2011. április 27., szerda

Declaratia de la Racosu de Jos

Declaraţia de la Racoşu de Jos

Subsemnaţii enoriaşi, preoţi, prezbiteri şi ierarhi ai Bisericii Reformate din România, precum şi toţi ceilalţi semnatari, care poartă în inima lor cauza păcii lui Hristos, salutăm Biserica lui Dumnezeu care este în Racoşu. Către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc numele Domnului nostru Isus Hristos, în locul lor şi al nostru: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

În primul rând mulţumim lui Dumnezeu pentru voi şi pentru credinţa voastră în Hristos. Ne rugăm ca pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă păzească chiar şi în aceste timpuri grele inimile şi gândurile în Hristos Isus. Noi nu vom înceta să intervenim în favoarea liniştei şi păcii voastre fizice şi spirituale în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor: recunoaştem această intervenţie ca fiind sfânta şi creştina noastră obligaţiune. Suntem convinşi că putem totul în Hristos, care ne întăreşte. El este cel care trăieşte în noi, şi locul său în inimile noastre nu poate fi ocupat de nimeni altul. Tocmai de aceea trebuie să purtăm poverile unii altora, ca membrii Corpului său unic şi indivizibil. În acelaşi timp trebuie să luăm seama atât la noi înşine cât şi la toată turma peste care Duhul Sfânt ne-a pus priveghetori, ca să păstorim Biserica lui Hristos, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele său. El, care părăseşte chiar şi cele nouăzeci şi nouă de oi ca să caute pe cea rătăcită, ne cheamă pe nume: Vino după mine! Ascultând chemarea sa, am venit astăzi la voi, şi pentru consolarea şi întărirea voastră am adus cu noi vestea rugăciunilor cu ocazia duminicii floriilor şi a săptămânii de patimi rostite pentru voi de mii de creştini. Numele multora care s-au rugat pentru voi nu este cunoscută nici nouă, dar Domnul îi cunoaşte pe toţi după nume.

Credem în puterea rugăciunii. Credem că ne putem întări laolaltă prin credinţa noastră comună. Suntem convinşi că aveţi o menire, o chemare în această lume, şi vă facem cunoscut faptul că nu sunteţi şi nu veţi rămâne singuri. Domnul Isus Hristos, conform promisiunii sale este cu noi în toate zilele până la sfârşitul lumii prin Duhul său Sfânt, precum şi în comunitatea corpului său vizibil şi terestru, adică a Bisericii sale câştigate prin propriul sânge. Suntem convinşi că Biserica clădită asupra lui Hristos este invincibilă, şi că noi, ca membri ai lui Hristos trebuie să luptăm cu conştiinţa liberă împotriva păcatului şi împotriva tuturor răutăţilor.

Suntem conştienţi că nici aici, la Racoşu, noi nu avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui. Suntem conştienţi de faptul că forţele întunericului uneltesc şi acum în scopul răsturnării bunei rânduieli cuviincioase şi creştine existente între voi. Fiind însă cetăţeni ai împărăţiei Domnului, nu putem accepta haosul care diferă de rânduiala lui Hristos şi a apostolilor. Din această ordine creştină şi apostolică face parte şi sentinţa că „cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce” (2Tesal 3,10). Conform avertismentului apostolic, toţi ar trebui să-şi mănânce propria pâine, lucrând în linişte. Ştim că la Racoşu nu toată lumea procedează astfel. Aveţi dreptul să vă depărtaţi de toţi cei care trăiesc în neorânduială şi să nu aveţi nici un fel de legături cu ei, ca să le fie ruşine. Cu toate acestea, să nu-i socotiţi ca pe vrăjmaşi, ci să-i mustraţi ca pe fraţi (2Tesal 3,1–15).

Ştim de asemenea că în împrejurările actuale vă este din ce în ce mai greu să nu osteniţi în facerea binelui. Dar suntem convinşi că Domnul, al cărui putere în slăbiciune este făcută desăvârşită, iar şi iar ne întăreşte pe toţi. De aceea trebuie să aducem mulţumiri lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos. De aceea, prea iubiţii noştrii fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că nici osteneala voastră, nici cea noastră în Domnul nu este zadarnică. Deoarece ca membrii Bisericii Reformate şi a Bisericii Creştine universale suntem membrii corpului viu şi indivizibil al lui Hristos, suntem în acelaşi timp chiar nevoiţi să recurgem unul la celălalt atât în bucurii, cât şi în amărăciuni, atât în bunăstare cât şi în suferinţe. Pe lângă rugăciunile noastre rostite pentru voi, în sfânta noastră interdependenţă promitem că vom urma îndemnul Învăţătorului nostru şi vom încuraja şi pe alţii să procedeze la fel:

Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii (Ioan 13,34–35).

Dat în Racoşu de Jos, în anul 2011 al întrupării Domnului, în Săptămâna Patimilor înaintea Paştelui, la data de 20 aprilie.


2011. április 24., vasárnap

Húsvéti jókívánság


Istentől megáldott Húsvéti ünnepet kívánunk minden olvasónknak!

2011. április 22., péntek

Alsórákosi Nyilatkozat

Alulírottak, a Magyar Református Egyház tagjai, lelkipásztorai, presbiterei és elöljárói, illetve minden résztvevő, aki Krisztus békességének ügyét szívén hordozza, köszöntjük az Isten gyülekezetét, mely Alsórákoson van. A Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják minden helyen, a sajátjukon és a miénken: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

Elsősorban hálát adunk Istennek tiérettetek és a ti Krisztusban való hitetekért. Imádkozunk azért, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, még e nehéz időkben is őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. A ti nyugalmatokért és testi-lelki békességetekért meg nem szűnünk Isten és emberek előtt közbenjárni: ezt a közbenjárást szent és keresztyéni kötelességünknek ismerjük. Hisszük, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. Ő az, aki mibennünk él, és az ő helyét szívünkben más el nem foglalhatja. Éppen ezért kell egymás terhét hordoznunk, mint az ő egyetlen és oszthatatlan testének tagjai. Ugyanakkor gondot kell viselnünk mind önmagunkra, mind az egész nyájra, melyben a Szent Lélek bennünket vigyázókká tett, a Krisztus Anyaszentegyházá­nak legeltetésére, amelyet tulajdon vérével szerzett. Ő, aki a kilencvenkilenc juhot is otthagyja, hogy megkeresse a századikat, nevünkön szólít: kövess engem! Az ő hívásának engedelmeskedve jöttünk el ma hozzátok, és vigasztalásul, erősítésül magunkkal hoztuk több ezer keresztyén ember értetek elmondott virágvasárnapi és húsvét nagyheti imádságának hírét: sokuk nevét magunk sem tudjuk, de az Úr név szerint ismeri őket.

