heidtmann (Brüsszel), Heinrich Bedford-Strohm (Bamberg), Fazakas Sándor (Debrecen), Ulrich H.J. Körtner (Bécs), Sergio Rostagno (Torino), Jurjen Wiersma (Brüssel), Parush R. Parushev (Prága).

Lásd továbbá: http://www.leuenberg.netAbraham - The Friend of God (film)


Abraham - The Friend of God
2008

M. Sadeghi stars as the title character in filmmaker Reza Varzi's epic retelling of the life and times of Abraham, known as the patriarch of Judaism, Christianity and Islam, the world's three most prominent monotheistic religions. Led by God from Mesopotamia to the land of Canaan, Abraham entered into a covenant with the Lord that, once fulfilled, would see him father a great nation of kings.

 • Language: Hebrew
 • Hard-subs: English
 • .SRT subtitle: Romana

Download 701 MB AVI:

(*) The Romanian language .SRT subtitle is in the rar-pack. In order to display the Romanian subtitles use background color for the text to cover the burnt English hard-subtitles, or set the susbtitle to be displayed on the top.

Szent Johanna - 1948 (film)


Szent Johanna
(Joan of Arc)
színes, feliratos amerikai dráma
főszerepben: Ingrid Bergman
(100 perc)
1948

Franciaország a százéves háború idején: mikor Johannával, a parasztlánnyal az általa lelke mélyén hallott szentektől eredő misztikus Hang tudatja, hogy ő a kiválasztott, aki Franciaországot az angol iga alól fel fogja szabadítani, a lány küldetése tudatában felkeresi a leendő francia királyt, s meggyőzi az Anglia elleni háború folytatásának szükségességéről. Férfinak öltözve egy új hadsereg élére áll, amely 1492-ben felszabadítja Orléans városát. Egy évvel később azonban angol fogságba esik, és boszorkányság vádjával elítélik. A kiszabott halálbüntetést csak úgy kerülheti el, ha látomásait nyilvánosan megtagadja. Hosszú belső vívódás után visszavonja a már aláírt dokumentumot, és máglyán megégetik.

1,13 GB AVI letöltése:
password: rosebud

(*) .SRT felirat a csomagban

2011. február 14., hétfő

Legalizarea prostitutiei pt. evitarea cresterii agresivitatii?

Lăzăroiu propune LEGALIZAREA PROSTITUŢIEI pentru evitarea creşterii agresivităţii în următorii ani

mediafax / gandul.info
14.02.2011.

Consilierul prezidenţial Sebastian Lăzăroiu susţine că, în anul 2019, în România vor fi mai mulţi bărbaţi la vârsta căsătoriei decât partenere disponibile, ceea ce generează riscul de a avea revoluţii, chiar de catifea, sau războaie, susţinând legalizarea prostituţiei.

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/7983608/2/198695-publimedia-octav-ganea.jpg?width=510

Potrivit articolului "Demografia iubirii: revoluţie sau război?", publicat în Q Magazine, sub semnătura lui Sebastian Lăzăroiu, în 2019 un milion de tineri îşi vor căuta perechea, iar aproximativ 160.000 de bărbaţi vor rămâne necăsătoriţi, în asemenea perioade de dezechilibru între numărul bărbaţilor şi cel al femeilor, cercetătorii susţinând că "există riscul de avea revoluţii (chiar de catifea) sau creşteri ale agresivităţii (războaie)".

Autorul susţine că "prea multe mirese în 1989 l-au dat jos pe Ceauşescu". Acesta a arătat că, obsedat de creşterea rapidă a populaţiei, Ceauşescu a interzis avorturile, iar mijloacele contraceptive erau greu de găsit pe piaţă.

"Nemaivorbind despre faptul că românii nu erau educaţi încă într-o cultură a contracepţiei. Astfel, natalitatea a crescut brusc. Din cauza lipsei partenerilor, fetele lasă garda jos mai repede, iar băieţii încearcă să profite cât mai mult de acest trend libertin. Numai că, în 1989, frustrarea era de ambele părţi. Fetele nu îşi găseau parteneri, iar băieţii nu puteau profita de numărul mare de potenţiale partenere din cauza regimului extrem de restrictiv. Un asemenea potenţial de frustrare a contribuit, cu siguranţă, la revoltele de la sfârşitul lunii decembrie. Mai ales că Revoluţia din 1989 a fost una, în primul rând, a tinerilor ieşiţi în stradă. Aşadar, împiedicarea unei revoluţii sexuale a dus la o revoluţie politică. Nu vreau să spun că doar acest fenomen al aglomeraţiei de mirese a produs răsturnarea regimului din 1989, dar sigur a fost un factor favorizant. Pe lângă frustrările alimentare şi cele privind libertatea de exprimare, s-au adăugat frustrările unei revoluţii sexuale neîmplinite", susţine Lăzăroiu.

Totodată, el consideră că evenimentele de la Cairo au fost datorate de faptul că erau prea mulţi bărbaţi frustraţi.

"Din cauza polarizării sociale şi a regulilor specifice societăţilor tradiţionaliste (legate de zestre şi statut social la căsătorie), tinerii bărbaţi din Egipt s-au confruntat cu oportunităţi maritale mai mari (pentru că erau mai multe potenţiale partenere), în condiţiile unor constrângeri materiale serioase, ceea ce nu poate duce decât la frustrare şi, implicit, la protest. Este ca diferenţa între situaţia când eşti înfometat şi legat la mâini, dar nu ai în faţă nicio prăjitură, şi situaţia în care rămâi legat la mâini, dar ţi se pun în faţă două prăjituri. Dacă în prima situaţie nu ai sentimentul că ai pierdut ceva, în a doua, e clar că ţi se împiedică accesul la abundenţă. Toate acestea nu constituie singura explicaţie a revoltelor din ţările arabe, dar e clar că fie a fost un factor declanşator, fie un context favorizant", mai arată consilierul prezidenţial.

