2012. július 24., kedd

Bab' Aziz - A sivatag hercege (film)


Bab' Aziz - A sivatag hercege
(Bab'Aziz)
színes, feliratos svájci-magyar-francia-német-iráni-tunéziai-angol filmdráma
2005

Két alak rajzolódik ki a homok óceánjában: Ishtar, a bájos kislány, és nagypapája, Bab'Aziz, a vak dervis. Céljuk a dervisek nagy találkozója, melyre harmincévente egyszer kerül sor. Ahhoz, hogy odataláljanak, hitük kell legyen, a szívükkel meg kell hallaniuk a sivatag végtelen csöndjét. Vándorútjuk során különböző emberekkel találkoznak: Osmannal, aki a gyönyörű fiatal nőt keresi, akit egy kút mélyén pillantott meg..., Zaiddal, akinek az éneke elcsábított egy bájos szépséget, akit elveszített..., és ott van a herceg, aki feladta birtokát, hogy dervis lehessen - régi történet, melyet Bab'Aziz mesélt Ishtarnak, miközben céljuk felé igyekeztek. A sivatag a dervis barátja, és a kellő időben felfedi titkát Bab'Aziz előtt: megmutatja az összejövetel helyét. Az idős ember még utoljára megcsókolja unokáját, mielőtt elküldi őt Zaiddel a gyülekezet vad színei és elbűvölő hangjai közé. Bab'Aziz számára eljött az idő, hogy eggyé váljon a sivatag homokjával, hogy része legyen a sok történetnek és legendának, mely ott kavarog a sivatagban, mint álom az álomban, oly végtelenül, ahogy a homokszemek sodródnak.

2012. július 17., kedd

Az erdélyi magyar történelmi egyházak nyilatkozata restitúció tárgyában

Nyilatkozat

Az erdélyi magyar történelmi egyházak az 1989. évi államhatalmi változás óta küzdenek az államosított vagy más jogcímen elkobzott egyházi ingatlanok teljes körű természetbeni visszaszolgáltatásáért, illetve az esetenkénti méltányos kárpótlásért. A magántulajdon és a közösségi vagyon sérthetetlenségének elvét valló jogállami keretek között huszonkét év túl hosszú időszak jogos követeléseink teljesítéséhez.

A fentiek jegyében egyházaink vezető testületei és hívei mélységes felháborodással vették tudomásul a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének visszaszolgáltatásával kapcsolatos per legutóbbi fejleményét. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület jogos tulajdonának visszaszolgáltatását előmozdító restitúciós bizottság két tagját a tárgyalásra kijelölt törvényszék letöltendő börtönbüntetésre ítélte, ugyanakkor elrendelte az egyházi tulajdonjogot igazoló telekkönyvi bejegyzés törlését, továbbá az Erdélyi Református Egyházkerületet 1 millió 137 ezer lej büntetés kifizetésére kötelezte.

Az elítélt személyekkel való együttérzésünk kifejezésén túlmenően egyházaink közösen kívánnak fellépni az igazságos és méltányos fellebbezési döntések megszületéséért. Reméljük, hogy az államhatalmi szinten jelenlevő magyarellenesség dacára mihamarabb és maradéktalanul sor kerül erre.

A fentiek ékesen bizonyítják, hogy amíg nem teljesül az elrabolt egyházi vagyontárgyak teljes visszaszolgáltatása, illetve kielégítő mértékű kárpótlása, addig nem beszélhetünk az erdélyi történelmi egyházak és a romániai államhatalom közötti viszony rendezettségéről.

Erdély-szerte, 2012. július 11.

Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke

Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke

Schönberger Jenő, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke

Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke

Bálint Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház püspöke

Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház püspöke


A Romániai Református Egyház Zsinatának állásfoglalása restitúció tárgyában

Állásfoglalás

A Romániai Református Egyház Zsinata 2012. július 13-án tartott ülésén a Királyhágómelléki Református Egyházkerület javaslatára a következő határozatot hozza:

Megbotránkozással értesültünk a Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium visszaállamosításának híréről, a Visszaszolgáltatási (restitúciós) Bizottság tagjainak letöltendő börtönbüntetéséről és az Erdélyi Református Egyházkerületre kiszabott pénzbüntetésről.