Hiszünk az imádság erejében. Hiszünk abban, hogy egymás hite által épülhetünk. Hisszük, hogy küldetésetek van ebben a világban, és tudatjuk veletek, hogy nem vagytok, és nem maradtok egyedül. Az Úr Jézus, ígérete szerint, velünk van minden napon a világ végezetéig az ő Szent Lelke által, illetve az ő látható földi testének, önnön vérén szerzett Anyaszentegyházának közösségében. Hisszük, hogy a Krisztusra épülő Anyaszentegyház legyőzhetetlen, és hogy nekünk, Krisztus tagjaiként szabad lelkiismerettel kell viaskodnunk a bűn és minden gonoszság ellen.

Tudjuk, hogy itt, Alsórákoson sem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk. Tudjuk, hogy sötét erők most is munkálkodnak a köztetek lévő keresztyéni ékes és jó rend megdöntésén. Isten országának állampolgáraiként viszont el nem fogadhatjuk a krisztusi és apostoli rendtől eltérő zűrzavart. Ennek a krisztusi és apostoli rendnek része az is, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Az apostol intése szerint mindenkinek csendesen kellene munkálkodnia, és a maga kenyerét ennie. Tudjuk, hogy Alsórákoson nem mindenki cselekszik ekképpen. Jogotok van hozzá, hogy elvonjátok magatokat mindenkitől, aki rendetlenül él, és azzal ne társalkodjatok, hogy megszégyenüljön. Mindazonáltal ne ellenségnek tartsátok, hanem atyafiakként intsétek őket (1Tessz 3,1–15).

Tudjuk, hogy a jelen körülmények között egyre nehezebb számotokra, hogy meg ne restüljetek a jó cselekvésében. De hisszük, hogy az az Úr, akinek ereje erőtlenség által végeztetik el, újból és újból megerősít mindnyájunkat. Ezért kell Istennek hálát adnunk, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért, szeretett testvéreink, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy sem a ti munkátok, sem a mienk nem hiábavaló az Úrban. Mivel Református Anyaszentegyházunk és az egyetemes keresztyén Anyaszentegyház tagjaiként az élő és oszthatatlan Krisztus-test tagjai vagyunk, ezáltal egymásra is vagyunk utalva örömünkben és bánatunkban, jólétünkben és szenvedéseinkben egyaránt. Érettetek mondott imádságaink mellett, szent egymásrautaltságunkban pedig ígéretet teszünk arra, hogy másokat is buzdítva, engedelmeskedni fogunk a Mester intésének:Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek;
amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok,
ha egymást szeretni fogjátok (Jn 13,34–35).Kelt Alsórákoson, az Úr emberré válásának 2011. esztendejében,
Húsvét nagyhetében, április 20-án.

2011. április 16., szombat

Árnyékboksz, mint hitvédelem?

Fábián Tibor

Árnyékboksz, mint hitvédelem?

Barabásozunk egy sort, aztán megyünk haza kezet mosni, beebédelni, mint aki jól végezte dolgát. Jól megvédte nyáját.


A református közbeszédben és internetes listákon sokszor emlegetik mostanság a Hit Gyülekezetét (amely Magyarországon hamarosan a történelmi egyházak egyike lesz. Jó próbájaként, egyfajta lakmuszpapírjaként, például az ökumenének, oda-vissza.) Mint minden rossznak gyökerét. „Ahová betették a lábukat ..., ott fű sem termett..., kéne egy jó stratégia; A hitgyüli megindult... itt is, minden szinten..., újságjainkban, mail-ben, sms-ben toboroz. Van-e olaj a lámpásainkban?

Az olvasóban már-már az az érzés támad, hogy egyházunkban minden olyan szép és jó lenne, ha az a fránya hitgyüli hagyná és nem zavarna be folyton. De bezavar.

Azt hiszem nem is a „hitgyüli” a lényeg, eme össznépi bűnbak-keresésben, - elvégre sokan halásznak még a más tavában, egészen hosszú listát írhatnánk össze Á-tól Z-ig... - hanem maga az ágyúzás, a feszültség-levezetés. A mi reakciónk.

Semmi új nincs benne. Éppen csak kétezer éves. Találjunk végre valakit, akire mindent ráaggathatunk. Köztük a saját hibáinkat (evangélium nélküli igehirdetések, az apologetika nélküli tanítás stb). Kibokszoljuk magunkból a felgyűlt feszültséget. Most éppen a hitgyülinek nőtt szarva, legközelebb majd máson találjuk meg a patát.

Barabásozunk, feszítsd meg-ezünk egy sort, aztán megyünk haza kezet mosni, beebédelni, mint aki jól végezte dolgát.

Jól megvédte nyáját.

A sok-sok rettegő hozzászólást követi egy józanabb: „a szekta jelenléte és virulása tehát figyelmeztetés a testnek. Van-e önkritikánk?”

Tényleg, van-e?

Nem hiszem, hogy egyházat valakik ellenében kellene építeni, ellenségkép(ek) kreálásával. Az evangélium hirdetése nem valaki – lásd. „gencsipap”, ilyen gyüli, olyan gyüli (a lista hosszan folytatható) – ellenében kötelességünk és hivatásunk, hanem mert Krisztus küld erre a szolgálatra. Nem azért küld, hogy valakit elintézzünk, kilőjjünk, hanem, hogy Őt képviseljük.

Képviselet közben pedig sokszor elfelejtjük, milyen is az a Krisztus, akit szolgálunk.

(Szolgálnunk kellene).

A sopánkodás, az árnyékboksz önmagában kevés, - tán csak feszültség-levezetésnek elég, ha egyáltalán - a gyakorlatban egy hitvédelmi témájú bibliaóra-sorozat többet ér.