Autorul precizează că în 2020 se estimează că vor fi 30 de milioane de bărbaţi fără parteneră în China şi 28 de milioane în India. Confruntate cu o asemenea problemă, guvernele încearcă să o exporte, fie încurajând migraţia, fie trimiţând tinerii la război.

"Sigur că, în România, având o populaţie mai mică, şi surplusul de parteneri are un ordin de mărime corespunzător. O creştere a agresivităţii nu este însă de neglijat în perioada apropiată anului 2019. Cercetătorii arată că, în asemenea perioade în care apare o aglomeraţie de miri, este foarte probabilă o creştere a violenţei sexuale. Ceea ce poate să însemne o creştere a numărului de violuri, de cazuri de violenţă domestică iniţiată de bărbaţi sau chiar crime care au la bază motivaţii şi impulsuri sexuale. Deşi nu este o condiţie esenţială pentru creşterea agresivităţii şi a violenţei, numărul mare de bărbaţi fără partenere este, fără îndoială, un factor favorizant pentru instabilitate socială, pentru formarea găştilor de cartier şi creşterea crimelor cu violenţă", susţine Sebastian Lăzăroiu.

Una dintre soluţiile identificate de acesta este legalizarea prostituţiei, admiţând că, în mod normal, nu există metode la dispoziţia guvernelor pentru a corecta asemenea deficite pe piaţa matrimonială, iar autoreglajul este şi mai puţin probabil.

"Este clar că o parte dintre bărbaţii născuţi la sfârşitul anilor '80 în România nu îşi vor putea întemeia o familie. (...) În asemenea perioade ne putem aştepta la o înflorire a industriilor sexuale, în special a prostituţiei. De altfel, statul trebuie să ia în calcul legalizarea prostituţiei pentru a rezolva măcar o parte din problemă. Chiar dacă mulţi dintre aceşti bărbaţi nu îşi vor găsi o pereche stabilă, va trebui ca ei să îşi satisfacă pulsiunile sexuale. În condiţiile în care numărul de prostituate este mic, iar fenomenul clandestin, vor creşte agresivitatea şi violenţa sexuală, dar şi conflictele între bărbaţi generate de o parteneră", a mai arătat Lăzăroiu.


http://www.qmagazine.ro/Content/img/logoq.png
Guvernul spune nu convietuirii intre doua persoane de acelasi sex

Un deputat PDL propune legalizarea convieţuirii persoanelor de acelaşi sex. Guvernul se opune

gandul.info
14.02.2011.
Raluca DUMITRIU

Guvernul respinge instituirea în legislaţia naţională a parteneriatului civil, prin care se pot oficializa concubinajul, dar şi convieţuirea între două persoane de acelaşi sex. Punctul de vedere urmează să fie transmis Parlamentului ca răspuns la iniţiativa legislativă a deputatului PDL, Viorel Arion.

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/7984619/1/arion-viorel.jpg?width=510

Democrat-liberalul a propus, ca alternativă la căsătorie, legalizarea convieţuirii între două persoane prin încheierea, la notar, a unui contract de parteneriat civil care să prevadă obligaţii şi drepturi în privinţa cheltuielilor şi bunurilor comune. Cum proiectul nu menţionează că, pentru încheierea unui asemenea parteneriat, partenerii trebuie să fie de sex diferit, permiţând astfel şi parteneriatul între două persoane de acelaşi sex, Guvernul şi-a motivat decizia prin faptul că singura relaţie de familie recunoscută de Codul Civil este căsătoria între persoane de sex diferit. Arion susţine că parteneriatul civil este recunoscut în mai multe state europene, iar Marea Britanie chiar a extins, prin crearea acestui parteneriat, drepturile căsătoriei şi pentru persoanele de acelaşi sex. "Deschiderea către relaţiile de convieţuire sub diferitele forme ale sale răspunde unei cerinţe sociale care se înscrie într-o mişcare generală de reaplicare a principiului egalităţii, despre care trebuie să vorbim odată cu lupta împotriva discriminării, aplicarea drepturilor existente, precum şi crearea noilor drepturi", precizează Arion în expunerea de motive a iniţiativei legislative.
publicitate

Argumentele Guvernului

Guvernul, prin Ministerul Muncii, susţine că propunerea legislativă ar trebui să cuprindă prevederi referitoare la copiii minori ai partenerilor, ceea ce ar atrage modificarea reglementărilor noului Cod Civil în materie de familie. La rândul său, Ministerul Justiţiei consideră că o astfel de iniţiativă nu poate fi susţinută conform prevederilor noului Cod Civil, adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului în iunie 2009: "Odată cu adoptarea noului Cod Civil, atât Guvernul, prin iniţierea proiectului, cât mai ales forul legiuitor, prin adoptarea în formă modificată a Codului, şi-au exprimat deja opţiunile de politică legislativă în materia relaţiilor de familie, reglementând, ca unică formă de convieţuire recunoscută, căsătoria între persoane de sex diferit". Singura instituţie care nu a respins iniţiativa democrat-liberalului este Consiliul Legislativ. Acesta a avizat favorabil propunerea lui Viorel Arion, dar a atras atenţia că noul Cod Civil interzice căsătoria între persoane de acelaşi sex şi că parteneriatele civile din străinătate nu sunt recunoscute în România. Proiectul a fost depus la Camera Deputaţilor, dar conducerea acesteia a înaintat-o spre dezbatere Senatului. Viorel Arion este singurul semnatar al textului.Az Alpha kurzus 15 előadásaAz Alpha kurzus egy gyakorlati útikalauz a keresztény hit alapjainak megismeréséhez. Elsősorban azok számára készült, akik nem járnak templomba, nemrég váltak keresztényekké vagy eltávolodtak a keresztény hittől.