Úgy tekintjük, hogy ami jelenleg Romániában az igazságszolgáltatás terén történik, az az Egyház, a magyarság és a jogállamiság elleni durva támadás, egyben az Európai Unióban élő polgárok elleni vétség is.

Felkérjük az illetékes hatóságokat, hogy sürgősen akadályozzák meg a Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium törvénytelen visszaállamosításának súlyosbodó folyamatát, ami a buzăui bíróság június 28-i ítéletét követően a láthatóan törékeny demokratikus viszonyokból vissza akarja kényszeríteni az egyházat és híveit az 1989 előtti sötét diktatúrába.

Hittel és reménységgel fordulunk a Romániában élő összes vallási felekezethez és kérjük, hogy közös fellépéssel követeljék velünk együtt:


– a jogállamiság elvének következetes érvényesítését,
– a restitutio in integrum maradéktalan megvalósulását,
– a jogsértő visszaállamosítási törekvések azonnali megszüntetését.

A Romániai Református Egyház Zsinata felkéri lelkipásztorait és híveit, hogy imádkozzanak Románia demokratikus működésében tapasztalható súlyos fogyatékosságok felszámolásáért, a törvény, az igazság és a méltányosság betartásáért, egyházunk Krisztust követő közösségéért.

Kolozsvár, 2012. július 13-án

A Romániai Református Egyház Zsinata

Dr. Pap Géza, püspök
Erdélyi Református Egyházkerület
elnök

Csűry István, püspök
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
elnök

Geréb Péter, főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület
elnök

Varga Attila, főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
elnök


2012. július 4., szerda

Amaro atya bűne - 2002 (film)


Amaro atya bűne
(El Crimen del padre Amaro)
színes, feliratos mexikói-spanyol-argentin-francia filmdráma
(2002)

Az igazi választás: a lélek, vagy a hús... A huszonnégy éves Amaro atyát (Gael García Bernal) a mexikói Los Rayes plébániájára küldik, hogy vegye át a kiöregedett és fáradt Benito atya (Sancho Gracia) helyét. A naiv és világmegváltó tervekkel érkező ifjú pap rögtön akadályokba ütközik. Benito atya évtizedekig szemet hunyt a maffia üzelmei felett, cserébe a mindenkori főnökök jótékonysági alapítványokat tettek a szegények megsegítésére. Az idős pap jobb keze, Natalio atya (Damián Alcázar) is a kormányellenes gerillákat pénzelte titokban. Amaro atya megismerkedik a tizenhat éves, szépséges Ameliával (Ana Claudia Talancón), aki édesanyja nyomdokaiba kíván lépni. Az anya ugyanis Benito atya titkos szeretője volt éveken keresztül. Amaro atya felett összecsapnak a hullámok, és meginog szikla szilárdnak hitt hitében...

2012. július 3., kedd

Online petíció a Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatása ügyében


KONCEPCIÓS PER AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Keresztyén testvéregyházak, emberjogi szervezetek figyelmébe ajánljuk a következő esetet, hogy lehetőségeikhez mérten tájékoztassák az illetékes állami, és államok fölötti szervezeteket egy Európai Unión belüli (Romániai) koncepciós per monitorizálása érdekében. A monitorizálás elsősorban a törvényesség betartását garantálhatná egy rendkívül kényes esetben. A elmult években több alkalommal elmarasztalta már Romániát a strassbourgi Európai Emberjogi Bíróság. Romániában politikai befolyás miatt is gyakran áthágják az érvényben levő jogszabályokat.

Az erdélyi magyar kisebbség felét alkotó 750.000 lelket számláló Romániái Református Egyházat próbálják lejáratni, és egy nem létező bűntény „elkövetésében” bűnpártolóvá és haszonélvezővé tenni. Ugyanakkor 3 személy ellen hivatali visszaélés vádjával büntetőpert indítottak, zárolva az érintettek vagyonát.