Dzsihád helyett evangélium.


Tartsd magad Nemzetem! (videó)

Egy abortuszra ítélt magzat kálváriája

Egy abortuszra ítélt magzat kálváriája

gondola.hu
2011. április 15.

Egy kissé másfajta megvilágítása és értelmezése Jézus kálváriájának - egy abortusz előtt álló magzat szemszögéből.


http://www.gondola.hu/kepek/nyito/75234.jpg


I. Jézust halálra ítélik

Szüleimet a testiség kötötte össze. Mielőtt megszülettem volna, már halálra ítéltek. Nem a szeretet, hanem az önzés hívott az életre. Egyedül Isten szeret engem!

II. Jézus vállára veszi a keresztet

Anyám megkapta az abortusz beutalót a kórházba. A meg nem születettek szégyenbélyegét viselem. Szüleim átkoznak… Valaki talán imádkozik értem?!

III. Jézus először esik el a kereszttel

Az emberek manapság nem ismernek el hozzájuk hasonlónak. Én csak egy nem kívánatos terhességnek vagyok az esete, Egy baleset, melyet könnyen ki lehet javítani. Csak Isten fogad el engem egyedül!

IV. Jézus édesanyjával találkozik

Nekem nincs anyám, aki megsiratna. Én most egy asszonynak a foglya vagyok, aki meg fog öletni. Anyám talán soha nem ismerte az áldozatos szeretetet. Azért dob el most magától. Istenem, légy irgalmas édesanyámhoz!

V. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

Nekem senki nem segít. Még az orvos is anyámnak ad érzéstelenítőt, hogy ne szenvedjen, amikor engem megölnek. Uram! Már nem élnek segítő Simonok! Rád várok egyedül. Segíts!

VI. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak

Senki sem érzi, érti tragédiámat? Miért olyan egyszerű, érdektelen eset az, hogy engem most megölnek? Imáitok ezt meg tudnák akadályozni! Kérlek benneteket erre!

VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel

Apukám kiszámolta, hogy mennyibe kerülnék neki, ha élnék. És mennyi gond… A halálom olcsóbb és kényelmesebb. Ezért meg kell halnom. Talán a szülei tanították meg arra, hogy így mérlegeljen? Így most nem érti, mit is jelent édesapának lenni: azt, hogy a gyermeket Istentől el kell fogadni, és úgy nevelni, hogy Istenhez majd vissza is térhessen! Istenem, bocsáss meg neki is!

VIII. Jézus szól a síró asszonyokhoz

Uram Jézus! A Téged sirató asszonyok halálodat nem tudták megakadályozni. Az én halálomat sem akadályozza meg senki és semmi. Istenem! Most már csak végtelen irgalmasságodra hagyatkozhatom!

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel

Engem ejtenek. Családtervezés, túlnépesedés, ember tőrvetés… - Nincs helyem, nincs kenyerem széles e világon! Meg kell halnom! Istenem! Meddig tart még engem ez a föld, mely a legkisebbnek sem ad helyet? Miért akar tőlem megszabadulni? Miért?

X. Jézust megfosztják ruháitól

Uram, Jézus! Tőled elveszik ruháidat, nekem nincs is. Csak bőröm van, melyet egy eszköz hamarosan megragad és tép. Istenem, és én mennyire reszketek ettől!

XI. Jézust a keresztre szegezik

Uram, Téged keresztre szegeznek. Engem darabokra szabdalnak, s megszámlálják részeimet, hogy fertőzést ne okozzak. Istenem! Bocsáss meg hóhéraimnak, mert nem tudják mit cselekszenek!

XII: Jézus meghal a kereszten

Jézusom! Te meghalsz és én is nem sokára. Te ártatlan vagy. Én is. Emlékezzél meg rólam az Örök Élet Országában!

XIII: Jézus testét leveszik a keresztről

Jézusom, Te anyád ölén holtan is megnyugodtál, én csak teher vagyok, aki csak a lelkiismeretet tudom nyugtalanítani. Ám anyám ölében ezért nem tudok megnyugodni. Uram! Valóban, számomra nem létezik semmiféle ölelés?

XIV. Jézust a sírba helyezik

Jézusom! Téged a sírba helyeznek, engem hulladékként égetnek el. Én most már csak az utolsó ítéletre várok, és akkor Isten előtt szüleimet kell vádolnom gyilkossággal. Uram! Mégis irgalomért könyörgök, hiszen izzik kis szívemben a Tőled kapott szeretetparázs. Engedd, hogy a Te Szeplőtelen Édesanyád lángra lobbantsa szüleim szívében a szeretetet, és megismerjenek Téged, a Feltámadottat, csak ez mentheti meg őket! Add Uram, hogy átérezzék a szülői szeretet fenségét és az Istennel való teremtő együttműködés benső örömét és felelősségét! Így majd óvni fogják a további magzatot, s őszinte bűnbánatunk bizonyosan elnyeri Szent Szíved Irgalmát! Ámen.


Csűry István református püspök húsvéti pásztorlevele

Kedves Testvéreim!

Húsvétunkat megelőző böjti időben két bibliai esemény nyugtalanította az egyébként sem zavartalan napjaimat. Szinte napi rendszerességgel jutott eszembe az egyiptomi fogságból szülőföldjére vándoroló nép. Velük kapcsolatban elevenedik előttem az a pillanat, amikor a húsos fazekak emlékezete mellett először kapnak a mennyei kenyérből. A másik történet, mely az előbbi párhuzamosa is lehet, a jeruzsálemi sokadalom viselkedése a bevonuló Messiással való találkozáskor.