Nicky Gumbel tolmácsolt előadásai:
 1. A kereszténység unalmas vagy elavult?
 2. Ki ez a Jézus?
 3. Miért halt meg Jézus?
 4. Hogyan lehetek biztos a hitemben?
 5. Miért és hogyan olvassam a Bibliát?
 6. Miért és hogyan imádkozzam?
 7. Mit tesz a Szent Lélek?
 8. Kicsoda a Szent Lélek?
 9. Hogyan telhetek be Szent Lélekkel?
 10. Miért és hogyan beszéljünk másoknak Jézusról?
 11. Hogyan vezet minket Isten?
 12. Hogyan tudok ellenállni a gonosznak?
 13. Isten ma is gyógyít?
 14. Mi az Egyház?
 15. Hogyan hozhatom ki a legtöbbet az életemből?

A protestáns gályarabok és de Ruyter admirális emlékezete

A protestáns gályarabok és de Ruyter admirális emlékezete

reformatus.hu
Millisits Máté

A háromszázharmincöt éve kiszabadult gályarab-prédikátorok emléke előtt számos református egyházközségben ünnepi istentisztelettel, előadással tisztelegnek Magyarországon.

Az 1670-es évek a protestáns egyházak életében a próbatétel évei voltak. A magyarországi ellenreformáció idején, 1674. március 5-én több mint hétszáz protestáns hitvallót idéztek a Pozsonyban felállított különbíróság elé, amely során mintegy háromszáz pap, tanító jelent meg a tárgyaláson. A bíróság felségsértéssel, hazaárulással, a katolikus egyház megsértésével vádolta őket, egyben követelte „bűneik” beismerését és áttérésüket a katolikus hitre.

Séllyei István, a Dunántúli Református Egyházkerület superintendense (püspöke) a tárgyaláson a következő szavakkal védekezett: „mi ártatlanok vagyunk, ha pedig a mi ártatlanságunkban elnyomattatunk, békességes tűrőknek kell lennünk … lehetetlen, hogy mi egynéhányan eladnók vallásunknak és országunknak szabadságát, melyet a mi eleink sok vérek hullásával kerestek, elviselhetetlen iga alá vetvén mind eklézsiánkat, mind országunkat.”

http://www.reformatus.hu/images/stories/MRE/cikkek/2011_februar/hatter/ruyter.jpg

Michiel de Ruyter admirális

A beidézett prédikátorok közül a legállhatatosabbakat, akik semmifajta megalkuvásra nem voltak készek, kisebb csoportokban várbörtönökbe vitték, majd több mint negyven papot Nápolyba hurcoltak, de közülük csak harminckettő maradt életben, akiket eladtak gályarabnak. Sorsuk nagy visszhangot keltett Európa protestáns országaiban. Gyűjtés indult kiszabadításuk érdekében, és ez többszöri kísérlet után végül a holland Michiel de Ruyter (Vlissingen, 1607. március 24. – Siracusai-öböl, 1676. április 29.) admirálisnak sikerült 1676. február 11-én.

„Sok győzelmet vívtam életemnek minden rendiben ellenségeim felett, de az én legfényesebb diadalom, mellyel Krisztusnak ártatlan szolgáit az elviselhetetlen terhek alól kiszabadítottam” – ezekkel a híressé vált szavakkal fogadta hajóján a holland tengernagy a huszonhat megmentett prédikátort.

A gályarabok kiszabadítására egész Európa felfigyelt, pár év alatt több gazdagon illusztrált könyv jelent meg a hithősök megpróbáltatásairól.

E könyvek alapjául az egyik gályarab, Kocsi Csergő Bálint Narratio brevis de oppressa libertate ecclesiarum Hungaricarum (Rövid elbeszélés a magyarországi egyházak elnyomatásáról) című, hosszú időn át csak másolatban elterjedt kézirata szolgált. Bod Péter, a neves erdélyi egyháztörténet-író a latin nyelvű kéziratot lefordította és kiegészítette. Műve 1738-ban jelent meg Kősziklán épült ház ostroma címmel.

A 19. század végén a protestáns identitástudat erősítése céljából megélénkült a gályarabok iránti érdeklődés, amely során elterjedt a Térj magadhoz, drága Sion kezdetű ének. Zenéjét Luttenberger Tihanyi Ágost 1890-ben szerezte, szövegét Pauli Joachim (1636–1708) műve után Jeszenszky Károly mezőberényi evangélikus lelkész írta ugyanebben az évben.