A vád szerint a 3 három vádlott alkotta kormányközi bizottság (Markó Attila, Clim Silviu és Marosán Tamás) szándékosan elferdítve a valóságot, jogtalanul állapította meg, hogy az egykori sepsiszentgyörgyi Evangéliumi Református Székely Mikó Kollégium a református egyház tulajdonát képezte és a 2002 májusában általuk kiállított jegyzőkönyv alapján az egykori iskola épületét az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonába helyezték. A visszazsolgáltatási jogszabály (1999. évi 83. számú sürgősségi kormányrendelet, amely a 266. számú hivatalos közlönyben jelent meg 1999.jún.10-én) értelmében az ingatlanokat azon egyházaknak, illetve kissebségi szervezeteknek kellett visszaadni, akiktől a kommunista állam elkobozta őket. Az igazság kiderítésére a legegyszerűbb mód az, ha ellenőrizzük, kitől vette el a kommunista állam a szóban forgó épületet. Az 1948. évi 176. államosítási Dekrétum (amely a 177. számú hivatalos közlönyben jelent meg 1948.aug. 3-án) mellékletében többek között benne foglaltatik a szóban forgó iskola is (Sepsiszentgyörgy, Petőfy utca 1 szám alatt), azzal a megjegyzéssel, hogy a református egyháztól lett államosítva. Ezen kívül számos más bizonyíték (jogerős bírósági határozat is) is alátámasztja a Református Egyház jogosultságát az egykori református kollégiumi vagyon tulajdonlására.

Sepsiszentgyörgy város (az iskolaépület visszaszolgáltatás előtti tulajdonosa) törvényes képviselői (városi tanácsa, polgármestere) a perben is a Református Egyháznak való visszaszolgáltatás törvényessége mellett foglaltak állást.

2011 január 23-án Sepsiszentgyörgyön több ezer ember gyertyával tüntetett az iskola jogos tulajdonosa, a Református Egyház ügyét fenntartva. A tüntetésen részt vettek a helyi önkormányzat képviselői, a polgármester, városi tanácsosok és a helyi testvéregyházak képviselői is.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a hatályban lévő törvények rendelkezése ellenére 2007 nyarától megszakadt a visszaszolgáltatási folyamat (sok egyházi ingatlant nem kaptunk még vissza), az említett koncepciós per éppen az egyházi visszaszolgáltatás leállítását célozta meg, és máig a restituciós folyamat befagyasztását szolgálja, sőt, a restitúció visszafordítására tesz kísérletet. Európai Uniós ország létére Romániában a jogbiztonság nincs garantálva.

Jelen felhívásunk célja korántsem az, hogy peren kívül keressük igazunkat, hanem a törvényesség betartása érdekében csupán a per széleskörű monitorizálását szeretnénk elérni. El kívánnánk kerülni azt a lehetőséget, hogy hosszú évek elteltével a strassbourgi Európai Emberjogi Bíróság teremtsen igazságot az ártatlanul meghurcolt személyek utólagos felmentésével és az egyházunk tulajdonának elismerésével.

U.I.:

2012 június 28-án a Buzaui Bíróság első fokon 3 év börtönre ítélte a restitúciós bizottság tagjait (Markó Attilát, Clim Silviut és Marosán Tamást), a Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium újraállamosítását, valamint 1.137.856 lej egyháztól való elkobzását rendelte el. Tekintettel arra, hogy a bizottság tagjai törvényesen jártak el, s a Református egyház jogosan kapta vissza egykori vagyonát (ezt állami jogszabályok és jogerős polgárjogi bírósági végzés is alátámasztja, melyeket igény esetén bárki rendelkezésére bocsátunk), az alapfokú ítélet egyszerűen gyalázatos!I just created a new petition and I hope you can sign -- it's called: Stop the show-case trial against Markó Attila, Clim Silviu and Marosán Tamás

This issue is very important to me, and together we can do something about it! If you sign and then share with your friends and contacts, we'll soon reach our goal of 100 signatures and build pressure to get the decision we want.

Click here to read more about it and sign:
http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_the_showcase_trial_against_Marko_Attila_Clim_Silviu_and_Marosan_Tamas/?launch

Campaigns like this always start small, but they grow when people like us get involved -- please take a second right now to help out by signing and passing it on.