Mind a két történetnek van egy, egy kérdése. A mennyei kenyérre így kérdeznek: Mi ez? (2 Móz. 16, 15) A bevonuló Krisztus mellett sokan kihívóan kérdeznek: Ki ez? (Mt. 21, 1o)

A történetek Isten gondoskodásáról szólnak. A pusztában és Jeruzsálemben Isten irgalmából érkező életet adó kenyér van jelen. A vándorlás ingyen kenyere és az örökéletre tápláló kenyér. Ezek ajándékként érkeznek a siránkozó és mindig elégedetlen emberekhez, akik kérdéseikkel lelepleződnek. A halál torkában sem tud az ember alázatosabban viszonyulni a meg nem érdemelt kegyelem forrásához. Köszönet helyett kérdeznek. Mi ez? Szemrehányóan nézegetik a mennyei eledelt, amelyért le kell hajolniuk, ráadásul csak egyetlen napig lehet fogyasztani. Mi ez, az elvárások, a követelések, a képzelt érdemek jutalmaként!? Hol van már az öröm, amit éreztek a fáraó hatalma alóli szabaduláskor, hol van a hála az idegenben eltöltött rabszolgaság végéért? A jeruzsálemiek egyenesen a megalázás lenézésével, avagy lenéző megalázással tekintenek a bevonuló Krisztus Jézusra, aki éppen most bizonyítja, hogy nem álpróféta és nem földi király, hanem Isten egyszülött Fia. Ki ez, aki nem holmi királyok közül való, aki nem kényszeríti térdre a hódolókat!?

A hitetlenek máig így kérdeznek: mi az, amit nem mi hoztunk létre; ki az, aki beleszólhatna az életünkbe? Az ilyen magatartásnak keserű gyümölcse az egyéni élet boldogtalansága, a legbensőségesebb kapcsolatok felbomlása, a társadalom belső feszültsége vagy a nemzet megújhodásának késlekedése. Ettől fájdalmasabb, amikor a hívő ember is hasonlóan kérdez, vagy ilyen szellemben cselekszik. Ott ahol kétségbe vonják, hogy mennyei kenyerünk van, vagy, hogy Krisztus a mindenható, ott kiürülnek a templomok, elmenekülnek az emberek, nem születnek örökösök. Ott ahol nincs köszönet a mindennapi, és az örökélet kenyeréért, ott felveri a gyom és a gaz az örökíthetőt, amit később mások kéjes örömmel elbirtokolnak.

A jeruzsálemi bevonulást követő első hely a templom, ahová Krisztus megérkezett. Máté így emlékeztet erre: „kiűzi mindazokat…, akik latrok barlangjává tették (a templomot)” (Mt.21, 12) Így folytatja: „ vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket.”(Mt. 21, 14) Az, Aki fel fog támadni, hadat üzent nyomornak, betegségnek és halálnak.

Imádkozzunk valamennyien egymásért és másokért, hogy húsvétunk kérdéseinken túl a bizonyosság legyen, mi a feltámadt Jézus Krisztusnak örökösei vagyunk.

Nagyvárad, 2o11. március 22.

Áldott húsvéti ünnepeket kíván testvéri szeretettel

Csűry István püspök
2011. április 13., szerda

Trianon utáni változások a partiumi protestáns egyházak életében

"Trianon utáni változások a partiumi protestáns egyházak életében"
konferencia


2011. április 15-16.

Partiumi Keresztény Egyetem
http://partium.ro

http://partium.ro/pict/logo1.gif
Péntek, 2011. április 15. Délelőtti ülés
Nagyvárad, Újvárosi Református Egyházközség Imaterme
Kálvin utca 2.szám, a templom udvarán

 • 10:00 – 10:15 Áhítat (Nt. Herdean Gyöngyi lelkipásztor)
 • Vendégek és résztvevők köszöntése (Dr.Hermán M. János)
 • 10:15 – 10:45 Dr. Czire Szabolcs: Az unitáriusok vallásosságának alakulása Trianontól napjainkig
 • 10:45 – 11:00 Buzogány Csoma István: A Nagyváradi Unitárius Egyházközség megalakulása és működése a Trianont követő időszakban
 • 11:00 – 11:20 Soós József: Misszió Erdélyben és Partiumban a két világháború között
 • 11:20 – 11:30 Hozzászólások (moderátor: drs.Kánya Endre)
 • 11:30 – 11:45 Kávészünet
 • 11:45 – 12:05 Emlékezés Gr. Tisza István születésének 150. évfordulójára. Dr. Szendrei Ákos: Ellentétek és szembenállások Tisza István és Justh Gyula parlamentáris értekezésében
 • 12:05 – 12:20 Dr. Pálfi József: Királyhágómellék-kérdés a második bécsi döntést követően
 • 12:20 – 12:40 Hozzászólások
 • 12:40 – 13:00 Záró áhítat (Nt. Sándor Lajos lelkipásztor)
 • 13:00 Ebéd


Péntek, 2011. április 15. Délutáni ülés
Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, Bartók terem

 • 17:00 – 17:15 Áhítat (Nt. Forró László lelkipásztor)
 • 17:15 – 17:45 Dr. Chirodea Letiția – Dr. Boros-Konrád Katalin: Zenei műsor
 • 17:45 - 18:05 Orosz Otília Valéria: Az Újvárosi Református Énekkar szerepe a nagyváradiművelődési életben
 • 18:05 – 18:15 Kávészünet
 • 18:15 – 18:35 Drs. Péter Csaba: A presbitérium egyházépítő szolgálata Trianont követően
 • 18:35 – 18:55 Dr. Hermán M. János: Trianon következményeiről a korabeli holland sajtó tükrében
 • 18:55 – 19:10 Hozzászólások (moderátor: drs.Kánya Endre)
 • 19:10 – 19:25 Esti áhítat (Drs.Kasza Ida tanár)
 • 20:00 Vacsora

Szombat, 2011. április 16.
Érmihályfalva

 • 14:00 Dr. Hermán M. János könyvadományának átadása a Bernáth József Református Iskola részére
 • 14:15 Ebéd – Sass Kálmán Gyülekezeti Terem
 • 16:00-tól Padlás Galéria
 • 16:00 – 16:05 Dr. Szilágyi Ferenc – vendégek és résztvevők köszöntése
 • 16:05 – 17:05 Dr. Süli-Zakar István: A magyarok nyelvi-, kultúr- és genetikai rokonsága
 • 17:05 – 17:25 Drs. Balázs Csilla lelkipásztor: A tisztelet etimológiai értelmezése
 • 17:25 – 17:35 Kávészünet
 • 17:35 – 17:55 Dr. Buzogány Dezső – Dr. Ősz Sándor Előd: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának dokumentumai
 • 18:00 – 18:30 Vetített kiállítás régi magyar családi dokumentumokból – az Érmelléki Demokrácia Központ gyűjtése
 • 18:30 Állófogadás


2011. április 8., péntek

Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár

Luther Márton (Martin Luther) 1517. október 31-én szögezte ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét. A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) 2010 pünkösdjén kezdte meg a reformáció 500. évfordulójára, a 2017-es emlékévre való tartalmi felkészülést.