A 20. században a protestáns énekeskönyvekbe kerülve a zenemű gyakran használt hiterősítő énekként szerepelt és szerepel a mai napig. Magyar földön a gályarabokra emlékezve Debrecenben, a Nagytemplom mögötti téren, 1895-ben emeltek elsőként köztéri emlékművet Hegyi Mihályné adományából.

http://www.reformatus.hu/images/stories/MRE/cikkek/2011_februar/hirek/ruyter_belyeg.jpg

Hollandiában 1907-ben, Michiel de Ruyter admirális születésének háromszázadik évfordulóján látványos ünnepségeket szerveztek. A Holland Királyi Posta bélyeget adott ki az admirális emlékére. A Magyarországi Református Egyház Konventje ezüstből készített koszorút küldött az admirális Amszterdamban található sírjára.

A gályarabok kiszabadításának kétszázhatvanadik évfordulója alkalmával, a központi Kálvin-ünnepség keretében 1936. május 6-án Marjay Károly mezőtúri lelkipásztor 1933-ban tett javaslata szerint a Magyarországi Református Egyház konventi (ma zsinati) székházában a megpróbáltatásban résztvevő lelkészek neveit ismertető emléktáblát avattak fel. A háromszázadik évfordulóra készülve, 1973-ban szépirodalmi alkotásként jelent meg Moldova György Kossuth-díjas író A negyven prédikátor című műve, amely Kocsi Csergő Bálint kézirata alapján dolgozza fel a történetet.

Magyarországi látogatása során, 1991-ben, II. János Pál pápa a debreceni református Nagytemplomban tartott ökumenikus istentiszteletet követően a kiengesztelés jeleként megkoszorúzta a gályarabok emlékművét. II. János Pál pápa nemes gesztusára emlékezve 2006-ban a Tiszántúli Református Egyházkerület bronzból öntött koszorút készített a gályarabok emlékoszlopára.

http://reformatus.hu/images/stories/MRE/cikkek/2011_februar/hirek/debrecen_galyarab_emlekmu.jpg

Hollandiában, 2007-ben államilag hivatalos emlékévet tartottak Michiel de Ruyter admirális születésének négyszázadik évfordulója alkalmából. Hazánkban ezen az évfordulón Kecskeméten emlékkiállítást, Debrecenben konferenciát rendeztek, amely lehetőséget biztosított az egyháztörténelmi események tudományos feldolgozása mellett a holland-magyar kapcsolatok erősítésére.

A Debreceni Református Kollégium dísztermében Pusztai Gábor, a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszékének vezetője szervezésében tartották meg a konferenciát 2007. október 26-án. Ekkor adták át újra a nagyközönségnek Tamássy Miklós De Ruyter szabadító tettét ábrázoló festményét is, melyet a Holland Királyság támogatásával restauráltak. A konferencia anyaga egy szépen illusztrált kötetben meg is jelent (Bitskey István – Pusztai Gábor [szerk.], Michiel de Ruyter és Magyarország, Debrecen, Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszéke, 2008.).

Reméljük, hogy a mostani évforduló is segít megismerni és megbecsülni a gályarabságot elszenvedő mártír-prédikátorokat és protestáns hitbeli elkötelezettségüket.


(Az emlékbélyeg és a gályarabok debreceni emlékművét ábrázoló képeslap Csengő-Tschörner András pócsmegyeri presbiter tulajdona.)


2011. február 12., szombat

Klára és Ferenc (film)


Klára és Ferenc - A szeretet köteléke I.-II.
(Chiara e Francesco)
2007

Fabrizio Costa (Mária, Jézus anyja, Teréz anya, Fatima csodája) izgalmas és monumentális filmje Assisi Szent Klára alakját hangsúlyozva párhuzamosan mutatja be a két ragyogó assisi szent, Klára és Ferenc életútját. A film második részében megjelenik a szentföldi utazás elbeszélése és az egész világon elterjedt népszerű karácsonyi hagyomány, az első élő betlehemi játékok. A történet rávilágít Klára és Ferenc csodálatos találkozására és életük összefonódására egy olyan kötelékben, amely egyesíti őket a szeretetben.

2011. február 11., péntek

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség hitvallása

 • Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Isten.
 • Isten kizárólagos ura a teremtésnek, a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek.
 • A Szentírás Istentől ihletett és eredeti formájában teljesen megbízható, legfőbb tekintély az igazság, a hit és az életvitel minden kérdésében.
 • Az emberiség a bűnbeesés óta egyetemesen bűnös, ezért Isten haragja és ítélete van rajta.
 • Az Úr Jézus Krisztus Isten testet öltött Fia, tökéletes Isten. Szentlélektől fogant, szűztől született, valóságos és bűntelen ember volt, kereszthalált halt, feltámadt, mennynek és földnek ura.
 • A bűnből és a büntetés alól egyedül Jézus Krisztus válthat meg, aki egyszer és mindenkorra érvényes áldozati halálában minket képviselt és helyettesített.
 • A megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme, amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Mindez egyedül hit által nyerhető el.
 • Egyedül a Szentlélek képes meggyőzni az embert bűnösségéről. Jelenléte által formálódik az újjászületett ember Krisztushoz hasonlóvá, ő teszi alkalmassá a világban való bizonyságtételre.
 • Az egy, szent egyetemes Egyház Krisztus teste, amelyhez minden hívő tartozik.
 • Jézus Krisztus személyesen visszajön és végső ítéletet tart.

10 mil. de lei pt. Catedrala Mantuirii Neamului

"Cutia milei" pentru Catedrala Mântuirii Neamului
PF Daniel a cerut 20 de milioane de lei, Boc a dat zece

cotidianul.ro
Gabriel Păleanu
2011.02.11.