A MEE Reformációi Emlékbizottsága hangolja össze az egyházközségi és országos jubileumi terveket. Tematikus évek, művészeti alkotások készítése, könyvek (köztük Luther válogatott műveinek) kiadása, pályázatok, kiállítások és rendezvények szerepelnek a programok között. (Részletesen ld. a honlapon: www.reformacio.500.hu)

A Reformációi Emlékbizottság Egyháztörténeti Alcsoportja állítja össze azon művek listáját, amelyeket 2017-ig az evangélikus egyház digitalizáltat és interneten ingyenesen közzétesz. A Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár (MEDK) végső formájában tartalmazza majd a magyarországi evangélikusokkal kapcsolatban 1800-2010 között írt teológiai és történeti műveket. Az OSZK, a Luther Kiadó vagy mások által digitalizált 1517-1800, illetve 1800-2010 között írt műveket linkekkel kapcsoljuk be az MEDK-ba.

Evaluare psihologica inainte de incadrare la Episcopia Ortodoxa a Oradei

Viză pentru slujire de la Episcopie

Bihoreanul
08.04.2011

Episcopia Ortodoxă a schimbat politica de cadre. Preoţii ortodocşi care primesc parohie în judeţ sunt obligaţi să îşi facă control psihologic. Ca să nu mai aibă surprize neplăcute cu slujitorii Bisericii, conducerea a hotărât să îi evalueze înainte de încadrarea pe post.

http://www.ebihoreanul.ro/modules/news/files/16-popa.jpg

Măsura are ca scop demascarea preoţilor cu apucături lumeşti care pot aduce atingere imaginii clerului şi a celor cu înclinaţii rebele, contravenind principiului "ascultării" faţă de şefii ierarhici; a se citi episcopul Sofronie Drincec. Pentru ca Episcopia să aibă garanţia calităţii examinării, preoţii sunt obligaţi să se supună controlului psihologic tocmai în cabinetul psihologului Carmen Dindelegan, sora călugărului Mihail, omul de încredere al episcopului, înaintat de curând în funcţia de arhimandrit.

Astfel, din examinare câştigă toată lumea: cabinetul psihologic clienţi, iar Episcopia date complete despre personalul din subordine. Nu de alta, dar poate preoţii scapă în faţa psihologului lucrurile jenante pe care au uitat să le împărtăşească duhovnicului...

A bátorság pápája

A bátorság pápája

Magyar Hírlap
2011-04-08

Hoppál Kál Bulcsú róm. kat. teológus

XVI. Benedek hónapokkal ezelőtti nagy-britanniai látogatását hatalmas politikai vihar előzte meg. Brit kormánykörök a látogatás elhalasztását javasolták. Volt, aki le akarta tartóztatni a pápát, és volt, aki azt kérte számon, hogy miért kell egy vallási vezető útját egy szekuláris államnak finanszíroznia. Az angliai médiában a látogatást megelőzően naponta szerepelt Richard Dawkins harcos ateis­ta, aki „legpozitívabb” megnyilvánulásában „Isten rottweilerének” nevezte a katolikus egyház fejét. Általában a pápa homoszexualitásról, az óvszerhasználatról és a papi cölibátusról vallott nézeteit kritizálták. Peter Tatchell melegjogi aktivista filmet is forgatott a szentatyáról, amelyben a „holokauszttagadó” Richard Williamson püspök ügyétől kezdve a pápai tévedhetetlenség dogmájának megkérdőjelezéséig szinte minden sztereotip vád felmerült. Végül is csak pár ezer ember gyűlt össze a legnagyobb tömeget vonzó pápaellenes tüntetésen, míg a Hyde Parkban legkevesebb ötvenezer ember imádkozott együtt XVI. Benedekkel. Mindenféle tiltakozás ellenére azonban – mint ahogy öt évvel ezelőtt Törökországban is – a pápa elnyerte a kétkedők kegyeit, és triumfálva vonult be a canterburyi székesegyházba.

2011. április 7., csütörtök

Szilágysági református naptár az 1938. évre (pdf)


Szilágysági református naptár az 1938. évre
MEK

19 MB PDF letöltése

Szilágysági református naptár az 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939. és 1940. évre. Szerk.: Bereczky József [1935-ig és 1938-1940], Fodor Béla [1935-ig], Kádár Géza [1937-ig], Tapsony Endre [1935-ig], Kádár Imre [1936-tól], G. Kovács István [1936-tól], Köblös Endre [1936-tól], Pálur Miklós [1936-tól], Végh Árpád [1936-tól], Kovács Zsigmond [1936-tól], Zalău [Zilah, 1925-1926, 1930-1936]. Seres ny. A Szilágysomlyói Ref. Egyházmegye Lelkésztestületének kiad.; Carei-Nagykároly [1927, 1937-1939.] Roth és Komáromy kny.; Şimleul Silvaniei [Szilágysomlyó, 1929.]. Lázár kny. à 180 l., 14 db, 23 cm. [1938-tól borítékcíme: Református naptár.] (Adatbank)


Exorcizare intr-o biserica din Gorj (video)

VIDEO cutremurator! Uite cum se face o exorcizare intr-o biserica din Gorj

cancan.ro
4 apr 2011

O femeie din Gorj care susţine că este posedată de diavol a cerut sprijinul bisericii. Femeia este la a patra încercare de a se elibera de diavol, însă, potrivit preoţilor, diavolul este prea puternic şi nu poate fi scos prea uşor.

http://www.cancan.ro//usr/imagini/2011/04/03/393902-thumb-preot.jpgZsinatot tartanak a horvátországi reformátusok

Zsinatot tartanak Horvátországban

reformatus.hu
2011. március 30.

Összehívta az egyik horvátországi magyar református közösség, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) Zsinatát Lángh Endre püspök.

http://www.reformator.hr/Fotografije/agnus-300stroke.jpg

A tanácskozást, melynek keretében új tisztségviselőket választanak, április 9-én tartják meg Laskón. Az egyház honlapján közzétett meghívóban az olvasható, hogy a HRKKE Zsinati Tanácsa március 18-án megtartott ülésén Csáti Szabó Lajos, jelenlegi laskói esperest jelölte a püspöki tisztségre.

Mint ismeretes, a horvátországi református egyházak nem tagjai a Magyar Református Egyháznak. A Generális Konvent álláspontja szerint ugyanis csak egy egyházként csatlakozhatnának a Kárpát-medencei reformátusokat tömörítő szervezethez. A Magyar Református Egyház 2009. május 22-én elfogadott alkotmánya ugyanakkor nem zárja ki a későbbi esetleges csatlakozást. A dokumentum függeléke a közös zsinat képviseleti számarányának megállapítása során a horvátországi egyházzal is számol, de mint fogalmaz: "A Horvátországi Református Egyház csatlakozásáig ezek a helyek a Dunamelléki Református Egyházkerületet illetik meg".

Jugoszlávia felbomlásával, az ország függetlenedését követően alakult meg a kis lélekszámú Horvátországi Református Keresztyén Egyház 1993-ban, amely azonban belső ellentétek következtében később több részre szakadt. Így jött létre a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház és a horvát nyelvű Horvátországi Protestáns Református Keresztyén Egyház. Az utóbbi években több kezdeményezés volt, hogy egyesítsék a maroknyi közösségeket – a Református Világszövetség megbízottja is közvetített a felek között -, mindezidáig azonban ez nem vezetett eredményre.

http://www.reformator.hr/Fotografije/Pleter400x50.jpg


Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház

Horvátországi Protestáns Református Keresztyén EgyházJS Bach: Magnificat (video)


JS Bach: Magnificat
Amsterdam Baroque Choir
Amsterdam Baroque Orchestra
Ton Koopman
Bachfest Leipzig
(2003)

In Leipzig, Ton Koopman delivers a passionate performance of Bach’s Magnificat.

The name of Ton Koopman is closely linked with Baroque music, in the same way as that of Gustav Leonhardt with whom he studied the harpsichord at the Amsterdam conservatory, the Mecca of the Baroque “revival” at the beginning of the sixties. An organ and harpsichord player, Ton Koopman founded the Amsterdam Baroque Orchestra then the Amsterdam Baroque Choir. It is with these two ensembles that we see him several decades later in 2003 in Leipzig.

To pay tribute to its glorious composer, Leipzig organises every year, close to Ascension Day, a “Bach Festival”, and a must for all the fans of Baroque music. It is in this town that Johann Sebastian Bach lived for the last twenty-seven years of his life (1685-1750), where he filled many different functions and principally that of the cantor of the church of Saint Thomas.

That evening in 2003, Ton Koopman conducted a programme that functioned like a mirror: the Magnificat by Johann Kuhnau, the composer Bach succeeded at the organ of Saint Thomas, and Bach’s Magnificat. Between the two, Cantata BWV10. With singers, an orchestra and a choir who are perfectly prepared, Koopman offers us a performance full of passion under the arches of this edifice that once echoed to Bach's own chords.


Download 356 MB AVI:


JS Bach: Matthaus Passion (video)


Johann Sebastian Bach: Matthaus Passion
Choir of King's College, Cambridge
Stephen Cleobury
(1994)

Bach composed his St. Matthew Passion in 1727. Only two of his five Passion settings have survived – the St. Matthew and the St. John. The St. Mark survives in a realisation after the manuscript was destroyed in a bombing raid in the Second World War. Of the other two works there is no trace. The work was premiered in Leipzig where Bach was kapellmeister at the Thomaskirche. Revised several times by the composer, it was often performed during his lifetime, but not heard outside Leipzig until 1829 when Mendelssohn performed an edited and modified version in Berlin. Today we take a dim view of the 19th century tampering with a work like the St. Matthew Passion. However, Mendelssohn’s pioneering work in bringing the music of Bach to a wider public was responsible for the reappraisal of the composer, and the restoration of masterpieces such as the St. Matthew Passion to the repertoire.


Download 1 GB AVI:


Presedintele cere reevaluarea banilor pentru biserici

Traian Băsescu cere reevaluarea banilor pentru biserici

Romania Libera
5 Aprilie 2011

http://www.romanialibera.ro/usr/thumbs/thumb_513_x_340/2011/04/05//175535-traian-basescu-si-patriarhul.jpg

Preşedintele Traian Băsescu solicită reexaminarea Legii privind parteneriatul stat-biserică, pentru care cere stabilirea de proceduri clare de finanţare "pentru a nu crea impresia unei politizări". De asemenea, preşedintele invocă pericolul tratamentului diferenţiat în acordarea de finanţare publică între culte şi celelalte ONG-uri, informează NewsIn.Cum este finantata Biserica in alte state europene

Cum este finanţată Biserica în alte state europene

basilica.ro
5 aprilie 2011

http://www.basilica.ro/_upload/img/1301989382658889124.jpg

In contextul agitaţiei care s-a creat în legătură cu finanţarea Bisericii şi a cultelor religioase din România de către stat, trebuie să spunem că acest lucru nu este nicidecum unic în Europa. Vom prezenta situaţia privitoare la ajutorul financiar al statului către cultele religioase în ţări europene, unele chiar foste membre ale blocului comunist.

În funcţie de evoluţia istorică a finanţării sau subvenţionării Bisericii de către stat, s-au format diverse modalităţi pentru realizarea acestui lucru, care diferă de la stat la stat.


2011. április 4., hétfő

Az okkultizmus kapu a sátán számára az ember életébe

Az okkultizmus kapu a sátán számára az ember életébe

Magyar Kurír
2010. 11. 25.