Guvernul a alocat miercuri suma de 10 milioane de lei pentru construcţia Catedralei Mântuirii Neamului, a anunţat Ioana Muntean, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

http://www.cotidianul.ro/resizer.php/images/stiri/0211/1297419433Daniel,noua%20catedrala,_MR%20(2).JPG?width=470&image=/images/stiri/0211/1297419433Daniel,noua%20catedrala,_MR%20(2).JPG

"Suma solicitată acoperă doar în parte necesarul pentru finalizarea lucrărilor care urmează să fie executate în anul 2011, restul banilor urmând a fi acoperiţi din fonduri proprii", a precizat Ioana Muntean.

Banii provin din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Suma alocată de Guvern reprezintă doar jumătate din cea cerută de Patriarhul Daniel de la buget în urmă cu două luni, într-o scrisoare adresată preşedintei Camerei Deputaţilor.

Statul, mai mult decât generos cu BOR

Deşi fusese anunţat că biserica va fi ridicată în mare parte din fondurile proprii ale BOR, Catedrala Mântuirii – ce ar urma să aibă un preţ estimat de circa 100 de milioane de euro – a primit numeroase fonduri de la stat. În 2009, de la buget i-au fost alocaţi cinci milioane de lei, iar alte 10 milioane au venit de la Primăria sectorului 2.

În martie 2005, Biserica Ortodoxă Română a primit cu titlu gratuit de folosinţă terenul pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, 110.000 mp, situat în Bucureşti, pe Calea 13 Septembrie, în spatele Palatului Parlamentului. În 2007, Guvernul Tăriceanu dona proiectului 30 de milioane de lei.


Jézus gyerekszemmel (film)


Jézus gyerekszemmel
(The Jesus Story for Children)
2000Az óriási, nagy sikerű "Jézus élete" c. filmnek, egy érdekes, új változatát készítették el az eredeti alkotók. Újra forgatták a jól ismert filmet - azonos szereplőkkel - de most az egészet a gyerekek szemszögéből láthatjuk. Jézus életének igaz története, ahogy azt a gyerekek láthatták.

Gyerekek, akik Jézus idejében éltek, akár így is megélhették a vele való találkozásukat. Benjamin, Káleb, Sára, Joel, Lea és Nátán életét követhetjük nyomon, akik Jeruzsálemben laktak Kr. u 30 körül. Hallgatják a Názáreti Jézusról szóló történeteket, aki betegeket gyógyított és halottakat támasztott fel... A gyerekek próbálják megérteni a sodró eseményeket. A végén látják, ahogy Jézust keresztefeszítik és eltemetik. De emlékeznek Jézus ígéreteire és hiszik, hogy újra megláthatják Őt!
Ágoston Dániel: A bajok eredete

A bajok eredete

Ellenkultúra
Ágoston Dániel
2011.02.05.Kreácionista elméletek mindig is léteztek, mi több, azok még régebbiek, mint maga a tudomány. Ádám bordája, Éva, Khaosz, akit egy légáramlat keffentett meg, Siva, aki pörgésével elindította a kozmosz megteremtését és a többi.

A magát kereszténynek meghatározó Mindennapi.hu közéleti portál pedig nemrég interjút közölt (eredetileg a Magyar Nemzetben jelent meg) William Collier professzorral, aki szerint a makroevolúció bizonyítékai felülvizsgálatra szorulnak, s komolyan kell foglalkozni az Intelligent Design (Értelmes Tervezés) elmélettel. Az ELTE egykori vendégprofesszora szerint paradigmaváltás közeleg, ITT tessék elolvasni, hogy szerinte mér’.

Túl azon, hogy az interjú egyébként egyáltalán nem cáfolja a darwinizmust, hülyeséget is igyekszik igazolni (ezért van az, hogy az interjú csak apropóként szolgál jelen írásban), hiszen sem Darwin, sem pedig a tudomány nem állította soha azt, hogy ne létezne valamiféle omnipotens hatalom, ami működésbe hozta ezt a Világnak nevezett ketyerét. A tudomány azt állítja, hogy ez idáig nem sikerült igazolni egy ilyen hatalom létezését, minthogy cáfolni sem sikerült. Az evolúcióelmélet pedig szintén nem zárta ki mindezt, maximum azt, hogy Ádám meg Éva kisétáltak a Paradicsomból.

Mindez persze nem zavar senkit, tobzódnak a tudományon kívüli, vagy éppen a tudományt támadó elméletek és mozgalmak. A tudomány művelői általában persze nem polemizálnak ez utóbbiak képviselőivel, ők ugyanis a kísérletezést és a megfigyelést tartják fontosnak, szemben az irracionális teológiai megközelítésekkel, mégpedig azért, hogy így értsük meg önmagunkat és a világegyetemet. Mert ugyanis a tudás megszerzéséhez való ilyetén történő hozzáállás képezi a tudomány módszertanának alapját, aminek legfontosabb eleme az elméletek ütköztetése a megfigyelések bizonyítékaival. Ez a módszer háromszáz év alatt a tudásszerzés folyamatának jelentős fejlődéséhez vezetett. S bár még rengeteg felfedeznivaló vár a tudományra, ma már széleskörű tudással rendelkezünk az univerzum Ősrobbanás utáni fejlődéséről, és arról, hogy az ember, valamint más fajok hogyan jelentek meg a Földön, hiába nem tetszik ez a pápának, Jehova tanúinak, vagy az Intelligent Design mozgalmárjainak.

Mert ha tetszik, ha nem, a világ megismerésében az egyik legjelentősebb előrelépést a természetes kiválasztódás elmélete, s annak fejlődése jelentette. Charles Darwin közel százötven éve fogalmazta meg az elmélet alapjait, az azóta eltelt idő alatt pedig hatalmas mennyiségű, az evolúció elméletét alátámasztó tudományos bizonyíték gyűlt össze. Ma ezt tartják a Földön kifejlődött élet legjobb és leglogikusabb magyarázatának, mind a kezdetekre, mind a fajok változatosságára nézve. Épp ezért a napjainkban is megfigyelhető evolúciót joggal tanítják a biológia és a tudományos képzés sarkalatos részeként a világ általános és középiskoláiban, valamint az egyetemeken.

Magától értetődően számos más magyarázat is született a földi élet kialakulására, némelyik vallási alapokon nyugszik, és nem egy vallás fundamentuma a “teremtő” lény létezésében való feltétlen hit. Akadnak olyanok is, akik egyszerre hisznek egy teremtő lény létezésében, és fogadják el a világegyetem keletkezésének, a földi élet létrejöttének tudományos magyarázatát.
De ne szépítsük: a kreácionizmus a vallásos hit része, imigyen a vallási oktatás elemeként oktatandó az általános és középiskolákban, valamint az egyetemeken, mint kulturális jelentőséggel és értékkel bíró mitológia; de hasznosan oktatható tanulságképpen a természettudományokkal foglalkozó iskolai órákon is a hittétel és a tudományos elmélet közti különbség világos demonstrálására: az evolucionizmus ugyanis tudományos bizonyítékokon alapszik, míg a kreácionizmus rendszere hitbéli alapokra támaszkodik.

Léteznek a kreácionizmusnak olyan változatai, melyek nem férnek össze a tudományos bizonyítékokkal, de fesztül hangoztatják azokat. Például az a hit, hogy a Földön minden állat- és növényfaj mindig a mai formájában létezett, nem fér össze az evolúció eddig összegyűlt rengeteg bizonyítékával, többek közt a fosszíliákkal sem. Hasonlóképpen az a hit, hogy a Földet Kr. e. 4004-ben teremtették, nem hangolható össze a geológiai, csillagászati és fizikai bizonyítékokkal, melyek szerint a Naprendszer – és benne a Föld is – mintegy 4600 millió évvel ezelőtt keletkezett. És ugyanígy nem lehet elhinni a szcientológusok eszement históriáját sem, mely szerint a gonosz Xenu 75 millió évvel ezelőtt az egész Galaxisból sok milliárd űrlényt fogdosott össze, lefagyasztotta őket, és leginkább a mai DC-3-as típusú repülőgépekre hasonlító űrhajókkal a Földre hozta őket, s itt egy vulkánba dobta a lefagyasztott lényeket, a vulkánt pedig felrobbantotta egy hidrogénbombával, akiknek azóta is rossz. Erre mondja hát a művelt lengyel: bullshit!

Megállás persze nincs, a földi élet változatosságát alternatív módon magyarázók egy része napjainkban komolyan hirdeti, hogy az ő elméleteik is tudományos bizonyítékokon alapulnak. Az egyik ilyen teória pedig az Értelmes Tervezés elmélete, ami abból indul ki, hogy néhány faj túl összetett ahhoz, hogy természetes kiválasztódás révén fejlődhetett volna ki, így a földi élet csakis egy “tervező”, egy “órásmester” munkájának eredménye lehet.

Indíttatásukból és szemléletükből fakadóan persze az elmélet követői az evolúciót támogató elsöprő mennyiségű tudományos bizonyítékot erősen szelektíve kezelik, és a mai tudásunkban tátongó lyukakat – melyek a tudomány minden területén kétségtelenül megvannak – a “tervező” létének bizonyítékaként kezelik. E tekintetben az értelmes tervezettség elmélete praktikusan a kreácionizmus vallásos tételének része, semmint a racionális tudományé.

Summázva: az evolúció elméletét a tudományos bizonyítékok súlya támogatja, az értelmes tervezettség teóriáját pedig legfeljebb a Biblia.A tudomány mindig is hatékony eszköze volt a körülöttünk lévő világról szerzett tudásunk gyarapításának, és az új és újabb generációknak is elvitathatatlan joguk, hogy megismerkedhessenek a tudomány eredményeivel, beleértve az evolúciót is. Ahhoz is elidegeníthetetlen joguk van, hogy a tudomány fejlődéséről tanuljanak, és arról, hogy - természetesen – a tudomány ma még rengeteg mindent nem képes megmagyarázni. Lesznek olyanok, akik kutatni fogják a tudomány megállapításainak összeegyeztethetőségét a különféle vallásos hittételekkel, és ebben támogatni is kell őket. Mindamellett nem szolgálják a fiatalság érdekeit azok, akik feltett szándékkal ferdítenek és titkolnak el előlük tudományos ismereteket és megállapításokat csak azért, hogy saját hitbéli meggyőződésüket és dogmatikus állatságaikat minden kritika nélkül erőltethessék rájuk.

Mert bár kétségtelenül elképzelhetőnek tűnik az “óraműves” elmélete, mely szerint, ha megvizsgálunk egy órát, akkor arról laikusként is nyilvánvalóvá válik, hogy azt valaki készítette és nem magától állt össze működésbe. De ennek ellenkezőjét nem is állította soha senki az ateistákon kívül. Ám ameddig kisétálok az Oktogonra és rámutatok az óraművesre, addig ezt egy transzcendens kreátor esetében nem lehet megtenni. Magyarán hiába próbáljuk bebizonyítani a kreációt, ha nem tudjuk ki a kreátor.