November 24-én gyóntatási továbbképzés volt Mátraverebély-Szentkúton, ahol előadást tartott Leopold Jablonský szlovák ferences exorcista. A Nagyszombati Főegyházmegye exorcistája az okkultizmus következményeiről és a szabadulás útjáról beszélt mintegy hetven pap előtt.

http://magyarkurir.hu/sites/default/files/kurir_logo.png


Satanism through the ages

Satanism through the ages

The Telegraph
Henry Samuel
30 Mar 2011

The term Satanism represents a broad range of religions, world views, and literature that all look favourably on Satan or similar rebellious figures.

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01860/Anton-LaVey_1860515c.jpg

Satan first appeared in the Hebrew Bible as an angel who challenged the religious faith of humans. In the Book of Job he is called "the Satan" ("the accuser") and acted as the prosecutor in God's court.Jesus as an openly gay man?

Jesus as an openly gay man

guardian.co.uk
Michael Ruse
4 April 2011

What if the newly found codices provided evidence of Jesus's same-sex activity? Michael Ruse imagines the implications

http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2011/4/4/1301910349208/jesus-christ-gay-004.jpg


The most astounding finding from the newly discovered lead codices is that Jesus Christ was unambiguously and openly gay. He and his disciples formed a same-sex coterie, bound by feelings of love and mutual support. There are recorded instances of same-sex activity – the "beloved disciple" plays a significant role – and there is affirmation of the joys of friendship and of living and loving together.

Continua batalia pentru Arhivele Nationale

EXCLUSIV Continuă bătălia pentru Arhivele Naţionale. UDMR nu cedează

Adevarul
4 aprilie 2011

http://www.adevarul.ro/bbtcontent/clipping/ADVIMA20110310_0100/8.jpg

Iniţiativa legislativă care permite cultelor să-şi revendice documentele preluate de Arhivele Naţionale în perioada comunistă întâmpină opoziţia istoricilor„Adevărul" a scris săptămâna trecută, în ediţia online, despre această propunere de modificare a Legii Arhivelor, iar de atunci punctele de vedere contrare s-au înmulţit.Cum isi cauta neveste viitorii preoti

AFACEREA "SOŢIA ŞI PAROHIA". Cum îşi caută neveste VIITORII PREOŢI "Motanul Dănilă", "Drăcuşorul Cristian" şi "Alec - la suflet copil, în rest bărbat"

gandul.info
2011.04.04.

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/15786/8128798/1/web-preoti-mediafax-foto-octav-ganea.jpg?width=510


Dacă visezi să devii soţie de preot, nu mai trebuie să te plimbi pe holurile Facultăţii de Teologie cu o mină virtuoasă, în căutarea unui viitor membru al clerului. Destinul de preoteasă îţi este acum la un click distanţă. E suficient să intri pe site-ul matrimonial "Cetatea-Creştină". Trebuie să-ţi faci o prezentare suficient de detaliată şi în duh creştin, să apeşi pe butonul "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!" şi apoi să aştepţi să fii curtată de viitorii slujitori ai Domnului.

Averea Bisericii, cosmar pentru Televiziunea Romana

Averea Bisericii, coşmar pentru Televiziunea Română

basilica.ro / Ziarul Lumina
01 Aprilie 2011

În legătură cu emisiunea-dezbatere cu tema "Averea Bisericii" difuzată în cadrul emisiunii Cu ochiiân 4 pe canalul TV România 1 în seara de 30 martie 2011, Patriarhia Română face următoarele precizări:

http://www.ziarullumina.ro/imagine.php?pic=156276input_file0074430.jpg&rw=280

Aşa cum au remarcat numeroşi telespectatori, emisiunea a fost agresivă, lipsită de obiectivitate şi de profesionalism, arătând, de fapt, reaua intenţie a realizatorilor prin prezentarea trunchiată şi tendenţioasă a informaţiilor cu scopul vădit de a discredita Biserica în contextul crizei economice actuale.Toamna se numara crestinii

Toamna se numără creştinii

http://www.ziarullumina.ro/images/logo-cotidian.png

Ziarul Lumina
pr. Ion Armaşi
31 Martie 2011

În octombrie 2011, va avea loc în ţara noastră un recensământ al populaţiei şi al locuinţelor, parte a unei operaţiuni de recenzare mai largi, iniţiată la nivelul Uniunii Europene. Cele 35 de criterii de recenzare, care compun formularul individual, investighează societatea din perspective considerate critice la nivel european.

Történelmi egyház lesz a Hit Gyülekezete

Történelmi egyház lesz a Hit Gyülekezete

index.hu
Spirk József
2011. április 4.

Bekerülhet a vallási szervezetek elitklubjába a sokáig fekete bárányként kezelt Hit Gyülekezete. Várható, hogy az egyházi törvény módosításának egyik mellékhatásaként kibővül a történelmi egyházak köre. Németh Sándor révbe ér.

http://kep.index.hu/1/0/203/2036/20366/2036646_078801055f4ff9d89bb9ef3f2a5be666_wm.jpg

Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze
(Fotó: Szigetváry Zsolt)


The first ever portrait of Jesus?

Is this the first ever portrait of Jesus? The incredible story of 70 ancient books hidden in a cave for nearly 2,000 years

Daily Mail
Nick Pryer
3rd April 2011


The image is eerily familiar: a bearded young man with flowing curly hair. After lying for nearly 2,000 years hidden in a cave in the Holy Land, the fine detail is difficult to determine. But in a certain light it is not difficult to interpret the marks around the figure’s brow as a crown of thorns.

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/04/02/article-1372741-0B6C6F8900000578-841_634x848.jpg

Unde se fac exorcizari in Romania

Ce s-a discutat la conferinţa de la Roma a EXORCIŞTILOR CATOLICI: "Asistăm la o renaştere a satanismului". Unde se fac exorcizări ÎN ROMÂNIA - o practică pe care Patriarhia o condamnă

gandul.info
2011.04.03.


Răspândirea satanismului prin intermediul internetului îngrijorează Biserica Catolică de la Roma, care a organizat o conferinţă specială pentru a dezbate acest fenomen, informează The Telegraph.

"Internetul a făcut ca informaţiile legate de satanism să fie mai accesibile ca oricând", a spus Carlo Climati, membru al Ateneo Pontificio Regina Apostolorum din Roma, o universitate aflată sub autoritatea Vaticanului. La conferinţă au participat şi preoţi catolici specializaţi în exorcizări.