A magam részéről nem vagyok hajlandó beleesni a teisták és az ateisták érveléseibe, nevesen abba, hogy “bizton állítom, hogy van”, vagy, hogy “nincs”. Amit nem tudunk, azt nem tudjuk. Ezt belátni pedig egyáltalán nem ciki. Azt állítani, hogy nincs semmiféle egyéb intelligencia, vagy, hogy csak ez a háromdimenziós világ létezik, ugyanolyan határozott ugrás a sötétbe, mint beszopni a Paradicsomot. Lehet, hogy van valami odaát. Ha van, meg kell keresni. Hogy az egy hüllőszerű, hideg logika, vagy egy melegszívű igazságos testépítő, az passz. De nem érvényes válasz az, hogy nekem ez a sztori tetszik, meg a nagyanyám is ebben hitt, tehát igaz. És nem érvelés az sem, hogy nincs rá bizonyíték, tehát nem létezik. A Földről is elhitték egy időben, hogy banán-alakú, mert nem volt bizonyíték az ellenkezőjére.

Ergo az egyetlen sportszerű válasz e kérdésre az, hogy nem tudjuk.A hit fogságában (film)


A hit fogságában
(To verdener)
(Worlds Apart)
színes, feliratos dán film
2008

Sara és családja a Jehova tanúi közösség tagjai. A tizenhét éves lány szigorú vallási előírások közepette nőtt fel. Gyakran elkíséri szüleit, amikor házról házra, lakásról lakásra járnak, hogy hirdessék egyházuk tanításait, beszéljenek az Ítélet napjáról és az örök megváltásról. A gondok akkor kezdődnek, amikor Sara beleszeret Teisbe, aki nem tagja a gyülekezetnek. Szerelmük lopott, titkos találkákon keresztül szökken szárba. A lány élete legnehezebb döntése elé kerül. A hite és a szenvedélye között vergődik, nem tudja, melyiket válassza.

691 MB AVi letöltése:

Felirat (.srt) letöltése:


(*) A feliratfájl és a filmfájl neve megegyező kell legyen (a kiterjesztést kivéve...), hogy a filmlejátszók automatikusan társítsák lejátszáskor, ellenkező vagy más esetben a film elindítása után kell a program menüjéből betölteni a feliratfájlt.


Takva - Az istenfélő Muharrem (film)


Takva - Az istenfélő Muharrem
(Takva - A Man's Fear of God)
színes, feliratos, török-német filmdráma
2006

Történet egy végtelenül vallásos muszlim férfiról, akinek hite nem egyeztethető össze a mai kor felfogásával. Muharrem csendes férfi, aki Isztambulban él és dolgozik, abban a negyedben, ahol született. Alázatos és magának való életet él, melynek állandó része az ima, az önmegtartóztatás és a ragaszkodás a legszigorúbb iszlám tanokhoz. Muharrem rendkívüli odaadása felkelti egy gazdag és befolyásos vallási közösség vezetőinek a figyelmét. Megbízhatósága és lelkiismeretes jelleme alapján egy adminisztratív állást ajánlanak neki. Ennek része, hogy neki kell behajtania a közösség által tulajdonolt ingatlanok bérleti díját. Főnökei új ruhákat, autót, számítógépet és mobiltelefont adnak neki. Muharrem hirtelen egy olyan modern világban találja magát, amit eddig tudatosan és sikeresen elkerült. Naiv felfogása miatt sokkszerűen érik azok a felfedezések, amiket új munkája során tesz. Szemtanúja lesz a legnagyobb vallási képmutatásnak különösen az alkohol fogyasztás és a hitbéli jó szándék területén.

1,22 GB AVI letöltése:
(*) .SRT magyar felirat a csomagban található

Felirat (javított) letöltése külön:

(*) A feliratfájl és a filmfájl neve megegyező kell legyen (a kiterjesztést kivéve...), hogy a filmlejátszók automatikusan társítsák lejátszáskor, ellenkező vagy más esetben a film elindítása után kell a program menüjéből betölteni a feliratfájlt.

2011. február 10., csütörtök

A szabadság himnusza (film)


A szabadság himnusza
(Amazing Grace)
2006

1797-ben járunk. William Wilberforce, a rabszolgaság eltörlésének brit élharcosa üdülni megy, hogy szívbetegségét kúrálja. Itt megismerkedik az elragadó Barbara Spoonerrel, akiben lelki társra és szerelmére talál, és akinek elkezdi mesélni élettörténetét. Wilberforce mellett áll a rabszolgahajó-kapitányból lett pap, egyben az "Amazing Grace" című híres himnusz szerzője, valamint egy rabszolgából lett író. Együtt sikeresen veszik fel a harcot az emberek közömbösségével szemben.


Magdaléna - sorsdöntő találkozások (film)


Magdaléna - sorsdöntő találkozások

Magdaléna, mindenki számára egy nagyon jól ismert szereplő a Bibliából...

- Egy nő, akinek az életét a házasságtörés botránya lengi be. Sokak által elutasítva a szégyenteljes bűne miatt, és mint özvegy, el kell viselnie a társadalom megvetését is. 12 éve szégyenteljes betegségében szenved. Mária Magdolnának a szégyen, szomorúság és reménytelenség fájdalmasan szövi át az egész életét... Ebben a "Jézus élete" DVD feldolgozásban Mária Magdolna a főszereplő... megtanulta, hogy egy egészen új perspektívából tudja nézni most már az embereket. Radikálisan megváltozott azáltal, hogy Jézus meggyógyította, és megszabadította őt a démonok fogságától... Ebben a filmben Mária Magdolna egyben narrátor és a főszereplő is. Végig vezeti a nézőt a saját életén keresztül, amint találkozik Jézussal és a csodák sorozatát éli át...

Dávid Királysága - Az Izraeliták Regéje (dok.film)

Birodalmak és fénykorok
(Empires)

Dávid Királysága - Az Izraeliták Regéje 1-4.

A sorozat a legnagyobb győzelmeket és vereségeket tárja elénk. Igen: a történelmi Birodalmakat vesszük sorba. Olyan történetek elevenednek meg, amelyekben fontos szerephez jut nemcsak az alkotó és a romboló erő, hanem a hatalommal való élés és visszaélés is. Ám ezalkalommal nemcsak a közismert dokumentumokat idézik fel a sorozat alkotói, hanem megelevenítik egy-egy történelmi fénykor hétköznapi életét, eseményeit is.

http://kepfeltoltes.sektor.hu/feltoltott_kepek/129657526411.jpg

4 x 650 MB torrent letöltése:
 1. Dávid Királysága - Az Izraeliták Regéje: Babilon Folyói Mellett
 2. Dávid Királysága - Az Izraeliták Regéje: A Könyv és a Kard
 3. Dávid Királysága - Az Izraeliták Regéje: Az Ítélet Napja
 4. Dávid királysága - Az Izraeliták regéje: A zsidók ajándékai

(*) A torrent-portál regisztrációt igényel.


Fischer Sándor - A beszéd művészete (pdf)

http://mek.oszk.hu/04900/04951/borito.jpg

Magyar Elektronikus Könyvtár

"A beszéd magasrendű technikájának ... kialakítását az teszi szükségessé, hogy a beszédművészet számára rendkívül differenciált kifejezési eszközt hozzon létre. Az előadó, a szónok, a pedagógus munkásságától a legkiválóbb művészi fokot megkövetelő színészi gyakorlatig, a megoldások számos árnyalatára van szükség."

2,8 MB PDF letöltése


Journeys With The Messiah

http://www.thejourneysproject.com/Portals/0/n-logo-journey.png

Photographer Michael Belk's
"Journeys With The Messiah"

http://www.thejourneysproject.com/portals/0/MediumPreview/LandscapeImages/Quandary15.jpgBibliai Parafrázisíró Pályázat

Hogyan tanítana ma Jézus és az apostolok?

parokia.hu
Milyen szavakkal könyörögne a zsoltáríró? Milyen képeket használna Jézus példázataiban, ha a ma emberét szeretné megszólítani?

Bibliai Parafrázisíró Pályázat március 4-ig!

A Veszprémi Református Egyetemi Gyülekezet Bibliai Parafrázisíró Pályázatot hirdet elsősorban egyetemi, és főiskolai hallgatók részére, de más korosztályból is elfogadunk pályázatokat.

A Pályázat célja, hogy gondolkodásra motiválja a pályázókat az alábbi kérdésekben: Hogyan tanítana ma Jézus és az apostolok? Milyen szavakkal könyörögne a zsoltáríró? Milyen képeket használna Jézus példázataiban, ha a ma emberét szeretné megszólítani?

Pályázni három kategóriában lehet, személyenként két-két írással:

1, Zsoltár-parafrázissal
2, Jézusi példázat parafrázisával
3, Egy-egy szabadon választott igevers, igeszakasz parafrázisával
(Pl.: Róm 8, 38-39)A beérkező pályázatok értékelésénél a teológiai szempontokat vesszük figyelembe, valamint azt, hogy parafrázisnak mint műfajnak a sajátosságai mennyire vannak jelen az írásban. (A parafrázis fogalma: egy állítás vagy egy megjegyzés magyarázata más szavakkal vagy kifejezése más módon azért, hogy egyszerűsítse vagy tisztázza a jelentését. A parafrázis sajátosságai: nem összefoglalás, nem használja az eredeti szöveg szavait vagy kifejezéseit (az már plagizálás), magában foglalja az eredeti szöveg minden kisebb részletét is, a parafrazált szöveg jelentése érthetőbb az olvasó számára, mint az eredeti szöveg, újra megfogalmazza a tételt, állítást, általában olyan hosszú, vagy hosszabb, mint az eredeti. További ötletek, minták:http://www.kamarasistvan.eoldal.hu/cikkek/ojd)

Az írásokhoz csatolni kell az adatlapot, amely tartalmazza az alábbi információkat: név, életkor, elérhetőségek, folytatott-e teológiai tanulmányokat (a teológus hallgatók pályázatai külön elbírálásban részesülnek), valamint hozzájárulást ahhoz, hogy írásuk a Református Egyház sajtóorgánumaiban megjelenhet. Ezek hiányában a pályázatot nem tudjuk elfogadni.

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet eljuttatni a ref.parafrazis@gmail.com címre.

A pályázat beküldésének határideje: 2011. március 4.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2011. április 25.

Zsűritagok: Fekete Károly; Kamarás István

Díjak: Az első helyezett nyári táboros részvételt, a második - harmadik helyezettek könyvutalványt kapnak a Veszprémi Református Egyetemi Gyülekezet felajánlásából.

A legjobb írásokat a református sajtóorgánumokban leközöljük.