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/8117204/3/1424139-afp-mediafax-foto-giulio-napolitano.jpg?width=510

Templom és kocsma: kettő az egyben

Templom és kocsma: kettő az egyben

blikk.hu
2011-04-02

Brennbergbánya - A brennbergbányai Szent Borbála templom az egyetlen az országban, ahol egy épületen belül kapott helyet a söntéspult és az oltár.


2011. április 2., szombat

A Biblia könyvei címke-felhőben

Károli-fordítás

Wordle: Biblia
Biblia

Wordle: Ószövetség
Ószövetség

Wordle: Újszövetség
Újszövetség

Református címke-felhők


Wordle: Kálvin - Institúció
Kálvin - Institúció

Wordle: II. Helvét Hitvallás
II. Helvét Hitvallás

Wordle: Heidelbergi Káté
Heidelbergi Káté

Wordle: RRE Statutum
RRE - Statutum

Wordle: RRE Kánon
RRE - Kánon

Wordle: RRE Fegyelmi szabályzat
RRE - Fegy. szab.

Wordle: KRE Választási szabályzat
KREK - Vál. szab.

Wordle: A Magyar Református Egyház alkotmánya
Ref. Egység

Wordle: Románia Vallásügyi Törvény
Vallásügyi Törvény

2011. április 1., péntek

GodBricks

Biserica cu dracii pe icoane (foto)

Pókok szőtték be az árvízi fákat (fotók)

"Szétfoszlik bizakodásuk, bizodalmuk olyan, mint a pókháló."
(Jób könyve 8,14)

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/340/cache/pakistan-floods-drive-spiders-into-trees-water_34032_600x450.jpg

More photos:
Pictures: Trees Cocooned in Spider Webs After Flood
(National Geographic)Fejlődik a királyhágómelléki református egyházkerület

Fejlődik a református egyházkerület

erdon.ro
Ciucur Losonczi Antonius
2011.04.01

Nagyvárad - Péntek délelőtt a váradi Illyés Gyula Könyvesboltban sajtótájékoztatót tartott Csűry István királyhágómelléki református püspök és Forró László főjegyző. Több jó hírt is bejelentettek.


Csűry István
királyhágómelléki református püspök arra hívta fel a figyelmet: április végén zárul annak a HU-RO-s, vagyis a magyar-román határon átnyúló európai uniós programnak a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet érintő fejezete, mely egyrészt a közösség-, illetve kistérségfejlesztésről, másrészt pedig a szakemberképzésnek a folytatásáról szól. (Mint ismeretes, tizenöt olyan egyházi szervezetet gyűjtöttek össze, melynek képviselői komolyan gondolják a kisrégiónak, illetve a KREK területén folyó munkának a fejlesztését). Ugyanakkor az egyházkerület egy nemzetközi cigánymissziós projektet is elkezdett, mely három helyszínen zajlik. Az első rendezvénynek Nagyvárad biztosított helyszínt, a hétvégén Debrecenben folytatódik a sorozat, majd Budapesten zárul. „Azért vagyok nagyon boldog, mert egyre-másra keresnek bennünket külföldről is érdeklődő újságírók, hogy milyen eredményeket fogunk tudni felmutatni. Erre azt tudom mondani: elég nagy sikernek könyvelem el azt, hogy az Európai Unió romaügyi szakemberei jönnek nagyszerű előadásokat tartani”, hangsúlyozta az egyházfő.

Csűry István
azt is bejelentette: megoldódott a több éve húzódó gencsi ügy, ugyanis az ottani gyülekezet megfogadva a KREK vezetőinek bátorítását és tanácsát, meghívta lelkipásztori szolgálatra Gáll Sándor érszakácsi lelkészt. Az érintett már el is foglalta helyét, Szomor Attilát pedig áthelyezték segédlelkésznek a nagybánya-újvárosi parókiára. Úgy tünik tehát, hogy az úgynevezett két tábor a megbékélés útját kereste és ez sikerült is nekik. Változás történt az érsemjéni gyülekezetnél is: Fülöp János tiszteletes elfogadta a püspök kinevezését és Érszakácsiba távozott a megüresedett helyre. Így a semjéni reformátusoknak lehetőségük nyílt arra, hogy új lelkipásztort válasszanak maguknak, illetve hívjanak a településre.

Készülnek a népszámlálásra


A püspök jelezte: a KREK tudatosan készül a közelgő népszámlálásra, ugyanis nem közömbös számára, hogy hányan vagyunk a Partiumban, Erdélyben, illetve az országban. Többek közt azért sem, mert Romániában százalékban fejezik ki a kisebbségi arányt, így a felekezethez való tartozást is, melyet aztán a különböző pályázati kiírásoknál számon kérnek. Az egyházfő ezért arra kéri az atyafiakat: vállalják identitásukat, vagyis magyarságukat, keresztyén és református voltukat. Megitélésében ennek következményei is vannak, abban az értelemben, hogy mindenki számára világossá kell váljon: nem leírható, hanem erősődő kisebbség vagyunk. „Reménységünk van arra, hogy a népszámlálás adatai alapján elkezdhetünk majd egy olyanfajta projektet, mely a családok megerősítéséről, a fiatalok itthon maradásáról és nem utolsó sorban a megszületendő gyermekek életkörülményeinek javításáról szól”, tette hozzá.

Szintén jó hírnek számít, hogy sikerül egy új alegységgel, azaz egy óvodával bővíteni a szatmárnémeti Református Gimnáziumot, mely a tizenharmadik a sorban. Alulról építkezve máshol is igyekeznek új óvodákat létesíteni, így még másik két-három tanintézményt szeretnének az ősszel beindítani.

Felújított könyvesbolt


Forró László
főjegyző arra hívta fel a figyelmet: a felújított Illyés Gyula Református könyvesboltban nem csupán olvasnivalót lehet vásárolni, hanem rusztikus magyar ruhákat, különböző népművészeti alkotásokat is. A kinálatot folyamatosan bővítik, a húsvétra és a ballagásra is készülnek. A falakat ugyanakkor Ujvárossy László képzőművésznek, a Partiumi Keresztény Egyetem oktatójának és diákjainak az alkotásai díszítik.